Slepec od narodenia. Iba hmat a sluch, nie zrak. Hmat a sluch v energiách. Hmat a sluch v ezoterike. Hmat a sluch v hlasivkách. Hmatové a sluchové spomienky. Spomienky uložené v pamäti ako spev, vlastný hlas, hlas inej osoby, premýšľanie, iné zvuky. Spomienky hmatové uložené v pamäti. Blokácia obrazových spomienok. Pokiaľ sa objavia, tak ich zmeniť na hmatové spomienky. Spomienky ako základ vešteckých schopností. Tento zápis z meditácie má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

V momente meditácie premýšľanie. V momente meditácie tiché rozprávanie a tiché premýšľanie. V momente meditácie pohybovanie prstami rúk alebo tela. Základ pre energetické liečiteľstvo. Nie zo spomienok.

Špeciálne cvičenia v hlasivkách. Koncentrácia do hlasiviek. Membrány v hlasivkách. Energie v hlasivkách. Vlastné energie, zosaté energie cudzie zo živých zdrojov. Magmatické energie. Magnetické energie. Sexuálne energie. Spojenie rôznych druhov energií so zvukom a hmatom zo spomienok. Vtedy veštectvo. Pokiaľ sa energie rôzne spoja s fyzickým hovorením, premýšľaním a pohybom, tak liečba.

Spojenie minulých spomienok z pamäti s energiami v tele ako základ vešteckých techník. Spojenie momentálneho premýšľania a momentálneho pohybu ako základ liečiteľských techník. Prvýkrát vedomé spojenie hmatových a zvukových podnetov.

Echolokačné schopnosti v hlasivkách, kde sa nachádzajú drobné membrány v jednej aj druhej hlasivke. Koncentrácia do hlasiviek. Energetická aktivita z koncentrácie v hlasivkách spojená s vydávaním zvuku z momentálneho myslenia, momentálneho spievania a momentálneho hovorenia. K tomu momentálne dotýkanie sa niečoho prstami rúk a nôh. Tak isto dotýkanie sa povrchom tela. K tomu pridať zvuk a všetko poslať cez hlasivky rovno von, ako keby ste prerazili stenu hrdla. Zároveň posielate pred seba energiu so zvukmi. Skenujete, či sú pred vami fyzické objekty, alebo nie. Spätná odozva, ktorú zachytíte na perách a očiach. Potrebná veštecká a senzibilná schopnosť vnímať energie.

Slepec od narodenia vo vedomí šedej kôry veľkého mozgu. Druh vedomia, kde sú ľudia trvale skoncentrovaní energeticky napríklad z dôvodu klinickej smrti. Slepec od narodenia vo vedomí stredného mozgu. Bežné vedomie dnešných ľudí. Stredný mozog je vo veľkosti vajíčka. Slepec od narodenia v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu, pod zadným zrakovým mozgom. Predstava mozočku ako rozrezanej menšej tenisovej loptičky. Slepec od narodenia vo vedomí miechy. Miecha je hrubá ako ceruzka ide cez stavce chrbtice. Vedomie prírodných ľudí a šamanstvo. Vedomie brušného mozgu v stenách hrubých a tenkých čriev. Slepec od narodenia vo vedomí neurónových drobných ganglií pri každom orgáne tela. Všetko možné slepecké stavy, ktoré budeme pravidelne precvičovať.

Aura, sluch a hmat. Zvukové spomienky do aury a veštecký výkon. Hmatové spomienky z pamäte a energetický liečiteľský výkon v aure. Koncentrácia do hlavy a zmena predstavy o tele. Zväčšenie tela do prednej časti. Hlava a hruď sú dvakrát veľké. Uveriť tomu a v priestore pred sebou cvičiť zvukové, hmatové a energetické prejavy. Všetko v aure je intenzívnejšie ako pri aktivitách vo fyzickom tele.

Blokácia obrazových spomienok je nutnosťou. Nevyberať ich z pamäte. Pokiaľ sa objavia, tak ich zmeniť na hmatové spomienky. Vytvoriť v hlave stav prepnutia pozornosti na hmat a sluch. Nespájať bioenergie s obrazmi uloženými v pamäti s energiami.

Prihováranie sa z pamäte jednotlivým orgánom tela na základe zvukových, hmatových spomienok, ktoré sa už udiali. Všetko spojiť s bioenergiami rôzneho druhu.

Venujeme sa tu zvukovej ezoterike, ktorá je komplikovanou oblasťou ezoteriky. Už aj preto, že vychádzame z predpokladu, že sme sa narodili ako slepci, teda nikdy sme nevideli žiadny obraz. Je potrebné oddeliť obrazové spomienky od sluchových spomienok a obrazové spomienky previesť na hmatové spomienky. Pokiaľ sa z pamäte vynorí obrazová spomienka, tak je vhodné ju nahradiť hmatovou spomienkou. K nej pridať zvukovú spomienku.

Slepeckú ezoteriku precvičujeme určitú dobu. V prvej fáze som pozbieral poznatky o zvukovej ezoterike, kde sa len dalo. Potom postupne nastúpila fáza precvičovania toho, čo som zozbieral. Už necvičím sám, ale so skupinou meditujúcich a získavame spoločné skúsenosti.

Po osvojení si základov zvukovej a hmatovej ezoteriky sme sa snažili dostať do tejto oblasti duchovna poznatky medicíny, a to hlavne psychológie a psychiatrie. Nie je jednoduché zvyknúť si na prepnutie psychiky zo zrakovej na zvukovú. Meditujúci počas meditácie musia opustiť obrazovú ezoteriku a prepnúť psychiku do psychiky slepca, kde dominuje zvuk a orientácia podľa zvukových a hmatových podnetov. Tak isto pri cvičeniach sa snažíme všetko rozumovo pochopiť.

Do zvukovej ezoteriky sme prisunuli liečiteľskú a terapeutickú zložku. Určitú dobu sme aplikovali zásady muzikoterapie, a tak isto sme začali zvuk spájať s energiami a liečbou. Uvedomili sme si, že pokiaľ spájame zvukové a hmatové spomienky, ktoré sme už v minulosti prežili s energiami vlastného tela, tak dosahujeme niečo ako veštecký stav. Teda na zvuk a hmat si spomenieme v čase minulom a zostaneme iba v stave spomienky. Pokiaľ začneme v hlave premýšľať, spievať, rozprávať cez ústa, dýchať, tak spojenie s energiami tela prináša efekty energetického liečiteľstva a nemožno ho spájať s vešteckými výkonmi. Tu už možno vnímať prepojenie zvukovej ezoteriky na určité výkony veštecké a liečiteľské, čo možno chápať ako pokrok vpred na ceste zvukovej ezoteriky.

Vo zvukovej ezoterike pracujeme aj na dvoch fenoménoch a to sú hlasivky, ktoré v sebe majú drobné membrány. Nemožno si hlasivky predstavovať, ale vyciťovať pomocou centra hmatu v temennom mozgu. Prípadne môžeme v slepeckej ezoterike vnímať hlasivky ako zvukovú záležitosť. Hlasivky možno použiť na rôzne účely podľa toho, čo budete v hlasivkách robiť. Pokiaľ sa budete koncentrovať do hlasiviek a pridáte k tomu iba spomienky zvukové a hmatové z minulosti, tak hlasivky budú fungovať ako veštecký nastroj. Pokiaľ do hlasiviek budete aplikovať fyzické dýchanie, vnútorné aktuálne premýšľanie v reálnom čase, tak budú hlasivky fungovať ako liečivý prostriedok. Hovoríme o liečbe hlasom. Pokiaľ aj vydávate zvuky z hrdla cez ústa, tak môžeme hovoriť aj o liečivom hlase alebo o liečbe slovom.

No hlasivky môžu byť aj fenoménom echolokácie ako u delfínov, veľrýb, netopierov a vorvaňov. Echolokácia u človeka využíva v prvom rade tečúcu energiu z hlasiviek a nie priamo zvuk. Delfíny a netopiere vypúšťajú zvuky. Ezoterik vypúšťa energiu z hlasiviek, v ktorej sú uložené zvuky z premýšľania, aktuálneho vnútorného spievania alebo dýchania. Energia z hlasiviek obsahuje určitý zvuk a tento sa buď odrazí od objektov pred vami alebo bude pohltená. Odrazená energia so zložkou zvuku sa môže vrátiť a treba ju zachytiť senzormi kože na tvári. Nie je to práve jednoduchá schopnosť zvukovej ezoteriky. Osobne som stretol niekoľko ľudí, ktorí, ako sa hovorí, videli cez stenu alebo do zatvorenej škatule, čo tam je. Treba cvičiť a skúšať.

Pridaj komentár