Náboženský odkaz. Psychohygiena ezoterika. Mŕtva forma Božej prítomnosti. Živá forma živej Božej prítomnosti. Boží svet mŕtvych svätcov. Hinduizmus, budhizmus, pravoslávie, islam, židovstvo, kresťanstvo, prírodné náboženstvá a mŕtve náboženstvá. Zomierajúci veriaci a očistec pre nás. Liečba z mŕtvych náboženských spomienok. Liečba z očistených náboženských spomienok. Liečba zo sveta mŕtvych svätcov. Liečba zo sugerácie klinickej smrti. Kontemplácia z mŕtvych spomienok. Kontemplácia z očistených spomienok zomierajúcich veriacich. Kontemplácia zo živých spomienok dnešných charizmatikov. Kontemplácia z vlastnej sugerácie klinickej smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Náboženský odkaz. Pod náboženským odkazom rozumieme všetky náboženské zážitky a všetko náboženské dianie od vzniku ľudskej civilizácie až po dnešné dni. Základom náboženského odkazu sú zážitky osôb, ktoré prešli procesom klinickej smrti. Týmto osobám sa prežitím klinickej smrti a návratom otvorili iné sféry psychiky ako je bežné. Psychicky sa presunuli na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Ich psychika potom trvalo operuje z neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Pri vešteckom diagnostikovaní sa to dá dobre zistiť. Zároveň možno v tele týchto osôb vnímať postavy božstiev. Ľudia, ktorí prešli cez klinickú smrť, majú poškodené neurónové oblasti, a teda Boží svet klinických stavov majú otvorený natrvalo. A títo všetci vytvorili v sebe živý základ Božej prítomnosti, ktorý sa stal základom pre tých veriacich, ktorí cez klinickú smrť neprešli. Prevzatý odkaz už nie je živou Božou prítomnosťou, ale iba spomienkou, v ktorej sa nachádza ako základ stav mysle veriacej osoby, ktorá prešla klinickou smrťou. Teda živý odkaz zažívali a zažívajú osoby, ktoré prešli fázou klinickej smrti. Ezoterický veriaci prechádza klinickou fázou smrti sugeráciou, že zomiera. Prechádza dlhodobo na šedú kôru veľkého mozgu a odtiaľto budú prameniť všetky jeho psychické pochody. Skutočné prežitie klinickej smrti alebo sugeratívna forma je rovnocenná forma vstupu do Božieho sveta v živej forme. Laicky by sme povedali, že každý musí zomrieť, hoci iba sugeratívne, aby si otvoril Božie sféry. Teda do náboženského odkazu patrí časť, ktorú priniesli veriaci prežitím skutočnej klinickej smrti alebo sugeratívnej klinickej smrti. Ostatní veriaci, ktorí neprešli žiadnou formou klinickej smrti, pestujú iba spomienkovú formu odkazu klinických veriacich. Pestujú náboženský odkaz v mŕtvej forme ako služobníci alebo dogmatici. Produkujú už iba mŕtve artefakty Božieho sveta. Teda do náboženského odkazu patrí všetko, čo sa vytvorilo vo všetkých náboženských systémoch celej histórie ľudstva. Potom sem patria všetky záznamy v magmatických poliach zeme, všetky náboženské prejavy živých a mŕtvych ľudí a nakoniec všetky náboženské prejavy v nás osobne.

Psychohygiena ezoterika. Pokiaľ sa začnete aktívne zaoberať celým náboženským odkazom, tak je potrebné dodržiavať určitú náboženskú psychohygienu a to preto, aby ste si nezdevastovali neurónové oblasti vo vlastnom organizme. Preto si uvedomíte v celkovom náboženskom odkaze základ, ktorý vytvorili historicky všetci veriaci, ktorí spoznali Boží svet cez klinickú smrť a to osobne o svete. Tento odkaz musí byť vo vašej mysli nedotknuteľný. Keď budete kritizovať nábožensky činnú osobu alebo ustanovizeň, tak vo svoje mysli oddeľte od kritizovaného objektu vždy základ a to sú zážitky tých, ktorí prešli cez klinickú smrť. Pestujete voči zážitkom klinických veriacich najhlbšiu úctu a pokoru. Tento odkaz sa musí stať nedotknuteľný a nekritizovateľný. To platí aj o stavby, sochy, obrazy a podobne. Pokiaľ túto zásadu nebudete dodržiavať, tak si prepojíte neuróny k psychickej a fyzickej deštrukcii vo vlastnom organizme. Toto platí o každom náboženskom systéme.

Mŕtva forma Božej prítomnosti. Rozumieme uctievanie a pestovanie, modlenie, vzývanie a velebenie odkazu tých veriacich, ktorí Boží svet zažili cez stav klinickej smrti. Aj ten, kto zažil klinickú smrť, vrátil sa a má živú náboženskú formu, sa môže venovať mŕtvej forme tých, ktorí preši fázou klinickej smrti. Napríklad sa cez špiritizmus napojí na informačné polia tých veriacich, ktorí sa počas života vrátili z klinickej smrti. Môže skúmať už mŕtvy zážitok takéhoto veriaceho a v sebe ho oživovať. Bude tak robiť za účelom spoznania mechanizmov stavov klinickej smrti. Tak isto tu vystáva otázka, čo s mŕtvou náboženskou formou vo vlastnej mysli? Máme na mysli všetky spomienky náboženského charakteru uložené vo vlastných neurónoch. Tu ide o mŕtvu formu, a to jednoznačne. Môžeme spraviť to, že požiadame na diaľku zomierajúceho veriaceho, aby nám pozmenil tieto až príliš mŕtve spomienky do stavu čo najbližšie živej forme. Teda ako keby sme dostali požehnanie alebo zasvätenie čo najbližšie živej Božej forme. Prejdeme očistcom požiadanej osoby, ktorá zomiera naozaj a už sa nevracia zo stavu klinickej smrti. Upozorňujem, že ešte stále to nie je živá náboženská forma, ale priblížila sa čo najviac k živej forme tých, ktorí prešli určitými formami klinickej smrti.

Živa forma Božej prítomnosti. Ide o zážitky tých veriacich, ktorí prešli fázou klinickej smrti a vrátili sa naspäť. Teda môžu Božiu prítomnosť zažívať v sebe ako osobného Boha a osobný Boží svet. Živá náboženská forma sa dá prežívať v teraz žijúcich osobách, ktoré majú otvorenú živú Božiu formu. Robí sa to napojením na žijúce osoby, ktoré prešli procesom klinickej smrti a vrátili sa do reálneho života. Potom je tu možnosť prežívať živú Božiu prítomnosť v niektorých už narodených osobách, ktoré sú rôznym spôsobom ťažko fyzicky aj psychicky poškodené. Tak isto živú Božiu prítomnosť možno prežívať v sebe a to po dostatočne silnej sugerácii klinickej smrti. Otvára sa živá vlastná Božia prítomnosť a živý Boží svet. Výhodou sugeratívnej klinickej smrti je fakt toho, že Boží svet nie je otvorený natrvalo a možno sa z neho vracať do zatvoreného stavu štandardnej psychiky. Je mi moc ľúto tých veriacich, ktorí prešli príliš dlhou fázou klinickej smrti a príliš si poškodili neurónové oblasti. Je u nich prílišné riziko, že sila Božieho sveta bude nad ich ľudské prejavy a upadnú do stavov, v ktorých strácajú prvky ľudského správania. Pre skutočných klinických veriacich je vhodnejšia mŕtva forma, ktorá veľmi dobre stabilizuje ich problémovú psychiku. V žiadnom prípade by sa nemali púšťať do sugeratívnej formy klinickej smrti. Mohli by prísť o rozmer ľudského štandardného správania. Je to smutná správa pre tých, ktorí majú živú Božiu prítomnosť v sebe.

Boží svet mŕtvych svätcov. Inou kapitolou sú už mŕtvi svätci, ktorí prešli štandardnou klinickou smrťou a vrátili sa naspať, no už nie sú medzi nami. Ich živá forma prešla do informačného poľa mŕtvej osoby. Teda živá forma sa zmenila a vytvorila sa nová forma, ktorá zostala uložená v kostných pozostatkoch. Aj tomuto informačnému poľu, ktoré je nabité skúsenosťou so živou formou, sa možno dostať a preskúmať ho. Prípadne pokiaľ dotyčná osoba mala počas života nejako poškodené nervstvo a vytvárala aj objekty v aure, tak zasvätením môžete do aury prevziať tieto objekty a tak isto je ich možnosť skúmať. Náboženské zasvätenie dovoľuje v sebe oživiť to, čo zažívala veriaca osoba počas svojho života. Teda otvoriť Boží svet priamo vo svojom fyzickom tele.

Zomierajúci veriaci a očistec pre nás. Ide o zvláštnu techniku, pri ktorej je možno mŕtve spomienky náboženského charakteru, ktoré sa nám uložili a ukladajú do spomienok, reparovať a dostávať ich čo najbližšie k živej náboženskej forme. Dobre si uvedomujeme, že pokiaľ sa náboženstvu venujú tí, ktorí neprešli procesom klinickej smrti, tak odkaz tých, ktorí prešli klinickou smrťou neustále umŕtvujú a robia z neho stále mŕtvejšiu formu, v ktorej už nezostal ani kúsok vplyvu zo živej formy tých veriacich, ktorí prežili Božiu prítomnosť v živej forme. Napríklad bol určitý grécky svätec, ktorý často chodil do klinickej smrti a zažíval v sebe prítomnosť niektorej postavy z Biblie. Tento dokázal zasvätiť alebo ovplyvniť svojím stavom ostatných. Dať im pocit lásky, ľudskej dobroty a chuti venovať sa vlastnému rozvoju a uvedomeniu si ľudskosti. Potom niekto tento odkaz dostáva, ale už nie v takej sile, ako to zažíva svätec cez klinickú smrť. Tento odkaz sa uchováva a ide storočiami. Čím sa odkaz vzďaľuje od momentu svojho vzniku, tým menej a menej v sebe obsahuje niečo zo živej Božej prítomnosti toho, čo to všetko zažil v klinickej smrti. Preto hovoríme, že je pekné udržiavať náboženský odkaz v nezmenenej podobe, ale za cenu úplnej straty živej prítomnosti v odkaze. A práve ezoterik túži po živej Božej prítomnosti cez klinickú smrť hoci z rozumových dôvodov iba sugeratívne alebo iba v začínajúcich stavoch klinickej smrti, ktoré možno zažiť počas spánku. Orgány tela sa prirodzene utíšia a programovaním pred spánkom sa môžete dostať do začínajúcich rovín klinickej smrti. To tiež úplne postačuje na to, aby sa vám brány Božieho sveta trochu pootvorili, mohli ste zažívať živú Božiu prítomnosť a nemuseli sa venovať mŕtvemu odkazu. A to je to, čo duchovnú cestu ezoterika robí náboženskou cestou. Vedec Boha by povedal, že konečne má možnosť sa venovať ezoterike klinickej smrti.

Liečba z mŕtvych náboženských spomienok. Ako to už býva v ezoterike, tak sme sa snažili objaviť alebo preskúmať aj možnosť liečivých efektov z mŕtvych náboženských spomienok. Realizujete to tak, že sa skoncentrujete do neurónových oblastí a to vo veľkom mozgu, potom v mozočku, v strednom mozgu, v mieche, v brušnom mozgu a nakoniec v gangliách pri orgánoch tela. Vyhľadáte intuitívne alebo veštecky disharmonické neurónové miesta a do daného miesta vložíte mŕtvu náboženskú spomienku. Ide o akúkoľvek spomienku, či už zrakovú, chuťovú, sluchovú, čuchovú, alebo sluchovú. Jednoducho cítite, že určitá náboženská spomienka vám dané neurónové oblasti preliečuje. Takto prejdete výhradne disharmonické neurónové oblasti. Nikdy nie zdravé neurónové oblasti.

Liečba z očistených náboženských spomienok. Podobne môžete postupovať aj v prípade, že ste si cez klinickú smrť veriacej osoby prečistili príliš mŕtve náboženské spomienky a očistili ste ich čo najviac do blízkosti živej formy, ako keby ste stretli osobu, ktorá má otvorenú živú formu. Liečivé účinky sú silnejšie ako pri príliš mŕtvej náboženskej forme.

Liečba zo sveta mŕtvych svätcov. V tomto prípade sa musíte skoncentrovať na šedú kôru veľkého mozgu a zosať 90 percent informačných polí mŕtvych svätcov. Ich odkaz zoberiete z kostných pozostatkov a umiestnite do aurického obalu okolo hlavy. Potom sa skoncentrujete na disharmonické neurónové oblasti a zahájite preliečovanie.

Liečba zo sugerácie klinickej smrti. Ďalšou možnosťou liečby disharmonických oblastí v neurónových oblastiach je napojiť sa na živú osobu, ktorá má otvorenú živú náboženskú formu a požiadať dotyčnú osobu na diaľku, aby vás preliečila. Tu už treba ovládať astrálne napájanie sa cez poškodenú okosticu alebo sugeráciu poškodenej okostice. Keď neovládate túto psychotechnológiu, tak si nasugerujete stav, že zomierate a bez výhrad mu uveríte. Tak si môžete sami otvoriť sféry súvisiace s klinickou smrťou a z týchto stavov sa môžete preliečovať v miestach disharmonických neurónových spojoch.

Kontemplácia z mŕtvych spomienok. Po liečbe je tu možnosť klasickej náboženskej psychotechnológie. Do disharmonickej neurónovej oblasti priradíte určitú mŕtvu alebo prečistenú spomienku. Podržíte si ju tu a požiadate ju, aby vám zadala nejakú úlohu. Odkaz po vás niečo požaduje a vy to aj zrealizujete, no nikdy nie fyzicky, ale vždy iba sugeratívne v predstavách. Nemáte žiadne pochybnosti, že ste to nespravili aj reálne. To úplne postačuje. Toto je určitá forma prehĺbenia spojenia s Božím svetom.

Kontemplácia zo živých spomienok dnešných charizmatikov. Môžete postupovať aj inak. Na diaľku sa napojíte na osobu, ktorá má živú Božiu prítomnosť v sebe a vsugerujete si, že ste sa stali dotyčnou osobou. Takto môžete preniesť dočasne na seba živú náboženskú formu a previesť hore opísaným spôsobom zaujímavú kontempláciu.

Kontemplácia zo sugerácie vlastnej klinickej smrti. Kontempláciu možno zrealizovať aj cez sugeráciu vlastnej klinickej smrti a otvoriť si Boží svet. Zo zážitkov, ktoré tu získate, tak isto realizujete kontemplačné techniky prehlbovania vzájomného spojenia.
Kontemplácia zo záhrobia. Ide o špecifickú kontempláciu, ktorej základom je zasvätenie. Zasvätený veriaci získava do aurického obalu určité objekty a zároveň získava vstup do určitej oblasti klinickej ezoteriky. Všetko sa vyvoláva spomienkou na zasvätenie, ktorého súčasťou je tlak vlastného chodidla o druhé chodidlo. Prípadne sugerácia, že chodidlom tlačíte o chrbát inej osoby.

Vedec Boha a spoznanie vlastného Božieho sveta. Náboženský ezoterik je na ceste k Bohu ako je živý Boh na ceste k nemu. Na jednej strane je tu technika sugerácie klinickej smrti a vstup do Božieho sveta za účelom kontemplácie a liečby. No do Božieho sveta možno vstupovať aj za iným účelom, môže to byť duchovná cesta, ale aj spoznanie Božieho sveta a jeho zákonitostí.

Boží svet normálnych energií a Boží svet sexuálnych energií. Veľmi dôležitou vecou je rozlišovanie dvoch základných vstupov do Božieho sveta. Keď sme naladení normálne a nepulzujú v nás žiadne sexuálne spomienky a pocity, tak do Božieho sveta sa cez sugeráciu klinickej smrti vstupuje inak, a tak isto sa tu dosahuje iné spojenie s Božím svetom. No keď do Božieho sveta cez bránu sugerácie klinickej smrti vstupujete s erotickými pocitmi, tak je to zase úplne iné zblíženie s Božou prítomnosťou vo vás. To je zásadný rozdiel medzi líniou náboženských systémov ako je kresťanstvo, pravoslávie a židovstvo. Táto línia je asexuálna. Naopak, hinduizmus, islam a budhizmus je línia pod sexuálnymi energiami. A to je úplne iný zážitok preniknutia do Božieho sveta cez sugeráciu klinickej smrti.

Sugeratívne techniky prieniku k Bohu. Sugeratívna technika sa stáva základným systémom vstupu do klinickej ezoteriky a Božieho sveta v nás samotných. A preto je potrebné sugeratívnej technike a jej nácviku venovať mimoriadnu pozornosť. Jednak sugerácii klinickej smrti a jednak sugerácii rôznych zdravotných stavov. Ide o sugeráciu epileptického záchvatu, sugeráciu klinickej smrti bleskom, sugeráciu klinickej smrti stigmami a podobne.

Pridaj komentár