MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
REKLAMA V MÉDIÁCH.
Odbytová kampaň (podpora predaja) využívajúca masovokomunikačné prostriedky.
REKLAMA.
Publikovanie, podpora a komunikácia o výrobku, službe, príp. organizácii.
POSTOJ.
Stabilná, dlhotrvajúca a naučená dispozícia reagovať na určité veci určitým spôsobom.
ŠKÁLA POSTOJOV.
Vyvolanie určitých postojov a určenie ich sily.
PRIAMA REKLAMA.
Odbytová kampaň (podpora predaja), ktorá používa zvláštny diskont a zvláštnu ponuku na mieste.
TRH KUPUJÚCEHO.
Trhová situácia, kde majú kupujúci väčší vplyv na ceny a podmienky predaja ako predávajúci.
PRIAMY KONTAKT.
Forma predaja, kde predávajúci pristupuje k potenciálnemu zákazníkovi bez predchádzajúceho kontaktu s ním.
KOMUNIKÁCIA.
Proces prenášania alebo výmeny informácií, myšlienok, presvedčenia, alebo názorov.
KOMUNIKAČNÁ SIEŤ.
Metóda, alebo forma, či model komunikácie. Dva najčastejšie skúmané druhy sietí sú: sieť v tvare ramien kolesa a sieť v tvare kruhu.
IMPULZÍVNE NAKUPOVANIE.
Nakupovanie tovarov bez predchádzajúceho plánovania. Povzbudením pre impulzívne nakupovanie sú vystavované predmety pri pokladni.
STIMUL.
Základ motivácie a znamená akýkoľvek druh odmeny alebo navádzania.
INOVÁCIA.
Vývoj niečoho nového. Najčastejšie sa používa na uvedenie nových tovarov a služieb na trh.
TRH.
Situácia, v ktorej kupujúci a predávajúci navzájom komunikujú.
TRHOVÉ SILY.
Faktory, ovplyvňujúce ponuku a dopyt na určitom trhu.
TVORCA VEREJNEJ MIENKY.
Ľudia, ktorí majú postavenie v určitej skupine a ktorých názory si vysoko cenia. Preto môžu ovplyvniť aj názory iných členov skupiny.
PONUKA NA MIESTE PREDAJA.
Forma reklamného materiálu, ktorý patrí do priamej reklamy a je umiestnený v maloobchodných jednotkách na miestach, kde sa predaj uskutočňuje.
ČAS REAKCIE.
Čas, ktorý uplynul medzi prezentáciou stimulu a reakciou.
PODPORA PREDAJA.
Akýkoľvek pokus zvýšiť odbyt určitých produktov tým, že sa pomocou reklamy, alebo v rámci vzťahov s verejnosťou stanú spotrebiteľovi známejšie.
TRH PREDÁVAJÚCEHO.
Situácia na trhu, kde má predávajúci väčší vplyv na ceny a podmienky predaja ako kupujúci.
JEDINEČNÁ VLASTNOSŤ VÝROBKU.
Tento termín sa týka určitej vlastnosti produktu, ktorá mu dáva konkurenčnú výhodu.
KOMUNIKÁCIA
Všetky druhy kontaktov medzi predajcami a kupujúcimi.
Medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha určitý typ komunikácie.
Ten je ovplyvnený vzájomným prístupom.
Ku komunikačnému kontaktu prichádza pomocou komunikačných nástrojov ako je reklama, propagácia, pošta, výstava, akcia a samotný predaj.
Komunikácia môže mať prvok náhodnosti, alebo prvok cieľavedomosti a systematičnosti.
INTEGROVANÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomne premyslené prepojenie kontaktov medzi predajcami a kupujúcimi.
Medzi predávajúcim a potenciálnym zákazníkom prebieha ucelený a premyslený spôsob komunikácie, ktorého cieľom je získanie a udržanie zákazníka „na celý život“.
Je zrejmé, že udržanie dlhodobého zákazníka stojí predávajúceho omnoho menej, ako získavanie ďalších nových zákazníkov.
V tejto stratégii sa predávajúci stará o zákazníka aj po ukončení predaja.
Integrovaná marketingová komunikácia má neustálu snahu o zlepšovanie komunikácie.
Usiluje sa o to, aby sa na komunikácii podieľalo čo najviac kupujúcich.
Stavia si stále nové komunikačné ciele.
V celom procese komunikácie a nákupu je rozhodujúcim momentom zákazník.
Je tu jednoznačná snaha o udržanie zákazníka a získanie nového.
Predajca buduje informačný systém o zákazníkovi.
Znovu a znovu skúša netradičné a nové spôsoby komunikácie.

INTENZÍVNA KOMUNIKÁCIA
Vzájomné stupňujúce sa kontakty predajcov a kupujúcich.

Predávajúci sa usiluje o to, aby sa aj po nákupe neustále pripomínal zákazníkovi všetkými možnými spôsobmi komunikácie.
Nepripustí, aby platilo: „Zíde z očí, zíde z mysle“.
Rozhodujúcim cieľom intenzívnej komunikácie je získanie podielu na myslení zákazníka a tento podiel trvale obnovovať.

INDIVIDUÁLNA KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho s jedným kupujúcim.

Predajca vedie svoju komunikáciu s presne označeným zákazníkom, ktorý už u neho nakupoval. Má jeho iniciály, adresu a určený spôsob kontaktovania.
Predajca vedie individuálnu komunikáciu aj so zákazníkom, ktorý ešte u predajcu nenakupoval. Získava o ňom informácie a adresne vstupuje do jeho povedomia, usiluje o jeho prijatie vedúce ku kúpe.
Predajca sa snaží o čo najindividuálnejší prístup k zákazníkovi na základe čo najpodrobnejších informácií o zákazníkovi.
SKUPINOVÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho s vybranou skupinou kupujúcich podľa vopred určeného výberového kľúča.
Predajca vedome vyhľadáva, analyzuje a oslovuje určité skupiny obyvateľstva podľa rôznych kľúčov výberu.
Vo svojej komunikácii zohľadňuje špecifiká oslovenej skupiny a to tak, aby komunikácia predajcu bola čo najúspešnejšia.
Predajca komunikuje a zároveň testuje trh, na ktorom pôsobí.
Usiluje sa vstúpiť do povedomia potenciálneho kupujúceho a získava ho pre opakovaný nákup. Snaha je jednoznačná, získať podiel na myslení zákazníka.
HROMADNÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho so všetkými kupujúcimi, alebo potenciálnymi kupujúcimi.
Predajca oslovuje všetkých zákazníkov, ktorí už boli účastníkmi kúpy a predaja a zároveň oslovuje čo najväčší počet nových potenciálnych kupujúcich.
Hromadnú komunikáciu realizuje v masovokomunikačných prostriedkoch (televízia, rozhlas, noviny ap.).
DOPORUČENÁ KOMUNIKÁCIA
Do kontaktov medzi predávajúceho a kupujúceho vstupuje „tretia osoba“.
Predajca oslovuje stáleho a potenciálneho zákazníka prostredníctvom tretích osôb, ktoré svojou odbornosťou, popularitou a serióznosťou ubezpečujú stáleho zákazníka o tom, že svoje obchodné aktivity vykonáva u správneho predajcu.
Vzbudzuje pozornosť a vyvoláva záujem nového potenciálneho zákazníka.
AKCIOVÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho a kupujúceho na základe opakovaných akcií.
Predajca oslovuje stáleho a potenciálneho zákazníka zvláštnou ponukou, ktorá je pre zákazníka lákavá a vedie k opakovaným nákupom.
Akciová komunikácia by mala byť trvalou súčasťou komunikácie predajcu.
Akcia by mala byť zaujímavá a seriózna.
PRAVIDELNÁ KOMUNIKÁCIA
Pravidelné kontakty predávajúceho a kupujúceho na základe trvale budovaného vzťahu.
Predajca sa usiluje o stabilný kontakt so zákazníkom a robí tak v pravidelných intervaloch. Stabilná komunikácia v určitých periodických cykloch vytvára u zákazníkov trvalú stopu s logikou „neustále má o nás záujem“.
REKLAMNÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho a kupujúceho na základe reklamných aktivít predávajúceho.
Predajca neustále vylepšuje a rozvíja svoje reklamné nástroje komunikácie.
Neustále si určuje nové méty.
Kladie si otázky, ktoré vypovedajú o tom, kde sa teraz predajca nachádza, kam chce ísť, kto má vedieť o výrobku, príp. službe, kto má čo spraviť, kto má čo pochopiť, ako to dosiahnuť, kedy to dosiahnuť.
Predajca sa usiluje reklamou o informačnú podporu priameho predaja.
PREZENTAČNÁ KOMUNIKÁCIA
Predávajúci informuje kupujúceho o sebe samotnom a svojich aktivitách.
Predávajúci sa usiluje o svoju vlastnú prezentáciu toho, kde je, čo je, kto je, čo robí, čo bude robiť a ako to bude robiť, v čom sa odlišuje od ostatných predávajúcich, aká je jeho imidžová záležitosť, aké iné aktivity predávajúci realizuje, aké sú jeho hospodárske výsledky a ako je pripravený podporovať svoju obchodnú sieť.
NÁHODNÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné náhodné a neplánované kontakty predávajúceho a kupujúceho podľa aktuálnych okolností.
Predávajúci v rámci dôsledne vedenej komunikácie necháva priestor aj pre náhodné udalosti či už pozitívneho, alebo negatívneho charakteru.
Predávajúci je pripravený zúročiť každý náhodný pozitívny prvok vedúci k zvýšeniu kúpy a predaja.
Na druhej strane je predávajúci pripravený eliminovať negatívne vplyvy trhu na kupujúceho.
TRVALÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné a dôsledne plánované kontakty predávajúceho a kupujúceho.
Predávajúci je v rámci komunikácie v trvalom kontakte s kupujúcim a neustále obnovuje pozornosť a záujem kupujúceho.
Predávajúci hľadá také prostriedky komunikácie, ktoré mu dovoľujú neustále a trvalo pôsobiť na kupujúceho a to v čo najkratších časových úsekoch.
Kupujúci je nepriamymi prostriedkami neustále kontaktovaný medzi dvomi aktmi kúpy. Predávajúci neustále vzbudzuje túžbu a vyvoláva presvedčenie, že predchádzajúca kúpa bola dobrá a ďalšia kúpa bude ešte lepšia a výhodnejšia.
PREDPREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho a kupujúceho pred samotnou kúpou.
Predávajúci kladie dôraz na predpredajnú pozornosť.
U kupujúceho, ktorý takýto záujem bude potencionálne prejavovať, predávajúci znovu aktivizuje záujem, presvedčenie na nákup.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu nové dodatočné služby v podobe informácií o produkte a jeho výhodách voči ostatným produktom na trhu.
PREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA
Priamy kontakt predávajúceho s kupujúcim počas predaja.
Kúpa a predaj je rozhodujúcim momentom celej komunikácie.
Preto by mal byť zákazník tá najdôležitejšia osoba.
Tým, že kupujúci u predávajúceho kupuje, robí láskavosť predávajúcemu.
V kupujúcom nevidí predávajúci iba peniaze.
Predávajúci spĺňa túžby kupujúcich klientov.
Predávajúci je v rámci komunikácie prívetivý, zdvorilý, korektný.
Kupujúceho sa snaží presvedčiť argumentmi, upozorňuje na výhody, ktoré poskytuje.
Kupujúci je vždy zdrojom cenných informácií.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu informácie, ktoré prechádzajú do kúpy a predaja.
POPREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA
Vzájomné kontakty predávajúceho a kupujúceho po samotnej kúpe.
Pre predávajúceho sa začína v okamihu uskutočnenia kúpy a predaja.
Predávajúci sa musí snažiť o to, aby kúpa a predaj natrvalo pôsobili v kupujúcom.
Ďalšími dodatkovými službami sa snaží o vytvorenie dlhodobého vzťahu a opakovania kúpy a predaja.
PRIESKUMNÁ KOMUNIKÁCIA
Prieskum u kupujúceho zo strany predávajúceho.
Pred zavedením nového produktu alebo služby je výhodné v rámci komunikácie spraviť určitý druh anketového prieskumu, ktorý predávajúcemu môže pomôcť vyhnúť sa neúspechu pri predaji.
V konečnom dôsledku kupujúci určuje, či si tovar kúpi, alebo nie.
Anketový prieskum musí byť dobre pripravený a treba mu venovať pozornosť.
Anketa môže zároveň slúžiť ako propagačný nástroj.
TLAKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Kontakty predávajúceho a kupujúceho s cieľom získať kupujúceho pre množstevnú, alebo opakovanú kúpu.
Cieľom predávajúceho je vytvorenie určitého tlaku na kupujúceho, aby prejavil záujem nakupovať tovar vo väčšom množstve, prípadne si želal ďalšie dodatkové služby.
ŤAHOVÁ KOMUNIKÁCIA
Kontakty predávajúceho a kupujúceho s cieľom získať ďalších kupujúcich.
Predávajúci vyvíja taký druh komunikácie, ktorý priťahuje ďalších nových zákazníkov.
Novým zákazníkom poskytuje určitý typ nadštandardných výhod za opakované nákupy, alebo množstevné nákupy.

Pridaj komentár