Čo je to ľudská psychika. Ako funguje genetický kód bunkového jadra. Ako vzniká psychika zvieraťa. Ako vzniká psychika dieťaťa. Ako vzniká vedomá psychika. Reflexná psychika zvieraťa a ako funguje. Ako funguje psychika pudov z brušného mozgu. Čo je to štandardné vedomie dnešného človeka. Čo je to dyslektické zúžené vedomie na jednu činnosť. Čo je to extrémne rozšírené vedomie. Čo je to psychický prienik do sveta mŕtvych. Čo je to psychický prienik do reálneho kozmu. Čo je to psychický prienik do magmatických záznamov Zeme. Čo je to psychický veštecký prienik do psychiky živej osoby.

Čo je to ľudská psychika.
Základy ľudskej psychiky treba hľadať v bunkovom jadre, ktoré sa naučilo riadiť tie najjednoduchšie procesy organickej hmoty a to je reagovať na chemické a fyzikálne podnety v sebe a mimo seba. Schopnosť niečo prijať, niečo vylúčiť. Na niečo adekvátne reagovať a to tak, aby prišlo k prežitiu a rozmnoženiu. To sú najjednoduchšie prejavy dobre fungujúceho stroja reagujúceho automaticky na nastavený program. Postupne sa jedna bunka a zhluky buniek uzatvárajú do systému nižších zvierat a to z dôvodu zmeny podmienok a prežitia. Aj my sami sme systém buniek, ktoré dokážu zabezpečiť svoju reprodukciu a rozmnoženie. Z tejto roviny vyplýva plno inštinktívnych prejavov. Teda organizmus je nekonečným opakovaním, ktoré sa budovalo možno aj 1 miliardu rokov, schopné reagovať ako naprogramovaný robot. V nejasných a nových podmienkach alebo prudkých zmenách nedokáže reagovať správne. Prežívajú organizmy, ktoré reagujú na minulé podnety nesprávne a ich porucha im dovoľuje v zmenených podmienkach reagovať správne. Napríklad štandardný pavúk, ktorý žil v podmienkach stredného pásma neprežije, keď sa podmienky zmenia na púštne, ale prežije pavúk, ktorý je neštandardný a pohybuje sa krivolako a nie priamočiaro. Takýto pavúk využije každý tieň na ochladenie.

Na toto inštinktívne konanie nadväzuje pudové konanie, ktoré je už špecializovane uložené v neurónových bunkách tenkých a hrubých čriev a nadväzuje na inštinktívne prejavy z jadra buniek. Množstvo neurónov v organizme je už také, že dovoľuje širokú paletu reakcií na okolité prostredie, ale ešte nie je dostatočné na vedomú činnosť ako u dnešného človeka. Dnešný človek už vie o inštinktoch a pudoch, dokáže ich ovládať a manipulovať s nimi.

Po inštinktívnom vývojovom období nastupuje pudové obdobie a po ňom nastupujú primáty, ktoré majú už omnoho viacej neurónov, dlhší vývoj a všetko, čo sa naučili ich predkovia, sa naučí aj ich potomstvo. Výchova mláďat primátov (goríl, šimpanzov, orangutanov) trvá mnoho rokov. U ostatných cicavcov je to podstatne menej. U nižších živočíchov (pavúky a pod.) nie sú žiadne výchovné procesy. Čiže u primátov je proces preberania návykov náročný a trvá mnoho rokov. U človeka ako zvieracieho druhu sú výchovné pochody dlhé často aj do 15 rokov. A v dnešnej dobe je potrebné sa vychovávať a vzdelávať vlastne až do posledného dňa života, aby človek uspel v konkurenčnom boji s inými jedincami vlastného druhu. No stále je to všetko založené na bunkovom jadre a potrebe prežiť a rozmnožiť sa. Tento diktát trvá do dnešných dní. Dnešný človek mysliaci už skúma aj svoje výchovné procesy a zdokonaľuje ich.

Niekde v období praveku vzniká vedomie človeka, ktorý sa dokáže na niektoré činnosti skoncentrovať monotónnym opakovaním jednej činnosti. Často ide o poruchu a zúženie vedomia na trvalé a neustále opakovanie jednej činnosti, búchanie do niečoho mnoho rokov a prevzatie tohto fenoménu na základe trvalej predstavy o činnosti, jej výhodnosti a konkurenčnom boji zvieracej ríše. Tie zvieratá, ktoré sa naučili používať objekty ako drevo, kameň, kosť sa stali v konkurenčnom boji úspešnejšie. A práve použitie a naučenie sa manipulovať s takýto objektmi vedie k vedomiu, čo sa drží v ruke a ako sa to môže použiť.

Ako funguje geneticky kód bunkového jadra.
Najhlbšia podstata ľudskej existencie je diktovaná práve z bunkového jadra. Je to potreba prežiť a rozmnožiť sa v daných podmienkach. Prežitie sa v dlhom časovom horizonte deje na základe rozmnoženia nových buniek a zániku pôvodnej bunky. A tento fenomén je zapísaný aj v štruktúrach DNK a RNK. No postupom času sme sa vyvinuli v systém bunkového prostredia, ktoré určilo, že rozšírenie a prežitie sa bude diať výlučne cez vznik nových jedincov ľudského rodu a zánik tých jedincov, ktorí nových ľudských jedincov splodili. Bolo by fajn, keby evolúcia zachovala pôvodných jedincov a dopriala im nekonečnú schopnosť života. Bohužiaľ, dejiny ľudskej organickej hmoty sa vybrali iným smerom. Musíme zomrieť, lebo to máme, ako sa hovorí, v génoch a nové pokolenie znovu zomrie a ďalšie znovu. Je na človeku budúcnosti, aby tento proces zmenil. Nám bude nateraz stačiť, aby sme si uvedomili, ako sme na úrovni génov naprogramovaný iba k dočasnému životu. A je dôležité pochopiť, že psychicky sa dá do bunkových jadier vstúpiť a s týmto fenoménom sa silne stotožniť.

Ako vzniká psychika zvieraťa.
Základom zvieracej psychiky je mechanizmus návykov, ktoré sa vytvárajú milióny rokov a vedú k činnosti ako u naprogramovaných robotov. Teda organizmus tu vykonáva určité činnosti na základe povelov z neurónov a zviera nemá možnosť sa rozhodnúť. Zvieratá nižšieho druhu zahynú a vyhynú ako druh, pokiaľ sa náhle a zásadne zmenia životné podmienky. No vyššie druhy zvierat ako cicavce a primáty sa už musia učiť od svojich zvieracích rodičov určité návyky a závisí od rodičov a okolností, aké nové a jedinečne návyky si vytvoria. U primátov trvá výchova už podstatne dlhšie a je procesom mnohoročného pozorovania zvieracích rodičov a už tu nastupuje proces väčšej voľnosti v rozhodovaní, čo sa môže spraviť a čo nie. Ale ešte stále to nie je možnosť vedomého rozhodnutia napríklad vziať si život. Teda určité vzoprenie sa návykových mechanizmov v neurónoch. No to sa objaví až u mysliaceho človeka.

Ako vzniká psychika dieťaťa.
V zásade dieťa prechádza počas embryonálneho vývoja všetkými vývojovými fázami, ktorými prechádzalo vývojovo ľudstvo. Teda ako embryo prejdeme vývojom zvieracím, potom pračloveka, potom prírodného človeka. No keby novorodenca nechali bez dostatočných výchovných podnetov rodičov, tak dieťa by zostalo na úrovni zvieraťa. Len vďaka dlhodobej výchove rodiny, spoločnosti a celej ľudskej kultúry sa staneme mysliacimi ľuďmi. Jednoducho detské neuróny dostanú do seba program ľudskosti, ale aj schopnosť tieto programy porušovať. Človek je tvor mysliaci, ktorý sa môže vedome vzoprieť svojim návykom, pudom a reflexom, zobrať si život, a tak isto pozmeniť programovanie, ktoré mu spoločnosť vložila do neurónov. Pri zločincoch je program ľudskosti poškodený alebo vedome zločincom pozmenený. Dobrovoľné rozhodnutie k zmene programu ľudskej spoločnosti. A toto zviera nedokáže spraviť. Naopak, ezoterik je často osoba, u ktorej došlo k poruchám v programe ľudského správania. Napríklad klinická smrť a jej prežitie môže zásadne zmeniť ľudské programovanie počas detstva. Do ľudských programov sa dostáva neželaný program. Osoba ľudská počas embryonálneho vývoja zostala až príliš dlho vo fáze prírodného človeka a má viac sklony k životu prírodných ľudí ako dnešných ľudí.

Ako vzniká vedomá psychika.
Základom ľudskej psychiky sú genetické informácie v bunkách. Teda možná dĺžka života človeka a jednotlivé fázy života. K nim treba pridať potenciál v neurónoch tela, ktoré celou históriou vývoja človeka neustále pribúdali. Tu sú uložené inštinktívne reakcie na podnety na teplo, chlad, tvrdosť a iné. Potom sú v neurónoch uložené reakcie pudové ako rozmnožiť sa, brániť a obsadzovať určité teritórium. Úsilie o prežitie a uchovanie v pude sebazáchovy. Pud obživný, pud združovací a ďalšie. Potom je tu výchova od rodičov a spoločnosti, vzdelanie, schopnosť myslieť a konať rozumovo a nie iba inštinktívne a pudovo. A na toto nadväzuje vznik individuality jednotlivých jedincov, ktorí si môžu v rámci ľudskej spoločnosti vybrať, ako budú žiť a čo budú robiť. No keď budú porušovať dohodnuté písané zákony, tak nebudú môcť žiť, ako sa im zachce.

Bunková psychika zvieraťa.
Každé zviera, pokiaľ nemá vážne poškodenia a anomálie, je pod krutým diktátom genetických pokynov dĺžky života, spôsobu produkovať potomkov a postupnej smrti. Zviera o tomto diktáte buniek netuší a nedokáže do neho zasahovať. Človek tým, že premýšľa a robí výskum, je si vedomý diktátu buniek, ale ešte nedokáže zlomiť tento diktát. Dokáže ho nepriamo ovplyvňovať zvýšenou starostlivosťou o starších ľudí a lepšie životné podmienky. No každý človek musí zatiaľ zomrieť. Túto úroveň diktátu bunkového jadra zatiaľ musíme rešpektovať, ale už o ňom vieme.

Reflexná psychika zvieraťa a ako funguje.
Pri reflexoch sa reaguje okamžite a bez uvažovania. Keď sa dotknete niečoho žeravého, tak inštinktívne odtiahnete ruku. Ale ako človek mysliaci sa môžete dobrovoľne rozhodnúť vložiť ruku do ohňa a vydržať bolesť. To je schopnosť človeka podriadiť si reflexívne správanie. V tomto prípade je človek podľa psychiatrického testovania úplne zdravá osoba. Zviera by do ohňa vbehlo iba vtedy, keby malo poškodenú psychiku. A tu možno vnímať zásadný rozdiel medzi zvieraťom a človekom a jeho oslobodení od reflexných reakcií. Človek môže reflexívne správanie potlačiť a reagovať inak ako bolo milióny rokov budované. Nebudeme sa tu zaoberať celou paletou reflexívneho správania.

Ako funguje psychika pudov z brušného mozgu.
Na jednej strane sú tu reflexívne reagovania na podnety zvnútra človeka alebo z jeho okolia. K týmto reakciám treba pridať to, čo sa do neurónov uloží výchovou a čo sa uloží ako mechanizmus, ktorý sa preberá počas embryonálneho vývoja a utvrdzuje a pozmeňuje počas života. Podľa ezoterického bádania je centrom uloženia pudov brušný mozog, ale zasahuje aj do ostatných oblastí výskytu neurónov. Pudy určujú, ako sa má reagovať správne. Pud určí, ako treba reagovať. Pokiaľ je podnet neznámy, zviera zmätkuje. Keď lovil prírodný človek zver, tak si napríklad natrel telo netradične určitou bylinkou, aby ho zviera nezachytilo pachom. Pri stretnutí zviera reaguje zmätkom a lovec má lepšiu možnosť zviera zabiť. Strelné zbrane už nedávajú zvieratám žiadnu šancu reagovať. To je výsledok technickej prevahy.

Čo je štandardné vedomie dnešného človeka.
Tento štandard určuje psychológ, klinický psychológ a psychiater. Osoba prešla klasickým embryonálnym vývojom bez zásadných porúch. Narodila sa do normálnych podmienok normálnym rodičom. Výchova bola bez závažných nedostatkov. Dieťa dostalo klasickú výchovu a prešlo iba bežnými chorobami. Školu absolvovalo štandardne, a tak isto strednú alebo vysokú školu. Dospelá osoba má rodinu, zamestnanie, deti a všetko je v štandarde. Táto osoba preniká do svojho vnútra iba za účelom učenia, spomínania, premýšľania. Zaujíma sa o veci vonkajšieho sveta a tu je aj silne skoncentrovaná. Zvnútra reaguje na bolesť, zvracanie, potrebu močenia a stolice. Nevenuje sa duchovnosti, iba ak v nedeľu a na sviatky do kostola a pri chorobe k lekárovi. Pri stave smrti absolvuje procedúru hrobára.

Čo je poškodené vedomie dnešného človeka.
Pokiaľ človek neprejde štandardným embryonálnym vývojom a vývoj sa pozdrží, alebo nastane určité poškodenie, tak dotyčný človek nemôže mať štandardné vedomie. Pokiaľ príde k poškodeniu počas pôrodu a to fyzicky alebo chemicky, taktiež nemožno hovoriť o štandardnom vedomí. Pokiaľ príde ku krajným životným situáciám ako havária, drogy, zanedbaná výchova, závažné zdravotné ťažkosti, tiež nemožno hovoriť o štandardnej psychike. Pokiaľ lekár konštatuje vážny zdravotný stav, tak dočasne nemožno hovoriť o štandardnej psychike. Pokiaľ lekár konštatuje trvalé poškodenie, nemožno hovoriť už nikdy o štandardnom vedomí človeka. Ezoterik dosahuje tieto stavy pomocou sugeratívnych techník a potom sa vracia do štandardného vedomia.

Čo je dyslektické zúžené vedomia na jednu činnosť.
V niektorých prípadoch môže prísť k poškodeniam, ktoré nedovolia osobám dosiahnuť plné vedomie človeka. Človek zvládne ľudské správanie, ale najradšej by celý život robil jednu činnosť, premýšľal iba o jednej veci a nič viac. Došlo k trvalému poškodeniu neurónov a neurónových spojov. A dotyčná osoba nemá šancu dosiahnuť viacej ani keby akokoľvek chcela. Ezoterik sa usiluje o štandardné vedomie, sugeratívne dosahuje dočasne takýto chorobný stav a potom sa vracia do štandardného vedomia.

Čo je extrémne rozšírené vedomie do svojho vnútra.
Tento stav už nie je predmetom ochorenia alebo poškodenia. Takýto stav sa dosahuje vedomým cvičením. Ezoterik sa rozhodne koncentrovať sa do svojho vnútra viacej ako bežný človek, ktorého sme opísali vyššie. Ezoterik sa koncentruje všetkými zmyslami a najradšej cez šedú kôru veľkého mozgu do svojho vnútra a to sú orgány, časti tela, systémy tela. Keď preniká do svojej psychiky, tak preniká do neurónových oblastí tela až na úroveň jadierok v jadre buniek. Takáto koncentrácia je nadštandardná a nie bežná pre ľudí. Ezoterik prenikne psychicky do seba čo najhlbšie, teda preniká až miliardu rokov dozadu do stavov, keď bol ešte zvieraťom. Tento prienik robí do záznamov svojho embryonálneho vývoja. Psychicky prenikne do svojej zvieracej mysli v neurónoch. Tak isto prenikne do vedomia pravekého človeka, do prírodného vedomia šamanov, prenikne do vedomia náboženského. Tak isto prenikne do vedomia dnešného rozumového človeka a usiluje sa dosiahnuť extrémnu genialitu.

Ďalej sa ezoterik usiluje dostať do rôznych individuálnych stavov, ktoré vznikajú na základe trvalých poškodení fyzického a psychického tela. Ezoterik si spraví zoznam rôznych chorôb tela a duše a pomocou sugeratívnych techník ich v sebe vyvoláva, ovláda a vracia sa do štandardného stavu vedomia. Teda dovnútra svojho tela sa vie skoncentrovať a psychicky preniknúť do všetkých kútov.

Čo je extrémne rozšírené vedomie do vonkajšieho sveta.
Bežný človek má koncentráciu prevažne do vonkajšieho sveta a zvnútra do vonkajšieho sveta dostáva iba určitú časť svojho vnútra. Ezoterik prenikol do svojho vnútra extrémne a toto psychické preniknutie bude prenikať do vonkajšieho sveta inak a omnoho hlbšie ako bežné vedomie človeka. Jednoducho ezoterik je v sebe zbudovaný inak ako bežný človek a jeho prenikanie do vonkajšieho sveta bude iné.

Čo je psychický prienik do sveta mŕtvych.
Do sveta mŕtvych ľudských a zvieracích spomienok bežne človek nemôže prenikať. Môže sa tak stať v prípade zomierania a následnej smrti. Môže sa tak stať aj po prežití klinickej smrti a návratu naspäť. Môže sa tak stať v prípade sugeratívneho nácviku klinickej smrti. No u každého prípadu treba vedieť veštecky čítať spomienky mŕtvych ľudí v tejto dimenzii sveta. A veštecké čítanie týchto záznamov ako vedomá činnosť spadá do nácviku každého ezoterika.

Čo je psychický prienik do časových pásiem sveta mŕtvych.
Niektoré osoby majú trvalo poškodené vnímanie času. Napríklad majú neuróny nastavené tak, ako keby žili napríklad jednu miliardu rokov pred naším letopočtom. Niektorí ako keby žili 10 00 rokov pred naším letopočtom. Potom posmrtný zápis spomienok uložia do sveta mŕtvych, ako keby žili v tom čase, ktorý vnímajú vo vnútri mysle. No vo svete mŕtvych sú aj spomienky organickej hmoty, ktorá žila ešte pred vznikom života na Zemi.

Čo je psychický prienik do reálneho kozmu.
Niektoré osoby sa narodili s fenoménom psychického prenikania do kozmu. Takáto psychika sa vyvinula aj u kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Ezoterik si dokáže takýto stav navodiť a psychicky prenikať postupne kdekoľvek v kozme, ktorý skúma vedecká astronómia ako náuku o kozme. Osoby s touto patológiou mysle prenikajú do reálneho kozmu nevedome a chaoticky. Ezoterik to robí cieľavedome a preniká všetkými smermi do nekonečna.

Čo je psychický prienik do magmatických záznamov Zeme.
Niektorí ľudia sa narodia s poškodením hormonálnych žliaz a majú hormonálne žľazy na iných miestach ako bežní ľudia. To im dovoľuje prenikať do magmatických síl Zeme. Pokiaľ majú aj veštecké schopnosti, tak dokážu čítať a dekódovať magmatické pulzácie, ktoré nesú v sebe záznamy o živote ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Ezoterik prejde sugeratívnym výcvikom posunu hormonálnych žliaz na iné miesta a veštecky dokáže čítať zápisy v magma poliach nielen Zeme, ale aj iných planét.

Čo je psychický veštecký prienik do psychiky živej osoby.
Niektoré osoby vďaka poškodeniam dokážu prenikať do psychiky človeka a dokážu z nej vyberať potrebné informácie. Ezotericky ladená osoba sa na základe sugerácie a výcviku dokáže tak isto dostať do neurónov človeka a prečítať si o danej osobe, čo potrebuje. Po vešteckom výkone sa vracia do štandardného vedomia.

Čo je psychický prienik do mikrosveta.
Niektoré osoby trpia poškodením nervstva a nervových zakončení, čo im dovoľuje nevedome prenikať do mikrosveta. Ezoterik prechádza sugeratívnym výcvikom a dokáže rozkmitať hlasivky, pobrušnicu a mozgovú blanu. To mu dovoľuje psychický prienik do buniek, neurónov, molekúl, atómov a častíc v sebe aj mimo seba. Ide o psychický prienik do mikrosveta. Ezoterik sem preniká systematicky a dôsledne.

Čo je vedecký prienik do vnútorného a vonkajšieho sveta.
Niektoré osoby dnešnej doby vedia vnímať svet mimoriadne rozumovo a koncentráciou do kostnej hmoty, čo im dovoľuje čo najracionálnejšie vnímanie sveta okolo seba a to bez akýchkoľvek fantázií a iracionalít. Ezoterik sa inšpiruje vedeckým prostredím a usiluje sa všetko vnímať čo najreálnejšie a najhlbšie ako sa len dá.

Pridaj komentár