Triviálne pravdy, toto je zelené alebo biele. Nie trivialita, ale stále hlbšia pravdivosť. Všetko je pravdivé trvalo, čo sa mení, je hĺbka pravdy. Všetko je pravdivé, problém je v úrovni vedeckého poznania. Hĺbka poznania. Trvalý záujem o hlbšie a všeobecnejšie pravdy. Všeobecné pravdy, ktoré platia trvalo a konštantne a nemenne.

Princíp nevylučovania niečoho do kategórie, to je klamstvo. Používať kategóriu pravdivosti, iba úroveň skúmania je nedostatočne hlboká. Snaha všetko skúmať a bádať, overovať a testovať. Vytvárať všade predpoklady a podmienky pre prehlbujúcu sa pravdivosť. Hmota sa skladá z foriem hmoty, ktoré sú jej základom. Základ foriem hmoty niekto vidí v planétach, galaxiách, vo veciach, predmetoch a objektoch okolo nás. Vedec vidí formy hmoty v molekulách, atómoch, jadrách, časticiach a antičasticiach.

Vo vedeckom prístupe stojacom na poznatkoch prírodných a technických vied sú všetko, všade a vždy molekuly, atómy, častice, jadra, antičastice. Dáme to do pojmu hmota. Hmota je základná vlastnosť molekúl, atómov, jadier, častíc, antičastíc. Táto vlastnosť sa nikdy nevytvorila, nikdy nezmení a je večná. Večné alebo nekonečné nemá začiatok a nebude mať koniec, táto vlastnosť je trvácna a konštantná. Neprebieha zmenami.

Forma hmoty má aj premenné vlastnosti, každá sa môže meniť v novú jedinečnosť v rámci zákona variácií a permutácií. Teda má nekonečnú potenciu dosahovať nové formy. No formy hmoty majú aj vlastnosti premenné a tých je nekonečné množstvo v tom zmysle, že sa nedorátame ku konečnému číslu. Forma hmoty má aj iné nekonečné vlastnosti napríklad byť sama sebe priestorom, trvale prechádzať z jednej formy na druhú. Patrí do množiny hmoty (častice, molekuly, atómy). Ďalšia vlastnosť je nezničiteľnosť hmoty, v kozme sa nemôže stratiť ani zrnko prachu, zmení sa na niečo iné.

Hĺbka vedeckého bádania vedie k tomu, že sme schopní vnímať svet detailnejšie a komplexnejšie. Teda to, čo bolo niekedy ako podobné, rovnajúce, nemenné je vedeckým bádaním stále viac odlišné, rozdielne a vzájomne nezrovnateľné. Pokiaľ sa budeme bežne pozerať na dve jednovaječné dvojčatá, nenájdeme skoro žiadne rozdiely. Pokiaľ ich začneme dopodrobna skúmať a odoberieme ich vzorky bunkových tkanív, nájdeme veľa rozdielov a už sa nám nebudú zdať také podobné, ale veľmi rozdielne.

Nekonečno všetkými smermi donekonečna a v každom bode donekonečna, ktoré nemá začiatok a nemá nikde v žiadnom bode koniec a nedá sa nikdy počtársky dopracovať ku konečnému číslu, má nekonečné množstvo variácií a permutácií v zmysle neviem, kde je začiatok a kde bude koniec a mám iba limit priebehu tohto nekonečna.

Ezoterika je hmotná a nie je mimo tohto systému. Je formovaná v rámci hmotného systému. Základom tejto formy je organická forma hmoty, ktorá má za sebou asi 900 miliónov rokov existencie. Začiatok je v získaní vlastností tejto formy a to je vedomie o sebe a svojich aktivitách. Schopnosť si pamätať a schopnosť o sebe premýšľať. Táto schopnosť je rozvinutá približne asi 100 000 rokov pred naším letopočtom, vrcholí v tomto storočí totálnym uvedomením si seba a svojho okolia. Teda množinu ezoteriky tvoria jej prvky a to sú ľudia celej histórie vývoja ľudstva.

Ezoterik je prvok podmnožiny ľudí, ktorí prenikajú psychicky do vnútorného prostredia svojho tela a svojej psychiky. Najčastejšie takto konali na základe patologických prejavov určitého poškodenia fyzických a psychických pochodov. V podmnožinách ezoterikov možno v súčasnosti nájsť dva smery s kvalitatívne odlišným prístupom k ezoterike. Jedna skupina stojí na prejavoch chorobnosti a do vnútorného sveta preniká na princípe chorobnosti, ktorá nakoniec tento typ ezoterikov devastuje a ničí. Na druhej strane sa sformovala druhá skupina a to sú ezoterici, ktorí tento negatívny jav v ezoterike postrehli a prekonali ho sugeratívnymi technikami prenikania do duchovného vnútra človeka. Takýto postup nestojí na chorobnosti a umožňuje posilňovanie zdravia a štandardnosti. V kvalitatívnom smere táto nová skupina ezoterikov prijala princíp rozumového pochopenia ezoteriky a zavedenia vedeckých metód bádania celej šírky ezoteriky.

Paradoxne vlastne táto skupina robí modernú ezoteriku premýšľania v dnešnom vedomí rozumovosti a nedevastuje racionálne vnímanie sveta. Prvá skupina ezoterikov sa vracia do myslenia ľudí, ktoré vládlo v období od 100 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia 1000 rokov nášho letopočtu. Teda pestuje ešte stále kult osobnosti, ktorý stojí na tom, že niekto niekedy niečo povedal ako autorita, platilo to a hotovo. Nemuselo sa dokazovať a overovať.

Novodobá skupina ezoterikov zaviedla „kult“ vedeckého bádania, skúmania a dokazovania všetkého okolo ezoteriky. Nový ezoterik má vlastnosť bádateľa všetkých vývojových etáp ezoteriky. Nová skupina sa tým, že zaviedla sugeratívne techniky v ezoterike, prepracovala prirodzene k všestrannosti v ezoterike. Teda v novej skupine sú ezoterici pripravení robiť všetky oblasti ezoteriky. Ezoterika dostáva formu vedeckosti a všestrannosti. Snahou ezoterikov tejto skupiny je zaradiť ezoteriku do územia spoločenských vied a rešpektovania tejto disciplíny, ktorá má veľa spoločného s psychológiou, psychiatriou a medicínskymi vedami. Nepoužíva priame dôkazy, ktoré by si mohol každý overiť, ale usiluje sa o metódy a postupy uplatňované v prírodných a technických vedách.

Pridaj komentár