Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ľudské vedomie
V ezoterike sa týmto pojmom bude označovať určitý ezoterický smer, ktorého základňa je v šedej kôre veľkého mozgu. Ide o abstraktné myslenie a vedecké overovanie všetkého okolo ezoteriky. Všetko v oblasti ezoteriky sa musí spojiť s medicínskymi pojmami a s pojmami zo psychológie, psychiatrie a sexuológie. Nasleduje prepojenie ezoteriky cez logiku a matematiku. Potom je prepojenie ezoteriky a filozofie o hlbších zákonitostiach sveta vôbec. Potom je prepojenie ezoteriky s vedeckými metódami práce a skúmania. K tomu veštecké schopnosti čítania spomienok v ľudských neurónoch, vo svete mŕtvych a v magnetických poliach Zeme a planét. K tomu všetkému spolupráca s anjelskými sférami sveta mŕtvych a kozmickými inteligenciami v kozme.

Doplnené 2007-10-26. Človek má svoju prehistóriu, vyvinul sa ako organická hmota na planéte Zem z nižších druhov a postupne sám seba formoval do dnešnej podoby. Podľa ezoterického výskumu sme sa vyvinuli z určitého druhu šupinatého tuleňa a ten prešiel  vývojovo do určitého druhu brontosaura alebo podobného druhu. Po týchto gigantoch zostali menšie druhy brontosaurov a z nich postupne vznikala dnešná ľudská vývojová línia. Tento názor nemusí korešpondovať s výkladom historických a paleontologických výskumov. V podstate vývoj človeka  začína spojením vajíčka a spermie a vytvorením plodu, ktorý prejde počas embryonálneho vývoja skoro všetky vývojové štádiá celej histórie ľudského rodu. Narodíme sa skorej ako zvieratá s určitým druhom inštinktívneho správania, dostaneme ľudskú výchovu a stávame sa jedincami, ktorí sa správajú podľa určitého ľudského programu, ktorý nám bol vštepený do neurónov. Keby nás vychovával určitý druh zvierat, tak by sme sa správali v tomto duchu. Psychiatrické vedy by hovorili o sociálnej a mentálnej zaostalosti. Pokiaľ dieťa počas svojho vývoja nedostane dostatok ľudských podmienok, má problém sa správať naplno ako človek dnešnej doby. Ezoterik je často osoba, ktorej sa nepodarilo úplne vložiť do hlavy ľudský program správania. Dokonca ezotericky ladení jedinci majú zväzky génov voľnejšie uložené ako klasicky žijúci ľudskí jedinci. Ezotericky ladení jedinci sa vyvinú s určitými poškodeniami psychiky ako je klinické vedomie, kozmické vedomie a podobne. Teda dalo by sa povedať, že sa stali nepodarkami a ľudská štandardnosť im moc nechutí. Niektorí takíto jedinci síce žijú bežným spôsobom života, ale akosi sa nevedia správať úplne podľa ľudského vzorca.

Teda klasické ľudské vedomie sa vytvára ľudskou históriou, embryonálnou históriou, vzdelávaním. Ľudskí jedinci postupne získavajú vôľu niečo v živote dosahovať podľa tradičných ľudských vzorov. A to im dáva silu vôle sa na niečo skoncentrovať, premýšľať o tom a fyzicky sa usilujú cieľ dosiahnuť. Ľudské vedomie ezoterika nie je úplne v poriadku. Okolie sa snaží o to, aby svoju zvláštnosť podriadil ľudskému rodu a programu ľudstva. Často ezoterici tomuto tlaku podľahnú a vzdávajú sa svojej duchovnosti alebo ju prevádzkujú v prospech ľudského spoločenstva. Pokiaľ sa ezoterik tomuto tlaku ubráni, tak zvyčajne odchádza do izolácie a svoju zvláštnosť realizuje pre seba mimo program ľudskej spoločnosti. Len málokedy sa stane, že štandardný ľudský jedinec prechádza do tábora ezoterikov. Zvyčajne tak spraví na základe chorobnosti a nešťastnej osudovosti.

Matematika
Ide o pojem, ktorý je zrejmý a jasný. Do ezoteriky ho zavádzame hlavne preto, aby sme sa naučili presnejšie popisovať a vyjadrovať, čo sa deje pri rôznych ezoterických výkonoch. Celkovo je ezoterika problémová, pretože neexistuje priamy dôkaz pre každého. Každý sa musí presvedčiť tak, že nadobudne veštecký zmysel. Teda ezoterické poznanie nebude prístupné každému. Ten, kto má veštecké schopnosti musí dbať, aby to, čo veštecky vníma, popísal čo najracionálnejšie a zrozumiteľne. A k tomu okrem logiky použije aj matematické výrazy ako formu matematického myslenia a nie triviálneho počítania. Teda ezoterik spojí matematické myslenie s ezoterickým myslením. Zároveň spojenie ezoteriky a matematiky dáva modernú vedeckú ezoteriku.

Doplnené 2007-10-26 V uplatnení matematiky nejde ani tak o počítanie, ale skorej o matematické myslenie na základe napríklad množín, limitov, matíc, rovníc, vektorov, kombinatoriky a podobne. Matematickým myslením sa ezoterik usiluje veštecké vnímanie dostať viacej do roviny nepriamych dôkazov.

Masochista
Výraz používaný v sexuológii. Vyjadruje stav ľudskej mysle, pri ktorom k vzrušeniu dochádza na základe toho, že si dotyčná osoba sama ubližuje alebo si necháva ubližovať. Ezoterik cvičí túto oblasť ezoteriky výhradne mentálne a naučí sa svoje pocity ovládať.

Mágia
Toto slovo môže mať množstvo významov. V dnešnom svete má v prvom rade označovať oblasť manipulácie s objektmi a pritom využívať nedokonalosť ľudských zmyslov. Hovoríme o zábave zvanej kúzelníctvo. V oblasti ezoteriky má mágia iný význam – ide o spôsob schopnosti prírodného človeka sa na niečo skoncentrovať a potom vykonať vhodný alebo žiadaný pohyb. Mágia je o pohybe celého tela. Nie je to tanec alebo športový pohyb. Je to pohyb tela za účelom skoncentrovania seba alebo inej osoby na niečo konkrétne. Tak isto to môže byť pohyb prstov v zmysle jemnej motoriky. Nie posunková reč. Tak isto je to určitá manipulácia objektov ako pohyb, ktorý slúži na skoncentrovanie sa na niečo konkrétne. Ezoterik sa naučí mentálnu mágiu vo svojej mysli. Môže robiť pohyb so spomienkami rôznych objektov, chemických látok, protónov a častíc. Bez zdatnosti v mágii sa ťažko bude rozumieť prírodnému vedomiu šamanov (od 50 000 rokov p.n.l. po obdobie 5 000 rokov p.n.l.).

Mantra
Je to pojem, ktorý sa používa v joge alebo v indickom náboženskom systéme. Vysvetlili by sme si to asi takto. Je známe, že joga sa snaží všetku koncentráciu vrhnúť na jeden objekt a jeden cieľ. Tak napríklad sa budete pozerať na bielu stenu a budete mať pocit, že ste sa stali bielou stenou, na všetko ste zabudli a pamätáte si iba to, že existuje biela stena. Budete si neustále hovoriť jedno písmeno vo vnútri hlavy a to dokolečka dokola. Nič iné neviete, iba to jedno písmeno a dosť. Nasugerujete si, že ste všetko ostatné zabudli. Nakoniec sa vaše telo naplní zvukom písmenka, ktoré ste si vybrali. Doslova z vás vyžaruje. Je to také isté, pokiaľ si zoberiete nejakú mantru, ktorá sa skladá z určitých písmen. Napríklad ÓM MANI PADME HÚM. Ide o klasickú mantru. Je to vlastne rituálna koncentrácia, ktorá vašu myseľ skoncentruje na postavu indického božstva, ktoré má niekoľko hláv a množstvo rúk. Matry sú najčastejšie technika koncentrácie a zúženia vedomia na nejaký objekt cez určitý zvuk.

Doplnené 2007-11-06. Mohli by sme hovoriť o ezoterike na základe vnímania určitých obrazov a predstáv. V tomto smere je tu Hermetické múzeum s obrázkami osôb, ktoré sa venovali duchovnu. Meditáciou na tieto obrázky sa rozvíja duchovná cesta a preberá sa duchovná cesta iných. Tak isto je to v rovine určitého druhu duchovného pohybu a preberanie týchto skúseností aj takouto formou. Potom je tu rovina sluchu a preberania duchovnosti cez určité sluchové vnemy zachované vo zvukovej podobe napríklad u prírodných ľudí. Počúvaním ezoterickej hudby sa buduje základ ezoterikovej cesty. Vyvolaním zvuku v tele je schopný ezoterik skoncentrovať sa do určitej oblasti v tele. Tak isto vyvolať určité psychické stavy. Stačí si spomenúť na zvukovú podobu písmen abecedy, zo spomienok ju vložiť do tela a koncentrovať sa na ňu. Potom veštecky zistiť, aký stav sa v ezoterikovi otvoril. Každý ezoterik si takto musí vybudovať vlastný systém. No upozorňujem na to, že stav vyvolá zvuk v tele a nie sila vôle ezoterika. A to môže viesť k oslabeniu vôľových vlastností ezoterika.

Magma
Ide o pojem, ktorým sa označuje obsah jadra Zeme. Od povrchu hladiny mora je do stredu Zeme asi 6 000 km. V centre je pod obrovským tlakom niečo ako magmatické jadro roztavených prvkov. No nespráva sa to ako roztavený kov v hutnom zariadení, ale skôr ako riadená termojadrová reakcia. Nikto presne nevie, ako bude magmatické jadro Zeme reagovať. Do tejto hmoty sa neustále odlupujú pevné časti zemského obalu. Žeravá hmota sa dostáva na povrch cez sopečné otvory ako láva. Magma Zeme produkuje niekoľko magnetických efektov, vytvára severný magnetický pól, ktorý nie je identický so severným zemepisným pólom a doslova v histórii ľudstva putuje. Reaguje naň kompas. Potom je tu ďalší efekt a to je sila, ktorá nás viacej priťahuje ako odpudzuje od pevného povrchu, teda zemská príťažlivosť. Nie vždy bola zemská príťažlivosť rovnaká, bola silnejšia aj slabšia. Hovorí sa o takej slabej magnetickej príťažlivosti, že šamani mohli lietať. No magma jadro má ešte jednu magnetickú pulzáciu, ktorá doslova každú stotinku sekundy vybuchuje ako blesk fotoaparátu a zaznamenáva, čo sa deje na našej planéte s ľuďmi a zvieratami. Ezoterik si musí vypestovať piaty zmysel, aby počul napätie 4. magnetických síl magmatického jadra. Ezoterik sa musí naučiť veštecky čítať zápisy o živote ľudí a zvierat. Ezoterik pri kozmickom vedomí sa musí naučiť odpútať svoje myšlienky od zemskej príťažlivosti, aby psychicky mohol prenikať do kozmického priestoru.

Doplnené 2007-11-06. Celkovo je problém veštecky vnímať magmatické jadro Zeme a jeho aktivity. Pokiaľ má ezoterik klasické ľudské vedomie a nemá ani klinické ani kozmické, tak by mohol vešteckými zmyslami vnímať magmatické jadro ako veľký magnet, ktorý má jeden koniec na severnom póle a druhý na južnom póle a z pólov vyviera niečo ako elektrická energia. Potom možno vnímať magnetický pól na povrchu Zeme. Každá strelka magnetu sa k nemu otočí v pozícii sever a juh. Potom z magmatického jadra možno vnímať odpudzujúce tlakové sily a tlačiace kozmické objekty od planéty Zem a zároveň sily príťažlivosti, ktoré zase slabšie priťahujú k planéte Zem. Potom možno vnímať náhle záblesky magmatického jadra, ako keď cvakajú fotoaparáty. Potom možno vnímať rotujúce energie na celom povrchu kontinentov aj oceánov. Iný pohľad na planétu Zem a jej magmatické jadro dovoľuje kozmické vedomie okolo ganglií tela. Vtedy sa všetko vníma ako malá čierna diera. Tak isto ako rotujúci kotúč s lúčom v strede. Tak isto únik energie cez Bermudský trojuholník v podobe malej rotujúcej špirály. Na severnom a južnom póle vnímať magnetické polia v podobe gúľ. Potom veľký magnetický kotúč o veľkosti planéty Zem. Pokiaľ si ezoterik v kozmickom vedomí dá predstavu zničenej čiernej diery, tak vníma jednu idúcu zo stredu magmatického jadra. Tento typ čiernej diery požiera hmotu a vracia ju do mikrosveta. Zatiaľ je pasívna z dôvodu aj zemského obalu ako skeletu. Momentálne tento typ čiernej diery nepožiera a nevracia hmotu do mikrosveta. To, čo tu prezentujem, sa nemusí zhodovať s vedeckými názormi na dianie v magmatickom jadre planéty Zem.

Mandala
Je pojem, ktorý vznikol v Indii. Ide o špeciálne obrazce, ktoré človeku dovoľujú mimoriadne sa skoncentrovať na to, čo potrebuje bez toho, aby sa musel nejako psychicky namáhať. Nakreslite si okolo objektu, na ktorý sa chcete koncentrovať, množstvo čiar a kruhov. Stačí pohľad na takýto výtvor a koncentrácia beží sama. To je základný zmysel tohto druhu meditácie s tým, že zabudnete na všetko ostatné, ako je to typické pre jogínske meditácie.

Doplnené 2007-11-06. Pokiaľ nemá ezoterik kozmické vedomie, tak mandala je pre ezoterika všetkým možným. Pokiaľ však má ezoterik kozmické vedomie a skúsenosť s psychickým prienikom do čiernej diery našej Galaxie, tak už mu je jasné, že mandala je predstupeň tréningu spojený s prienikom do miechy a prijatím zákonitostí fungovania podľa aktivít čiernej diery našej Galaxie.

Meditácia
Ide o pojem, ktorý môže mať, ako je to v ezoterike zvykom, množstvo významov. Jedno je isté, že meditácia vyžaduje dva stavy a to stav koncentrácie na niečo a stav uvoľnenia a nekoncentrovania sa na nič. Meditácia je vždy úsilie koncentrácie na nejaký dej alebo objekt, aj samotné uvoľnenie je koncentrácia na obrovské množstvo bodov. Prípadne stav hypnózy a zaspania, kde už nie je totálne žiadna koncentrácia. Pre ezoterika je meditácia všetko, čo súvisí s vnútorným svetom v neurónoch vlastného tela. Teda všetko je zamerané na vlastné spomienky, ktoré sú v pamäti alebo sa tam majú dostať. Ezoterik si vyberá, čo sa stane súčasťou jeho spomienok a čo bude s jeho spomienkami v neurónoch po jeho bežnom živote. Meditáciou sa preniká do vnútra ezoterika a najlepšie do neurónových oblastí. Meditácia je otváranie psychických prenikov do seba a odtiaľ do vonkajšieho sveta okolo nás.

Doplnené 2007-11-06. Je v našom podaní stav koncentrácie na vnútorný svet ezoterika. Je to stav spoznania svojho vnútra. Vyvolanie rôznych stavov ako kozmické vedomie, klinické vedomie. Získanie netradičných schopností , ktoré dovoľujú ezoterikovi spoznať svet a seba inak ako je zvyknutý. No nakoniec je meditácia zameraná na svet mŕtvych spomienok.

Médium
Týmto slovom sa označuje osoba, ktorú hypnotizér uvedie do určitého stavu mysle a to najčastejšie pomocou hypnózy. Zvyčajne sú to osoby, ktoré nemajú silnú vôľu a osobnosť. Často bývajú psychicky a zdravotne choré. Potom sprostredkujú určité veštecké výkony na živé osoby, mŕtve spomienky a záznamy v magma poliach Zeme a planét. Ezoterik je osoba, ktorá sa musí naučiť byť sám sebe hypnotizér a médium spoločne. To je jediná múdra cesta každého ezoterika.

Doplnené 2007-11-06. Inak povedané je to stav osoby, ktorá nemá vlastnú vôľu. Ezoterik si môže nahodiť takýto duševný stav sugeratívne a potom preniká cez mozoček do seba alebo inej osoby. Treba mať pocit rozdvojenej psychiky: pol mozgu je tvrdé ego a pol mozgu je osoba bez vôle. V tomto stave sa veľmi dobre robia veštecké výkony.

Miecha
Ide o pojem medicínsky, ktorý označuje zväzok nervových dráh po okrajoch a v strede s neurónmi. Miecha je uložená v chrbtici. Predstavte si ju ako drobné koráliky na špagátiku idúce od stredu mozgu až po kostrč. V predĺženej mieche, ktorá je v hlave, sa nachádzajú riadiace funkcie tlaku, teploty a podobne, teda riadiace centrá fyzikálnych veličín ľudského tela. Miecha má s temenným mozgom za úlohu riadiť zložitý pohyb celého ľudského tela. Teda pohyb rúk a nôh, pohyb svalov jazyka a tváre, jemnú motoriku rúk. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať sa do oblasti miechy a to klasicky silou vlastnej vôle alebo pomocou určitého druhu pohybu. Hovoríme o magickom pohybe za účelom skoncentrovania sa. V mieche si možno nasugerovať bodové poškodenia a otvoriť zvláštny priestor na ukladanie spomienok.

Doplnené 2007-11-06. Ide v podstate o 4. ezoterickú cestu. Základom sú neuróny v chrbtici, v stavcoch chrbtice. Neuróny miechy majú na starosti všetko okolo pohybu v ľudskom tele. Tvoria 20 % všetkých neurónov v tele a nachádzajú sa aj v ďalších 6. oblastiach výskytu neurónov. Ezoterik musí vlastnou vôľou prenikať do neurónov a tu zapisovať snahu o ovládnutie ezoterických stavov. Je rozdiel meditovať v predstavách zo spomienok a meditovať silou vôle a koncentrácie, aby ste vytvorili návyk na určitý druh pohybu.

Mikrosvet
V ezoterike budeme týmto slovom označovať všetko, čo je skryté ľudským zmyslom, je to tak malé, že to nemožno vidieť, hmatať, chutnať, čuchať a počuť. Na vnímanie mikrosveta si musíte zobrať spravidla určitý druh mikroskopu a ďalších zariadení. Ezoterikova myseľ je schopná sa psychicky skoncentrovať aj na objekty menšie ako 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001; 0,000001 a tak ďalej. Takéto koncentrovanie budeme volať meditácia do mikrosveta. Všetko, čo môžeme voľne vidieť, hmatať, čuchať, chutnať a počuť označujeme makrosvet. Makrosvet v tele ezoterika je napríklad srdce. Mikrosvet v tele človeka je jedna bunka. Ešte používame pojem vnútorný svet v ezoterikovi. Teda všetko, čo je pod kožou dovnútra tela. Vonkajší svet je všetko od kože von z ezoterika.

Doplnené 2007-11-06. Veľmi problematická oblasť ezoteriky. Pokiaľ má nejaká osoba poškodené nervové zakončenia v tele, tak dokáže jej psychika prenikať iba do vnútra buniek, čo považujeme iba za bunkový mikrosvet. No aby ezoterik skutočne prenikol cez svoje bunky až do génov, odtiaľ až do prvkov a atómov, musí ovládnuť 3. ezoterickú cestu cez mozoček a k tomu vhodnú rezonanciu v membránach svojho tela. Ezoterik si musí dať pozor, aby namiesto do skutočného mikrosveta neprenikal  do predstáv o mikrosvete alebo spomienok uložených v mozgu. Psychický proces prieniku do mikrosveta musí byť pozorne kontrolovaný.

Mimozemský život
Ide o pojem, ktorým budeme označovať všetok možný organický život v rozličnej podobe, ktorý môže bežať v kozme okolo nás, nech je na akomkoľvek stupni vývoja. Ľudia poznajú príliš málo z reálneho kozmu. No pokiaľ ezoterik odcvičí kozmické vedomie a jeho psychika opustí planétu Zem, môže postupne v súhvezdiach a galaxiách objavovať organický život na rôznych úrovniach. Nemáme tu na mysli fantazírovanie niektorých nadšencov scifi. Pokiaľ si nedokážete otvoriť kozmické vedomie a veštecké schopnosti, tak nemáte reálnu šancu na takéto kontakty. Pokiaľ v kozmickom vedomí preniknete psychicky do zóny Marsu a prevediete tu magické rituály s kusmi ľudského tela, tak sa môžete extrémne rýchlo posunúť do oblastí, kde je možná forma života. Mimozemský život môže byť na úrovni makrosveta viditeľného zmyslami alebo mikrosveta už zmyslami nevnímateľného.

Doplnené 2007-11-06. Ezoterik, ktorý ovládol kozmické vedomie a vie cez čierne diery prenikať do vzdialenosti až 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov má jasno o organickom živote v kozme. Bohužiaľ, nie je možné priniesť dôkazy, ale ezoterik sa môže naučiť kozmickému vedomiu a presvedčiť sa sám. Iná možnosť nie je. Predstava, že tu niekedy pristane nejaká mimozemská organická civilizácia, je pekná naivnosť. Zákonitosti v nekonečných vzdialenostiach  kozmu sú tak zasadne odlišné, že to nie je možné. Kto sa reálne pohybuje psychicky po kozme, by o tom mohol veľa rozprávať.

Modifikácia
Je pojem, ktorý sa používa v oblasti bunkovej ezoteriky, ktorá sa usiluje o špecifické procesy v organizme. Ide o to, aby ste blokovali zbytočné starnutie a dosahovali lepšiu ezoterickú výkonnosť. Všetko je založené na tom, že v brušnom mozgu, ktorý je v stene čriev, sa nachádza pud sebazáchovy, ktorý vám môže pomôcť udržať počas života organizmus v jedinečnej kondícii. Pud sebazáchovy vám povie, čím sa treba cez kožu liečiť. Následne prichádza k zmene buniek v blanovitých útvaroch tela ako sú blany kostí a svalov. Tu sa pozmenia bunky a putujú do tela, najčastejšie do tuku, kostnej drene, alebo lymfatických uzlín. Tu vytvoria predpoklady na zmeny, ktoré nesporne organizmu iba prospejú. Vždy, keď má organizmus problém, tak ho rieši cez blanovité útvary v tele a to formou modifikácie blanovitých buniek. Ezoterici sa v rámci meditácií usilujú, aby si počas života vytvorili takýto spôsob riešenia chorobných stavov bez účasti lekárov a liečiteľov.

Módi
Je špeciálna technika koncentrácie do určitého orgánu tela, na určité spomienky uložené v mozgu pomocou určitých pozícií prstov. Je množstvo ľudí, ktorí vyhľadávajú spomienky cez pohyb očí a veľmi ich tým unavujú. Iní vyberajú spomienky na základe pohybov rúk a hlavne prstov a dotykov po tele. Nemám na mysli posunkovú reč hluchonemých. Tlaky a pozície prstov môžu mať aj liečivý vplyv na telo.

Mozoček
Je to časť veľkého mozgu pod zadným zrakovým mozgom v zadnej časti hlavy. Mozoček má veľkosť menšej tenisovej loptičky, je rozdelený na 10 častí vľavo a desať častí vpravo. Mozoček má na povrchu 3 až 7 vrstiev neurónov. Jeho úlohou je skenovať všetko dianie v tele až na úroveň jadier všetkých buniek. Zbiera informácie a usiluje sa o harmonickú spoluprácu. V mozočku je aj funkcia ukladania a vyberania všetkého, čo človek videl, počul, chutnal, hmatal a jednoducho prežil. Teda operuje v neurónoch a je ako vyhľadávač spomienok v pamäti. Ezoterik sa musí naučiť skoncentrovať sa do mozočka a psychicky doň prenikať. Tak isto sa musí s funkciami mozočku stotožniť. Mozoček možno za určitých podmienok otočiť aj na skenovanie vonkajšieho prostredia. Mozoček je základom všetkého kabalistického snaženia. Mozočkovej ezoterike predchádza dlhá prax tvorenia znakov a znakovej ezoteriky. Mozoček sa použije v meditáciách až vtedy, keď má ezoterik už mnohoročné skúsenosti a v pamäti uložené abnormálne množstvo informácií. Mozočková ezoterika je vrcholná aktivita v oblasti ezoteriky.

Doplnené 2007-11-06. Ide o 3. ezoterickú cestu, ktorá sa realizuje cez mozoček. Táto oblasť je rozhodujúca z dôvodu psychického prieniku ezoterika do svojich orgánov, ale aj mimo telo do kozmu. Neuróny mozočku majú takýto potenciál pre ezoterika. Je to spoľahlivá cesta mimo telo, a tak isto centrála pre všetky druhy vešteckých výkonov. Mozoček dovolí ezoterikovi prepojenie na iné mozočky, zvyšovať kapacitu vlastných neurónov a vnímať obrovské množstvá informácií. Mozoček otvára 7. ezoterickú cestu do buniek a mikrosveta. Bez mozočku to jednoducho nejde v žiadnej oblasti ezoteriky.

Mozog
Ide o pojem, ktorým označujeme to, čo sa nachádza pod lebečnou kosťou. Teda pod lebečnou kosťou je mozgovo – miešna tekutina, dve blany, potom 3 až 7 vrstiev neurónov a pod nimi je niekoľko centimetrov bielej mozgovej hmoty. V mozgu je krvné riečište a krvné vlásočnice. Tak isto do celej hmoty mozgu idú nervové zakončenia a nervové dráhy. Celý mozog je rozdelený na ľavú a pravú hemisféru. Je spojený cez jeden bod asi v strede hlavy. Mozog sa ďalej delí na niekoľko častí a to dve predné časti – hovoríme o prednom mozgu. Po bokoch hlavy je na jednej aj druhej strane spánkový mozog. Hore nad ušami je temenný mozog a za ušami je zrakový mozog. Pod zrakovým mozgom je mozoček. Vo vnútri mozgu sú mozgovo – miešne dutiny, kde sa tvorí mozgový mok. Pod ním v strede je stredný mozog alebo aj zvierací mozog veľkosti väčšieho orecha. Pod týmto mozgom je centrum nervových dráh a začiatok predĺženej miechy, ktorá postupuje do chrbtice. Pod centrom nervových dráh je mozgový prívesok, ktorý sa podieľa napríklad na riadení trávenia. Ezoterik sa musí dôsledne naučiť koncentrovať do jednotlivých častí mozgu, spoznať ich a stotožniť sa s nimi. Teda do nich prenikať psychicky.

Doplnené 2007-11-06. Ide v podstate o 1. ezoterickú cestu a tá sa realizuje cez neuróny veľkého mozgu. Táto cesta je spojená s klinickou smrťou a reinkarnačnými ambíciami. Len sa treba naučiť počas dňa pozastaviť činnosť určitých oblastí tela. Táto duchovná cesta je pre ezoterika najdôležitejšia a to z toho dôvodu, aby sa jeho snaženie v podobe spomienok a túžob uložilo do sveta mŕtvych a odtiaľto ďalej fungovalo.

Myšlienka
Týmto slovom označujeme produkt vnútorného premýšľania nad niečím. Je to vnútorný hlas a schopnosť premýšľať a myslieť, ktorý sa prenáša výchovou a vplyvom okolia. Od každého z nás bude závisieť, ako budeme používať vnútorný hlas. Ezoterik sa usiluje o to, aby premýšľal pod vplyvom anjelských sfér prírodných šamanov, ktorí mali počas celého života veľkú detskú žľazu, detskú psychiku a venovali sa iba rituálom s jedným druhom objektu ako sú pierka a podobne. Spôsob myslenia môže byť aj poškodený, a potom takáto osoba neovláda tieto mechanizmy a robí si čo chce. Je potrebné, aby si človek myšlienky zapisoval, lebo sa ťažšie pamätajú a ešte horšie vyhľadávajú v spomienkach. Školený mozog ezoterika vytvorí cvikom niekoľko centier na premýšľanie a ezoterik sa naučí myslieť a mať vnútorný hlas na viacerých miestach mozgu.

Mytológia
Tento výraz sa používa na označenie určitého druhu ľudského myslenia. Je založené na tom, že spôsob fungovania sveta sa vykladá podľa obrazov z prírody ako je strom, rebrík, stan, dúha, oštep a podobne. Ide o prírodno-šamanské vyjadrenie toho, ako funguje svet a jeho zákonitosti. Po mytologickom druhu vyjadrenia nastupuje náboženský výklad pomocou množstva symbolov, ktoré nadobudli tvar človeka, kríža, pohára a podobne. Po náboženskom výklade sveta a premýšľaní o svete prichádza rozumové vnímanie na základe vykopávok, zbierok nerastov, zbierok meteoritov a abstraktného vyjadrovania pomocou písmen a číslic matematiky. Vytráca sa naivný pohľad, ktorý je postavený na tvrdení a nie dokazovaní. Realita sa nemieša s fantáziou a snami. Ezoterik sa vracia k mytologickej a náboženskej praxi , ale robí ju vo vlastných snových pochodoch a nie ako folklór alebo idealistické filozofovanie, čo bolo prvé – vajce či sliepka. Ezoterik sa usiluje na základe svojich schopností aj o prísne vedecký model vnímania sveta.

Doplnené 2007-11-06. Ide o fenomén vnímania sveta na úrovni dnešných detičiek v materskej škôlke. Keď si ezoterik zablokuje rozumovosť a čiastočne si denné vedomie prepojí s nočným vedomím, tak potom bude svet vnímať na spôsob snových predstáv, ktoré nedovoľujú vnímať svet logicky, ale podľa určitých symbolov. Treba si naštudovať lexikón symbolov a ich významov. Pokiaľ sa niekto vyjadruje symbolicky, tak si to môže každý vysvetľovať po svojom, alebo sa určitá skupina dohodne, čo pod týmito symbolmi majú rozumieť. Preto symbolické vyjadrovanie pomocou obrázkov je niečo iné ako vyjadrovanie abstraktné v logických a overených súvislostiach. Ezoterika vždy bola v histórii stavaná na symboloch ako na logike overovania a testovania. Vlastnú symbolickú reč treba používať viacej počas autohypnózy ako skľudnenie pred spánkom. A tiež do reinkarnačných pochodov.

Pridaj komentár