Teória. Geometria. Geometrické tvary prírody. Znaky zvierat. Znaky prírodných ľudí. Znaky civilizovaného človeka. Chorobný stav škrabania a kreslenia. Netradičná nervová štruktúra. Zväčšené nervové zhluky na nervovom systéme. Nervové deformácie veľkosti pingpongovej loptičky. Zápis z meditácie má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Spomienky na geometrické tvary a objekty v pamäti. Tvorenie geometrických tvarov v hlave a predstavivosť, teda vytvorenie vhodnej predstavy určitého objektu. Abstraktná predstava v zjednodušenom prevedení ako čiary. Netradičná predstavivosť sochárov a architektov. Energetické objekty v hlave.

Precvičovanie svetových písomníctiev Tibetu, Indie, Grécka, Babylonu, Egypta, Číny, islamu, Druidov, a iných národov. Kreslenie znakov s cieľom vyhľadať historických zasväcovateľov v oblasti znakov rôzneho druhu.

Pokračujeme v nácviku, ktorý smeruje do oblasti použitia znakov celkovo v ezoterike. Použijeme názov znaková ezoterika. Môžeme hovoriť aj o piktogramickej ezoterike. Teda znakoch, ktoré niečo označujú.

V prvom rade sa odpojíme od vonkajšieho sveta a ponoríme sa do vnútorného spomienkového sveta. Teda ide o oblasť spomienok, kde máme uložené geometrické tvary rôzneho druhu priamo v pamäti. Tak isto v pamäti máme uložené aj vlastné geometrické výtvory, ktoré sme vytvorili vo svojej fantázii. Ide o proces spomínania si na rôzne druhy geometrických tvarov, spomenúť si, vybaviť si v pamäti a obrazovo vnímať.

Pod spomienkami na geometrické tvary rozumieme všetky druhy objektov, ktoré sme za normálnych podmienok mysle a zmyslov schopní vnímať trojrozmerne. Teda v zásade na objektoch sme schopní vnímať zrakom iba tri rozmery a to výšku, šírku a dĺžku.

Pokiaľ spomienky do mysle ukladáme na základe hmatu cez končeky prstov, tak tu sme schopní menšie objekty ako päsť vnímať aj mnohorozmerovo. Mnohorozmerové vnímanie je možné, pokiaľ je objekt menší ako veľkosť dlane a prstov. Pokiaľ má objekt vo vonkajšom svete väčšiu veľkosť, napríklad meter krát meter, tak rukami nemôžme naraz zachytiť viac ako dve až tri miery daného objektu. Pokiaľ je objekt vo fyzickom svete veľký cez desať metrov všetkými smermi, tak ho hmatom nemôžeme vnímať dvoj či trojrozmerne. Môžeme v danom momente vnímať iba jeden rozmer a ostatné si môžeme domýšľať vo svojej fantázii.

V podstate vonkajšie objekty možno vnímať zrakovo, ale zrakové vnímanie bude podmienené veľkosťou a štruktúrou objektu. Teda napríklad objekt má rozmery v milimetroch, objekt je menší ako milimeter, objekt má niekoľko metrov, objekt má niekoľko kilometrov, objekt má tisíce kilometrov. Zrakové vnímanie bude vždy iné a inak sa to bude ukladať do pamäti. Zaujímavé sú pre zrak objekty priesvitné ako minerály.

Objekty okolo seba môžeme vnímať ďalej hmatom prstov a sluchom, pokiaľ objekt vydáva aj určité zvuky. Tiež bude rozhodovať veľkosť a štruktúra materiálu.

Vnímať objekty možno aj nadzmyslovými formami a to vešteckými a energetickými schopnosťami. Veštecké vnímanie magmatizmu, toku vlastných energií alebo iných energií zo živých ľudí.

Pokiaľ si chce človek spomenúť alebo vytvoriť predstavu o určitom objekte, tak to musí robiť v určitej mierke zmenšenia. Nedá sa v spomienkach spomenúť si na objekt meter krát meter krát meter. Môžeme si spomenúť iba na zmenšeninu reálneho objektu. Lepšie to pochopíte, keď si otvoríte mapu v určitej mierke zmenšenia reálneho územia.

Teda sme schopní spomínať si na rôzne druhy geometrických tvarov v reálnych rozmeroch alebo v zmenšeninách a prípadne vo zväčšeninách. Veľkosť atómu si pre jeho malosť nedokážeme predstaviť, a preto ho musíme vo svojich spomienkach uložiť ako zväčšeninu. Naopak, byt si v spomienkach musíme predstaviť ako zmenšeninu, teda v určitej mierke zmenšenia.

To iste platí pre vytváranie predstáv vo vnútri ľudskej mysle. Objekty si najčastejšie vytvárame v určitých zmenšeninách alebo zväčšeninách. Teda v určitých mierkach. Snáď iba objekty veľkosti niekoľkých centimetrov si predstavujeme v reálnych mierkach.

Tak isto je možné vytvárať alebo presúvať spomienky a predstavy objektov do aurického obalu a tu s nimi pracovať. Pod aurickým obalom tu treba rozumieť vzduch okolo fyzického tela, prachové častice a svetelné častice. Tak isto bioenergie ľudského tela.

Pre prax ezoterika má však význam zvláštny fenomén vytvárania určitých geometrických schém vo vnútri fyzickej hlavy. Ide o stav, keď si nasugerujete, že zadný zrakový mozog je na mnohých miestach poškodený, a preto musí z niektorých malých plôch preniesť vyhodnotenie obrazu do iných častí šedej kôry veľkého mozgu. Teda zrakové senzory sú v zadnom zrakovom mozgu oslabené a svoju aktivitu presunuli na jednotlivé časti šedej kôry mozgovej. Teda nejaké dva body sú na prednom mozgu. Niektoré sú na senzorickom mozgu, niektoré na temennom mozgu, niektoré sú na spánkovom mozgu. Jednotlivé časti veľkého mozgu si medzi seba rozdelili vyhodnotenie zrakových podnetov zo zadného zrakového mozgu. V neuropsychológii je známy proces presunu niektorých funkcií z poškodenej časti mozgu na inú, nepoškodenú časť mozgu.

Niektorí veštecky ladení senzibili vedia, ako sa dajú z rôznych oblastí neurónov presúvať určité funkcie na iné oblasti. Pri poškodení určitých častí mozgu sklerózou multiplex sa funkcie presunú na iné oblasti a ako keby sa tu zdvojili alebo na menšom priestore vykonávali naraz dve funkcie. Samozrejme, že to trochu škrípe a nie je to už také presné a výkonné. Senzibili sú schopní medzi sebou vymeniť funkcie a vyhodnotenie aktivít veľkého mozgu a mozočku. No tieto stavy sprevádzajú silné depresie a neštandardné prejavy psychického charakteru.

Aktivity z neurónových oblastí možno medzi sebou zamieňať. Ide o oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Upozorňujem, že manipuláciou tohto druhu sa môže zaoberať iba veštecky zdatná osoba, ktorá dokáže vrátiť presuny funkcií na správne miesto. Každý si zváži pri týchto presunoch funkcií rizikovosť svojho počínania.

No my sme zo zadného zrakového centra presunuli vyhodnocovanie zrakových podnetov na všetky časti mozgu a to nám dovolí vytvárať v mysli energetické objekty. V tomto jedinečnom stave si predstavíme objekt vo veľkosti menšej ako celá hlava. Nastáva čas, keď sme schopní vnímať objekt naraz a v tom istom okamihu spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora a zdola. Upozorňujem, že tak isto je ho možné vnímať naraz zvonka aj zvnútra. Takto isto ho môžete naraz zo všetkých strán ohmatávať, počúvať, voňať a chutnať. Stačí iba presunúť sugeratívne zmyslové centrá do ďalších oblastí veľkého mozgu. Takto vlastne mnohorozmerovo vnímateľný objekt sa potom môže stať aj energetickým objektom. A tu začína to, čo sa v ezoterike nazýva mnohorozmerové vnímanie energetických objektov. Pretože tento stav dovoľuje vytvárať rôzne druhy energetických objektov.

V ďalšom cvičení sme sa snažili kresliť znaky písomníctiev rôznych národov. Tentokrát sme si pri opisovaných písmenách svetových jazykov stanovili určité kritériá vnímania a pociťovania. Určili sme si podmienky, že ideme vnímať cez kreslenie písomných znakov tých ľudí z histórie ľudstva, ktorí museli kresliť niečo podobného ako svoju duševnú odchýlku. Jednoducho jedinec z histórie musí ryhovať alebo niečo kresliť, lebo ináč by zošalel alebo neuvoľnil určité napätie. Teda geometrické tvary, ktoré kreslí, musí kresliť a kreslí ich celé desiatky rokov. Zároveň sme si stanovili podmienku, že dotyčné osoby s nutnosťou kresliť určite majú zväčšené ganglie pri každom orgáne tela. Pod gangliou si tu treba predstaviť neurónový zhluk veľkosti špendlíkovej hlavičky. No u týchto jedincoch sú ganglie extrémne vyvinuté do veľkosti pingpongovej alebo až tenisovej loptičky. Teda ďalšia neštandardnosť. Takíto jedinci vytvorili znaky a zároveň ich boli schopní efektívne odovzdať iným, normálnym osobám. Normalitu tu určuje lekár a psychiater a nie ezoterik. Cieľom je prevziať tieto objekty do vlastnej ezoterickej praxe.

Samozrejme sa usilujeme aj skúmať, ako na nás pôsobia naryhované znaky a čo v sebe skrývajú. V tomto trende budeme pokračovať na každej meditácii dotýkajúcej sa problematiky znakovej ezoteriky.

Pridaj komentár