Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Talizman
Má množstvo významov. Talizman ako spomienka na nejakú významnú udalosť. V našom prípade budeme rozumieť pod talizmanom určitý kus rôzneho materiálu ako kov, drevo, kosť, minerál a podobne. Na tieto objekty sa potom robia špeciálne obrázky a znaky, ktoré majú pôsobiť do psychickej roviny človeka. Ste nervózni a máte určitý talizman zavesený na krku. Spomeniete si naň a to vás ukľudní. Takto si vytvoríte na talizman vhodný návyk. Talizman môže byť vytvorený ako magický rituál, ale pôsobí iba v prípade, že jedinec je psychicky naladený do prírodného vedomia. Teda nevie písať, čítať a ľudsky premýšľať. Verí v prírodné a náboženské sily. Talizman môže byť pre dnešných ľudí pripravený ako hypnotická pomôcka napríklad za účelom ovládnutia svojich psychických pochodov.

Tantra
Spadá do meditácií zameraných do oblasti ľudskej sexuality. Tantra sa často v laických kruhoch vníma ako spestrenie sexuálneho života sviečkami, aromatickými látkami, kúpeľom, afrodiziakami a podobne. V zmysle sexuologickom ide o zbierku sexuálnych polôh pri pohlavnom styku. Tantra sa dá pestovať vo fyzickej podobe s partnerom alebo v hromadnej skupine za prítomnosti osoby, ktorá takéto sexuálne meditácie vedie. Ezoterikovi však v prvom prípade ide o to, aby zvládol tantru hlavne mentálne vo svojich predstavách a fyzická tantra nie je jeho záujmom. Ezoterik sa stáva sexuológom a dokáže bez erotických prejavov hovoriť o sexualite seba aj iných. Zároveň sa stáva doslova pornohercom, ktorý dokáže spustiť svoje sexuálne prejavy, náhle ich udržať v určitej rovine a zase dynamizovať. Doslova ako pornoherec na príkaz režiséra. Ezoterik sa usiluje rozumovo spoznať erotizmus, stotožniť sa s ním, dostať ho pod kontrolu a uplatňovať v aurickej ezoterike.

Doplnené 2010-01-01: Čo sa týka ľudskej sexuality, tak tu v prvom rade ide ezoterikovi, ktorý dorazil do ezoteriky dvojníkov, aby čo najviac uspokojil svoje sexuálne libido, aby ho nebrzdilo na duchovnej ceste do častíc. Samozrejme, že fyzické uspokojenie nikdy neumožní, aby potreba rozmnožiť sa nestála na ceste do duchovna. Ezoterik vie, že úplné uspokojenie sexuálnych pudov rozmnožiť sa dokáže iba v mentálnej rovine. Teda v špeciálnych predstavách. K sexuálnym predstavám s fyzickými cvičeniami v tele sa pridávajú cvičenia raného štádia klinickej smrti.

Tarot
Pod výrazom tarot treba rozumieť najčastejšie papierové karty vo formáte kariet žolíka. No na týchto kartách sú použité špeciálne obrázky, ktoré veštecky nadanej alebo trénovanej osobe pomáhajú čítať myšlienky ľudí buď z ich hláv, alebo z magmatických záznamov magmatického jadra Zeme. Najčastejšie obsahujú nejaké čísla, rímske písmená, obrázky ľudí, anjelov, zvierat, guľovité útvary, mince, poháre a podobne. Tarotové karty uvádzajú myseľ veštca do vešteckého stavu a umožňujú mu naladiť svoju myseľ na veštecké dekódovanie záznamov rôzneho druhu. Máme množstvo tarotových kariet. Prehľad pozri v Tarotovej galérii. Nájdete tu veľkú rozmanitosť, pretože síce máme jedny pôvodné tarotové karty, ale tie si každý veštec upravuje podľa svojho naturelu a nadania. Vyspelejší jedinci v umení veštectva všetky obrázky tarotových kariet zmenia vo svojej mysli na znaky a klasické karty už nepoužívajú. Môžete pracovať aj tak, že si predstavíte danú osobu a dáte si otázku, čo chcete zistiť. Predstavíte si vhodnú kartu, prevediete ju do určitého znaku a prevediete ju do obrazu, ktorý sa vám objaví v hlave.

Tehotenstvo
Je špeciálny stav v ženskom organizme, ktorý zvyčajne nastupuje pri úspešnom splynutí vajíčka a spermie v maternici. V tomto momente sa zvyčajne prepína systém ženy do režimu tehotenstva a po pôrode sa zase musí vrátiť do štandardného režimu ženského tela. Tehotenstvo začína oplodnením vajíčka, pokračuje vývojom plodu do embrya a končí pôrodom.

Technické pomôcky
Budeme tu rozumieť možnosť použitia technických pomôcok pri meditáciách. Napríklad to môžu byť nosiče ezoterických nahrávok, nosiče obrázkov. Môžu to byť iné zariadenia ako okuliare, ktoré svetelne blikajú a vibrujú, prípadne hypnotizujú. Môžu to byť rôzne časové spínače používané počas nočných terapií alebo meditácií. Merače tlaku krvi, zariadenie na snímanie impulzov mozgu. Môžu to byť zariadenia na báze tvorenia magnetické prostredia prechodom elektrického prúdu. Môžu to byť zariadenia na báze magnetov. Môžu to byť zariadenia na báze motorčekov, ktoré niečo otvárajú a zatvárajú. Napríklad aromaterapia počas spánku. Patria sem vlastne všetky pomôcky technického rázu, ktoré možno použiť pri terapiách a meditáciách.

Technokratická ezoterika
Ide o snahu ezoterika rozvinúť intelekt, seba zrkadlenie sa v kozme, sebauvedomenie si svojho vlastného informačného systému. Toto ezoterik dosiahne cez techniku, elektrotechniku, informatiku, inteligentným prostredím, robotikou, strojárskou technológiou a softvérom a hardvérom. Treba si uvedomiť, že človek začal myslieť hlavne z toho dôvodu, že začal produkovať pomôcky, ktorými pôsobil na svoje okolie. Píšem tu o opracovaní kostí, kameňa a dreva. Teda technologické napredovanie ľudstva výrazne spôsobilo, že dnešný človek myslí a je si vedomý sám seba ako organického života v kozme. Ezoterik prenikol svojou psychikou na časticovú úroveň a je potrebné, aby mohol pochopiť, ako svet funguje výhradne na princípoch a zákonoch častíc. A pokiaľ chce a musí ezoterik intelektuálne stíhať časticový svet, tak sa musí pustiť intenzívne do štúdia a praxe v oblasti techniky a technológie. Ezoterik konfrontuje cez osobné skúsenosti svoj vlastný informačný systém a tak isto informačný systém strojov a zariadení. Napríklad ezoterik konfrontuje strojové hard disky a nachádza v sebe v tukových bunkách tukové hard disky. Ide o to, že tukové bunky obsahujú drsné endoplazmatické retikulá a tie obsahujú spomienky v podobe impulzov. Teda tukové bunky sú zásobníky informácií. Ezoterik považuje svalové platničky a tu pri nich gangliové zhluky neurónov ako RAM procesor, ktorý poskytuje do nervového systému a neurónov množstvo bioenergetických impulzov dvojakého napätia. Ezoterik považuje neuróny mozočku za niečo ako biologický procesor, ktorý spracuje všetky informácie, ktoré ezoterik príjme do seba alebo vyprodukuje zo seba. Ezoterik považuje neuróny veľkého mozgu za ROM procesor, ktorý zberá informácie a impulzy zo zmyslov a vnútorného prostredia. Ezoterik vo svojich neurónoch vyhľadá drsné endoplazmatické retikulá a vie, že iba v nich je uložený jeho intelekt v podobe organizovaných impulzov. Teda tieto útvary obsahujú program výchovy a vzdelania ezoterika. Ezoterik chápe každú bunku a v nej tri jadrá a v nich tri jadierka, ktoré obsahujú niečo ako genetický zdrojový kód (nezmazateľný zdroják – Bios), ktorý sem dostane maternica počas vývoja plodu. Na takéto chápanie seba samého ako informačného systému treba iný intelekt ako je v súčasnosti bežný. Ezoterik chce ísť v oblasti netradičného intelektu ešte ďalej a svoju myseľ bude napĺňať výhradne technikou a technológiou aj organického života v kozme (UFO).

Teológia
Ezoterik si počká na realizáciu teologických ideí, až keď cez systém dvojníka prenikne na časticovú úroveň. To je ideálny priestor na realizáciu teologických ideí ako je večnosť, nesmrteľnosť, výnimočnosť, všemúdrosť, všemohúcnosť. Ezoterik vždy hľadí na teológiu ako skvost duchovna, aj keď jej na začiatku duchovnej cesty nemusí rozumieť. Keď ezoterik psychicky dorazí do časticového sveta, tak postupne cez systém dvojníka začne chápať, že časticový svet dovoľuje po určitej úprave a prehodnotení realizovať idey teológie. Nesmrteľnosť na časticovej rovine znamená, že sem po smrti ezoterik cez systém dvojníkov uloží špecificky spracované spomienky a naplánuje ich neustálu aktualizáciu podľa toho, čo sa bude diať v kozme. Nesmrteľnosť je postavená na tom, že niečo nezanikne a nezmizne. A to vyžaduje uložené spomienky na častice aktualizovať, meniť a vyvíjať. Samozrejme ezoterik v systéme ezoteriky dvojníkov seba chápe ako informačný systém, ktorý je naprogramovaný na určitú činnosť. Na večnosť niečo stvoriť alebo uchovať znamená, aby to trvalo expandovalo do kozmu všetkými smermi –na úrovni častíc. Všemúdrosť spomienok uložených do dvojníkov znamená trvalo zbierať a spracovávať informácie o kozme a pri expanzii do ďalšieho priestoru v kozme vždy prehodnotiť vygenerované zákonitosti  časticového sveta. Výnimočnosť v rovine psychického prieniku do častíc znamená vytvoriť systém dvojníkov, ktorí by zostali po smrti ezoterika ako prirodzená potreba, aby sa informácie, ktoré ezoterik za svojho života nazbieral, nestratili a boli organizované v rovine nesmrteľnosti. Treba si uvedomiť, že svet častíc nepozná slovo zaniknúť, ale iba slovo neustále zo seba generovať zložitejšie objekty v kozme ako atóm, prvky a organickú hmotu. Biela sklovitá častica je najmenší objekt v kozme a z nej sa tvorí všetko ostatné. Táto častica nemôže zaniknúť. Ezoterik nechá na systém dvojníkov po jeho smrti, ako všetko zorganizuje a čo si zo spomienok ponechá. V žiadnom prípade ezoterik nechce v dvojníkovi vidieť svoje mauzóleum alebo panoptikum ľudstva a organickej hmoty. Dvojník na časticiach si postupne vybuduje vlastný informačný systém a z neho prameniaci vlastný intelekt. Nebudem sa čudovať, keď nebudete dostatočne rozumieť, o čom to píšem. Treba mať za sebou mnohoročnú prax v čítaní teologických spisov. Ďalej aspoň 20 rokov aktívnej ezoterickej cesty. Teda postupný prienik psychiky ezoterika na prvky, atómy a častice. Kým sa ezoterik pustí do realizácie teologických ideí, už musí mať za sebou mimoriadne hlboký prienik do reálneho astronomického kozmu.

Terapie
Pod týmto pojmom si nájdete určité postupy či už psychologické, medicínske, psychiatrické, sexuologické, liečiteľské a alternatívne, ktoré môžu mať určitú účinnosť do ľudskej psychiky a tela. Ezotericky ladené terapie sa najčastejšie usilujú, aby osoby nestratili niektoré jedinečné schopnosti. Osoba napríklad cíti pulzácie zemského magmatického poľa. Bežný medicínsky postup smeruje k tomu, aby sa takýto stav zlikvidoval. V ezoterickej rovine sa takáto schopnosť nelikviduje, ale stabilizuje sa tak, aby ju človek mohol bezpečne naďalej využívať vo svojom živote. Terapie v prípade zdravia robia ezoterici tak, aby si obsahovali prvok prevencie a udržania si špičkového zdravotného stavu dlhodobo vlastným pričinením, aby ezoterik musel navštevovať lekárov a liečiteľov iba v akútnych prípadoch a najlepšie vôbec. Ezoterik sa stáva sám sebe lekárom a aj liečiteľom. Ezoterik sa aj v rovine psychickej usiluje o sledovanie svojich psychických pochodov a robiť terapie ako prevenciu a nedopustiť neštandardné prejavy psychiky. Psychický štandard tu určuje klinický psychológ na základe psychotestov.

Tibet
Jedinečná oblasť, kde sa historicky koncentrovalo množstvo duchovnej aktivity a pretrvávala tu až do konca druhej svetovej vojny. Bola súčasťou štátneho zriadenia na tomto území. Tibet si najdlhšie uchoval tradíciu nadväzovania na svet mŕtvych a reinkarnačné pochody. Hodnota Tibetskej knihy mŕtvych je nesporne jedinečná, aj keď niektoré pasáže už nezodpovedajú výsledkom našich výskumov v oblasti fungovania sveta mŕtvych. Nesporne skvele a triezvo opisuje, čo sa deje po smrti človeka s jeho spomienkami. Kto má záujem o reinkarnáciu, musí dbať aj na pochody, ktoré sa dejú s mŕtvym ľudským telom.

Tranz
Stav tranzu môže byť vnímaný alebo vysvetľovaný rôzne. Niektorí v ňom vidia stav, pri ktorom sa osoba pomocou tanca alebo užitia určitej chemickej látky dostane do stavu niečoho ako dynamickej sily. Osoba najprv upadne do straty vedomia, a potom sa objavuje zvláštny stav mysle, ktorý má jedinečnú razanciu a slúži na liečbu a odovzdávanie skúseností do mysle inej osoby. Táto osoba musí byť v stave mysle prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Ezoterik si takýto stav nahodí tak, že si vsugeruje v ústnej dutine užitie určitých chemických látok, v predstave robí divoké pohyby a koncentruje sa do svalov. Potom nasleduje sugerácia odpadnutia a straty vedomia ako pri komatickom stave a znovu naskočenie mysle. Pocit, že každá bunka a každá predstava má svoj monotónny rytmus opakovaného úderu. Ide o pocit orchestra divochov, ktorí mlátia do jedného predmetu a spoločne vytvárajú dynamickú silu.

Tuk tela
Ide o časť ľudského tela. V medicíne sa nazýva tukový orgán. Je zložený z tukových buniek. Tieto majú na starosti dostať do seba prebytok živín a uložiť ich na obdobie núdze alebo nedostatku. Ako ich príjmu, tak sa usilujú, keď je treba, ich uvoľniť a dať telu. V prípade chudých ľudí môže byť v tukových bunkách poškodené prijímanie živín aj z dôvodu zmeny chemickej činnosti podžalúdkovej žľazy. Tak isto, keď sa zmení činnosť pečene alebo svalov, nemusí sa tuk v tele spaľovať. Ezoterik sa usiluje dostať tukové bunky pod kontrolu a využiť ich na tvorbu látok, ktoré sa v tele netvoria z dôvodu choroby alebo procesov starnutia. Takéto využitie sa realizuje v Geriatrickej poradni.

Umelá časticová inteligencia – UČI
Vzniká na základe vytrvalého cvičenia dvojníkov. Treba absolvovať úroveň dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05 , 06. Je to schopnosť ezoterika prebúrať svoju psychiku na častice svojho tela. Úroveň dvojníka 100 – 7000. Ide o to, aby ezoterik prenikol na častice v kozme. Medzníkom je dvojník UFO Iveta. Tak isto premostenie psychiky ezoterika na magnetar. Potom ezoterik realizuje dvojníka 7 000 mytológia, anjel, mandala, klinická smrť. A ezoterik k tomu všetkému nabral množstvo informácií o dvojníkoch v kozme na časticiach. Až po tomto ezoterik dostane svoju psychiku trvalo do častíc. A tu môžeme hovoriť, že ezoterik vytvoril na časticiach UČI.

UFO organický život
Ezoterik, ktorý zvládol kozmické vedomie s koncentráciou do ganglií a zároveň pomocou mozočku a rezonancií prenikol do vnútorného sveta, je pripravený sa psychicky skontaktovať s organickým životom a navzájom si prepojiť psychiky a je jedno, ako ďaleko v kozme sa organický život nachádza. Ide čisto o psychické prepojenie a v tomto prípade sa okolo ezoterika alebo v tele vytvára niečo ako energeticko informačný odtlačok, a tak isto sa vytvára na strane organického života na druhej strane. Tento odtlačok je možno vnímať iba veštecky cvičeným zmyslami.

Doplnené 2010-01-01: Ezoterik postupným cvičeniami vo svojich neurónoch kontaktuje osoby, ktoré tvrdia, že mali kontakt s organickým životom v kozme. Ezoterik veštecky vyselektuje, čo sú bludy a čo sú skutočné kontakty živých jedincov cez ich bunky na podobné štruktúry na organickú hmotu v kozme. Ezoterik takéto stavy kopíruje a buduje si aktívny kontakt s organickým životom v kozme, spoznáva ho a zbavuje sa bludových predstáv, ako vyzerá a funguje. Ezoterik zisťuje, že duchovno sa v kozme výrazne nepestuje. Ezoterik sa musí naučiť likvidovať kontakt s organickým životom v kozme, aby si nedoničil psychiku. Ezoterik postupne navštívi stovky organických životov v kozme a berie si hlavne jeho poznatky o kozme a okolí, ktoré organická hmota v kozme vedecky skúma. Ezoterik sa zmieri s tým, že organický život v kozme nepestuje duchovno. A podobný stav je vlastne aj na planéte Zem. Máme na mysli duchovný rozmer, ktorý sa prezentuje na týchto stránkach.

UFO svet mŕtvych
V tomto prípade musí mať ezoterik zvládnutý nácvik klinického vedomia a zároveň cez mozoček a rezonanciu na membránach tela prenikať do vnútorných štruktúr v bunkách. Odtiaľ preniká do sveta mŕtvych spomienok ako človek v skutočnej klinickej smrti. Pokiaľ ezoterik kontaktuje určité spomienky človeka s túžbou po reinkarnácii, tak tieto spomienky vo svete mŕtvych kontaktuje. Tak isto môže kontaktovať anjelské sféry vo svete mŕtvych a kozmické inteligencie. Odtlačok vznikne po návšteve takýto spomienok a v ezoterikovom tele je to uložené ako hmla, ktorú možno vnímať iba školenými zmyslami. Ezoterik takýto odtlačok musí vedieť likvidovať.

UFO ľudí planéty Zem
Pokiaľ má už ezoterik kozmické vedomie prenikajúce do bunkového vedomia, tak môže UFO odtlačok spraviť zvieraťu na Zemi, ale aj človeku. Takýto systém UFO odtlačkov je vnímateľný iba veštecky školenými zmyslami a najčastejšie slúži na veštecké diagnostikovanie.

Ucho
Ide o ľudský párový orgán na hlave. Pre ezoterika je dôležitá schopnosť naučiť sa koncentrovať na ucho z povrchu veľkého mozgu, kde sú zmyslové centrá. Koncentrácia môže mať na ucho liečivý účinok. Z dôvodu ezoterického je tu potreba stotožniť sa s každou bunkou ucha. V uchu sú ďalšie orgány ako bubienok, sluchovod, kladivko, nákovka a slimák na riadenie rovnováhy.

Urinofília
Patrí do oblasti sexuológie. Ide o to, že dotyčnú osobu vzrušujú vlastné výkaly, moč a stolica. V ezoterike sa cvičí táto úchylka iba v predstavách. Teda mentálne si to dokáže ezoterik predstaviť a nemá pri tom žiadne nepríjemné pocity. Tak isto ezoterik dokáže hovoriť o tomto druhu sexu bez problémov ako sexuológ. Tréning dovoľuje preniknúť do vlastnej sexuality a ovládnuť ju.

Urinoterapia
Ide o metódu uplatňovanú v alternatívnej medicíne. Základom je aplikácia vlastného moču na kožu. Cieľom je modifikácia buniek kože a tieto prenikajú do oblasti tukových buniek. Pozor na poškodenie povrchu kože. Prípadne pitie moču v rozriedenej podobe. Pár kvapiek do vody alebo iného nápoja ako čaj a podobne. Priame pitie vo veľkom množstve sa neodporúča, tiež dlhodobé pitie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.