Klinická ezoterika. Stupne klinickej smrti. Skutočná klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Celý náboženský odkaz. 6 neurónových oblastí ľudského tela. Náboženstvo na báze sexuálnej. Náboženstvo na báze asexuálnej. Živá náboženská forma z neurónov. Mŕtva náboženská forma ako spomienka na klinické stavy. Hypnotické techniky. Amigdala. Tento zápis z náboženských cvičení má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prienikoch do náboženských systémov. Stále hlbšie si uvedomujeme, o čom je náboženstvo. Neustále si potvrdzujeme, že je to v prvom rade o stavoch klinickej smrti. Do stavov klinickej smrti sa dá dostať tým, že určitým spôsobom zlyhá zdravie, človek postupne utícha a vchádza do stavu, keď prestáva dýchať alebo sa nedokáže už nadýchnuť. Niekto už v tomto momente stráca schopnosť vnímať, čo sa s ním deje, stratí vedomie. No nie všetci stratia vedomie. Tí, ktorí ho nestratia, môžu vnímať, čo sa s nimi deje. Nie všetci, ktorí zomierajú, majú zážitok Božej prítomnosti a dokážu prenikať do hĺbok svojich neurónových oblastí, ktoré sa dostavajú do zvláštneho stavu. Zvyčajne to dosahujú veriaci ľudia v Boží svet a túto túžbu živia počas celého svojho pozemského života. Niektorí sa vrátia z klinickej smrti a niektorí nie. Niektorí sa vrátia z klinickej smrti príliš neskoro a natrvalo si poškodia mozog. Boží svet je v nich natrvalo otvorený, ale už si s ťažkosťami dokážu udržať ľudský rozmer bytia. Niektorí sa vrátia úplne neskoro a už nedokážu komunikovať nijako. Jednoducho fungujú iba biologické funkcie a vedomie z neurónov je preč. Zostal iba informačný záznam v pozostatkoch o tom, čo žil, čo chcel. Tento môže aktivizovať iba živá osoba cez seba, ale aj cez stavy klinickej smrti.

No do stavov klinickej smrti sa dá dostať aj pravidelným cvičením. Začiatok týchto cvičení je v skľudnení a utíšení. Potom v tom, že si nahodíte veštecký výkon zo spomienok uložených v pamäti neurónov veľkého mozgu. V žiadnom prípade nie z fantázie, pri ktorej vznikajú vo vnútri hlavy energetické objekty. Môžete vybrať spomienky snové alebo hypnotické. Môžete ich upraviť zo spomienok, alebo prekryť geometrickými štruktúrami. To všetko vedie k dokonalému utíšeniu aktivity neurónových oblastí v ľudskom tele. K tomu môžete pridať sugeratívne techniky uverenia, že zomierate. Tak isto môžete pridať spomienky na vlastné fotografie.

Dve vlastné fotografie prekryjete a máte pocit, že jedna fotografia vystupuje z druhej. To znovu dosahujete prehlbovanie raných štádií klinickej smrti. Keď máte spomienky, ako ste sa videli za zrkadlom a ako prenášate fotografiu do zrkadla v spomienkach a zo spomienok, tak znovu prehlbujete stav raných stavov klinickej smrti. Keď spomalíte dýchanie, ale ho nezastavíte, tak znovu posuniete a zintenzívnite rané stavy klinickej smrti. V raných stavoch klinickej smrti sa z tela dostávate do aurického obalu okolo seba. Buď celkovo, alebo ako rameno chobotnice. Teda kopírujete stavy skutočnej klinickej smrti. Nakoniec môžete dosiahnuť stav klinickej smrti, keď máte pocit, že celá psychika a všetko vaše vedomie sa odpojilo od tela a s telom vás spája iba nejaký stav pocitu návratu. To je ešte stále kopírovanie klinickej smrti. To končí momentom stavu, keď už necítite, že by vás spájalo niečo s fyzickým telom. To je už stav po klinickej smrti a už ste zomreli. Jednoducho niet návratu a už zostanete iba ako informačné pole mŕtvej osoby, ktoré operuje z vašich vlastných pozostatkov.

Pri nácviku klinických stavov zomierania treba dávať pozor na srdcovú gangliu. Táto zodpovedá za rytmus srdca a nehodno pokúšať osud a zastavovať činnosť tejto ganglie alebo ju až príliš spomaľovať.

Vysvetlili sme si, ako sa uvádzať do základných stavov raných štádií klinickej smrti. K tomuto je možné pridať umenie hypnotizovať seba samého. Pri hypnotizovaní si treba udržať vedomý stav a pamätať si, čo sa dialo. Aj šamanská ritualistika sa podriaďuje hypnotickej účinnosti. Uveriť sugeratívne tomu, že niekto koná zázraky ako Coperfield, je dobrá hypnotická technika, len treba, aby súdny mozog šiel do horúcich pekiel. Treba uveriť v čarodejnícke kúsky a uviesť sa do ešte hlbších náboženských stavov mysle.

Máme tu náboženský odkaz v celom rozsahu. Obrazy, sochy, knihy, stavby, pútnické miesta, živých veriacich, mŕtvych veriacich, vlastnú myseľ a osobnosť. Uvedomujeme si, že tento mŕtvy obsah obsahuje nejaké to percent živého odkazu od svätcov, ktorí chodili do stavov klinickej smrti. Keď sa vyjadrujete nejako k náboženskému odkazu, tak vždy vo svojej mysli oddeľte zážitky tých, ktorí prežili Božiu prítomnosť priamo v sebe počas klinickej smrti. Potom sa môžete vyjadrovať tak, ako uznáte za vhodné. Takto si neprehodíte neurónové spoje do negatívneho pôsobenia na zdravie a psychiku.

Potom si v spomienkach aktivizujete čo najviac spomienok na náboženský odkaz a tieto spomienky preplachujete cez tých veriacich, ktorí sú na hranici života a smrti. Dobre je požiadať o takúto pomoc a prejsť čo najviac spomienok cez energetické polia zomierajúcej osoby, ktorá je silne a intenzívne veriaca. Spomienky náboženského charakteru sa určitým spôsobom pozmenia. Takto pozmenenými spomienkami sa pustíte do preliečovania tých neurónových oblastí, ktoré sú disharmonické a cítite v nich nepokoj. Takto môžete preliečovať všetkých 6 neurónových oblastí v tele. Vždy iba tie plochy, ktoré sú zle naladené.

Potom môžete na disharmonických plochách realizovať kontemplácie a to tým, že do neurónovej oblasti prisuniete spomienky a ako dieťa žiadate, aby ste mohli pre náboženský obraz a pocit spraviť čokoľvek, o čo požiada daná oblasť. Žiadosť samozrejme zrealizujete iba sugeratívne v pocite, že ste to spravili ako v skutočnosti. Touto kontempláciou postupujete hlbšie do Božieho sveta.

Potom môžete náboženské spomienky všetkého druhu prepláchnuť cez stav veriacich, ktorí prešli cez skutočnú klinickú smrť a ešte stále sú medzi živými osobami. Je dobré o takúto službu požiadať a dostať zvolenie. S týmito pravými spomienkami sa znovu preliečujete a kontemplujete.

Potom sa môžete skoncentrovať do oblasti stredného mozgu, kde je uložená amigdala. Skoncentrujete sa do tejto oblasti a napojíte ju na nervstvo a krvné riečište. Amigdalu treba napojiť na celú oblasť vlastného tela. Potom sa môžete napojiť na osobu, ktorá bola v klinickej smrti cez amigdalu. Svoje náboženské spomienky znovu prepláchnete cez stavy amigdaly a dosahujete priezračnosť svojich náboženských spomienok. Znovu preliečujete neurónové oblasti a realizujete kontemplácie.

Nasledujú ďalšie meditácie a to je sugerácia klinickej smrti a určité prepnutie neurónových oblastí do stavu prúdiaceho svetla do vnútra tela. V tomto svetle sa zjavujú zlatisté, striebristé svetlá, opálové svetlo. V tomto svetle sa zjavujú určité náboženské postavy a objekty. V tomto momente zažívate živú Božiu prítomnosť a ukladáte si všetko do spomienok. Znovu môžete preliečovať neurónové oblasti a prevádzať v neurónových oblastiach kontemplácie.

V stavoch klinickej smrti vyvolaných sugeratívne sa môžete pokúsiť napojiť sa na informačné pole mŕtvej veriacej osoby, ktorá zažila Božiu prítomnosť a oživiť jej jedinečný zážitok rovno vo vás.

Potom je tu možnosť zažiť transcendentálnu Božiu prítomnosť cez osoby, ktoré prežívajú Božiu prítomnosť cez snové stavy. Tak isto sa môžete naprogramovať a v silnom emocionálnom stave zažiť Božiu prítomnosť v sebe cez snové stavy počas nočného spánku.

Potom je možnosť zažiť a prehlbovať náboženské zážitky cez vhodne realizované hypnotické stavy, ktoré sú veľmi vhodné na prehlbovanie náboženských stavov.

Božiu prítomnosť možno prežívať aj v aurickom obale na základe hypnotických a magických rituálov. Tak isto Božiu prítomnosť možno vnímať kabalisticky na základe abstraktných a geometrických tvarov. Prípadne sa napojiť na žijúcu osobu, ktorá prežíva Božiu prítomnosť takýmto spôsobom.

Po ukončení náboženského cvičenia je možné si spomínať na všetky pocity a predstavy a uplatniť na nich klasické náboženské metódy ako je modlenie, velebenie, prijímanie a zbožňovanie ako klasicky v kostole alebo pri bežných náboženských obradoch. Rozdiel je v tom, že náboženskú prax realizujte na vlastné spomienky 100 percentne živej náboženskej formy v stavoch raných klinických stavov.

Pridaj komentár