Kapitoly učebnice ezoteriky. Učebnica ezoteriky a didaktika. Učebnica ako prestížna záležitosť ezoteriky. Obsah kapitol. Čo majú kapitoly spoločné a čo špecifické a jedinečné.

Už dávnejšie padlo rozhodnutie napísať všeobecne platnú učebnicu ezoteriky a tak dať ezoterike určitú prestížnu záležitosť. Didaktizácia ezoteriky do tvaru učebnice dáva ezoterike punc serióznosti a určitého rešpektovania ako niečoho, čo sa môže každý naučiť, pokiaľ má chuť a záujem. Takýmto počinom chceme zlikvidovať mýtus o vyvolenosti a predurčenosti niektorých pre duchovnú cestu do svojho tela a svojho ja. Môže každý, pokiaľ vyvinie určité úsilie a snahu.

Aby som dodržal štatút učebnice, tak som sa venoval štúdiu didaktiky vyučovacieho procesu s cieľom preniesť štandardy z klasickej formy vyučovania do ezoteriky. Teda učebnica ezoteriky bude kopírovať klasické vyučovacie metódy a klasický formát bežnej školskej učebnice. Táto ezoterická učebnica nebude opisom mojich osobných skúseností. Bude stáť na skúmaní celého procesu duchovnej cesty do vnútra meditujúcich osôb. Teda žiadna osobná výpoveď, ale zhrnutie skúseností minimálne 30. ľudí, ktorí aktívne robia duchovnú cestu do seba. Z ich praxe vyšli všeobecné zákonitosti, o čom je ezoterika a ako ju realizovať.

Ďalej bolo treba učebnicu ezoteriky, ako je zvykom u klasických učebníc, podeliť do určitých kapitol. Teda vytvoriť nejaké rozumové podelenie ezoteriky na určité časti, čo nie je jednoduchá záležitosť. Doteraz sme ezoteriku robili ako zbierku rôznych techník a postupov, rozdelenie bolo skôr vytvorené náhodile praxou a nie s cieľom vytvoriť učebnicu ezoteriky.

Bolo treba vyriešiť a obhájiť zmysel delenia ezoterickej učebnice. A hlavne podeliť ezoteriku do logicky nadväzujúcich častí. Ako základ delenia sme vybrali neurónové oblasti ľudského tela. Vychádzame z predpokladu, že takéto delenie pomocou medicínskych pojmov zavedie aj určitý poriadok a jasnosť do ezoteriky. Takémuto deleniu nahráva aj veštecké zisťovanie, kde sú ľudia počas svojho života trvalo usadení a odkiaľ ich podvedomie operuje. Môžete to sami preskúmať. Veštecky sa skoncentrujete na niektorú neurónovú oblasť. Skoncentrujete sa do neurónov veľkého mozgu, potom do neurónov stredného mozgu, mozočku, miechy, následne do neurónov brušného mozgu a do neurónov ganglií okolo orgánov tela. Je nutné, aby ste mali predstavu, ako sú v daných oblastiach neuróny uložené a ako asi fungujú. Potom sa treba vedieť koncentrovať dovnútra tela a k tomu mať nacvičené veštecké schopnosti. Zrazu pocítite, že v niektorej oblasti sú energie silnejšie a podobajú sa hustej hmote ako plastelína. Prípadne tento pocit cítite v každej oblasti, a to ste už v kozmickom vedomí reálnych kozmonautov na obežnej dráhe. Teda zistili ste, kde ste podvedome uložení a odkiaľ pôsobíte trvalo. Podľa dlhoročných vešteckých zisťovaní je každý človek uložený v niektorej jednej oblasti. Niektorí majú výnimočne podvedome spojené všetky neurónové oblasti a to je psychika kozmonautov. No určitým výcvikom sa môže podvedomie uložiť v každej neurónovej oblasti rovnako. No takýto druh vedomia má zatiaľ v tomto čase iba nejakých 20 meditujúcich. Dosiahli to koncentráciou a sugeráciou klinickej smrti. Výnimka potvrdzuje pravidlo a bude uvedená ako špeciálna kapitola. Nazveme ju výnimočné vedomie dosiahnuté meditáciou.

Teda delenie podľa výskytu neurónových oblastí má svoju medicínsku zákonitosť. Neurónové oblasti sú medicínsky jasne stanovené a nemožno si ich svojvoľne vykladať. A to je dobre, pretože doterajšia ezoterika nemala dohodnutý slovný aparát a každý si pojmy ezoteriky používal podľa toho, ako si zmyslel. Tomuto fenoménu odzvonilo a bude konečne jasno, žiadna metafyzika a dupľom sofistika prekrúcania už trikrát prekrúteného. Tak isto má toto delenie za sebou nespočetné množstvo vešteckých výkonov. Robím mesačne 30vešteckých profilov ľudskej psychiky. Veštecké výkony robím asi 7 rokov. To je dovedna asi 2 500 zistení. Myslím si, že je to dostatok materiálu aj z hľadiska štatistického, aby sa dalo povedať, že je to dostatočne empiricky preverený postup. Tak isto teraz beží priamo v meditačnej praxi overovanie tohto delenia a nenaráža v priebehu niekoľkých mesiacov na žiadne bloky. Naopak, delenie prinieslo do bežnej praxe novú silu a nové zistenia, čo mňa osobne potešilo a teší aj ostatných meditujúcich.

Saša Pueblo a meditujúci

UČEBNICA EZOTERIKY

1. kapitola Neuróny veľkého mozgu
2. kapitola Neuróny stredného mozgu
3. kapitola Neuróny mozočku
4. kapitola Neuróny miechy
5. kapitola Neuróny brušného mozgu
6. kapitola Neuróny ganglií
7. kapitola Neuróny kozmos
8. kapitola Neuróny špeciál

Každá kapitola bude spoločne obsahovať tieto podkapitoly:

1. Anatómia
2. Podvedomie
3. Koncentrácia
4. Zmyslové centrá.
5. Veštectvo
6. Senzibilita
7. Energia
8. Patológia
9. Biochémia
10. História
11. Klinická smrť
12. Po smrti
13. Psyché
14. Sexus
15. Sugerácia
16. Stavy
17. Zdravie
18. Terapia
19. Osud

Skúsime stručné definície jednotlivých kapitol.

1. kapitola. Neuróny veľkého mozgu. Ide o oblasť hlavy, kde sa nachádza mozog. A to predný, temenný, zadný zrakový a spánkový; na jeho povrchu sa nachádza 3 až 7 vrstiev neurónov. Táto oblasť je predmetom záujmu tejto kapitoly.

2. kapitola. Neuróny stredného mozgu. Ide o oblasť hlavy a priamo strednej časti, zhruba v strede hlavy. Tu sa nachádza stredný mozog veľkosti menšieho vajíčka, ktoré je rozrezané na dve časti. Neuróny šedej kôry sa nachádzajú vo vnútri vajíčka ako med v plástoch.

3. kapitola. Neuróny mozočku. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy a to pod zadným zrakovým mozgom. Môžete si ho predstavovať ako rozrezanú tenisovú loptičku na dve časti, každá časť je delená na desať častí vpravo a desať častí vľavo. Na povrchu mozočku sú neuróny.

4. kapitola. Neuróny miechy. Ide o miechu, ktorá je uložená v chrbtici. Chrbtica je zložená z určitého množstva stavcov. Šedá kôra mozgová sa nachádza vo vnútri miechy ako šnúrka, na ktorej sú navlečené korálky. Šedá kôra sa nachádza v špagátiku po celej dĺžke miechy od hlavy až po kostrč.

5. kapitola. Neuróny brušného mozgu. Ide o oblasť nachádzajúcu sa v stene hrubých a tenkých čriev. Ide o drobné zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky. Táto oblasť je predmetom záujmu tejto kapitoly.

6. kapitola. Neuróny ganglií. Ide o oblasť neurónových zhlukov drobných neurónov hlavne okolo orgánov a častí tela. Majú veľkosť špendlíkových hlavičiek. Výnimku tvoria dva páre ganglií v temennej časti mozgu, ďalšie dve sa nachádzajú v oblasti za žalúdkom, dve sa nachádzajú za mechúrom. Ich veľkosť je v rozsahu veľkosti nechta na palci.

7. kapitola. Neuróny kozmos. Ide o vzájomné spojenie všetkých vyššie menovaných šiestich oblastí naraz. Teda šedej kôry neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu a ganglií. Tento fenomén vzniká hlavne u kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne u ľudí počas tehotenstva ich matky. Problematické tehotenstvo a variácia zmien placenty. Predmetom záujmu tejto kapitoly je vzájomné premostenie všetkých 6. oblastí výskytu neurónov.

8. kapitola. Neuróny špeciál. Ide o špeciálny prípad vytvorený pomocou meditačnej technológie sugerácie klinickej smrti. Po určitom type meditácií sa vytvorí jedinečný fenomén pôsobenia naraz v každej časti zo 6. oblastí výskytu neurónov, ale izolovane. Teda nepríde k spojeniu ako v prípade neurónov kozmos. Jednotlivé oblasti zostanú medzi sebou izolované.

To je zatiaľ všetko k pripravovanej učebnici ezoteriky. Všetko si v kľude premyslíme a pokročíme k podkapitolám, ale to až na budúce.

Pridaj komentár