Úroveň chorobnosti. Úroveň zábavy. Úroveň terapií. Úroveň knižná. Úroveň nácviku. Úroveň zasvätenia. Úroveň všestrannosti. Úroveň informačných polí kozmu a zeme. Úroveň evokačnej seansy.

Znovu sa vraciam po určitom čase k voľnejšej úvahe o úrovni duchovnosti. Pokúsim sa uvažovať nad stupňami duchovného rozvoja, ktoré sú možné a dosiahnuteľné. V prvom rade máme jedincov, ktorých duchovná úroveň stojí na osobnej patológii a poškodení či už fyzickom, alebo psychickom. Ešte stále tieto osobnosti ezoteriky považujeme za vzor duchovnej cesty aj napriek tomu, že nemajú na svojom duchovnom raste žiadny podiel. No tento kult neštandardnosti má svoje logické dôvody, takáto ezoterická osobnosť môže iným duchovným osobám umožniť otvorenie tejto dimenzie vo vlastnej psychike. A možno tu niekde je kult uctievania práve takýchto duchovných a ezoterických osobností.

Aj ja osobne rád veštecky testujem patologické osobnosti či už živé, alebo mŕtve. Dokonca ich psychický stav mysle používame pri zasväteniach. Sú dobrým prostriedkom na zistenie, ako fungujú psychické fenomény a tiež ich potenciál je dobre prebrať pre vlastné účely. Keď ideme robiť niektorú novú oblasť hlbočín ľudskej duše, vždy testujeme patologické prípady a snažíme sa poučiť, ako to nerobiť a ako sa tým nedoničiť. Zrkadlenie v patogenite týchto ezoterikov umožňuje poznať tieto systémy a v sebe si ich otvoriť s tým, že ich dokážeme ovládať. Teda je tu vždy zásada návratu do štandardu bežného človeka. Štandard tu určil psychiater a medicína. Nie ezoterik. Takéto patologické ezoterické osobnosti konajú jednostrannú ezoterickú cestu, na ktorej sú stále a nevracajú sa do stavu štandardu. To v mnoho prípadoch vedie k destabilizácii a poruche psychiky ešte hlbšie.

Potom máme tú neželanú úroveň ezoteriky, ktorá berie ezoteriku ako prejav zábavy a využitia voľného času. Teda z ezoteriky sa mnohí vytešujú, počúvajú a konzumujú ju ako divadelné predstavenie alebo počítačovú hru. Zabudnúť na prítomnosť a utiecť často od neúspešnosti vo vonkajšom svete. Tu má svoju základňu beletristický brak, ktorý sa tak dobre predáva. Už som dosť napísal aj na iných miestach o tejto úrovni malých detičiek na pieskovisku.

Už lepšie je na tom osoba, ktorá svoju duchovnú alebo ezoterickú cestu robí smerom k terapiám a usiluje sa viac o udržanie zdravia a psychickej kondície. Síce to skorej vyzerá ako nedobrovoľná duchovná cesta, ale treba dosiahnuť pragmatický výsledok a to je zdravie. Tento fenomén môže dodať duchovnej ceste pragmatičnost a racionalitu. Prenikanie do duchovna je za iným účelom ako duchovná cesta.

Potom je tu takzvaná úroveň knižná. Ide o tých, ktorí ezoterickú literatúru nečítajú pre zábavu, ale preto, aby robili cez návody a poznatky duchovnú cestu. No problém je často v tom, že vzorom sú patologické osobnosti, ktoré opisujú iba svoju duchovnú cestu a ich pohľad ide cez ich vlastnú neštandardnosť. Pokiaľ neotvoríte ich patologické stavy aj v sebe, ťažko dokážete prijať systém dotyčného autora. A vtedy je rozumnejšie získať veľmi dobrý prehľad, o čom môže byť ezoterika a precvičiť si ako v škole praktické cvičenia. No postaviť svoj rast na beletristickej ezoterike je vlastne robiť mŕtvu ezoteriku. Pokiaľ nemáte schopnosti daného autora a jeho psychiku, tak potom všetko zostane iba veľkou ilúziou. Nie je tu ochota akceptovať svoju osobnosť a všetko prevádzať na svoj jedinečný osobnostný systém. Zvyčajne takíto ezoterici strácajú svoju identitu alebo ezoteriku robia ako zbierku informácií a cvičení, ktoré nemenia ich vnútro. Teda nedá sa hovoriť o duchovnej ceste do vnútra svojej osobnosti. Iba ak tak o osobnosti, ktorá získala obrovský prehľad a osobnú skúsenosť so svetom ezoteriky. Môže to byť dobrý základ duchovnej cesty, a nie duchovná cesta.

Ďalším krôčikom alebo možnosťou je dosiahnuť určitú úroveň pomocou nácviku. Teda máte naštudovanú beletristickú ezoteriku a odskúšané cvičenia. Zároveň cvičíte ďalej, ale už si cvičenia od patologických osobností začnete modifikovať na seba tak, aby ste dosiahli vo vnútri seba aj mnohoročným výcvikom otvorenie určitej psychickej dimenzie. Je to extrémne náročná cesta, ktorá dovolí otvoriť duchovnú cestu iba veľmi slabo a patologické osobnosti ezoteriky to cítia, že ste v danej oblasti príliš slabučký a nemôžete byť pre nich autoritou. Pokiaľ by ste takto postupovali, tak by duchovná cesta bola zdĺhavá a nemohli by ste ju robiť v celej šírke a v celom rozsahu. Mnohokrát som to pocítil či už na prednáškach, ale aj na ezoterických cvičeniach. Prišli aj vyspelé osobnosti vďaka patológii a náhodnosti a zistili, že majú na viac a sú ďalej a my sme iba začínajúci amatéri.

No prichádza ďalšia úroveň na duchovnej ceste a to sú techniky zasvätenia. Ide vlastne o extrémne zrýchlenie duchovného rastu a to spôsobom kopírovania vnútorných stavov historických zasväcovateľov. Zasväcovanie dovoľuje veľmi efektívny postup vpred a vo veľmi širokom rozsahu a všestrannosti. Zrazu je tu možnosť aj v dnešnej dobe, keď sa treba venovať aj iným životným činnostiam, ísť na duchovnej ceste razantnejšie. Zasvätenci Reiki dobre vedia za pár dní pracovať s energiami svojho tela, ale aj kozmu celkovo. Po anjelských zasväteniach vedia zasvätené osoby lepšie prenikať a vstupovať do vlastných neurónových oblastí. V dnešnej dobe robiť duchovnú cestu bez zasvätení je málo efektívne.

A nejde tu iba o otvorenie duchovnej cesty a postupe na duchovnej ceste, ale aj o silu duchovnej cesty, ktorá má svoje zhustenie nekonečným opakovaním napríklad kreslenia obrázkov v aure. Počas zasvätenia sa naberá aj dynamika a hustota dosiahnutej úrovne duchovnej cesty. A tu by sa nedalo vôbec takúto úroveň dosahovať. Jednoducho zasvätenia sú ten správny kľúč napredovania na vlastnej duchovnej ceste.

Potom je tu úroveň omnoho vyššia ako tá doteraz. Odkláňa sa od knižných poznatkov a napája sa veštecky na informačné polia, ktoré vytvorili ľudia. Ide o poznatky a skúsenosti, ktoré sa uložili počas života v tele človeka a zvierat. Po smrti tieto informácie zostávajú a vytvárajú rôzne bloky informácií či už v zemských magmatických poliach, alebo celkovo v kozme. Nemám tu na mysli vonkajší svet okolo nás, ako ho vníma dnešná veda, ale o informačný kozmos. Teda fyzický svet je prekrytý informačnými poliami z činnosti človeka a zvierat z celej histórie ľudstva. A na duchovnej ceste do seba sem vedie ezoterikove snaženie. Nie je to jednoduchý proces, ale nutný. Dostať sa k neskresleným informáciám priamo zo zdroja. Uvedomte si, že ezoteriku aj jej jednotlivé časti a úrovne robili osoby, ktoré na danú úroveň nemali predpoklady a vyprodukovali iba mŕtvu duchovnú cestu bez toho, aby prenikli do hlbočín vlastnej duše. Aj tu netreba zabudnúť na triezvosť a realitu, a preto sem presúvame všetky dostupné prostriedky vedeckého bádania uplatňované vo vedeckých kruhoch. Nechceme sa pred vedou skrývať, ale aktívne a čo najviac používať metódy a metodiku vedeckého výskumu.

Do budúcnosti tu je ešte vyššia úroveň a to je úroveň evokačných seansí. Je to úroveň, ktorá ide nad systém zasvätenia a využíva vytvorenie umelého priestoru pre zasväcovacie procesy. Teda na horizonte je zase niečo jedinečné a netradičné, seansa s evokáciou informačných polí kozmu, ktoré vytvorili ľudia a zvieratá počas svojej histórie.

Pridaj komentár