Filozofia a premýšľanie o všeobecných zákonitostiach. Filozofia ako cesta uplatnenia všeobecných zákonitostí, ktoré vytvorila veda a vedecké bádanie. Filozofia ako objektívne približovanie k hlbšej pravde. Filozofia ako prekonanie negácie negacie. Filozofia ako bytie a dianie. Filozofia ako proces kvantity a kvality. Filozofia ako stále hlbšia zhoda s pravdou.

Do ezoteriky sme zaviedli všeobecný a možno najvšeobecnejší pojem a to je pojem hmota. Mohli by sme ho dať do konfrontácie s pojmom boh. Netvrdíme, že pojem boh nie je pravdivý ale tvrdíme, že vznikol v období otrokárstva a feudalizmu. Teda pred ním boli aj iné úvahy o všetkom, teda schopnosť človeka spojiť všetky veci a všetky objekty do jedného celku. Filozofický pojem boh je jedným z významných pokusov o spojenie všetkého, čo v tej dobe človek vnímal a chápal. Boh ako cesta k hlbšej podstate chápania všeobecných zákonitostí. Pojem boh stojí na základoch viery a raných štádií spoločenských vied. Pojem hmota stojí už na rozvinutých poznatkoch a skúsenostiach prírodných a spoločenských vied, ktoré prechádzajú procesom hlbšieho bádania a dokazovania. Zdroj pojmu boh je autorita niektorých osôb a stojí na základoch subjektívnych, teda nemá v sebe mechanizmus dokazovania a má v sebe mechanizmus veríš – neveríš.

Pojem hmota je názor, ktorý v sebe nesie prvky vedeckého bádania, dokazovania. Je to proces omylov, nachádzania a dokazovania pravdivosti. Pojem hmota zahŕňa nekonečno ako nekonečný priestor, nekonečný čas, nekonečnú formu hmoty. Teda hmota je formovaná a vytvárajú sa neopakovateľné jedinečnosti. Aj pojem boh je jedna z foriem hmoty, ale nemá v sebe dostatočné vlastnosti, aby do seba zahrnul formu existencie a hmoty.

Naopak, pojem hmota do seba prijal pojem boh a prekonal túto predstavu o svete. A hlavne preto, že metódou pojmu boh je viera a tá nedovoľuje pochybovať, bádať a skúmať. Stojí na princípe veriť a nepochybovať. Pojem hmota prijal pojem boh ako prekonanú formu konania a myslenia. Pretože aby sme pochopili zákonitosti sveta hlbšie, potrebuje pochybovať, potrebuje bádať a potrebuje ísť k objektívnejšej pravde, ktorá má základ v dokazovaní a preverovaní. A táto vlastnosť umožnila pojmu hmota, aby ako zrelšia forma filozofie absorboval do seba pojem boh a tento prístup niekedy nesporne objektívny a pravdivý prekonal. Pojem boh v súboji foriem hmoty prekonal pojem hmota. Je to zákon evolúcie, ktorý prináša prvky revolúcie a náhlych premien. Múdrosť a osvietenosť už nie je v pojme boh, ale v pojme hmota. Pokiaľ ste sa rozhodli za prekonanú formu pohľadu na všetko, tak to rešpektujem a viem pochopiť. Je to vaše rozhodnutie, ktoré ste nepodriadili mechanizmu bádania, skúmania a podriadili ste ho mechanizmu viery a nedotknuteľnosti.

Pojem hmoty, ktorý lepšie vyhovuje vedeckému bádaniu, má v sebe všetky prvky nekonečna. Pojmu boh chýba jedna forma a to forma vedeckého bádania a poznania. No pojmu hmota forma boha ako viery nechýba. Teda pojem hmota zahŕňa v sebe nekonečno nekonečností lepšie ako pojem boh a to zaváži v súboji foriem ľudského pohľadu na poznateľný svet.

Teda všetko je hmota a to, čo vidíme, sú formy hmoty, ktorej základom je molekula, atóm, elektrón, neutrón, protón, častice, antičastice a ďalej. Pojem hmota obsahuje nekonečné množstvo možných foriem hmoty, ktoré tu boli, sú a budú. Pojem boh neobsahuje formu hmoty človeka, ktorý chce vedecky a dôkazovo bádať svet. A preto pojem boh je prekonaný pojmom hmota.

Zákonite sa stáva jeho súčasťou ako jedna z možných foriem pohľadu človeka v historickom koncepte poznania sveta okolo seba.

Aj ezoterika je hmota a jedna z foriem hmoty. Ezoterika má množstvo foriem a prejavov. Aj ezoterika prechádza zmenami v inú, dokonalejšiu formu hmoty. Je tu nekonečný čas a priestor a v tomto nekonečnom čase je množstvo foriem hmoty. Teda z podstaty hmoty vznikajú aj rôzne druhy ezoteriky z rôznymi a jedinečnými vlastnosťami a prejavmi. Teda veľa sformovaných ezoterických systémov stojí na pojme boh a nie na pojme vedeckého chápania hmoty.

Všetko, čo stojí v ezoterike na pojme boh, je forma, ktorá riskuje, že v čase zostarne, stane sa súčasťou iného systému ezoteriky a to je sformovaná ezoterika a ezoterický systém na základe vedeckého bádania. A to sa deje momentálne v systéme ezoteriky Saša Puebla.

Systém Sašu Puebla stojí na vedeckom bádaní ostatných foriem ezoteriky. Systém ezoteriky Sašu Puebla prevádza vedecké bádanie ezoteriky. Snaží sa svojej všestrannosti o prekonanie foriem ezoteriky, ktoré stoja na pojme boh alebo subjektívnych stanovísk jedincov alebo kolektívom autorov.

Teda systém ezoteriky Sašu Puebla sa usiluje prekonať iné formy ezoteriky a vytvoriť novú formu vedeckej ezoteriky, ktorá bude mať dlhšiu životnosť ako predchádzajúce formy ezoterických systémoch. Saša Pueblo si je vedomý, že musí byť všestranný a prejsť vedeckými metódami čo najviac ezoterických systémov. Zároveň sa usiluje o to, aby sa mu nestalo to isté, čo iným systémom ezoteriky a jeho systém nebol v čase nekonečna tak ľahko prekonaný. Toto úsilie má ambíciu mať vyššiu životnosť ako ostatné ezoterické systémy a preto do seba napúšťa vedecké metódy výskumu iných, aj seba. Zaručuje v sebe tvorbu všeobecných zákonitostí a ich odhaľovania. Usiluje sa do seba dostať všetko z minulosti ezoteriky a zároveň myslieť na to, že ako jedna z foriem ezoteriky sa bude snažiť vydržať v tomto stave najdlhšie. Teda Saša Pueblo si je vedomý, že v nekonečnom čase jeho forma vedeckej ezoteriky bude prekonaná. No pousiluje sa, aby sa tak stalo v čo najvzdialenejšom horizonte. A to jednoznačne vyžaduje aplikovať v sebe pojem hmota a formy hmoty a v rámci toho bádať aj prekonaný systém pohľadu na svet v pojme boh.

V žiadnom prípade nestaviame proti sebe materializmus a idealizmus. Rešpektujeme ideu ľudskosti, etiky a morálky.

Pridaj komentár