Energetická ezoterika. Asexuálne energie. Sexuálne energie. Neurónové oblasti ľudského tela. Vlastné energie. Cudzie energie. Aurické energie. Energetické objekty zo zasvätení. Magnetické energie. Magmatické energie. Sugerácia sebectva. Sugerácia ťažkej fyzickej práce. Sugerácia chorobnosti. Veštecká senzibilita. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Energetickú ezoteriku chápeme ako bioenergetický slaboprúd, ktorý sa tvorí vo všetkých živých organizmoch a tiež na ich povrchu. Do energetickej ezoteriky zahŕňame aj energiu magmatického jadra zeme a magneticko- magmaticko- elektrické impulzy jadra zeme, ktoré prenikajú všetko živé a neživé. Pod vlastnými energiami ľudského tela rozumieme biochemické pochody, ktoré sa podobajú procesu katódy a anódy v klasickej chémii elektrolytických roztokov.

Tak isto môže na človeka alebo v človeku pôsobiť umelo vytvorená spracovaná energia v podobe silno a slaboprúdu. Príkladom sú osoby, ktoré sa dostali do fázy klinickej smrti pôsobením vysokého napätia, alebo dlhodobo opakované vplyvy slaboprúdu a magnetického poľa na psychické pochody. Určité poškodenie neurónových aj energetických pomerov v ľudskom tele, ale aj fenomén Silva ezoteriky, ktorá je práve postavená na takomto poškodení.

V ľudskom tele vzniká bioenergetický slaboprúd neustále až do momentu rozkladu ľudského tela. V princípe si treba uvedomiť dva rozličné mechanizmy tvorby bioenergie v ľudskom tele a to je, keď sa energia tvorí pod vplyvom sexuálnych predstáv, sexuálnych a orgastických aktivít. Úplne iný protipól tvorí asexualita v tom zmysle, že mysľou bežia normálne štandardné pochody.

Pred samotným energetickým cvičením si treba dobre uvedomiť, v akom stave je vaša myseľ a telo. Keď chcete cvičiť energetickú ezoteriku na báze asexuality, tak by ste si v mysli mali uzatvoriť všetky erotické spomienky či už zrakové, chuťové, čuchové a hmatové a nepoužívať žiadne sochárske a priestorové erotické fantázie.

Keď chcete robiť energetickú ezoteriku práve na základe sexuálnych predstáv a spomienok, vtedy vo svojich spomienkach dôrazne zablokujete a pozastavíte vyberanie normálnych asexuálnych spomienok. Toto si treba dobre uvedomiť a naučiť sa to praktizovať v ezoterickej praxi. Treba mať na pamäti, že západná duchovnosť a západná ezoterika stojí značne na asexuálnom stave mysle. Naopak, východná duchovnosť a to je arabský svet, India, Tibet, Čína stojí na sexuálne podfarbených energiách a to si treba dobre uvedomiť, keď sa idete venovať určitému druhu ezoteriky, alebo inak povedané, duchovna.

Keď ste sa už rozhodli pre určitý druh naladenia či už asexuálneho, alebo sexuálneho, tak je čas, aby ste si vhodne naladili na energetickú činnosť svoje zmyslové orgány. V žiadnom prípade sa nekoncentrujte na energetické pochody cez oči, sliznicu nosa, ušné bubienky, jazyk a končeky prstov rúk a nôh. Treba zablokovať zmyslové senzory a koncentráciu upriamiť na povrch šedej kôry veľkého mozgu, kde sú zmyslové centrá, ktoré vyhodnocujú informácie z vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta. A práve odtiaľto má ísť koncentrácia na energetické pomery či už v sebe, v aure, v magmatických poliach, alebo živých objektoch. Šedú kôru veľkého mozgu si môžete predstavovať ako 3 až 7vrstiev pavučín a drobných pavúkov husto na sebe zopnutých.

Ďalším momentom úspešnej práce s energiami je, aby ste sa stali vešteckými senzibilmi. To znamená musíte vždy pri energetických výkonoch pracovať aj veštecky a to zo spomienok uložených v mozgu. Teda vždy, keď robíte s energiami, tak používate fantáziu sochárskeho umelca, ktorou sa najlepšie vytvára dostatočné množstvo energie v tele. Nesnažte sa kopírovať ľudových liečiteľov, ktorí svoje energetické schopnosti často stavajú na poškodení nervstva a orgánov vo vlastnom tele a vyrábajú v sebe abnormálne množstvo energií, napríklad aj pre určité poruchy nervových zakončení.

Naučte sa, že energetické pomery otvárate pomocou fantázie alebo pomocou rôznych druhov energetických zasvätení ako napríklad reiki a podobne. Ide o priestorovú fantáziu, ktorá nevzniká zo spomienok, ale vytvára sa kdesi v strede hlavy na základe určitej predstavy o budúcnosti. Podrobnejšie o energetickom výcviku a tvorení energetických objektov v ľudskom tele v Rituálnej škole.

Teda keď chcete pracovať s energiami, tak je potrebné používať plastickú fantáziu a k tomu veštecký výkon na základe spomienok vlastnej mysle. Teda je tu určitý dvojitý stav, na jednej strane vyrábate cez fantáziu energiu a na druhej strane kontrolujete výrobu energie cez veštecký výkon, ktorý beží na základe spomienok.

Čiže je tu forma nepriameho veštectva. Spomeniem si na obrázok atómovej energie zo spomienok a snažím sa zistiť, v ktorej časti tela by som ho mohol uložiť. Teda môžem tušiť, že v tejto oblasti mám momentálne veľa energie. Vyberiem si zo spomienok predstavy krátera. Keď mám tušenie, kde by som ho mohol uložiť, tak tu mám určite momentálne nedostatok energie. Senzibilné veštectvo je pre pokročilých a pri nácviku vyžaduje značnú trpezlivosť.

Tvorba energie a dostatočne rozvinutá fantázia na základe obrazov. Koncentrácia do určitých častí tela. Zvyčajne sa koncentrujeme do niektorej zo 6. neurónových oblastí. Treba si uvedomiť, že každý človek má svoje prejavy uložené v niektorej neurónovej oblasti, napríklad to môže byť veľký mozog. Sem sa ľudia dostávajú po prežití klinickej smrti. Najčastejšie sa psychické pochody odohrávajú v strednom mozgu. Najmenej ľudí psychicky operuje v mozočku. Ďalej je tu miecha v chrbtici. Je to oblasť prírodného človeka a môžeme hovoriť o oblasti primátov. Potom môžu byť ľudia usadení v brušnom mozgu a hovoríme o vedomí cicavcov. Nakoniec je tu oblasť ganglií okolo orgánov a systémov tela. Pokiaľ chcete robiť energetickú ezoteriku ako duchovnú cestu, je vhodné sa naučiť koncentrovať do niektorej neurónovej oblasti a naučiť sa z nej energeticky operovať.

Teda vyberiete si niektorú neurónovú oblasť a z nej sa koncentrujete postupne na jednotlivé časti tela. Akási dvojitá koncentrácia, jedna do určitej neurónovej oblasti a druhá do niektorej časti tela. Zároveň beží určitý senzibilný veštecký výkon a výkon postavený na divokej fantázii. Fantázia vyvoláva silnú tvorbu bioenergie. Postupne koncentráciou prechádzate jednotlivé časti tela a intenzívne ich energetizujete. Teda pracujete s vlastnými energiami a vsugerujte si, že ste sebec, a to poriadny. Zároveň si vsugerujete pocit ťažkej fyzickej práce, ktorý zanesiete rovno do fantázie. Dobrá je aj sugerácia chorobnosti určitej časti tela.

Prejdeme celý organizmus a začneme skúmať a tvoriť biomagnetické energie. Do svoje tvorivej fantázie zoberieme predstavu rôznych druhov magnetov a s touto fantáziou prechádzame celé telo.

Potom je tu ďalší proces a to je vnímanie magmatických energií a zabezpečenie ich priechodu cez ľudské telo. Magma do ľudského tela nateká zdola, pokiaľ sa koncentrujme do miechy, brušného mozgu a ganglií. Pokiaľ sa koncentrujete na veľký mozog, stredný mozog a miechu, tak magmatické energie natekajú zhora cez hlavu. Dobre sa upravujú v ľudskom tele magmatické energie umením Feng shui. Prípadne japonským bonsai a ikebanou. Bližšie si pozri Feng shui sekciu.

Potom je tu ďalšia energetická schopnosť a to je zablokovať vlastnú tvorbu bioenergie a naučiť sa zosávať určité množstvá energie zo živých zdrojov. Prípadne si s nimi energiu vymieňať. Nutné je netvoriť vlastnú energiu a získanú energiu dokázať udržať v sebe. Dobre zosávajú energiu zo živých zdrojov ľudia, ktorí si nasugerujú a uveria, že majú poškodenú okosticu okolo kostí. Prípadne si dočasne vsugerujú rakovinové stavy.

Ďalšia energetika smeruje do aurického obalu okolo fyzického tela. Pod aurickým obalom rozumieme rôzne druhy energie, fotóny svetla, prachové častice a aj myšlienky a predstavy, ktoré prenikajú do okolia tela. Dobrá je aj sugerácia a uverenie poškodenia nervovej sústavy. Vtedy z tela ide do aury energetický objekt najčastejšie v podobe malého guľovitého objektu. V aure dynamizujete energiu z vlastnej fantázie a vraciate ju naspäť do organizmu.

Ďalšou možnosťou práce s energiami je absolvovať určité druhy energetických zasvätení a využívať umelo vytvorené objekty v aure a na rôzne energetické účely.

Pridaj komentár