Pre meditačnú prax je najdôležitejšia technika vizualizácie obrázkov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME A SVETLA.

Cvičenie 1.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si obrázky OHŇA. Začínate predstavou horiacej sviečky, potom predstavou malého ohňa. Ďalej pridáte predstavu horiaceho lesa. Každý obraz sa musíte naučiť podržať dlhšiu dobu v nehybnom stave tak, akoby to bola fotografia.
Cvičenie 2.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si obrázky VODY. Začínate predstavou kvapky vody, potom predstavy studničky, prameňa, rieky a nakoniec mora. Každý obraz treba určitú dobu podržať ako fotografiu.
Cvičenie 3.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si obrázok VZDUCHU. Začínate predstavou vánku, vetra, uragánu a nakoniec tornáda. Každý obraz treba určitú dobu podržať ako fotografiu.
Cvičenie 4.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si obrázok ZEME. Ide o predstavu hrudy zeme alebo kameňa, ktorý sa neustále zväčšuje až do veľkosti našej planéty. Každý obraz treba určitú dobu podržať ako fotografiu.
Cvičenie 5.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si obrázok SVETLA. Ide o predstavu svetla prechádzajúcu všetkými farebnými odtieňmi končiacu v úplnej TME. Každý obraz treba podržať určitú dobu.

Pri cvičení 1,2,3,4,5 musíte mať pocit, že z obrázkov jednotlivých živlov sa vo vašom tele vytvára psychoenergia. Túto psychoenergiu rozvádzate do celého tela.

Cvičenie 6.: Posadíte sa, zatvoríte oči a vytvoríte predstavu postupne uhasínajúceho OHŇA. Tento oheň sa postupne stratí na celej zemeguli. Spomeňte si na Prometea, ktorý musel priniesť od rozhnevaných bohov oheň. Tieto obrazy treba vedieť udržať určitú dobu.
Cvičenie 7.: Posadíte sa, zatvoríte oči a vytvoríte predstavu postupne sa strácajúcej VODY na planéte ZEM. Posledná predstava je, že na zemi už niet ani kvapky vody. Túto predstavu treba vedieť udržať určitú dobu.
Cvičenie 8.: Posadíte sa, zatvoríte oči a vytvoríte predstavu, že zo zeme postupne unikne všetok dýchateľný VZDUCH. Túto predstavu treba vedieť udržať určitú dobu.
Cvičenie 9.: Posadíte sa, zatvoríte oči a vytvoríte predstavu, že zem sa postupne rozpadá a stráca sa nenávratne do kozmu. Túto predstavu treba vedieť udržať určitú dobu.
Cvičenie 10.: Posadíte sa, zatvoríte oči a predstavíte si, ako sa v kozme stráca všetko SVETLO a nastupuje úplná TMA. Túto predstavu treba vedieť udržať určitú dobu.

Pri cvičeniach 6,7,8,9 musíte mať pocit, že všetka vaša životná sila v podobe psychoenergie odteká do vytvorených obrazov. Teda máte pocit, že zomierate a stávate sa súčasťou apokalypsy celého kozmu.

Cvičenie 11.: Po každom predimenzovaní predstáv živlu OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA treba previesť cvičenia návratu do normálneho stavu, kde živly OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA sú v rozumných hraniciach. Teda trochu OHŇA, trochu VODY, trochu VZDUCHU, trochu ZEME. Upozorňujem, že predstavy živlov súvisia s určitými CHEMICKÝMI procesmi v organizme a je zdravie škodlivé trvale zostávať v stave predimenzovaných živlov.
Cvičenie 12.: Po každej likvidácii predstáv živlov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA treba previesť cvičenia návratu zo stavu úplnej apokalypsy do stavu normálneho fungovania živlov vo vašich predstavách. Upozorňujem, že predstavy vyhasnutých živlov súvisia s určitými chemickými procesmi v organizme a je zdraviu škodlivé trvale zostávať v stave vyhasnutých živlov.
Cvičenie 13.: Z vytvorenej predstavy OHŇA musíte mať pocit, že vychádza TEPLO. Z vytvorenej predstavy VODY musíte mať pocit, že vychádza CHLAD. Z vytvorenej predstavy VZDUCHU musíte mať pocit, že vychádza ĽAHKOSŤ. Z vytvorenej predstavy ZEME musíte mať pocit ŤAŽOBY. Z vytvorenej predstavy SVETLA musíte mať pocit ZJEDNOTENIA všetkého okolo vás. Máte pocit, že všetko je navzájom spojené do jedného celku a SVETLO preniká všetkým a je vo všetkom.
Cvičenie 14.: Z vytvorenej predstavy OHŇA vychádza sila, ktorá sa neustále rozpína. Z vytvorenej predstavy VODY vychádza sila, ktorá všetko sťahuje do seba. Z vytvorenej predstavy VZDUCHU vychádza sila rozpínajúca a zároveň sa sťahujúca. Z vytvorenej predstavy ZEME máte pocit, že vychádza sila rozpínajúca a zároveň sťahujúca sa. Vedľa týchto dvoch pôsobí sila rozpínajúca a sťahujúca naraz. Teda pri predstave ZEME sú tri špecifické sily. U SVETLA máte pocit, že všetko preniká.
Cvičenie 15.: Z rozdimenzovaných živlov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA je možné vytvárať rôzne geometrické útvary a rôzne predstavy, ktoré po nabití určitou myšlienkou dokážu prejavovať určitú inteligenciu. Takto možno oživovať aj spomienky na mŕtve osoby a udalosti, ktoré prežili.
Cvičenie 16.: Pokiaľ zničíte predstavy živlov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA vo svojich predstavách a zároveň dokážete tento stav udržať v celom organizme, tak sa vám podarí pritiahnuť na povrch svojho tela magnetizmus z iných zdrojov – z ľudí, zvierat, rastlín, minerálov a planét.
Cvičenie 17.: Pokiaľ dokážete vytvárať energetické objekty z vlastných predstáv OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA, alebo dokážete tieto energie pritiahnuť z iných prírodných zdrojov, tak platí zásada, že ich riadime z geometrického stredu daného objektu. Tento geometrický stred získate tak, že cez objekt imaginárne spustíte viaceré uhlopriečky, ktoré vytvoria ich priesečník. Tento priesečník je náš geometrický stred.
Cvičenie 18.: Toto cvičenie umožňuje totálne stotožnenie s danými živlami OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA. Musíte dokázať dlhšiu dobu zabudnúť na seba a všetko ostatné, čo vaša myseľ obsahuje.
Cvičenie 19.: Schopnosť totálneho vyhasnutia živlov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA. Teda stotožnenia sa s APOKALYPSOU ľudstva vedie do stavu ASTRÁLNEHO putovania. O tom podrobnejšie v kapitole č.10 SMRŤ.
Cvičenie 20. : Schopnosť totálneho vyhasnutia vedie k vešteckým a vynikajúcim intuitívnym schopnostiam. Podrobnejšie v kapitole č.10 SMRŤ.

2. Meditačné stavy

Cvičenie 21.. Aby vaša myseľ bola schopná rýchlo a účinne prijímať zmeny a vytvárať nové stereotypy a tieto po určitom čase trvale fixovať, je nutné prevádzať cvičenia v ALFA STAVE. Je to stav, keď vaša myseľ spí a zároveň nespí. Pozri Brožúrky STAVY.
Cvičenie 22.: Aby vaša myseľ bola schopná magicky a veštecky konať, musíte mať trvale pestovanú schopnosť imaginácie vlastných predstáv.

3. Psychické povahy

Cvičenie 24.: Dôsledne si naštudujte jednotlivé povahy (Brožúrka Povahy).
Cvičenie 25.. K jednotlivým povahám ďalej priraďujeme nasledovné meditačné aktivity:
1. Hysterická povaha, živel VODY, chlad, sila sťahovacia, dynamizácia obrázkov VODY, likvidácia obrazov VODY, určitý spôsob myslenia, vyjadrovania, pohybu a konania, Nový zákon, transcendentálna sexualita, že všetko a všade je sex, určité druhy obrazov a znakov, zmysel pre prítomnosť.
2. Epileptická povaha, živel OHŇA, teplo, sila rozpínavá, dynamizácia obrazov OHŇA, likvidácia obrazov OHŇA, určitý spôsob myslenia, astrológia, alchýmia a iné, vyjadrovania pohybu a konania, Korán, transcendentálna sexualita vzrušujúceho týrania – inkvizítorský sex, určité druhy obrazov a znakov, zmysel pre budúcnosť, matematické myslenie.
3. Schizofrenická povaha, živel ZEME, ťažoba, sila rozpínacia, sila sťahovacia, sila zároveň rozpínavá a sťahujúca, dynamizácia obrazov ZEME, likvidácia obrazov ZEME, písomníctvo, tanečné pohyby, Starý zákon, transcendentálna sexualita matky, prsníka a dieťaťa, určité druhy obrazov, mimoriadny zmysel pre minulosť, svet mŕtvych duší.
4. Psychopatická povaha, živel vzduchu, sila sťahovacia aj priťahovacia, dynamizácia obrazov VZDUCHU, likvidácia obrazov VZDUCHU, určitý spôsob myslenia a hľadania hlbokých múdrostí, pohyb a konanie, Tibetská kniha mŕtvych, transcendentálna sexualita satanistického druhu, zmysel pre nadčasové vnímanie sveta.

4. Zmysly

Cvičenie 26.: Zrakové cvičenia sú zamerané hlavne na vnútorné videnia obrazov OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME a SVETLA.
Cvičenie 27.. Sluchové cvičenia sú zamerané hlavne na vnútorné počutie OHŇA, VODY, VZDUCHU, ZEME (drvenie kameňa) a SVETLA (ticho).
Cvičenie 28.. Čuchové cvičenia sú zamerané hlavne na vnútorné pocity vône OHŇA (dym), VODY, VZDUCHU(rôzne výpary), ZEME a SVETLA (bez vône).
Cvičenie 29.: Hmatové cvičenia (myslí sa celý povrch tela) sú hlavne zamerané na vnútorné pocity OHŇA(popálenie), VODY(chlad), VZDUCHU (vietor), ZEME (dotyk), SVETLA (teplo).
Cvičenie 30.. Chuťové cvičenia sú hlavne zamerané na vnútorné pocity chuti OHŇA(upečené jedlo), VODY, VZDUCHU (feferónky), ZEME (neumyté jahody) a SVETLA (svätá hostia).
Cvičenie 31.. Ďalšie podrobnejšie cvičenia nájdete v Brožúrke Zmysly

5. Časti tela

Cvičenie 32.: Vo fyzickej hlave si vytvoríte predstavu živlu ZEME a buď ju dynamizujete, alebo totálne ničíte. Po cvičení je potrebná harmonizácia živlu ZEME (treba mať predstavu hrudy ZEME).
Cvičenie 33.: Vo fyzických pľúcach a srdci si vytvoríte predstavu živlu VODY a buď ju dynamizujete, alebo totálne ničíte. Po cvičení je potrebná harmonizácia živlu VODY(malé jazierko).
Cvičenie 34.: Vo fyzickom bruchu (obličky, slezina, žalúdok, pankreas, hrubé a tenké črevá) vytvoríte predstavu živlu OHŇA a buď ju dynamizujete, alebo totálne ničíte. Po cvičení je potrebná harmonizácia živlu OHŇA (malý oheň).
Cvičenie 35.: Vo fyzickom tele (pohlavie, prostata alebo maternica, mechúr, nohy) vytvoríte predstavu živlu VZDUCHU a buď ju dynamizujete, alebo totálne ničíte. Po cvičení je potrebná harmonizácia živlu VZDUCHU (predstava vánku).
Cvičenie 36.: Vo fyzickom tele (hrdlo, hlasivky, mandle) vytvoríte predstavu SVETLA (farebné spektrum), ktoré všade preniká. Po cvičení je potrebná harmonizácia SVETLA (pocit denného svetla).

6. Prsty rúk

Cvičenie 37.: Jednotlivé živly v psychických povahách, teda živel VODY v hysterickej povahe (ústa), spúšťate tlakom palca pravej ruky. Živel OHŇA v epileptickej povahe (vnútro temenného mozgu) spúšťate tlakom ukazováka pravej ruky. Živel ZEME v schizofrenickej povahe (malý mozog) spúšťate tlakom prstenníka pravej ruky. SVETLO vo všetkých povahách (ústa, temenný mozog, malý mozog, mandle) spúšťate tlakom malíčka pravej ruky.
Cvičenie 38.: Živel VODY zničíte v hysterickej povahe tlakom palca ľavej ruky. Živel OHŇA v epileptickej povahe zničíte tlakom ukazováka ľavej ruky. Živel ZEME v schizofrenickej povahe zničíte tlakom prostredníka ľavej ruky. Živel VZDUCHU v psychopatickej povahe zničíte tlakom prstenníka ľavej ruky. SVETLO zničíte vo všetkých štyroch povahách tlakom malíčka ľavej ruky.
Cvičenie 39.: Po predimenzovaní alebo zrušení zmyslov musí prísť k harmonizácii živlov v predstavách meditujúceho.

7. Prsty nôh

Cvičenie 40.: Jednotlivé živly v tele aktivizujete: ZEM v hlave palcom pravej ruky buď tlakom, alebo o palca. Deaktivizujete palcom ľavej nohy. Živel VODY v pľúcach aktivizujete prstom vedľa palca pravej nohy a deaktivizujete prstom vedľa palca ľavej nohy. Tretím prstom na pravej a ľavej nohe regulujete živel OHŇA v bruchu. Štvrtým prstom pravej a ľavej nohy regulujete živel VZDUCHU v pohlaví a nohách. Posledným prstom na nohách regulujete SVETLO v hrdle.

8. Mozog

Cvičenie 41.: Živel VODY prechádza z hysterickej povahy do spánkových lalokov, odtiaľ do hormonálnych žliaz a kostí.
[ šišinka (temeno hlavy, zbytok rastovej žľazy), hypofýza, epifýza, slzné žľazy, príušnicové žľazy, slinné žľazy, štítna žľaza, prištítne telieska, detská žľaza (zbytok buniek na hrudnej kosti), pankreas, nadobličkové žľazy, podžalúdková žľaza, pohlavná žľaza, lymfatické žľazy (po celom tele)].
Cvičenie 42.: Živel OHŇA prechádza z epileptickej povahy do temenného mozgu a celého nervového riečišťa, zmysly, miecha, túlavý nerv, nervstvo svalov (akupunktúrne dráhy).
Cvičenie 43.: Živel ZEME prechádza zo schizofrenickej povahy do zadného mozgu a celého lymfatického riečišťa (sieť po celom tele).
Cvičenie 44.: Živel VZDUCHU prechádza z psychopatickej povahy do predného mozgu a odtiaľ do celého krvného riečišťa (tepny, žily).
Cvičenie 45.: Ďalšie cvičenia mozgu a mozgových činností si nájdete v Brožúrke Mozog
Cvičenie 46.: SVETLO cvičíte z každej povahy do jednotlivých častí mozgu. SVETLO v hysterickej povahe má podobu všemohúcnosti, v schizofrenickej povahe podobu vždyprítomnosti (nesmrteľnosť), v psychopatickej povahe všemúdrosti.

Pridaj komentár