Venujeme sa meditáciám v stavoch klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu rozumieme špeciálny stav, do ktorého sa meditujúca osoba dostáva dobrovoľne. Poznáme aj stav klinickej smrti, do ktorého sa dostáva určitá osoba nedobrovoľne, teda ide smerom k smrti. Ale tento proces sa môže prerušiť a do asi 20 minút sa osoba môže vrátiť z klinickej smrti naspäť. V mnoho prípadoch sa nevráti a privolaný lekár konštatuje smrť. Základné životné funkcie zlyhali.

Prvá úroveň sa volá fantómové telo. Stále je fantómové telo prepojené na fyzické telo. Tam sa rozvetvuje na dve samostatné línie a to je svet mŕtvych pod označením špiritistický svet. Obsahuje uloženie spomienok do kostí, ktoré zostali po zomretom človeku alebo zvierati. Informácie po mŕtvej osobe sa dajú násilne dostať do jantáru a podobných objektov. Potom je tu svet mŕtvych, teda spomienky organickej hmoty v kozme umiestených na časticiach okolo nás veľkosti asi 10 na mínus 20 metra. Ešte je tu možnosť uložiť svoje spomienky po smrti do kvalitne spracovaného astrálneho tela, ktoré sa po smrti osoby udrží na určitých miestach. Špecifický je svet mŕtvych pod vplyvom magnetara. Sem idú spomienky osôb s nezhubným bujnením epitelových buniek. Tieto osoby sa dokážu počas život dostať pod silnejší vplyv magnetara ako bežné osoby a ich spomienky idú do inej štruktúry kozmu a to sú častice veľkosti 10 umocnené na mínus 30 metra. Potom máme svet mŕtvych na úrovni dôchodcovských častíc a to je úroveň 10 na mínus 60 metra a voláme ho kozmy minulosti a v nich iba dôchodcovské častice.

Druhá úroveň sa volá filipínske alebo astrálne telo. Stále je fantómové telo prepojené na fyzické telo. Majú ho skoro všetci obyvatelia v oblasti sopiek a zvlášť v oblasti Filipín. Táto úroveň je pod fantómovým telom. Ezoterik ho dokáže otvoriť meditáciami alebo po zásahu a liečbach filipínskych liečiteľov. Toto telo majú otvorené z dôvodu 5-násobného množstva kovových prvkov v ich bunkách a dôsledku prítomnosti vulkanickej činnosti.

Tretia úroveň klinickej smrti je dosahovaná u osôb, ktorým bola schladená krv v nemocnici a po operácii im krv oteplili a vrátili do života. Voláme ju nórske telo. Stále je fantómové telo prepojené na fyzické telo. Tieto stavy mohli dosahovať aj jedinci v polárnych oblastiach a to hlavne Eskimáci, Inuiti a iné národy po takzvanom utopení vo vode a vytiahnutí po určitom čase a otepľovaní telom inej živej osoby.

Štvrtá úroveň je úroveň, ktorá sa blíži stavu odpojenia sa od fyzického tela. V tejto úrovni sa rozpadá u zomierajúcej osoby fantómové telo, pokiaľ nebolo špeciálne cvičené. A tak isto filipínske telo, pokiaľ nebolo špeciálne cvičené. A tak isto sa rozpadá nórske telo. Okolo mŕtvej osoby sa otvára voľný priestor na úrovni častíc 10 umocnené na mínus 10. V tejto úrovni ezoterici tohto zoskupenia budujú astrálnu, alebo inak povedané, teologickú bytosť. Špeciálny časticový objekt s prvkami informačného systému a programy teologického a matematického nekonečna.

Piata úroveň je už vlastne reálna smrť, z ktorej nie je návratu. Človek zomrel a jeho spomienky v podobe častíc sa odpoja od fyzického tela. Základné funkcie tela zlyhali. Vedomie človeka a schopnosť vnímať, kto je a čo robí, sa rozpadá. Jeho spomienky prenikajú na úroveň 10 umocnené na mínus – 20 až – 40 a stanú sa súčasťou iných organizovaných informačných systémov od iných už zomretých alebo vyhynutých organických životov v kozme pod pracovným označením UFO. Pokiaľ niekto za svojho života medituje na to, čo bude po jeho smrti, tak jeho spomienky vo svete mŕtvych sa nerozpadajú, ale sú vcelku a môžu sa vrátiť do organického života a znovu byť aktívne. Ale niežeby nadobudli znovu vedomie mŕtveho jedinca. Ezoterici tohto zoskupenia nemajú záujem o reinkarnáciu naspäť do organickej hmoty. Usilujú o uloženie spomienok na dôchodcovské častice v kozmoch minulosti a tu sa usilujú dosiahnuť časticovú inteligenciu. Ale ich snaženie spadá do roviny sci-fi a fantázie. Na dôchodcovských časticiach budujú informačný systém o sebe a k nim programy o večnosti. Sem uložené spomienky a programy sa budú rozvíjať a vytvárať systém, ktorý nakoniec znovuzrodí ezoterika zo spomienok o ňom a tento systém mu vráti aj vedomie a obnoví jeho existenciu, ale na časticovej úrovni a nie ako organickej bytosti. Budem úprimný, jednoznačne tu hovorím do určitej miery o túžbe, ktorá by sa mala zrealizovať. No platí, že pokiaľ sa o to nepokúsime aj takto, tak to určite nebude.

Samozrejme, ezoterik je osoba, ktorá na začiatku duchovnej cesty pestuje klasickú ezoteriku a to mimo svet mŕtvych. Je to základ v ezoterike. Patrí sem čítanie ezoterickej literatúry, cvičenia jogy a to hlavne ásany. Potom sú celkom vhodné Osho meditácie a vítanie Slnka. Meditácie vznášania v lietadle, stať sa oblakom a podobne. Prípadne základné cvičenia F. Bardona. Dobrý prehľad dáva Minařík a iní autori. Ezoterik po viacerých rokoch základných meditácií a hlavne koncentrácii do orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín a nakoniec prvkov si buduje vytrvalými cvičeniami trvalé centrá v neurónoch, aby mal trvalú schopnosť sa do seba koncentrovať.

Až neskoršie ezoterik nastupuje cestu koncentrácie a prenikanie do sveta častíc. Ide o schému tuhé, plynné, kvapalné a organické látky, ktoré sa skladajú z prvkov periodickej tabuľky. Prvky sa skladajú z atómov, atóm má elektróny a v jadre protóny, pozitróny a neutróny. A častice v jadre sú zložené ešte z menších častíc a to kvarkov. Takto by sme to mohli chápať. Toto sú viazané štruktúry a nemôžu sa voľne pohybovať a organizovať. No máme tu aj svet častíc, ktorý preteká kozmom a nie je súčasťou pevných štruktúr v atómoch prvkov. A ezoterik sa naučí psychicky prenikať a koncentrovať nielen do viazaných častíc, ale aj uvoľňujúcich sa častíc a aj voľne pohybujúcich sa častíc. Ezoterik sa stáva časticový psychonaut, ktorý takto dokáže psychicky prenikať do seba, do sveta častíc, ale aj do priestoru okolo seba ako je slnečná sústava, súhvezdia, galaxie a ešte ďalej.

Aby si ezoterik trvalo vybudoval takéto schopnosti, musí sa začať zaoberať nácvikom raných štádií klinickej smrti. Základné cvičenie je všetko z pľúc vydýchnuť, zadržať dych a potom počítať najprv do 10. Ďalšie dni cvičiť tak isto a napočítať do 15. Počíta sa kľudne a pomaličky. A takto sa postupuje až do čísla 50. Potom už ezoterik prekonal dýchací reflex a dokáže ho ovládať. A to je ten správny vstup do sveta mŕtvych spomienok Upozornenie, že toto cvičenie môže ohroziť zdravie a cvičíte na vlastnú zodpovednosť.

Ezoterik vstúpil do sveta častíc a to znamená, že vstúpil do sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme. Čo je to ten svet mŕtvych spomienok? Daný človek na planéte Zem zomiera, ide do štádia klinickej smrti a už sa z tohto stavu nedostáva, z klinickej smrti sa stáva smrť fyzická a definitívna. Nikto ho už nedokáže ho oživiť, jeho telo prestalo fungovať.

Určite každého ezoterika zaujíma, čo sa deje počas 20 minút zomierania. Ezoterik sa naučí tieto stavy pozorovať, skúma ich, vyšetruje a logicky zdôvodňuje. Osoba zomiera, jej dýchanie sa spomaľuje, v tele je stále menej kyslíka a zvyšuje sa množstvo oxidu uhličitého. Krv sa postupne hromadí v oblasti veľkého mozgu, miechy, neurónov a nervových buniek, aby dočasne chránil neuróny, ktoré sa rýchlo poškodia. Krv odteká z orgánov a svalov do neurónových oblastí. Telo v záujme záchrany v oblasti prostaty a maternice produkuje špeciálne hustú bioenergiu a hromadí ju v orgánoch tela. Telo stále nedýcha. Kyslíka sa nedostáva a človek upadá do kómatického bezvedomia. Nevie, čo sa deje a keď tento stav trvá dlhšie, tak začnú neuróny a aj nervové bunky postupne odumierať. Organizmus je trvalo poškodený a už sa nedá oživiť. A keby sa náhodou podarilo oživovanie, tak osoba bude trvalo poškodená, prípadne v kóme. Často ľudia zomrú na zlyhanie srdca. Srdce sa zastaví a začína nedostatok kyslíka a jeho presun v tele. To je stručný opis fyzických prejavov smrti.

Ezoterika však budú zaujímať psychické prejavy v klinickej smrti s dosiahnutím fyzickej a psychickej smrti. V prvých minútach smrti sa od fyzického tela odpojuje fantómové telo ako u osôb, ktorým amputovali niektorú končatinu alebo orgán. Ale táto amputácia sa dotýka celého fyzického tela. Potom sa vo fantómovom tele odpojí astrálne telo a ako tretí krok sa fantómové telo a astrálne telo uvoľnia z fyzického tela a začína vzďaľovanie od fyzického tela. Do fantómového tela, ktoré obsahuje astrálne telo, sa dostali aj informácie o tom, ako človek žil, čo robil a čo by chcel, aby sa dialo po jeho smrti. Fantómové telo zaniká a zostáva len astrálne telo a obsahuje spomienky danej osoby. Informačno-energetický záznam sa dostal na častice a vstúpil do priestoru, ktorý ezoterika označuje ako svet mŕtvych. Teda častice veľkosti 10 umocnené asi na – 30 metra. Hovoríme o priestore makety pod ezoterickým označením zemiak, ktorý obsahuje asi 1500 strúčikov. Každý strúčik obsahuje 3 až 7 hráškov. Každý hrášok obsahuje asi 2000 galaxií. Galaxie obsahujú súhvezdia a hviezdokopy a súhvezdia obsahujú slnečné sústavy a iný materiál. Tu sa bežná osoba ako astrálna osoba definitívne odpojí od fyzického tela a končí aj energetické pripojenie. Osoba definitívne stráca vedomie, kto je a čo bola za svojho života. Vo svete mŕtvych sú jej spomienky a čo sa s nimi počas života dialo. Aj toto sa rozpadne a stane sa súčasťou tu sformovaných spomienok zomretého organického života, ktorý ešte počas života programoval, čo sa má reálne diať po jeho smrti. Teda nepremárnil svoj organický život a vedome chcel a programoval, čo jeho spomienky majú robiť po smrti. Najčastejšie sú to programy o tom, ako udržať svoju existenciu, putovať vo svete mŕtvych a to tam, kde existuje organický život a stáva sa jeho súčasťou. A je toto pravda alebo niečo ako sci-fi ? No, to sa musí presvedčiť každý sám a to vedomým nácvikom štádií klinickej smrti. Iba tam sa každý presvedčí, či to, čo tu tvrdím, je pravda. Inak to nejde.

Osoby, ktoré mali počas života nezhubné bujnenie buniek na povrchu orgánov, po smrti pôjdu do inej dimenzie kozmu a to pod systém častíc, ktoré reálne produkuje magnetar. Reálne objekty v kozme a ich časticový potenciál. Ide o veľkosti častíc 10 umocnené asi na – 50 metra. Je to špecifický svet mŕtvych spomienok a to pre organickú hmotu, ktorá bola vhodne pod vplyvom objektu magnetar, či už pod jeho silou, alebo pod vplyvom jeho blízkosti. Najbližší magnetar je v súhvezdí Labuť. V kozme je objektov podobných magnetaru nekonečné množstvo.

Existujú individuálne prípady jedincov, ktorí chápu, že po smrti niekde pôjdu a želajú si, aby ich spomienky zostali pokope a vrátili sa do živej osoby. Alebo majú iné podobné želania, ktoré dostatočne nabili svojou túžbou a túto túžbu čo najviac opakovali. Nie je im úplne jedno, čo sa bude po ich smrti diať. Tieto osoby po smrti udržia svoje spomienky pokope a vlastne už fungujú ako informačný systém na časticiach a nie v organickej hmote. Možno sa zvedavo opýtate, či si uchovajú aj vedomie, kto sú a čo robili doteraz? To si podľa našich skúmaní neudržia. Ich spomienky sú pokope a chcú naspäť do živej osoby a hovoria tomu reinkarnácia. Ale keď osoba zomiera, upadá do stavu kómy a tento stav platí aj na spomienky na časticiach, ktoré po danej osobe zostali. Tento záznam nemá vedomie a je v stave zabudnutia, teda pokračuje stav kómy. Zostali iba spomienky a tie sa nestratia a dostanú sa po čase do živej osoby. Obsadia časť jej psychiky a tu môžu fungovať cez vedomie danej osoby. Ale nemožno to chápať v zmysle „vrátilo sa vedomie mŕtvej osobe, ktorej spomienky sa uchovali pokope s potrebnými programami“. A tu začína nesporne problém a apatia živých ľudských jedincov. A na čo to je dobré, keď sa zo stavu kómy nepreberiem a nezískam naspäť schopnosť vnímať sám seba? V zásade je to pravda. Ale tu ide o to, aby zostalo po živej osobe aspoň niečo. A to niečo zostane aj 10 miliárd rokov, keď tu už nebude slnečná sústava. A tieto programované spomienky danej osoby sa uchovajú bilióny rokov vo svete mŕtvych. Táto úroveň viac neponúka.

Príklad z Tibetu: Zomrie významný tibetský mních. Zachytia jeho informačný záznam, umiestnia ho do vybraného dieťaťa. Obohatia o ďalšie záznamy zomretých, ktoré obsahujú jedinečné obrazy tibetskej kultúry. Dieťa zoberú na výchovu do kláštora a spravia všetko, aby sa vedomie dieťaťa zmenilo na vedomie reinkarnovaného mnícha. Je to násilný, ale účinný akt, ako uchovať informačný záznam mnícha. A pýtate sa, vrátilo sa vedomie informačnému systému mnícha v tele dieťaťa? Musím odpovedať: bohužiaľ, nie.

Nikto z ľudí sa doteraz nereinkarnoval do sveta UFO ROBO. Ide o to, že táto organická hmota v kozme pochopila, že nemôže byť trvalo v kozme ako organická hmota a musí sa uložiť do špecifického priestoru. Tento špecifický priestor našla a je to čisté zoskupenie jedného druhu častíc o veľkosti 10 umocnené asi na mínus 70 metra. Ide o časticové objekty pod ezoterickým označením dôchodcovské častice. A UFO ROBO pred svojím zánikom ako organická hmota uloží hromadne svoje spomienky do tohto priestoru a počká si na vznik ďalšieho kozmu, v ktorom, keď vznikne život, tak presunie a natlačí do neho svoje spomienky. Po zániku sa spomienky organickej hmoty a UFO ROBO odoberú na dôchodcovské štruktúry. Tieto sú okolo nás, ale na úrovni veľkosti častíc 10 umocnené na mínus 70 metra. A dokáže UFO ROBO získať potom znovu v ďalšej organickej hmote vedomie ako za ich prvej existencie? Bohužiaľ, nie. Ide o klasickú reinkarnáciu ako vo vyššie uvedených prípadoch. A čo teda získajú? Uloženie spomienok na dôchodcovské častice iba zabezpečuje nekonečný a nezničiteľný archív. Je to super, že ich spomienky na dôchodcovských časticiach dostali potenciál na večnosť. Toto tvrdenie sa dá overiť, pokiaľ si odcvičíte všetko okolo klinickej smrti a psychickom prieniku do hlbočín kozmu. A inak sa o tom nedokážete presvedčiť.

Ezoterici tohto zoskupenia už stratili záujem o klasický svet mŕtvych v makete zemiaka. A stratili záujem aj o svet mŕtvych spomienok pod vplyvom magnetara. A svoju pozornosť zamerali výhradne na systém praktizovaný organickým životom v kozme a to je UFO Robo a uloženie spomienok asi na úroveň 10 umocnené na – 60 metra. Hovoríme tomuto priestoru aj kozmy minulosti a po nich zostane vlastne iba jeden druh častíc a to dôchodcovské častice. A sem do tohto priestoru sa snažia aj ezoterici tohto zoskupenia uložiť svoje spomienky.
Iba tento priestor je skutočne schopný si uchovať svoju existenciu v čase. A môžeme hovoriť, že ich životnosť sa dá zadefinovať a orientačne stanoviť mocninou 10 umocnené na 1000 svetelných rokov a to umocnené na 1 000 svetlých rokov. Ide o čísla v zmysle mocnina danej mocniny. A takto dlho nedokáže udržiavať svoju existenciu ani svet mŕtvych pod vplyvom magnetara ani svet mŕtvych pod označením špiritistický svet. A ani svet mŕtvych na planéte Zem. Ezoterikom tohto zoskupenia ide o to, aby svoje spomienky uložili na večnosť a nie dočasne.

Aby ezoterici reálne uložili spomienky do sveta dôchodcovských častíc, je potrebné prekonať dlhú cestu, v prvom rade psychický prienik do svojho fyzického tela. Ide o to, aby ezoterik extréme rozšíril svoje vedomie a koncentráciu do svojho tela. Bežný človek sa do vnútra svojho tela koncentruje iba na oblasť mozgu a vedomie bežnej osoby preniklo do tela iba na veľkosť tenisovej loptičky. Ezoterik rozšíri svoje vedomie a koncentrácie na všetky orgány tela, na každú bunku, na všetky orgániky v bunkách a bunkovú blanu, na bielkoviny, na aminokyseliny a v nich prvky periodickej tabuľky prvkov. Sem prenikne cez sexuálne energie a koncentráciou do mozočka. Pokiaľ však chce ezoterik prenikať aj do sveta častíc, tak si musí odcvičiť rané štádiá klinickej smrti a všetky štádiá v priebehu 15 – 20 rokov. Ezoterik sa vie koncentrovať aj do vonkajšieho prostredia, ale nie cez svoje zmysly ako sú oči, uši a hmat. V mozgu si ezoterik vybuduje mimoriadne schopnosti. Buduje si ich systematickými cvičeniami mnoho rokov. Jeho neuróny v mozgu sa naučia, ako psychicky prenikať do sveta častíc a vtedy začína rozširovanie vedomia do vonkajšieho sveta a záujem cez svet častíc prenikať do hlbočín kozmu a hľadať a hľadať v kozme organický život a jeho skúsenosti, ale aj to, čo zanechali po sebe vo svetoch mŕtvych. Ezoterik svoje vedomie rozšíril do extrémnej podoby a to výcvikom a pritom si uchoval schopnosť byť človekom a nezošalieť pri tom.

Zen Japonsko
http://www.youtube.com/watch?v=vHBY8Y2z5RM
http://www.youtube.com/watch?v=COKPLZ1FmWg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mO4kAeRwJ4w
http://www.youtube.com/watch?v=sSg1Jo04Ixk
http://www.youtube.com/watch?v=gJxejqyYYX8
http://www.youtube.com/watch?v=DsEFoHerYyc
http://www.youtube.com/watch?v=WmRRVe9slG0
http://www.youtube.com/watch?v=_eweJwVR_bo
http://www.youtube.com/watch?v=BHE7AXwOSCg
http://www.youtube.com/watch?v=Y0uCwDSLlW0

Dieťa anatómia
http://www.youtube.com/watch?v=NhoU4y0Jt04
http://www.youtube.com/watch?v=4xRcY3bsIRc
http://www.youtube.com/watch?v=JjkFL54Uado
http://www.youtube.com/watch?v=kHybTthWwn0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DOPQYRPRk8s&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KJiYBryprcE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=IhKHiupcB-g
http://www.youtube.com/watch?v=TcVJdMSGPX8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=-j8LemAsBzY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=EMo1GkPKcKA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Sy8cjAqR7vk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=v14uZeXPHdQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=JObdLQx4ke0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=UGJz2lEBEIU
http://www.youtube.com/watch?v=LjdG5lAcmOw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=3N9QrbFyt1o
http://www.youtube.com/watch?v=xIS-8WEmE2s
http://www.youtube.com/watch?v=Ccb1dgJoodM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=05qYG4pIkxc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=RaIa4wvPiE4&feature=rela…

Pridaj komentár