Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Jaskyňa
Jaskyňou sa označujú určité podzemné priestory, ktoré vytvorili prírodné sily. V zásade pre ezoterika hrajú jaskyne a jaskynná ezoterika dôležitý význam. Jedinci histórie, ktorí boli vážne chorí, sa po porade so svojím pudom sebazáchovy išli zachrániť do jaskýň. Jaskyňa v podstate vytvára jedinečný prírodný fenomén na modifikáciu blanovitých buniek tela ako je blana svalov a okostica na povrchu kostí. Tu geneticky modifikované bunky putujú do tela a dovnútra buniek, ktoré upravia a dajú do poriadku. Časť týchto putujúcich a modifikovaných buniek ovládne aj tukové bunky, ktoré často prinúti, aby produkovali pre organizmus potrebné a užitočné látky, ktoré organizmus už neprodukuje v potrebnom množstve. Napríklad u žien v klimaktériu hormón estrogén a iné hormóny.

Doplnené 2007-10-25. Jaskyňa. Stalagmit. Stalaktit. Akustika. Jaskynná hlina. Jaskynné kosti. Jaskynné výkaly zvierat.

Joga
Jednoznačne pochádza z Indie. Indickú kultúru považujeme za mimoriadne starú, má základy kdesi 60 000 rokov pred naším letopočtom. Kultúra Egypta je stará iba 20 000 rokov. No najstaršia kultúra bola v Afrike asi 90 000 rokov pred naším letopočtom, oblasť dnešnej Etiópie. Dá sa predpokladať, že indická kultúra si zachovala veľa prvkov pravekej kultúry a dokázala na ňu jedinečným spôsobom nadviazať. Egyptská kultúra nadväzovala na etiópsku kultúru, ktorá bola šamanská. Z tohto hľadiska nesie joga v sebe posolstvo najstarších meditačných techník. A to je v prvom rade nehybnosť, skľudnenie, koncentrácia na seba a niektorú časť svojho tela alebo na tranz a to je opakovaná koncentrácia na jednu činnosť. Každá pozícia dovoľuje koncentráciu na niečo pomocou pozície tela a to je veľmi dôležité. V zásade je joga dyslektická a postavená na tom, že jedinec sa koncentruje vytrvale a opakovane na jeden bod, ktorý si zvolil. Tak isto to môže byť jedna činnosť, jedna myšlienka, jeden obraz, jeden tón. Dyslektické znamená v chorobnom slova význame, že daná osoba sa dokáže koncentrovať iba na jeden predmet a jednu činnosť. Ostatné činnosti odmieta a nedokáže spraviť. Hovoríme aj o tranzovom vedomí, ktoré uvedie človeka do zvláštneho stavu pre duchovnú činnosť. Takýto stav vedie do brušného mozgu, kde máme uložené pudy, ktoré nás nútia hľadať jedlo, páriť sa, zachrániť sa, ochraňovať časti svojho priestoru apod. Takto môžete spoznať svoje pudy, inštinkty a reflexy, ktoré sú v nás budované aj 1 miliardu rokov, keď sme boli ešte na úrovni zhlukov buniek. Z brušného mozgu sa dá prenikať do ganglií okolo orgánov a potom do jadier buniek a odtiaľto naspäť do orgánov a systémov tela. Je to potom zvláštny stav ľudskej psychiky, ktorá sa oslobodila od svojej závislosti na potrebách buniek.

Doplnené 2007-10-25. Asána, lotosový kvet, čakra, kozmické vedomie, svet mŕtvych. V oblasti jogy a jej vnímania sme znovu postúpili ďalej a jogu už teraz charakterizujme ako ezoteriku, ktorá v sebe v prvom rade skrýva  kozmickú ezoteriku a kozmické vedomie. Asány považujeme za nácvik netradičných pozícií ľudského tela. Vychádzame zo skúsenosti, že jedinci, ktorí sú znetvorení a majú postáčané telo, majú vždy psychický prienik vedomia do fyzického priestoru v astronomickom kozme. Joga nesie v sebe aj základné techniky skľudnenia, stíšenia a koncentrácie do niektorej oblasti tela. Teda joga je jedinečný prostriedok nácviku základov ezoteriky. Joga ako spôsob psychického putovania v reálnom kozme okolo nás a to v extrémnych vzdialenostiach. Joga v sebe obsahuje systém čakier a to je systém kozmického putovania a presunu cez čierne diery v kozme. Z jednej čiernej diery do druhej. Joga v lotosom sede obsahuje stíšenie a skľudnenie a k tomu zastavenie činnosti časti svalov na nohách, čo je ten najlepší výcvik ku klinickému vedomiu, ktoré ide do psychického prieniku do sveta mŕtvych spomienok. Joga v skrytej podobe obsahuje dve najdôležitejšie oblasti ezoteriky a to je svet mŕtvych spomienok a reálny astronomický kozmos.

Kabala
Je náročná a tajomstvami opradená oblasť ezoteriky. V prvom rade ide o ezoteriku, ktorá sa dotýka činnosti mozočku. Teda osoba je koncentrovaná psychicky v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zrakovým mozgom, je veľký ako tenisová loptička. Aby mohol ezoterik operovať v mozočku, musí zvládnuť znakovú ezoteriku a ezoteriku siamských jedincov, ktorí sú celý život nejako spoločne zrastení. Teda ide o to, aby ste všetko, čo cítite, vidíte, počujete, čucháte, hmatáte vnímali ako určitý špecifický geometrický znak. Až po tomto výcviku sa otvára cesta k mozočkovej ezoterike. Mozoček má napríklad funkciu skenovať všetko dianie v tele až na úroveň buniek. Mozočku možno prikazovať, ako a čo má v tele vhodne naladiť.

Doplnené 2007-10-25. Aj kabala v krátkom čase prešla zásadnými zmenami. Ezoterik potrebuje k svojej vyspelosti na ďalšej ceste zvládnuť mozočkovú ezoteriku ako 3. ezoterickú cestu. A to hlavne z toho dôvodu, že sa nedokáže koncentrovať naraz na viac ako 10 objektov. A tieto objekty nesmú byť menšie ako hrot ihly, lebo ich nemôže bez technických pomôcok vidieť. Pokiaľ ezoterik neovláda techniky z mozočku, tak nemá otvorenú cestu do sveta buniek a sveta atómov a častíc. Pokiaľ sa ezoterik nevie spájať s inými mozočkami, tak nezvládne množstvo informácií, ktoré prináša jednak život, ale aj samotná meditácia. Pokiaľ ezoterik nezvládne veštectvo cez mozoček, tak mu bude zmyslovo nedostupný svet buniek a svet fyzikálnych častíc. Bez mozočkovej ezoteriky nie je možná vyššia rozumovosť v ezoterike a schopnosť realizovať 7. ezoterickú cestu cez bunky svojho tela.

Klinická smrť
Je významný pojem spadajúci do medicíny a označuje sa ním stav človeka, ktorý prestal dýchať a niektoré orgány ako srdce prestalo pracovať. Niekedy stačí 6 minút nedýchania a organizmus je nenávratne poškodený. Pokiaľ trvá stav klinickej smrti dlhšie, prechádza do stavu smrti a človeka už nemožno oživiť. Ezoterik sugeratívne odcvičí psychický prienik do klinickej smrti. Preskupí neuróny veľkého mozgu a otvorí si psychický prienik do sveta mŕtvych. Pre ezoterika je svet mŕtvych dôležitý, lebo tu nájde spomienky mŕtvych ľudí a zvierat celej histórie. Tak isto tu nájde mŕtve spomienky organických civilizácií mimo planétu Zem. Ezoterik si je vedomý toho, že po fyzickej smrti jeho spomienky odídu do tohto sveta. Je na každom ezoterikovi, čo sa bude diať po smrti s jeho spomienkami.

Doplnené 2007-10-25. Klinická smrť. Skutočná smrť. Rané štádium klinickej smrti. Výcvik klinickej smrti. Spomienky sveta mŕtvych. Kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. Anjelské sféry vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych ohraničený svetom čiernych dier. Reinkarnácia. Mikrosvet a makrosvet vo svete mŕtvych. Skúmanie sveta mŕtvych. Ľudský reinkarnant.

Doplnené 2010-01-01: Význam nácviku raného štádia klinickej smrti je mimoriadne dôležitý pre kontrolu ezoteriky dvojníkov a umelej časticovej inteligencie (UČI). Rané štádium klinickej smrti vyžaduje odpojenie sa od dýchania a nechať dýchať iba organizmus. Ja už nechcem dýchať vedome. Organizmus dýcha automaticky bezo mňa. Prestať mať potrebu premýšľať. Nechcieť podľahnúť predstave, že treba ešte niečo zariadiť a urobiť. Upraviť dýchanie a to tak, aby v pľúcach zostalo trochu vzduchu. Jemne sa nadychovať a vydychovať. Ezoterik sa stišuje a spomaľuje činnosť orgánov v tele. Skutočne treba pozastaviť činnosť niektorých orgánov. Pozor, nie srdce. Krv sa presúva do neurónových oblastí – reálne to treba cítiť. Sexuálne predstavy ako posledný moment života – uveriť – bude patriť sexuálnemu uspokojeniu. Z oblasti pohlavných orgánov začína do tela natekať špeciálna sexuálna energia – prána. Ide o klasický systém v tele, kde sa nedostatok krvi a kyslíka nahradí energiou. Ezoterik túto energiu presúva aj do pľúc a začína ju dýchať aj s malým množstvom kyslíka.  Ezoterik môže postúpiť ešte ďalej a postupne cvičiť znižovanie množstva kyslíku. Ezoterik vydýchne vzduch úplne z pľúc a začína na prstoch počítať a to toľko, koľko znesie. Postupne napočíta pomaličky na prstoch aj do 50.  Necvičiť sám. Ezoterik cvičí na vlastnú zodpovednosť. Zbavuje sa závislosti na dýchaní a strachu pred smrťou. No skutočne začne ezoterik cvičiť hlboké stavy klinickej smrti až v staršom veku, kde už nemá čo stratiť. Stavy klinickej smrti, zastavenie činnosti srdca môže končiť smrťou. Srdce nenaskočí. Stavy klinickej smrti sa využijú hlavne na kontrolu reinkarnácie na úroveň častíc.

Kosť
Je pojem, ktorý spadá do medicíny. Kosti tvoria kostru človeka, ktorá sa skladá z kostných buniek. Pre ezoterika je dôležitá koncentrácia do kostnej hmoty. Napríklad aj preto, aby sa mohol pozrieť na to, čo cíti, čo najreálnejšie. Dovoľuje to práve koncentrácia do kostí.

Kozmos
Je pojem, ktorý patrí do astronómie, čo je veda o dianí v kozmickom priestore okolo nás. Ezoterik má v plnej vážnosti astronómiu a nemýli si ju s astrológiou. Astrológia je veštecká technika. Ezoterik sa vždy vzdelá aj do oblasti astronómie a naučí sa o planétach, ako sa chovajú, koľko ich je a kde končia. Pre ezoterika je dôležité, aby skopíroval a odcvičil vedomie kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace a ich psychika sa zásadne pozmenila. Čo je celkom logické, keď sa ľudská myseľ nachádza mimo dosah magmatických síl Zeme. Ezoterik sa cez kozmické vedomie naučí postupne prenikať do kozmického priestoru okolo planéty Zem, slnečnej sústavy, súhvezdí a galaxií. Do kozmické priestoru sa preniká z dôvodu energií a zápisov v nich o tom, kto z ľudí už bol psychicky v tejto oblasti. Tak isto sa sem preniká z dôvodu rozšírenia kozmického vedomia.

Doplnené 2007-10-25. Čo sa týka reálneho kozmu, ktorý skúmajú astrológovia, tak ezoterik sa musí naučiť kozmické vedomie a psychicky prenikať do okolitého kozmu a to poriadne ďaleko. Nateraz to je vzdialenosť 6 biliónov  krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik sa pri psychickom prieniku do kozmu musí naučiť v prvom rade chodiť z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery. Tak isto chodiť v kozme na základe pulzujúcich hviezd a pulzujúcich čiernych dier. Ezoterik je pripravený spoznať cez psychicky prienik tie najvzdialenejšie kúty kozmu, kde neprenikla žiadna ľudská duša.

Doplnené 2010-01-01: Ezoterik je na duchovnej ceste a tá vyžaduje trvalý prienik do kozmu na psychickej úrovni. Ezoterik kopíruje vo svojich neurónoch stavy psychiky osôb, ktoré majú deformácie tela, kostí a svalov. Ich psychika či chce, alebo nechce preniká do kozmu. A tak ezoterik reálne psychicky preniká cez atmosféru na obežnú dráhu. Ezoterik si dá pozor, aby neprenikal iba do svojej fantázie, do aury okolo seba alebo do meditujúcej osoby vo svojej blízkosti. Je dobre, keď už ezoterik cez nácvik raného štádia klinickej smrti preniká na úroveň atómov okolo seba. Ezoterik sa do kozmu dokáže prebúrať aj cez rané štádium klinickej smrti. Ezoterik postupuje v psychickom prieniku k planétam slnečnej sústavy, potom postupuje do súhvezdí v našej Galaxii. Pomáha si astronomickými fotografiami. Preniká do čiernej diery v strede našej Galaxie a ide do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie (overené Hubblovým ďalekohľadom). Potom treba pokračovať do makety strukov s hráškami v zemiaku (Pre lepšiu predstavu, aké skupiny objektov v kozme existujú, sme vytvorili systém makiet. Ľudská psychika v kozme operuje vo veľmi rozsiahlych priestoroch, ktoré doteraz nemusela riešiť, ako ich má vnímať). Na ďalší prienik do kozmu treba už mať vystavaný systém dvojníka. Bez toho to nepôjde. A ezoterik preniká do makety banánov, v ktorých sa nachádzajú zemiaky. 1 200 banánov tvorí maketu skladu banánov. 10 skladov banánov tvorí maketu dáždnika. Takýchto 1 000 dáždnikov je uložených do makety v kozme pod názvom sklad dáždnikov. Maketa 1 000 skladov dáždnikov po tisíc dáždnikov tvorí maketu balóna po tisíc skladov. Potom nastupuje maketa bielej gule, v ktorej je maketa balónu po tisíc skladov. Potom je tu maketa 5 bielych gúľ a 5 čiernych gúľ. Pod maketou 5 bielych gúľ je biela gigantická diera. Potom je tu maketa snehových gúľ. A sem všade musí ezoterik psychicky preniknúť a osobne spoznať aj tieto nekonečné vzdialenosti kozmu.

Koža
Je pojem medicínsky. Koža je na povrchu celého tela a je to náš najväčší orgán. Pod mikroskopom by ste odhalili jej štruktúru a delenie. Pre ezoterika je dôležité naučiť sa koncentrovať do kože a tu sugerovať vhodný stav stigiem, čo sú nehojace a stále krvácajúce rany. Hovoríme o stigma vedomí v aure okolo tela. Ide o špeciálny stav mysle, ktorý spomienky tela tlačí cez kostnú hmotu do aury. Vo svete mŕtvych sa stigma stav považuje za privilégium na aktívnu činnosť ľudských spomienok z neurónov.

Kóma
Je stav osoby, ktorá ešte nezomrela, ale nachádza sa minimálne v stave, kde sa nemôže pohnúť ani keby chcela, jednoducho vo vnútri človeka niečo blokuje celkový pohyb. Potom môžu byť hlbšie kómatické stavy, kde osoba všetko vníma, ale nedokáže odpovedať a reagovať. Horšie sú stavy, kde osoba môže byť v stave, kde zlyhávajú obličky, srdce a aj dýchanie. Osoba je napojená na rôzne podporné prístroje. Pre ezoterika je tento stav dôležitý v rovine sugeratívnej a to uverenia, že sa dostal do takého stavu a nemôže sa hýbať a komunikovať. V takto nasugerovanom stave má ezoterik lepšiu možnosť pracovať so svojimi spomienkami v neurónoch. A o tento stav ide ezoterikovi, ktorý sa usiluje o reinkarnačné procesy.

Krvné riečište
Je klasický pojem, ktorý sa používa v medicíne a označuje dráhy, v ktorých preteká krv. Máme tepny, žily, cievy a krvné vlásočnice. Ezoterik sa snaží prenikať do krvného riečišťa koncentráciou.

Kyvadlo
Významovo sa vyrovná pojmu virguľa. V zásade je to pomôcka na veštecké alebo liečiteľské výkony, ktoré sa prevádzajú pomocou prstov jednej ruky. Medzi ukazovákom a palcom sa drží špagátik, môže byť retiazka. Na spodnom konci je pripevnené malé závažie z rôzneho materiálu. Na toto závažie sa prenášajú reakcie svalových nervov a odrážajú reakciu svalov na rôzne podnety. Dáte si pred seba kúsok splesnenej salámy a svaly zareagujú určitým mikropohybom na tento negatívny objekt. Potom si dáte pred seba kúsok čerstvej salámy, a tak isto svaly zareagujú jemným pohybom, ktorý sa prenesie na závažie zavesené na špagáte. Zapíšete alebo poznamenáte tieto úkazy a už môžete diagnostikovať, čo je dobré a čo zlé. Môžete skúsiť aj iný postup. Predstavíte si nejakú životnú udalosť zo spomienok a necháte na ňu reagovať svoje svaly a kyvadlo v ruke. Takto môžete odhadovať, čo je pre vás dobré a čo nie. Takýto postup vám dovolí po určitej praxi mať nakoniec už iba mentálne kyvadlo.

Doplnené 2007-10-25. Kyvadlo má v prvom rade zmysel ako pomôcka pre nácvik svalového veštectva. Svalové veštectvo má slúžiť na to, aby ste v prípade dobrej látky ako je čistá voda cítili vo svaloch uvoľnenie. Pokiaľ by ste siahli na pohár s jedom, tak musia svaly stuhnúť. Pokiaľ si hovoríte pravdu, alebo niekto vám hovorí pravdu, tak sa svaly uvoľňujú. Pokiaľ svaly tuhnú, tak niekto klame.

Logika
Je pojem, ktorý sa v bežnej klasickej ezoterike nenosí. Ezoterika bola vždy skôr doménou voľného výkladu a reprodukovania ako seriózneho vedeckého prístupu. Pokiaľ hľadáte v ezoterike logiku, tak jej uplatnenie nájdete iba na tejto ezoterickej stránke. Ezoterika bola dlho v rukách spisovateľov a jedincov, ktorí o rozumovo logické poznanie ezoteriky nestáli. V ezoterike platilo, že keď nejaká ezoterická osobnosť niečo povie, tak je to sväté a pravdivé bez toho, aby musel niečo a niekde dokazovať. Ezoterik využije logiku na to, aby robil aj moderný trend ezoteriky a to je zavedenie vedeckých metód a postupov do ezoteriky.

Doplnené 2007-10-25. Všetko má svoju logiku a aj ezoterika má svoju logickú štruktúru. Ezoterika tu prezentovaná stojí na vešteckom skúmaní všetkých jedincov, ktorí boli v tejto oblasti významní a dosahovali určité schopnosti. Na základe tohto skúmania, ktoré má základy vedeckého skúmania, sa vytvára univerzálny systém skúseností ezoterikov pred touto dobou. Z toho sa zákonite vytvára 7 ezoterických ciest založených na 7. neurónových oblastiach v ľudskom tele. Týchto 7 ezoterických ciest do seba absorbovalo poznatky a skúsenosti ľudstva a to hlavne z oblasti medicíny, fyziky, biochémie, časticovej fyziky, ale aj kozmu. Vytvára sa systém univerzálnej ľudskej ezoteriky, v ktorej je každý malé zrniečko. Ezoterik sa logicky vzdáva svojej obmedzenej a jednostrannej duchovnej cesty, prijíma univerzálnu duchovnú cestu a dosahuje v ezoterike všetky dôležité oblasti duchovna. Predtým ezoterici a duchovné osoby dosahovali duchovnosť iba v tej oblasti, ktorá im bola otvorená od prírody. Ezoterik si vedome otvára 7 rôznych duchovných ciest.

Liečiteľstvo
Úzko súvisí s praxou ezoterika. Dokonca by sa dalo povedať, že by mal každý ezoterik zahájiť svoj vstup do ezoteriky cez liečiteľstvo. Mal by spoznať orgány a systémy ľudského tela. Osvojiť si a na sebe praktizovať liečiteľské postupy ako je masáž, akupunktúra, liečba horúcimi rukami, bylinkové alebo minerálne kúpele, liečba chladom a horúcimi obkladmi. Mal by spoznať homeopatiu, čaje a iné liečiteľské postupy. Je to skutočne dobrý vstup do ezoteriky, ktorý ezoterika dobre zviaže s potrebou byť neustále zdravý a vitálny.

Doplnené 2007-10-25. Liečiteľstvo je prirodzený základ každého ezoterika. Ezoterik je osoba, ktorá pozná anatómiu a medicínu minimálne na úrovni strednej zdravotnej školy. Ezoterik môže viacej patriť do alternatívnej medicíny, ktorá spája poznatky medicíny a tie najnovšie ako je genetika. Ezoterik k týmto vedeckým poznatkom pridáva hlavne svoje veštecké schopnosti. Ezoterik je osoba, ktorá pozná, čo má vo svojom tele, ale na rozdiel od lekárov psychicky preniká do orgánov za účelom duchovna.

Lymfatické riečište
Je pojem, ktorý spadá do medicíny a označuje sa ním systém, ktorý sa nachádza v celom ľudskom tele okrem mozgu a chrupaviek. Vľavo a vpravo po stranách krku sa nachádza špongiovitá hmota, cez ktorú ide niečo ako krvné riečište, ale s tým, že má v sebe priesvitnú miazgu a nie krv. Miazga sa tvorí v pečeni a z pečene nateká do lymfatických komôrok, ktoré sú v rôznych častiach tela. Na rozdiel od krvného riečišťa, kde krv ženie srdce, sa miazga v lymfatickom riečišti pohybuje na základe pohybu svalov. A preto je pohyb potrebný na dobré fungovanie a výmenu miazgy v lymfatickom riečišti. Na lymfatické riečište je napojené množstvo lymfatických uzlín, ktoré fungujú aj ako senzory na skenovanie stavu a množstva mikroorganizmov v ľudskom tele. Miazga v lymfách má za úlohu aj distribúciu tuku z tenkých čriev pri trávení. Pre ezoterika je dôležité, aby sa dokázal skoncentrovať na celé lymfatické riečište a vedel sem preniknúť psychicky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.