Budeme sa zaoberať špecializovanou oblasťou magického konania a magického ovplyvňovania seba a druhých ľudí. Toto konanie je založené na vhodnej kombinácii určitých objektov, v určitom čase za určitým účelom. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Začali by sme s tým, že máme zvieracie konanie, ktoré je založené na pudoch, inštinktoch, ale aj reflexoch. Pudové konanie nemá v sebe prvok vedomého konania, neobsahuje schopnosť abstraktného myslenia a určitého technického konania. Správanie a konanie zvierat, kde patril aj človek v období asi 100 000 rokov pred naším letopočtom až do obdobia 50 000 rokov pred naším letopočtom, je riadené psychickými systémami brušného mozgu. Toto nevedomie sa dá meditačne otvoriť potlačením rozumovosti a vnímaním príkazov z neurónov brušného mozgu uloženého v stene čriev. Meditujúci príkazy pudov realizuje iba mentálne v predstave a nikdy nedovolí, aby prerástli do praktického konania. V dnešnej dobe blokuje pudy výchova a vzdelanie, ktoré človek dostáva dlhú dobu od narodenia až po vek 25 rokov. Prijatím ľudskosti a foriem ľudského správania sa pudovo – zvieracie konanie dostáva do pasivity. Stačí si uvedomiť rozdiely medzi správaním zvierat a správaním štandardného človeka.

No počas vývoja človeka, a hlavne pravekého človeka, bolo treba určitým spôsobom ovládnuť zvieracie spávanie a postupne ísť k dnešnému civilizovanému správaniu a to vyžadovalo ovládanie práve pudovo – zvieracieho vedomia. A na ovládnutie, alebo sprvoti manipuláciu, slúžili určité pohyby, nemôžeme hovoriť o tanci, ale o vypohybovaní niečoho tak, aby to zatlačilo pudy a dovolilo nastoliť vedomé a zámerné konanie. Napríklad prekonať strach z ohňa a zo zvierat pri love. A tu práve začínajú určité pohybové aktivity s určitými objektmi, ktoré praveký človek má pri sebe alebo okolo seba. Môže to byť palica, ale aj kameň alebo sofistikovanejší predmet ako oštep, šíp a podobne. Napríklad oštep slúži ako zbraň pri love, ale pri tranzovaní sa na lov a získanie odvahy slúži oštep v ruke bojovníka na iné účely a ten účel je magický pohyb, ktorý podporuje odvahu loviť a vzájomne spolupracovať.

Tie isté objekty môžu slúžiť na viacero účelov. Jeden je praktický, druhý môže byť tranzový, ale určite by sa našli aj iné využitia objektov okolo človeka. Napríklad určité objekty ako kameň, ľudská lebka, drevo, kov môžu slúžiť na označenie teritória, ktoré niekto ovláda. Zvieratá označkujú svoje teritórium pachovými stopami, odtlačkami, perím, srsťou. To robil aj človek, ale postupne vytváral iné označenia, ktoré hovorili jasnejšie, kto územie ovláda a tak isto toto značenie malo vyvolať určitý efekt zneistenia votrelca, aby sa tomuto územiu vyhol a jeho pohybová aktivita šla niekam inam. A už tu sa mohli použiť určité kombinácie vhodných objektov ako kosti ľudské, zvieracie, zárezy do stromov a skál, bylinky a iné objekty. Tieto mohli posilňovať určitú prírodnú rozumovosť a zatvárať pudové správanie. A magická značka alebo označenie majú pôsobiť do oblasti pudového správania a potlačiť ho s cieľom prevziať nad ním kontrolu. No ešte je tu stále nedostatok logiky, zručnosti, matematiky, abstrakcie, filozofie dnešných ľudí. Magické konanie a myslenie sa postupne vytráca a končí nakoniec tým, že proti votrelcom radšej vykopú jamy, postavia pasce, použijú jedovaté byliny a rituálne konanie sa stáva iba doplnkom vplývania na votrelca. No to je už prechod z magického do technologicko – chemického konania. Účinnosť je nezrovnateľne vyššia.

Prírodný aj praveký človek vytváral určité prostredie, kde robil svoje rituály a začiatky procesu výchovy a prijatia určitých návykov a zručností. K tomuto účelu slúžili kultové stavby, ktoré ovplyvňovali napríklad energetické prietoky magmatického jadra Zeme. Priťahovali vhodné záznamy z magmatických polí, ktoré nás neustále fotia a ukladajú o nás magnetický záznam. Kultové stavby alebo objekty mohli fungovať aj do sveta mŕtvych, tak isto mohli psychicky spájať život na zemi so životom v kozme. No zároveň kultové miesto pôsobilo aj na psychiku vtedajšieho človeka a dovoľovalo šamanom zasahovať do psychiky príslušníkov rodu. Schopnosť kolektívneho vedomia a prepojenia mysle, ktoré dnes už neexistuje. Dnešní ľudia stratili schopnosť kolektívne prepojených mozgov a každý sa psychicky izoloval. Kultové územie vyvolávalo určité efekty a vždy, keď sa tam niečo dialo, došlo aj k magickému oživeniu alebo doladeniu daného územia. Šaman veštecky ohodnotil územie a vhodne ho dostával do stavu pre vplývanie na tých, ktorí tam vykonávali spoločné obrady.

V dnešnej dobe kultový objekt tvoríme za účelom udržania určitého psychického stavu. Napríklad vešteckého, kde treba znížiť energie a nasugerovať chorobnosť. Vytvorený objekt má meditujúci pred sebou a vracia ho do vhodného stavu pre meditáciu. To isté platí aj o pohybe, ktorý je nutné zachovať pre každú oblasť ezoteriky. Nemôže byť ezoterika bez pohybu, a tak isto nemôže byť ezoterika bez kultových objektov a magického vyhotovenia týchto objektov.

Máme určité množstvo magických rituálov, ktoré obsahujú určité druhy objektov, ktoré sa navzájom alebo z nutnosti kombinujú. Každý magický rituál vytvára podmnožinu v množine rituálov. Rituálov je toľko alebo bolo toľko, koľko bolo jedincov praktizujúcich mágiu. Podmnožina konkrétneho magického rituálu obsahuje určité množstvo prvkov konkrétnych objektov, ľudských emócií, opracovania predmetov, vytvorenia a umiestnenia.

Magické konanie má v sebe prvok pohybu a bude pôsobiť do miechy v chrbtici, kde sú uložené pohybové vzorce veľkého pohybu, pohybu svalov, ale aj srdca a tekutín v tele. Ezoterik mágiu praktizuje výhradne cez miechu a usiluje najprv prevziať magickú prax do seba za podmienky koncentrácie a otvorenia magického konania v mieche. Nie je tu čo špekulovať, treba cvičiť magické rituály, ktoré boli zverejnené a precvičiť či už fyzicky objektmi, alebo mentálne v predstavách. Pre ezoterika má prioritnú hodnotu tvorenie magického konania v centre fantázie.

Ezoterik sa nemôže vzdať magického konania v predstavách aj z dôvodu reinkarnačných ambícií do sveta mŕtvych. Tak isto ezoterik môže svoju silu vôle pomocou magických rituálov vyvierajúcich z miechy posilňovať, stabilizovať a dynamizovať. Ide tu o predstavy z pamäti do centra fantázie a k tomu pozornosť a dôraz hlavne na pohybovú stránku. Nestačia iba predstavy objektov v centre fantázie, sú potrebné predstavy pohybu a premiestnenia za aktivizácie nervových platničiek vo svaloch. Magické myslenie musí mať prvok ako naozaj, že sa to deje a nezabudnúť potom na individuálnu úpravu magických predstáv.

Pridaj komentár