Ezoterik na svojej duchovnej ceste usilovne psychicky preniká silou vôle do priestoru v sebe, a tak isto do priestoru okolo seba. Pre jednoduchšie pochopenie budeme priestor okolo seba deliť na makrosvet a mikrosvet. V podstate pod makrosvetom budeme rozumieť všetky objekty, ktoré sme schopní vnímať bežnými ľudskými zmyslami. Veštecké zmysly, ktoré si pestuje ezoterik, nepovažujeme za bežné zmysly. Tak isto technické pomôcky ako sú rôzne druhy mikroskopov a iných zariadení takéhoto druhu nezaraďujeme do kategórie vnímania sveta bežnými zmyslami.

V zásade zrakom nemožno bežne vnímať mikrosvet. Teda objekty, na ktoré si musíme zobrať zväčšovacie pomôcky. Tak isto hmatom nemôžeme vnímať mikrosvet. To sluch už dokáže vnímať mikrosvet. Zvuk sa pohybuje cez rozkmitané molekuly vzduchu, a tak isto čuchom možno vnímať prejavy mikrosveta. Zvuk ani vôňu nemožno hmatať. Samozrejme čuch a sluch zachytávajú príliš málo toho, čo sa deje v mikrosvete. Zrak a hmat nezachytia nič z mikrosveta. Aby mohli niečo z mikrosveta zachytiť, musia si pomôcť technikou na zväčšovanie. Pokiaľ ide o ezoterika, tak ten má odcvičenú Silva školu a dokáže rozkmitať svoje membrány v hlasivkách a prenikať psychicky do mikrosveta.

V zásade makrosvet je každý objekt a útvar, ktorý možno v určitej vzdialenosti od ľudských očí vnímať, a tak isto ho je ľudská ruka schopná cez senzory kože zachytiť a pocítiť ako hmotný tvarový objekt. Výnimku tu môže tvoriť pohyb ruky medzi molekulami vzduchu, ktoré nevidíme, ale pohybom ich môžeme cítiť ako vánok, teplo, chlad a podobne. Najväčší objekt v makrosvete je pre bežného človeka súhvezdie. Teda určité množstvo planét v priestore. Na vnímanie niektorej vzdialenej galaxie už potrebuje približovaciu techniku ako napríklad ďalekohľad. Potom sú to samotné planéty, kométy, kusy meteoritov, kusy organickej a anorganickej hmoty. No nie už jeden jednobunkový mikroorganizmus, jedna bunka, jeden atóm a menšie objekty. Za určitých podmienok sú atómy schopné zoskupiť sa do prvkov a keď ich je určité dostatočné množstvo, tak sa zrazu stanú viditeľné pre oči a hmatateľné pre končeky prstov.

Pre ezoterika, ktorý má vytvorené veštecké zmysly a ovláda rôzne psychické techniky nastavenia neurónov, je svet trochu rozsiahlejší. Pokiaľ má ezoterik odcvičené kozmické vedomie ( bližšie Kozmická škola), tak v makrosvete nie je preňho najväčším objektom galaxia, ale zoskupenie galaxií do veľkosti kozmu. Ezoterik vie psychicky prenikať do kozmu aj do vzdialenosti 40 miliárd svetelných rokov a viacej. Je psychicky schopný vnímať ucelený komplex galaxií v kozme číslo 1, kde sa nachádza aj naša slnečná sústava a planéta Zem. A takéto mega objekty zložené z galaxií sú v blízkosti Zeme asi tri. Teda ezoterik je schopný cez psychický prenik vnímať kozmický priestor inak ako bežný jedinec s bežnými zmyslami.

Pre bežného jedinca je vnímanie mikrosveta mimoriadne obmedzené a zmysly ako čuch a sluch zachytávajú veľmi malé spektrum mikrosveta. Zrak môže pomocou mikroskopov vidieť mikrosvet. Pre hmat je mikrosvet úplne nedostupný. No pre ezoterika, ktorý ovláda techniky Silva školy, je tu schopnosť prenikať do mikrosveta jednej bunky, jednej molekuly, jedného atómu, protónu, neutrónu úplne bežné. Kmitajúce hlasivky s hmatom dokážu cez neuróny mozgu vyhmatať aj priestor menší ako hrot špendlíka. Pre veštecké zmysly ezoterika je svet bohatší aj smerom do mikrosveta a nepotrebuje k tomuto psychickému prieniku zväčšovaciu techniku.

Ezoterik, ktorý rešpektuje hmotu a hmotný svet. Pre ezoterika je všetko hmotné, aj jeho vlastná myšlienka a želanie. A v takomto postoji rešpektuje, že všetko, všade a vždy bolo a je naplnené atómami, ktoré sa zoskupujú a zahusťujú do prvkov. Teda pre ezoterika je svet nekonečným množstvom prvkov a na určitých miestach priestoru sa tieto prvky skoncentrovali a zhustili do určitých objektov, ktoré v určitej vzdialenosti od očí môže ľudské oko a hmat vnímať.

Ezoterik je schopný svojimi vytrénovanými vešteckými zmyslami prenikať psychicky do makrosveta a vnímať ho do vzdialenosti cez 300 miliárd svetelných rokov. A tak isto je schopný veštecky prenikať do mikrosveta, ktorý je menší ako 0,1 mm a ešte menej, kde už nesiaha ani ľudská technika. Prioritne zaujíma mikrosvet ezoterika vo svojich vlastných bunkách, potom v magmatických poliach, ktoré zaznamenávajú ľudské spomienky, potom mikrosvet spomienok vo svete mŕtvych a mikrosvet buniek v iných živých organizmoch.

Pre ďalší postup v oblasti ezoteriky bude potrebné preskúmať prípady a spomienky tých ľudí, ktorí prenikali na zvuku cez kozmické vedomie do makrosveta. A to do nekonečných vzdialeností prekonávajúc psychicky aj milión miliárd svetelných rokov. Tak isto budeme veštecky bádať mikrosvet, kto, kde a ako hlboko prenikal do mikrosveta.

Pridaj komentár