Mŕtvy nábožensky odkaz. Živý náboženský odkaz. Ezoterické náboženstvo. Nechceme služobníkov. Nechceme charizmatických svätcov. Chceme charizmu bez patológie svätcov. Náboženský odkaz. Liečba náboženským odkazom. Kontemplácia. Všetky náboženské obrazy. Boh z amigdaly. Náboženská psychohygiena. Veštecký výkon z automatickej kresby. Prienik cez klinickú smrť do amigdaly. Očistec klinickej smrti. Kreslenie Božieho vyžarovania z amigdaly. Blokácia časti neurónov veľkého mozgu a aurické prejavy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3, ktorá bude dodaná na stránku v dohľadnom termíne.

Živý náboženský odkaz. Do tohto náboženského odkazu zahrňujeme všetko, čo počas náboženskej histórie vytvorili veriaci charizmatici a stalo sa základom pre služobníkov Božích.

Charizmatickí veriaci sú alebo boli spravidla všetci tí veriaci vo všetkých náboženských systémoch, ktorí mali zvláštne stavanú psychiku. Z hľadiska medicínskeho hovoríme o poškodení neurónových oblastí.

Mŕtvy náboženský odkaz. Pod mŕtvym náboženským odkazom rozumieme všetky náboženské spomienky v mysliach tých veriacich osôb, ktoré majú štandardnú psychiku. Z medicínskeho hľadiska by vyšetrenie mozgu takýchto osôb neprinieslo žiadny náznak poškodenia. Živý odkaz prevzali sprostredkovane od služobníkov Božích. Teda ho prevzali do svojich pamäťových záznamov ako niečo sprostredkované niekým. Nie ako svoj bezprostredný zážitok, ale ako zážitok charizmatických veriacich, medzi ktorých radíme aj charizmatických svätcov.

Estetická špekulácia. Odmietame ako ezoterici nahrádzanie živého Božieho zážitku umeleckými efektmi. Odmietame náboženské symboly každého náboženstva. Každý ezoterik si vytvára svoje jedinečné náboženské obrazy.

Ezoterické náboženstvo. Je smer v náboženskom živote, ktorý považuje odkaz charizmatických veriacich ako nedotknuteľný a jedinečný. Ezoterik vo všetkom hľadá jedinečný zážitok charizmatických veriacich. Ako základ svojho náboženského postoja prijíma individuálne zážitky charizmatických veriacich, ktorí v seba zažili a pocítili bezprostrednú Božiu prítomnosť. Ako ezoterici zároveň odmietame praktizovať Božiu prítomnosť cez poškodenú psychiku a podlomený zdravotný stav. Hľadáme takú jedinečnú cestu, aby sme mohli zažiť živú Božiu prítomnosť z plného fyzického a psychického zdravia. Odmietame mŕtvy odkaz služobníkov Božích a ich snahu nahradiť bezprostredný zážitok Božieho sveta umeleckou špekuláciou. Zároveň ezoterik rešpektuje služobníkov Božích ako ochrancov a učiteľov náboženskej tradície pre laickú verejnosť. Rešpektujeme služobníkov a laikov a ich snahu udržať Boží odkaz medzi nami všetkými.

Nechceme služobníkov. Nechceme charizmatických svätcov. Chceme charizmu bez patológie svätcov. Chceme ezoterické náboženstvo, ktorého základom je bezprostredný a osobný zážitok Božieho sveta tak, ako ho zažívali charizmatickí veriaci, ale bez patologických prejavov. Čaká nás vedcov Boha neľahká úloha a to vytvoriť náboženský systém za účasti živého Boha v každom ezoterikovi, ktorý sa vydá na náboženskú púť do hĺbky Božieho zjavenia.

Náboženský odkaz. Očisťujeme náboženský odkaz od aktivít služobníkov a laikov. Prijímame bezprostredný zážitok Božieho zjavenia v charizmatických veriacich vo všetkých náboženských systémoch za celé obdobie existencie ľudstva. Tento náboženský odkaz nachádzame v pozostatkoch mŕtvych charizmatických veriacich. Nachádzame ho v náboženských objektoch. Nachádzame ho v mysli živých ľudí. Nachádzame ho vo vlastnej mysli. Nachádzame ho v magmatických poliach zeme ako informáciu. Charizmatický odkaz pre ezoterika je nedotknuteľný.

Liečba náboženským odkazom. Naučíme sa liečiť disharmonické neurónové oblasti pomocou koncentrácie do týchto oblastí a naučíme sa sem z pamäte vkladať náboženské obrazy všetkých náboženských systémov.

Kontemplácia. Na liečivé účinky nadväzuje snaha o uplatnenie kontemplácie. Ide o proces koncentrácie sa do disharmonických neurónov s náboženským obrazom. Je tu snaha pýtať sa náboženského odkazu, čo si želá a čo treba spraviť. Všetko sugeratívne v mysli s uverením, že ste to skutočne spravili. Zopakovať mnohokrát a zacítiť, že v danom mieste pociťujete nekonečné množstvo náboženských obrazov. Všetky náboženské obrazy sa pociťujú naraz v zmenšenej podobe.

Boh z amigdaly. Ezoterik spozná v strednom mozgu miesto zvané amigdala. Zároveň spozná tajomstvo klinickej smrti a prieniku charizmatických veriacich do Božieho sveta amigdaly. Už viete, kde sídli Boh. Ezoterik sa naučí prenikať cez koncentráciu a sugeráciu do amigdaly a Božieho svetla. Svetlo z amigdaly sa rozlieva do kontemplácie a všetky náboženské obrazy vyžarujú tekuté zlato zo všetkých obrazov.

Náboženská psychohygiena. Ezoterické náboženstvo prijalo ako kontrolný mechanizmus vešteckú techniku automatickej kresby, ktorá dostatočne dokáže vyhodnotiť náboženskú cestu každej osoby. Automatická kresba odhaľuje podvedomé postoje voči náboženstvu všetkých veriacich. Nesprávne postoje vedú k deštruktívnym neurónovým postojom. Vo všetkom náboženskom aj mimo neho je živý odkaz charizmatických veriacich. Môžete kritizovať ktoréhokoľvek veriaceho a je jedno, či je živý alebo mŕtvy, no nikdy sa nekritizujte Božie zážitky charizmatických veriacich. Naučte sa to oddeľovať.

Blokácia časti neurónov veľkého mozgu a aurické prejavy. Skúšame nové náboženské prejavy stíšením predného mozgového laloku a zisťujeme náboženské prejavy v aurickom obale okolo veriacej osoby. Pod aurou tu rozumieme nazhromaždenie energie veriacej osoby.

Pridaj komentár