Klinická ezoterika. Reálna klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť do všetkých 6 neurónových oblastí. Prírodné Božstvá z klinicky pozmenených neurónov. Textový zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme do hĺbky psychiky prírodných šamanov, ktorí žili vo vysokohorských podmienkach večného ľadu. Zatiaľ sa špecializujeme hlavne na túto oblasť šamanstva. Teda ide o extrémne podmienky existencie. Pre šamanské národy takéto podmienky pravdepodobne vznikli na základe vytlačenia z vhodných podmienok alebo z migračných pochodov. Možné sú aj iné pohnútky, prečo sa v týchto oblastiach šamanské národy usadili.

V prvom rade sme potlačili vo svojej pamäti všetko civilizačné. Teda obrazovú, zvukovú, hmatovú a chuťovú podobu spomienok na civilizáciu. Meditáciu sme robili cez koncentráciu zo šedej kôry veľkého mozgu a čo najmenej sme používali oči, sliznicu nosa, jazyk a končeky prstov.

Zároveň sme aktivizovali čo najviac spomienok na prírodu. Celkovo si treba uvedomiť, že sme začali prísne robiť ezoteriku cez neurónové oblasti ako je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií okolo častí tela a orgánov tela. To si vyžaduje pracovať výhradne cez spomienky a nie cez fantáziu sochárskeho umelca.

Na prienik do neurónov potrebujeme čo najnižšie energie a preto obmedzujeme fantáziu sochára čo najmenej a naopak, všetko vyberáme zo spomienok. Je dovolené spomienky strihať a spájať v zmysle prekrývania. Spomienky je možné nasekať na úplne drobné kúsky a spojiť. Nie je dovolené dotvárať alebo pretvárať spomienky. To zvyšuje energetický potenciál a nedovoľuje aktívne pracovať v neurónových oblastiach, ktoré sme zverejnili vyššie.

Potrebujeme veštecký výkon cez spomienky na nízkej energetickej báze, ale nesmieme pri tom zaspať. Dokonca spomienky na prírodu možno zmontovať aj zo snových spomienok. Náročnejšia technika je z obrazových spomienok na prírodu vytvoriť iba zjednodušené schémy, ktoré sa podobajú hieroglyfom alebo grafike. Teda zo zrakových spomienok vám zostanú iba geometrické čiary jednej farby. Stíšenie energií má aj svoju hornú hranicu. Jej prekročením máte pocit, že začínate opúšťať svoje telo, čo je už neželateľný stav.

Postupne sme vzájomne spájali spomienky na prírodu a prírodného človeka, k tomu spomienka na určitú oblasť tela a to veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miechu a ganglie. K tomu kúsok spomienky, ako sme sa niekedy koncentrovali do určitej oblasti tela s výskytom neurónov. Žiadna priama koncentrácia do neurónovej oblasti, ako sme to robili doteraz. K tomu sme pridali sugeráciu klinickej smrti a uverili sme, že zomierame. Túto techniku sugerácie si treba poriadne precvičiť.

Takýto stav sme aplikovali na všetkých šesť neurónových oblastí. Vytvorilo to jedinečný stav klinickej smrti vyvolanej sugeráciou. V každej časti s výskytom neurónov dokážeme dosiahnuť stav klinickej smrti. Zároveň došlo k preskupeniu neurónov ako v prípade skutočnej fyzickej klinickej smrti. No sugeratívna klinická smrť prináša prepojenie neurónov iba na čas meditácie a potom sa vracia naspäť do normálu.

Pri fyzickej klinickej smrti sa dajú vyciťovať iba náboženské stavy vo veľkom mozgu a ostatných 5 oblastí výskytu neurónov je nedostupných. Sugeratívnou klinickou smrťou môžeme vyciťovať Božstvá neurónov aj mimo oblasť šedej kôry veľkého mozgu. Pretože pri skutočnej fyzicky prežitej klinickej smrti sa pozmenili iba neurónové schémy vo veľkom mozgu. Teda klinické prírodné Božstvá by sa dali vychutnávať iba vo veľkom mozgu. Sugeratívnou technikou možno dosiahnuť fenomén prežívania prírodných Božstiev cez ďalšie neurónové oblasti.

Celkovo si treba naladiť veľký mozog a zmyslové centrá v šedej kôre na vnímanie božských prejavov šamanských Božstiev. Nie je to jednoduchý veštecký výkon a vyžaduje to poriadny výcvik a návyk na vnímanie živej božej prítomnosti šamanov. Teda to dokážete zažívať v sebe a vo svojom vnútri ako jedinečnú záležitosť. V zásade sa pociťuje z neurónovej oblasti vytvorenie svetelného priestoru, ktorý sa naplní určitými spomienkami na rôzne druhy prírodných objektov, konárikov, mušieľ, listov, plodov a podobne.

V každej neurónovej oblasti sme vytvárali postavy, ktoré boli plné určitých druhov minerálov, opálených drievok, kvetov v kruhoch, hmyzu v určitých kombináciách, z koží a na nich modrá hlina, na ktorej boli nakreslené určité znaky. Božstvá z kamienkov. Potom tu boli zahrotené kosti, časti ľudských rúk, biele kamene a rozžeravené uhlíky z ohniska. Teda prakticky to vyzerá ako postava zo skla naplnená určitými objektmi v určitých vrstvách a kombináciách. Napríklad jedno božstvo je zložené z kamienkov a pierok. Postava človeka plná týchto objektov. Treba si zvyknúť, že šamanské božstvá sú poskladané vždy z určitých prírodných objektov neupravených, ale aj upravených rukou prírodného človeka.

Nebude jednoduché prenikať do tejto oblasti šamanstva, ktorú reprezentujú mŕtvi šamani, ktorí mali poškodený mozog. Takíto šamani mali vďaka klinickej smrti pozmenené neurónové spoje a tie im umožňovali vstupovať do toho, čo tu budeme volať prírodný Boh šamanských národov. Pokiaľ sa niekde zachoval šamanský totem a kultové miesto, musíme ho považovať za mŕtve prírodné Božstvo. Problém so živou a mŕtvou formou rozoberáme v Náboženskej škole. Pre vás postačí, keď si zapamätáte, že živú prírodnú formu Boha zažijete jedine v sebe a jedinečne iba vy osobne a nikto iný. Každý zažije živého prírodného Boha iba v sebe a nikde inde.

Už sme absolvovali aj prvé zasvätenie do klinických prejavov Evenkov a dostali sme do seba objekty, ktoré nám majú ukázať cestu k prírodnému Bohu tohto šamanského národa. Samozrejme iba zo šedej kôry veľkého mozgu a nie z ostatných 5. neurónových oblastí.

Pridaj komentár