Využitie vedeckých metód bádania a poznávania kozmu, ktoré sa prenesie do teoretickej časti učebnice, tak isto k slovníku ezoterických pojmov a nakoniec bude končiť v návodoch na praktické cvičenia ezoterických schopností, ktoré sú potrebné na duchovnej ceste.

Usilujeme sa o to, aby ezoterika dostala svoj seriózny základ, ktorý sa bude zrkadliť vo vešteckom výskume a prieskume tých jedincov, ktorí mali zvláštne schopnosti a zároveň absolvovali duchovnú cestu. Takýmto počinom chceme dať pevné základy duchovnej ceste, ktorá bude stáť na moderných poznatkoch medicíny a ďalších vedných oborov. Začali sme tento zámer napĺňať a preštudovali sme viacero odborných knižiek, ktoré pojednávajú o vedeckých metódach skúmania a bádania. Na základe týchto knižiek realizujeme prednášky pre ezoterikov, aby svoje schopnosti doplnili o poznatky, ako aplikovať vedeckú metodiku do ezoterickej praxe. Tak isto sme vedecké metódy bádania vtlačili do vešteckého prieskumu.

Neustále realizujeme prieskum spomienok už mŕtvych ezoterikov, ktorí ich po sebe zanechali jednak vo svete mŕtvych, a tak isto v magneticko – elektrických silách nielen planéty Zem, ale aj kozmu. Uvedomujeme si, že sú to netradičné zdroje informácií, ktoré možno využívať iba vtedy, keď má ezoterik vytvorené veštecké zmysly. Bežným ľuďom sú tieto informačné zdroje neprístupné. Tak isto veštecky skúmame aj žijúce osoby a u nich skúmame priamo spomienky v neurónoch ich tela a tiež v magneticko – elektrických silách okolo nás. K vešteckým schopnostiam sme priradili metodiku vedeckého bádania sveta. Samozrejme, že sme vedeckú metodiku museli prispôsobiť na svoje podmienky, ktoré sú zásadne odlišné ako podmienky vedných oborov.

Na základe tohto vešteckého bádania preverujeme doterajšie prístupy ezoterikov a snažíme sa ich pretaviť do prísnej rozumovej reči. Teda pokiaľ sa niektorý ezoterik venuje určitej oblasti ezoteriky, tak skúmame, ako to robí, či to, čo robí má racionálny základ a či dotyčný ezoterik jednoducho nefantazíruje. Ezoterické aktivity musia zodpovedať poznatkom medicíny a iným vedným oborom a musia mať oporu v ezoterickej histórii. Na jednej strane je to veštecké skúmanie ezoterickej histórie a na druhej strane je vlastná prax ezoterikov, ktorí vnášajú zistené skúsenosti do vlastnej praxe a aj takto overujú, či je vnímanie ezoteriky reálne a možno ho aplikovať v ezoterickej praxi.

Na základe týchto aktivít vzniká množstvo informácií, údajov a skúseností. Tieto zdroje spracovávame a vytvárame teoretické základy ezoterickej učebnice. Učebnica má v prvom rade slúžiť ako prostriedok pre samotné vzdelanie ezoterika. Učebnica dovolí ezoterikovi získať teoretický prehľad o duchovnej ceste a jednotlivých oblastiach, ktoré v sebe zahŕňa. V učebnici sa postupne objavujú teoretické úvahy, ako možno ezoteriku vnímať. Pre teoretický základ učebnice sme vybrali stratégiu koncepčného delenia podľa určitého kľúča. Napríklad sme vybrali kľúč delenia ezoteriky zmyslami a ich aktivitou, ktorú popisuje medicína. Teda ezoterik si môže spraviť na začiatok prehľad, o čom je ezoterika a ako ju možno podeliť na zmysluplné celky.

V zásade učebnica dovoľuje rozdeliť ezoteriku na ezoteriku makrosveta a mikrosveta. Na prenikanie do mikrosveta je potrebné zvládnuť rezonancie. Bližšie Silva škola. Ide o to, aby ezoterik dokázal rozkmitať minimálne hlasivkové membrány a to mu dovolí preniknúť psychicky do sveta menšieho ako 0,1 mm. Pokiaľ myseľ ezoterika nekmitá, tak preniká do makrosveta. To je bežné psychické prenikanie do všetkého v sebe a v okolí. Na toto delenie možno nastaviť ďalšie delenie a to je delenie makro a mikrosveta na oblasť živej organickej hmoty v kozme. Potom možno makro a mikrosvet deliť na svet mŕtvych spomienok organickej hmoty a tento svet je okolo nás v celom kozme. Tento svet je prístupný iba cez klinickú smrť. Bližšie Plazmatická škola. Potom je tu špeciálny svet a to sú spomienky organickej hmoty v magneticko – elektrických poliach kozmu. Ide o špeciálny zápis v týchto poliach v kozme. Bližšie Reiki škola. To je základné delenie priestoru, v ktorom sa ezoterik pohybuje psychicky cez svoj vnútorný svet. Ezoterik tu má možnosť teoreticky poznať, kde všade treba na duchovnej ceste preniknúť.

Teoretická časť učebnice spracovaná koncepciami zmyslov dáva ezoterikovi poznatok o tom, aby si preškolil svoje zmysly na veštecké, ináč nebude schopný vnímať svoje psychické prieniky do makro a mikrosveta. Bez vešteckých zmyslov to jednoducho v oblasti ezoteriky nepôjde. A preto ezoterik začína chápať na teoretickej rovine, že treba dôsledný veštecký výcvik a v praxi dosiahnuť transformáciu zmyslov na veštecké zmysly.

Budeme pokračovať v teoretickej časti učebnice a to pomocou koncepcií delenia ezoteriky cez rôzne pohľady ako je zdravie, zmysly, medicína, bunka, kozmos a podobne. Pôjde o hlbšie teoretické pohľady a presnejšie definovanie, o čom je ezoterická duchovná cesta. K teoretickej časti učebnice sme už spracovali ezoterický slovník, ktorý slúži pre ezoterikov, aby jasnejšie rozumeli pojmom, ktoré v oblasti modernej ezoteriky uplatňujeme. Aj tu je dobré, aby si tieto pojmy a ich vysvetlenia ezoterik zapamätal a nerobilo mu problém hlbšie rozumieť, o čom v ezoterike píšeme. Je dôležité pre budúcnosť ezoteriky, aby sa spravilo jasno, o čom sa v textoch píše. Ezoterika sa doteraz vyjadrovala v symbolickej reči, teda keď sa povedalo alebo napísalo svet mŕtvych, tak si to mohol vykladať kto ako chcel. Pokiaľ sa to používa do psychického prieniku do buniek tela, tak proti tomu nič nemáme. Pokiaľ je to používané v mytologických predstavách šamanov a v náboženských predstavách veriacich, tak tiež nič proti tomu. Pokiaľ sa používa snová symbolika, tak nič proti tomu. No pokiaľ chce niekto vysvetľovať celkovo ezoteriku cez nejednoznačné symboly, tak to sme zásadne proti a prechádzame do pozície jasných definícií významu toho, čo robíme.

Po spracovaní slovníka pojmových významov v ezoterike budeme naďalej spracovávať teoretickú základňu v učebnici a postupne sa budeme pripravovať na spracovanie praktických cvičení v jednotlivých oblastiach ezoteriky. No nechceme predbiehať udalosti a veci okolo učebnice budeme spracovávať postupne.

Samozrejme, že učebnicu ezoteriky nerobíme iba z prestížnych dôvodov alebo iba z dôvodu ochoty pomáhať iným ezoterikom na ich duchovnej ceste. Samotné spracovanie ezoteriky do učebnice ezoteriky pomáha hlbšie prenikať do problematiky ezoteriky, vytvárať si ucelenejší pohľad na ezoteriku. Neprehliadnuť nejaký dôležitý moment. Spracovanie učebnice je aj prostriedok zdokonaľovania sa na duchovnej ceste. Jednoducho cesta smerujúca k učebnici ezoteriky je ten správny prostriedok na zdokonalenie už prejdenej duchovnej cesty.

Pridaj komentár