13.4.2002

Príspevok č.33. Saša Pueblo – Frekvenčné rezonancie
Do Silvovej školy vstúpil nový prvok v podobe frekvenčných rezonancií. Podrobnejšie si nájdete na mojich internetových stránkach – Frekvenčná hudba. Na základe počúvania a zapamätávania herzových rezonancií začnú všetky pamäťové záznamy vydávať rezonancie ako objekty vonkajšieho sveta, pokiaľ si to budete želať. Pripomeniem, že infrazvuk (pod 20 Hz, „zvuk“ ticha v noci alebo pokojná hladina vody) sa šíri na všetky strany ako kruhovité vlny po hodení kameňa do vody. Naopak, utrazvuk (nad 15 000 Hz) sa šíri priamočiaro. Možno to prirovnať k úderu boxera. Najvyššie rezonancie má samotný kozmos a jeho priestor. Počúvate kozmický hluk a dosahujete ultrazvukovú hladinu. Pri infrazvuku a ultrazvuku je dôležitý pocit chladu alebo tepla. Je rozdiel hádzať kameň do teplej vody a do studenej vody. Je rozdiel vnímať kozmos ako horúcu žieravinu alebo chladiaci box. Pri chlade a jeho sugerácii vo vašej mysli sa stáva infrazvuk aj ultrazvuk supravodivý, to znamená, že rýchlosť šírenia sa stupňuje. Pri pocite tepla sa rezonancie či už ultrazvuku, alebo infrazvuku spomaľujú. Pri predstave ľahkosti sa vytvára viac rezonancie a bioenergie, ale rýchlejšie uniká z tela. Pri ťažobe sa vytvára magnetické pole a rezonancie v podobe bioenergie sa držia okolo tela človeka.

Príspevok č.34. Saša Pueblo – Atómy v ľudskom tele z hľadiska frekvenčnej rezonancie
Začínate si uvedomovať, že vaše telo je zložené z najmenších častíc a to hlavne z protónov, neutrónov a elektrónov.
V jadre atómu sú protóny a neutróny. V obale okolo jadra atómu sú elektróny. Keď pospájame atómy toho istého druhu, tak máme čisté prvky z mendelejevovej tabuľky. Pod pojmom toho istého druhu rozumieme pospájať a v tele človeka vyhľadať napríklad všetky atómy uhlíka. Všetky atómy kyslíka. Všetky atómy železa.
Keď navzájom pospájate rôzne druhy atómov napríklad atóm železa s atómom vodíka a ďalšími ľubovoľnými atómami, dostanete molekuly. Tieto sa tiež nachádzajú v ľudskom tele.
Dôležité je uvedomiť si, že keby sme vyrobili klinec z protónov a neutrónov, mal by hmotnosť milión kilogramov.
Pre nás z ľudského hľadiska je dôležitý obal atómu, kde sa nachádzajú elektróny. Keď sú v blízkosti jadra, tak sa chovajú ako hmotná vec a produkujú málo energie, keď sa vzdialia od jadra, tak sa chovajú ako čistá energia. Pri pocite zovretia a stuhnutia sa v tele produkuje málo energie. Pri pocite otvorenosti a veľkého priestoru telo produkuje veľa bioenergie. Predstava tmy je málo energie. Predstava svetla je veľa energie.


Príspevok č.35. Saša Pueblo – Prúd z rozkmitaných elektrónov

Pri pocite svetla.
Pri imaginácii vzdialenia elektrónov od jadra sa vytvára elektrónové pole a jeho pohybom vzniká elektrický prúd.
Pokiaľ v hlave vytvoríte predstavu, že v tele máte rovnomerne usporiadané magnety, tak elektrinu alebo bioenergiu rozvádzate rovnomerne v celom tele.
Keď máte v hlave predstavu chaoticky rozhádzaných magnetov, tak elektrický prúd alebo bioenergia sa tvorí a rozvádza chaoticky.
V hlave si predstavujete, že všetky písmená sú vlastne cievky, teda drôtiky napustené elektrinou. Potom môžete proces bioenergie voľne riadiť podľa vašich potrieb tým, že písmená imaginárne presúvate, aktivizujete a deaktivizujete.

Pridaj komentár