Veštecké vnímanie 7. duchovných ciest. Potreba, aby ezoterik školil svoje zmysly na veštecké dekódovanie v centrách fantázie. Centrum fantázie pre obrazy. Centrum fantázie pre zvuk. Centrum fantázie pre hmat a chuť. Posilňovanie a oslabovanie rozumovosti od vedeckého až k zvieraciemu vnímaniu sveta.

Ako viete z predchádzajúcich článkov, máme 7 duchovných ciest, ktoré viažeme na 7 neurónových oblastí a to šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a neurónov buniek.

Ezoterik sa postupne naučí koncentrovať do týchto oblastí rôznymi technikami koncentrácie. Dokáže v týchto oblastiach vyvolať požadované stavy a potom ich aj zrušiť a prejsť do iného vhodného stavu v inej neurónovej oblasti. K týmto schopnostiam je potrebné pridať aj schopnosť vnímať v centrách fantázie, čo sa v týchto oblastiach deje. Máme tri centrá fantázie: zrakové v prednom mozgu, zvukové v neurónoch spánkových lalokoch po stranách hlavy a centrum chuťové a hmatové zo spodnej časti mozgu. Tieto tri centrá súžia na vyberanie spomienok z mozgu, a tak isto na prísun nervového vzruchu z orgánov tela, ale aj mimo telo. Ide o proces dekódovania prisunutých podnetov a priradenie vhodných spomienok k nim v centrách fantázie.

Pri prvej duchovnej ceste ide o stav klinickej smrti a výronu psychiky do raného štádia klinickej smrti, ktoré je spojené s utíšením orgánov a častí tela na minimum. Teda určité drobné časti niektorých orgánov na určitý čas spomalia až pozastavia svoju činnosť. To dovolí vo veľkom mozgu otvoriť dimenziu sveta mŕtvych. Sem putujú spomienky zomierajúcich ľudí a niektorých zvierat. Z hlavy možno vnímať niečo ako komín a únik dymu do tejto dimenzie okolo nás. Tento proces je potrebné vnímať pomocou zvuku, hmatu, obrázkov v troch centrách fantázie, ktoré sa nachádzajú vo veľkom mozgu. Do sveta mŕtvych idete cez šedú kôru veľkého mozgu ako foto turista, ktorý nič do seba neberie a ničoho sa nedotýka. To je zásada, ktorú treba rešpektovať. Prienik do sveta mŕtvych sledujete v centre fantázie, kde zo sveta mŕtvych posielate fotografie toho, čo tam zachytíte. Pokiaľ narazíte na kozmickú inteligenciu, ktorá obsahuje spomienky mŕtvej organickej hmoty, ktorá sa vyvíjala v kozme, tak to v centre fantázie vnímate ako veľkú bledastú guľu, ktorá má v sebe množstvo informácií. Tieto informácie sa získavajú neustálym fotením spomienok ľudí a po smrti človeka naberaním spomienok, ktoré smrť uvoľnila. Teda v centrách fantázie je to guľa plná počítačov a fotoaparátov a k tomu čerpadlo, ktoré uvoľnené spomienky zomierajúcich nasáva do seba.

Pri druhej duchovnej ceste cez stredný mozog ide o stav autohypnotický a to je stav navodený počas dňa v stave zastavenia zaspávania. Postup straty vedomia a prepadnutia sa zablokuje. Ezoterik utlmí rozumovosť a prejde do zníženého stavu rozumovosti, čo je úroveň dieťaťa v materskej škôlke. Všetko vníma v podobe vlastných symbolov, ktoré sa naučí dekódovať v centrách fantázie. Zároveň sa v strednom mozgu v strede hlavy niektoré neurónové oblasti prepnú do spánkového stavu, čím si ezoterik otvorí cestu do snovej pamäte. Požiada, aby sa mu v centre fantázie objavili podnety súvisiace napríklad s režimom zdravia. Zo stredného mozgu ide nervový vzruch, ten sa prekóduje do snového symbolu a potom do rozumových obrazov. V autohypnotickom stave môže realizovať napríklad aj kozmické vedomie, ale ho bude vnímať v symboloch. Tieto symboly vníma v centre fantázie a tu ich veštecky dekóduje do rozumových obrazov. K snovej predstave symbolov priradí zo spomienok rozumový obraz, zvuk, hmatový pocit.

Pri tretej duchovnej ceste cez mozoček sa ezoterik skoncentruje do mozočku v zadnej časti hlavy iba na 10%, do centra fantázie na 10 % , do spomienok na 10 %. Zostávajúcich 70 % koncentrácie ide napríklad do oblasti orgánov tela. Z daného orgánu, napríklad srdca, ide nervový vzruch do 3.centier fantázie a je dekódovaný do obrazu srdca či už zdravého, alebo chorého. Zároveň sa žiada mozoček, aby pridal geometrický znak a poslal ho v podobe nervového vzruchu do centra fantázie, kde je znovu v stave plnej rozumovosti dekódovaný priradením obrázku srdca. Obrázok a pocity srdca idú ako zvyčajne zo spomienok v mozgu.

Pri štvrtej duchovnej ceste cez miechu sa ezoterik koncentruje do miechy v chrbtici. Ezoterik chce získať informácie o tom, ako sa pohybujú jeho pľúca. Zase nervový vzruch ide do 3. centier fantázie a tu sú znovu dekódované buď do symbolov, pokiaľ má ezoterik zníženú rozumovosť na úroveň materskej škôlky. Pokiaľ je ezoterik v plnej rozumovosti, tak podnety o pohybe pľúc vyhodnocuje priradením orgánov zo spomienok v pamäti.

Pri piatej duchovnej ceste cez ganglie brušného mozgu ide o to, aby sa ezoterik vedel skoncentrovať do oblastí ganglií plných neurónov a odtiaľto viedol nervový vzruch z brušného mozgu do 3. centier fantázie. Tu ich dekódoval v rozumovosti dieťaťa v materskej škôlke alebo plnej rozumovosti, prípadne úplne potlačil rozumovosť a vnímal dianie v brušnom mozgu iba ako zviera. Dekódovanie na úrovni dvojročného dieťaťa dovoľuje veštecké vnímanie hlavne energetickej bázy tela, ale aj okolia. Pokiaľ ezoterik robí donucovanie pudov do bezchorobnosti a dlhovekosti, používajú sa symboly jaskyne a samovraždy iba v predstave. Symboly jaskýň idú do čriev, tu sa nachádzajúceho brušného mozgu a pudov v ňom a odtiaľto ide nervový vzruch do 3. centier fantázie. V týchto centrách sa nervový vzruch prekóduje do symbolických obrazov za podmienky, že ezoterik je na úrovni rozumovosti dieťaťa. No keď prejde na úroveň dnešných vzdelaných ľudí, tak dekódovanie nervového vzruchu ide pomocou obrazov z medicínskej anatómie. Ezoterik si musí zvyknúť na to, že bude manipulovať so stupňom rozumovosti. A teda tarotové obrázky patria na úroveň rozumovosti dieťaťa v materskej škôlke.

Pri šiestej duchovnej ceste cez ganglie orgánov sa ezoterik naučí koncentrovať do ganglií okolo orgánov tela a presunúť sem spomienky na niektorú planétu. Predstavu planéty stupňuje okolo každého orgánu. Zároveň vytláča zo seba magmatické energie zemského jadra a prijíma do seba energie kozmické. To mu dovolí, aby z jeho tela išiel lúč do kozmu. Ezoterik psychicky preniká do reálneho kozmu. Podnety z orgánov a z lúča do kozmu posiela do 3. centier fantázie a tu ich dekóduje na tri spôsoby. Jeden je v stave totálneho potlačenia rozumovosti na úroveň zvieraťa a vnímajú sa dobre kozmické energie. Potom je symbolické vnímanie s hladinou rozumovosti z materskej škôlky, čo vytvára symbolické vnímanie podobné obrázkom na tarotových kartách. Toto symbolické vnímanie sa môže dekódovať v plnej rozumovosti na reálne rozumové obrazy zo spomienok v mozgu.

Pri siedmej duchovnej ceste cez jadrá buniek ezoterik najprv rozrezonuje niektoré membrány v tele napríklad hlasivky dýchaním alebo napätím pobrušnicovú membránu. To dovoľuje vytvoriť rezonovanie nervstva a k tomu pridať bezpodmienečne spoluprácu mozočku. A potom sa cez mozoček vydá príkaz na skoncentrovanie sa do častí buniek veľkosti hrachu. Neskoršie do viac zrniek hrachu v každom orgáne. Keď si na to ezoterik zvykne, tak aj do všetkých buniek tela. Toto všetko sa dá v centre fantázie vnímať v troch stupňoch rozumovosti. Bez rozumu, rozum materskej škôlky, vedecký rozum. Tarotová symbolika patrí do úrovne rozumovosti materskej škôlky. Veštecký výkon na tejto duchovnej rovine dovolí jedinečný fenomén a to vytvorenie energeticko-informačného odtlačku z organického života. Ezoterický veštec sa v bunkovom vedomí na prepojí na inú osobu a spraví si odtlačok. Odtlačok je energia z buniek a informácie z pamäte človeka. Tento odtlačok sa podobá stavu, ako keby človek povedal všetko o sebe, nahral to na cédečko a poslal vám ho. Veštec tento energetický info odtlačok dá do troch centier fantázie a potom s ním v prednom mozgu robí veštecký výkon. Veštecký ezoterik zabudne na seba a stáva sa druhou osobou. Veštecký ezoterik na tejto úrovni môže niečo podobné spraviť aj s niektorým orgánom svojho tela a podrobnejšie ho skúmať.

Špeciálna technika echolokácie. Ide o náročnú vešteckú techniku, ktorá vyžaduje rezonovanie hlasiviek. Vyslanie rezonancie z hrdla cez stenu do druhej miestnosti a čakať na odraz od objektov v miestnosti do troch centier fantázie a tam dekódovanie v troch stupňoch rozumovosti. Teda zviera, materská škôlka, vedecké pracovisko. Celá technika vyžaduje na úplne zvládnutie dlhoročný výcvik.

Špeciálna technika prútikárskych impulzov zo svalov. Ide o techniku vyvolania tlaku v niektorých svaloch a vyslanie energetického impulzu nabitého energiami napríklad do ľudského tela a napr. do obličiek alebo žlčníka. Čaká sa v centre fantázie na návrat odrazeného signálu a jeho vyhodnotenie.

Špeciálna technika tuhých a uvoľnených svalov. Ide o kineziologickú techniku vešteckého charakteru, ktorá reaguje na to, čo je pre človeka dobré a nedobré. Svaly v tele zmäknú, keď je to dobré a keď je to pre človeka zlé, tak stuhnú. Niektorí jedinci majú tento mechanizmus poškodený a treba ho napraviť.

Špeciálna technika tuhých a voľných svalov do magma záznamov. Ide zase o kineziologickú techniku, ale slúži na zistenie toho, či človek hovorí pravdu alebo klame. No v tomto prípade veštecky ladený ezoterik sa musí sugeratívne naučiť presunúť hormonálne žľazy na iné časti tela ako je bežné a potom sa napojiť na spomienky o ľuďoch v magma zápisoch. A tu sa zapíše iba to, čo sa skutočne stalo a nie čo si človek vymyslel ako klamstvo. Je to náročná veštecká technika a vyžaduje dlhodobý výcvik.

Technika pulzácie rozumu a nerozumu. Je technika potláčania a stupňovanie rozumovosti. Tarotové karty sú v rovine symbolického vnímania sveta na úrovni materskej škôlky. Úroveň zvieracia dovoľuje vnímať lepšie energetickú bázu. Cez úroveň tarotovej symboliky možno lepšie čítať vlastné spomienky, ale aj spomienky inej osoby.

Pridaj komentár