AUDIT ENTROPIE
Neustále sledovanie, vyhľadávanie, monitorovanie všetkých udalostí, ktoré nútia organizáciu prijímať rozhodnutia vedúce k zmenám.

Organizácia v rámci marketingového oddelenia začne voči vlastnej organizácii uplatňovať dôsledný prieskum všetkej činnosti v zmysle uplatnenia marketingovej logiky. Preveruje sa postupne všetka činnosť organizácie a táto sa postupne preveruje detailnejšie a detailnejšie.
Najprv sa posudzujú závažné nedostatky, ktoré bránia organizácii byť v rámci konkurencie čo najlepšia. Postupne sa posudzujú jednotlivé oddelenia organizácie a ich zamestnanci. Audit postupne prechádza do jednotlivých činností v každom oddelení. Tieto činnosti sa vyhodnocujú a hľadajú sa také postupy, ktoré činnosť zrýchľujú, robia ju lacnejšiu alebo kvalitnejšiu.
HIERARCHIA ENTROPIE
Usporiadanie entropických udalostí podľa stupňa rizikovosti voči organizácii.

Organizácia, ktorá sa nevyvíja a dlhšiu dobu stagnuje, sa vystavuje rastúcemu riziku, že stratí schopnosť konkurencie. Preto je rozumné spraviť audit svojej činnosti buď za pomoci vlastnej, alebo odborníka. Na základe audítorskej správy vytvorí zoznam najzávažnejších rizík, ktoré začne okamžite likvidovať.
LOGISTIKA ENTROPIE
Podrobné naplánovanie zmien na odvrátenie rizík z entropie a ich logické zdôvodnenie.

Zoznam rizík a závažnosti ohrozenia sa musí dôsledne podriadiť marketingovej logistike a to tak, aby ľudia v organizácii rozumeli, prečo sa takéto zmeny musia udiať a prečo sa musia uskutočniť za také a také časové obdobie.
MARKETING SANÁCIE
Praktický postup s monitorovaním fyzickej likvidácie entropickej udalosti.

Likvidácia entropickej udalosti vyžaduje naplánovanie krokov jej odstránenia. Tieto kroky nesmú ohrozovať bežný chod organizácie a musia umožniť dosiahnuť zmenu bez vyvolávania ďalších rizikových udalostí.
SIMULÁCIA
Predvídanie entropických udalostí, nárast rizika entropickej udalosti, vrcholiaci bod rizika.

Jej súčasťou je dobre fungujúce marketingové oddelenie, ktoré sa zaoberá už prognostickou činnosťou a zamýšľa sa nad možnými rizikami, ktoré sa môžu objaviť ako v organizácii samotnej, tak na trhu, na ktorom pôsobí. Lepšie je byť pre ostatnú konkurenciu entropiou a tou ste vtedy, keď vedome vyvolávate zmeny vo vlastnej organizácii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.