Spôsoby vypovedania niečoho o ezoterike ako duchovnej ceste. Či už to bude vyjadrenie na základe pohybu, na základe obrázkov a symbolov, alebo vypovedanie na základe priestorových objektov ako socha a rôzne predmety. Tak isto to môže byť vyjadrenie na základe zvukov, písmen a číslic.

Pomocou určitého pohybu sa dokáže ezoterik na niečo skoncentrovať a vyvolať v sebe určitý ezoterický stav ako je kozmické vedomie, klinické vedomie a podobne. Teda pohybom tela, rúk a svalov možno dosahovať koncentráciu, dekoncentráciu na určité miesto v tele, spomienku, ale aj vyvolať určitý stav požadovaný na duchovnej ceste.

Pre ezoterika je dôležité pochopiť dvojitý zmysel pre pohyb a nehybnosť tela. Ľudské telo môže slúžiť na vyjadrenie svojich pocitov alebo potrieb. Ruka a telo v bojovej pozícii dávajúca na známosť informáciu napríklad o hneve. Ale pozícia rúk môže viesť aj ku koncentrácii na oblasť pľúc. Určitý pohyb ezoterikovho tela a rúk môže vyvolať napríklad stav kozmického vedomia. Určitá strnulosť tela, nehybnosť rúk v jednej pozícii zase fixuje napríklad kozmické vedomie.

V dnešnej dobe ezoterik používa hlavne pohyb rúk a pozície nehybnosti rúk, aby dosiahol určitú koncentráciu a vyvolanie určitého stavu vo svojej psychike. Trénovaný ezoterik používa výhradne svalové napätie a uvoľnenie nervových platničiek, aby dosiahol určitý ezoterický stav.

Postupom času ľudstvo začalo používať aj inú symboliku ako symboliku tela a rúk, aby mohlo komunikovať. Ruka sa dá používať k jemnejšej činnosti a vytváraniu predmetov z kameňa, z dreva, z kostí a začína tiež komunikácia a vyjadrenie pocitov cez predmety a kresbu hoci na skalu. Hovoríme, že človek sa začal vyjadrovať a dorozumievať pomocou symbolov predmetov a kresby. Ale pomocou pozície určitých predmetov a kresieb sa človek môže skoncentrovať na určitú časť tela, a tak isto pomocou kresby sa dokáže skoncentrovať a vyvolať určitý vhodný ezoterický stav, napríklad veštecký stav. Začína doba obrázkov a objektov, ktoré vytvoril človek. Začína doba obrázkového písma, ale pre duchovno doba pre vyvolávanie určitých stavov v ľudskej psychike pomocou týchto obrázkov a objektov. Je tu obrázkové písmo starého Egypta, ktoré má informovať o skutkoch vladára, ale sú tu aj symboly, ktoré majú vyvolať strach u neželaných návštevníkov hrobov.

Ezoterik zisťuje a uvedomuje si, že na základe symboliky vznikajú tarotové karty, ktorých kreslené symboly dovoľujú rozvinúť veštecké schopnosti a to tým, že s nimi vytrvalo pracuje. Hovoríme, že tarotové karty obsahujú kreslené symboly ako postavičky ľudí, zvierat, stolov, kvetov, číslic, klobúkov a podobne, ktoré v sebe skrývajú veštecké schopnosti. Ezoterik si zoberie jednu tarotovú kartu a uvedie sa do vešteckého stavu. V tomto stave sa napojí z magmatických polí Zeme a zo sveta mŕtvych spomienok na spomienky osoby, ktorá vytvorila prvý veštecký tarot a veštecky zistí, ako tento autor vytváral tarotovú kartu a čo má vyvolať táto tarotová karta v jeho psychike alebo psychike veštecky ladenej osoby. A takáto tarotová karta sa dá rozumovo dekódovať. No zároveň zisťuje, že každá veštecky ladená osoba si potom základné tarotové karty upraví pre svoj naturel.

Ezoterik má takto možnosť dekódovať napríklad kreslené jaskynné obrázky pravekých ľudí a zistiť, čo tým autor mienil povedať alebo dosiahnuť vo svojej psychike alebo inej osoby. Bohužiaľ, symbolické vyjadrovanie a symbolická ezoterika nedovoľuje jasný výklad a treba vždy veštecky prebádať spomienky po osobe, ktorá ich vytvorila.

Ezoterik má možnosť dekódovať symboliku aj mytologickú prírodných ľudí – šamanov. Tak isto treba veštecky prebádať autora týchto symbolických kresieb a určiť, či tým chcel autor niečo odkázať iným alebo dosiahnuť určitý ezoterický stav. Veštecky sa to zistí, a potom možno pomocou menších úprav cez tieto symboly dosiahnuť určitý ezoterický stav.

Ezoterik má možnosť dekódovať aj náboženskú symboliku, či kreslená alebo sochársky vymodelovaná symbolika má iba niečo odkazovať v zmysle „chcel som vám toto týmto povedať“, alebo sa dá týmito náboženskými symbolmi dosiahnuť určitý duchovný stav. Veštecky treba preveriť autora týchto symbolov a pokiaľ mali dosiahnuť určitý duchovný stav, tak stačí malá úprava a ezoterik môže dosiahnuť duchovný stav, ktorý dosahovala dotyčná osoba, ktorá symboly vytvorila.

Ezoterik má možnosť preskúmať aj čarodejnícku symboliku, ktorá sa usilovala pôsobiť do ľudskej psychiky pomocou určitých rituálov. Ezoterik si zrealizuje predpísaný rituál, ale musí ho ísť veštecky dekódovať a zistiť, kto ho robil najúčinnejšie, aký mal psychický stav a čo sa dialo počas tohto magického rituálu. A potom už vie, na akom princípe pracovala čarodejnica a na akom princípe musí pracovať ezoterik, pokiaľ chce čarodejníctvo využiť na duchovnej ceste. Nemám tu na mysli vystúpenia kúzelníkov vo varieté, ktorých výkony sú založené na nepozornosti ľudských zmyslov.

Pre ezoterika je najhodnotnejšia hermetická symbolika. Pozri Hermetické múzeum na týchto stránkach. Tak isto tu nájdete špeciálnu symboliku pre rôzne duchovné stavy, ale najprv treba veštecky dekódovať spomienky mŕtveho hermetika alebo alchymistu, čo obrázkom plným symbolov dosahoval. A potom možno dosiahnuť stav, ktorý dosahoval dotyčný hermetik.

Ezoterik sa môže stretnúť aj s písmenkami a číslicami. Na jednej strane písmená abecedy a čísla matematiky slúžia na vyjadrenie niečoho slovne, v myšlienkach vo vnútri hlavy alebo formou písomného prejavu. No ezoterik zistí, že určité geometrické štruktúry, a teda aj písmená a čísla, nemusia mať zmysel niečo tlmočiť, niečo myslieť a niečo napísať ako správu o niečom. Písmená a číslice sú niečím iným pre úradníka a niečím iným pre ezoterika. Pre ezoterika sú piktogramom, ezoterik sa na písmená, slová a číslice môže pozerať ako na geometrické tvary, ktoré mu môžu pomôcť vyvolať alebo získať určitý duchovný stav v oblasti ezoteriky. Tu má moderný ezoterik ťažkú pozíciu a musí svoju myseľ odpútať od toho, že písmená a číslice sú iba na písanie a počítanie.

Ezoterik sa stretne aj s praxou snov a snovej symboliky, ktorá bola realizovaná počas hlbokého spánku a nefungovala rozumovosť. V snoch ide o snovú symboliku a aj tú nemožno brať ako obrazy reálnych udalostí a treba ich veštecky dekódovať, čo znamenajú pri plnej rozumovosti. Možno sa potom veštecky napojiť na záznamy dotyčnej osoby v magmatických poliach alebo vo svete mŕtvych a dekódovať, o čom bol sen dotyčnej osoby. Môže to byť iba liečivý proces, môže to byť vizionársky sen a varovanie voči niektorým udalostiam. Alebo ide o snovú symboliku, ktorá môže ezoterika uviesť do určitého duchovného stavu.

Ezoterika, ktorú prezentujem, je založená na prísne rozumovom výklade, ktorý sa opiera o poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie a tak isto nepriamo o poznatky filozofie, logiky, vedeckého bádania, vedeckého dokazovania, aj keď nie na priamych dôkazoch, ale nepriamych dôkazoch ako v sociológii alebo v histórii. A tu treba k tomu, čo napíšem, pristupovať rozumovo a cvičením dosahovať potrebné psychické stavy. To je zásadne iný prístup k ezoterike ako doteraz.

Pridaj komentár