Informačné pole. Čo to je informačné pole. Definícia informačného poľa. Vylepšovanie tejto definície. Informačné pole a čo sa s ním deje. Informačné pole a aké má vlastnosti. Množstvá a čísla informačných polí.

V oblasti ezoteriky sme sa dostali do novej oblasti, ktorej sme dali názov informačné polia a teraz sa pokúsime o ich definíciu. Takže informačné polia sú informácie, ktoré sa vytvorili v živých ľuďoch a zvieratách v celej histórii života na zemi po zmene formy zo živého človeka a živého zvieraťa na neživú formu. Teda medzníkom je smrť. Vzniká fenomén, že všetky druhy spomienok, ktoré boli uložené v živom organizme, sa po smrti nestrácajú a zostávajú v priestore okolo nás.

Pokúsime sa o ďalšiu definíciu informačných polí. Informačné polia sa nachádzajú všade okolo nás, teda v celom kozmickom priestore. Zahŕňame do neho všetku hmotu a jej formy živú alebo neživú. Informačné polia sa začali tvoriť asi pred 2000 miliónmi rokov. Je to spojené so vznikom živočíchov a nie života. Prvé formy sú skôr rastlinného charakteru a nemajú schopnosť sa aktívne pohybovať. Až forma živočíchov vytvorila fenomén informačných polí. Dotyčný organizmus ukladá do seba informácie z okolia a tieto sa po smrti uvoľňujú do okolitého prostredia. Nemusia sa uvoľniť všetky, niektoré informácie môžu zostať napríklad v kostných pozostatkoch. Iné informácie sa môžu presunúť do zvierat alebo ľudí. Niektoré informácie sa môžu zapísať do objektov, ktorých sa organizmus často dotýkal. Teda informácie po smrti organizmu zvieraťa a človeka sa nestrácajú, iba sa ukladajú do rôznych miest v celom kozme. A tu ich môžu objaviť veštecky vybavené osoby. Inak sú ľuďom neprístupné.

Znovu sa pokúsime definovať informačné polia iným spôsobom. Zviera alebo človek ktorejkoľvek historickej doby niečo prežije, či už vo vnútri seba, alebo z vonkajšieho prostredia. Zmyslami ako sú zrak, čuch, chuť, hmat a sluch prijme tieto informácie z vonkajšieho sveta do svojho tela a tu ich uloží ako spomienky. Zvnútra tela prijme informácie o chorobe alebo bolesti rovno cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Tak isto môže človek alebo zviera prijať do svojho tela mimozmyslovo aj informačné polia z mŕtvych zdrojov ako sú pozostatky, predmety a objekty, a tak isto aj informačné polia v priestore kozmu. Hovoríme tomu, že vnútorné systémy vytvorili odtlačok alebo fotografiu informačných polí, ktoré sa smrťou zvierat a ľudí neustále uvoľňujú do prostredia okolo nás. Niektorí ľudia vďaka svojej psychike dokážu informačné polia aj násilne stiahnuť do seba alebo svojho okolia. Hovoríme tomu násilné privlastnenie informačného poľa. Možno vidieť pri liečiteľských schopnostiach napríklad energetického systému Reiki.

Pokúsime sa o ďalšiu definíciu informačných polí. Živočích, a sem zaradíme aj človeka, prežije počas svojho života množstvo situácií. Zvyčajne si tieto situácie zapamätá a uloží do neurónov veľkého mozgu. Niektorí ľudia majú v sebe zvláštne mechanizmy ukladať a kopírovať spomienky z veľkého mozgu rovno do kostného systému. Sme si vedomí, že každý živočích, človeka nevynímajúc, musí zatiaľ zomrieť. Teda príde k zásadnej zmene, živé sa stáva mŕtvym. V tejto premene figurujú spomienky, ktoré neprechádzajú procesom zániku a počas smrti sa uvoľňujú do prostredia okolo a tu majú zatiaľ formu večnosti. Teda sú tu trvalo uložené podľa určitého kľúča. Napríklad zvieracie informačné polia sú osobitne a ľudské sú osobitne. Informačné polia domestifikovaných zvierat sú uložené osobitne. Vzniknuté informačné polia nájdeme vo všetkom živom aj mŕtvom. Keď sa pozrieme iba na oblasť planéty Zem, tak informačné polia zložené zo spomienok zvierat a ľudí sa nachádzajú pod povrchom Zeme do hĺbky aj 6000 kilometrov. Tak isto ich možno nájsť nad povrchom až do 100 000 kilometrov atmosféry. Časť info polí sa môže nachádzať v pozostatkoch živých organizmov. Časť sa môže nachádzať v živých organizmoch. Časť v zóne planéty Zem. A za určitých špecifických predpokladov sa môžu nachádzať aj v kozmickom priestore okolo nás, teda v Slnečnej sústave, v našej Galaxii. Slnečná sústava je iba nepatrná časť Galaxie. Potom sem zaraďujeme súhvezdia a množstvo galaxií za súhvezdiami. Platí zásada, že spomienky živočíchov aj človeka nepoznajú čas a priestor a prekrývajú celý fyzický kozmos. Nie priamo vo fyzickom kozme, ale jeho informačnej podobe.

Znovu sa pokúsime definovať, čo sú to informačné polia, ktoré sa stanú predmetom nášho skúmania. Vlastnosťou zvieracej a ľudskej mysle je ukladať spomienky na rôzne životné situácie. Ukladajú sa celý život a po skončení života dochádza k ich uvoľneniu do priestoru okolo nás. Živá forma človeka dokáže tieto informácie vnímať a využívať. Časť tých informačných polí, ktoré vznikli iba činnosťou zvierat a človeka, sa dostanú ako fotografia do živých ľudí a tvoria zložku podvedomia. Časť zostáva zavesená na určitom mieste kozmu. Časť týchto informačných polí dokáže živá myseľ človeka neustále kopírovať a vkladať do živého tela. Niektorí ľudia dokážu tieto informačné polia násilne z danej oblasti stiahnuť do seba a využiť na liečivé účely. Informačné polia sú nezničiteľné. Informačné polia obsahujú informácie rôzneho druhu. Informačné polia sa dajú kopírovať a tiež zosávať. Informačné polia toho istého druhu môžu byť uložené na rôznych miestach naraz. Deje sa tu zvláštny proces, že už vytvorené informačné polia sami kopírujú určitý druh spomienok zo zomierajúcich zvierat a ľudí podľa určitého kľúča.

Pridaj komentár