Nejasné pomenovanie objektu skúmania. Prebujnená fantázia. Testovanie vešteckých výkonov. Zaujatosť, predpojatosť. Za každú cenu byť najlepší. Nutnosť opakovaného preverovania a dokazovania. Nutnosť overovania v praxi. Zámerné klamstvo. Vlastný výklad veci. Povrchnosť. Náhodný omyl. Pravda, pravdivosť, hlbšia pravda, logika pravdy, historická pravda, overovaná pravda. Prehlbovanie pravdy. Dosiahnutie hlbšej pravdy. Detailnosť. Celistvosť pravdy. Pravda v časových horizontoch. Testovanie pravdivosti.

Vo vedeckom bádaní ezoteriky sa usilujeme o fenomén dokladovania zdrojov, z ktorých vychádza teória a prax ezoteriky. Skončili časy, keď ezoterika stála na tom, čo niektorá ezoterická veličina povedala a konala. Takýto prístup ezoterike iba škodil. Nehovoriac o tom, že na takýto prístup nadväzovala voľná interpretácia toho, čo už raz bolo interpretované. A to už má máločo spoločné so serióznosťou. Do tejto kategórie spadá aj preklad a interpretácie niektorého druhu a oblasti ezoteriky bez náležitých schopností a dostatočnej praxe.

A potom bola ezoterika právom zaradená do kategórie voľnej beletrie bez prvkov serióznosti. Práve preto sa usilujeme aj pomocou zavedenia vedeckých metód bádania, aby takejto praxi odzvonilo. Čo bude znamenať, že ezoterika postupne nebude braná ako vec utópie a svojvoľného výkladu reality.

Vedecké metódy vyžadujú, aby sme ezoteriku dokladovali zdrojom a prameňom, odkiaľ máme tú ktorú informáciu. Vo vedeckých kruhoch sa v danom materiáli cituje zdroj, odkiaľ bola informácia prevzatá. V ezoterike sú zdrojom informácií knižky, zvukové nahrávky a vlastná skúsenosť. My sme prešli do inej roviny zdrojov, o ktoré sa chceme v ezoterike opierať. A v prvom rade sú to info polia mŕtvych spomienok ľudí a zvierat po ich smrti. Prežité spomienky ľudí a zvierat sa uvoľnia počas klinickej smrti do jedinečného priestoru, ktorý je všade, vstup do tohto priestoru je všade tam, kde práve ide stav klinickej smrti. A je úplne jedno, či je proces klinickej smrti cvičený, prežitý alebo beží ako proces zomierania. Teda definovali sme nový zdroj informácií, na ktorých chceme postaviť modernú ezoteriku, k tomu pridávame aj vhodné koordináty, kde je priamo tento zdroj.

Ďalší zdroj modernej ezoteriky je v magnetických poliach magmatického jadra Zeme. Ide o zdroj, ktorý sa tvorí prirodzene a to každú sekundu, ako keby nás niekto filmoval po celý život a vytváral o nás archív. To robí prirodzene naše magmatické jadro Zeme, ale niečo podobné môže tvoriť hociktoré magmatické jadro skoro každej planéty. Ďalší zdrojom našich informácií sú živí ľudia súčasnej doby a to, čo majú uložené v neurónoch ako spomienky. Tu je zdroj informácií dočasný a ohraničený biologickou životnosťou človeka a tiež, aby sme nezabudli, zvieraťa. Zdroj z magmatického jadra má svoj počiatok a to je asi 4 miliardy pred naším letopočtom až po deň zápisu tohto príspevku. Pri časovom rozpätí info polí mŕtvych zvierat a ľudí je čas neobmedzený do minulosti a hraničiaci v prítomnosti s nekonečnou budúcnosťou.

Ďalším zdrojom informácií, ktoré tvoria základ dnešnej ezoteriky, je osobná prax členov ezoterickej komunity. Je to nutný a významný zdroj overovania, dokazovania a modelovania poznatkov z dvoch zdrojov a to info polia mŕtvych ľudí a zvierat a info polia magmatické. To sú hlavné zdroje informácií, ktoré vytrvalo zbierame, triedime, spracúvame a vyhodnocujeme. Síce sú to zvláštne zdroje informácií a osoby, ktoré si chcú otvoriť tieto zdroje, musia byť veštecky ladené, ovládať nácvik klinickej smrti, ovládať schopnosti prútikárov a senzibilov čítať zápisy v magmatických poliach, tak isto mať schopnosť veštecky definovať osoby na diaľku bez ich fyzickej prítomnosti. Bez tohto špeciálneho vybavenia nemožno tieto zdroje našich informácií používať a priamo overovať.

Aj tento článok je snahou o to, aby sme jasne definovali a pomenovali zdroje informácií, s ktorými pracujeme. Pri informáciách z info polí mŕtvych ľudí a zvierat vychádzame vždy z pohrebných pozostatkov ako sú kosti, popol. K tomu pridávame koordinát štvorca zemepisnej dĺžky a šírky, aby sa veštecky ladená osoba mohla napojiť a overovať. V hrobných alebo posmrtných pozostatkoch zostávajú ešte po smrti informácie a pozvoľna sa uvoľňujú do info polí sveta mŕtvych ľudí. K tomu pridávame aj informáciu, kde sa asi nachádza podstatná časť spomienok dotyčnej osoby alebo zvieraťa. Tu je často problém, pretože posmrtné spomienky môžu byť na mnohých miestach a nemožno označiť všetky, keď cítiť, že sú rozmetané na tisíc miest. Iba málokedy sú spomienky jednej osoby na jednom mieste. Preto treba hľadať v celom teritóriu sveta mŕtvych a overovať, či máme k dispozícii všetky spomienky dotyčnej osoby. V tomto smere treba zaviesť dôslednejšiu kontrolu zberu informácií vo svete mŕtvych cez techniku foto ako turista, keď fotí pamiatky.

Pri používaní a využívaní informačných zdrojov z info magma máme menej skúseností, aj keď túto rovinu vieme využívať dostatočne. Tiež si budeme musieť zvyknúť, kde sme informácie získali a presnejšie určiť miesta ich výskytu.

K týmto dvom zdrojom by sme mali pridať kontrolnú vzorku živej osoby, pokiaľ je k dispozícii. V praxi to znamená vytvoriť vedľa seba alebo pod sebou tri postavičky a definovať tri zdroje, ktoré si navzájom budeme porovnávať.

Zdroje informácií prezentujeme na spoločných prednáškach a cvičeniach. Moje osobné zistenia preveruje asi 10 zdatných veštecky vybavených osobností. Hovoríme tomu prezentácia výskumu. Ide o overenie, doplnenie a spresnenie toho, čo skúmame. Všetci desiati sú veštecky naladení a vyzvaní, aby boli kritickí a nepripustili svojvoľnú interpretáciu z mojej strany ako hlavného bádateľa všetkých troch zdrojov informácií.

V niektorých prípadoch začali bádať info polia aj iní jedinci a poskytujú znovu svoje bádania ku kontrole a previerke. Ďalej nutnosťou správneho vnímania info polí je aj všestrannosť v oblasti ezoteriky. Osoby, ktoré sú veštecky ladené, ale neprešli všestranným výcvikom, nemajú veľké šance k správnemu a serióznemu čítaniu info polí.

Teda zdrojmi príjmu a získavania informácií sú info polia mŕtvych ľudí, info polia magmatické, živí ľudia a cvičiaci ezoterici. Teda výskum, teoretická činnosť, praktická činnosť.

Teoretická činnosť získava informácie z výskumu a hľadá všeobecné zákonitosti a schopnosť správne porozumieť poznatkom z výskumu. Teoretická činnosť pripravuje pôdu pre prax, ktorá beží v dvoch líniách a to bežný nácvik a zasvätenie ako odovzdanie určitých schopností bez nácviku. Teda teoretická činnosť spracuje poznatky výskumu histórie a posunie to do praxe. Tu sa to otestuje, či to funguje. Potom nastupuje znovu teoretická činnosť, ktorá preskúma prax ezoterikov a tentokrát použije didaktiku ako proces zefektívnenia nácviku a zdokonaľovania. Tak isto teoretická činnosť dáva pozor, aby sa v praxi dodržiavali všeobecné zákonitosti a preverovali sa teoretické predpoklady. Prax zase potvrdzuje, či sa dajú niektoré teoretické vízie realizovať, alebo ich teoretická ezoterika musí prehodnotiť. No prax usiluje o to, aby dodržiavala v sebe všeobecné zákonitosti ako je historická skúsenosť, vývoj, nadčasovosť, všestrannosť, didaktičnosť a iné.

Verím, že aj tento článok prispeje k vedeckejšiemu skúmaniu a vyhľadávaniu informačných zdrojov, ktoré máme k dispozícii.

Pridaj komentár