Zaujímať sa tu budeme o všetko, čo súvisí s emóciami a ich prejavom v praxi ezoterika. Prejdeme si definíciu emócií, jednotlivé emócie a ich spojitosť na nervstvo svalov.
Definícia emócií z hľadiska ezoterického bude trochu zložitejšia ako klasická psychologická alebo psychiatrická definícia. Z hľadiska psychologického je emócia citová reakcia na určité podnety či už zvnútra človeka, alebo zvonka. Z hľadiska psychiatrického sú emócie zaujímavé až vo svojom chorobno- extrémnom stave. Dotyčná osoba má nekontrolovateľné emocionálne stavy, alebo dotyčná osoba nemá niektoré emocionálne stavy vôbec. Buď nevznikajú, alebo dotyčná osoba ich vie dôsledne potláčať a ovládať.


Z hľadiska ezoterického sa dá vycítiť, že emocionálna reakcia sa bioenergeticky spúšťa na základe určitého podnetu. Tento podnet sa deje na rôznych miestach mozgu. Skúste si spomenúť na situácie, ktoré vo vás vyvolávajú smiech a nesporne sa dostavia samovoľné emocionálne prejavy v mimike vašej tváre, pohybe rúk a celého tela. Často to závisí od intenzity emocionálneho stavu, napríklad radosti. Nervový impulz sa šíri do svalov a nervových platničiek a môže zachvátiť celý systém nervstva. Dostatočne senzibilná osoba môže tento stav v sebe dobre vyciťovať. Často môže prísť k psychiatrickej patológii a napríklad stav smiechu sa zasekne a dotyčná osoba je v stave smiechu trvalo. Vlastne je jej smiešne všetko, aj to, čo by smiešne byť nemalo. V tomto momente sa táto emócia nedá riadiť a človek musí byť veselý a komediálny či chce, alebo nechce. V zásade sme permanentne pod vplyvom niektorej emócie a štandardne fungujeme tak, že sme schopní prechádzať z jednej emócie do druhej. V psychiatrickej patológii sa tento mechanizmus poškodí a dotyčná osoba trvalo nedokáže prejsť z jednej emócie do druhej emócie, alebo prechod z jednej emócie do druhej trvá príliš dlho, aj niekoľko dní. Ďalej sú medzi nami aj takí, ktorí príliš rýchlo prechádzajú z jednej emócie do druhej, teda ďalší patologický stav spontánneho spúšťania emócií a ich rýchla zmena. Nakoniec sú medzi nami aj takí, ktorí majú blokované emócie a vlastne sú v stave bez emócií, nie sú schopní prechádzať z jednej emócie do druhej. Teda žiadna emócia a žiadne prechody emócií. Špeciálnou kategóriou sú tí, ktorí vedome hýbu s emocionálnymi stavmi a dokážu byť ako chameleóny, ktoré menia nálady podľa potreby. Takéto chameleóny sú blízke ezoterickej praxi emocionálnymi stavmi. Moderný ezoterik má anatomické poznatky o emóciách, pozná ich patológiu a má schopnosť emocionálne stavy riadiť podľa okolností a potreby. Ezoterik rozumie potrebe ventilovať emócie jednak cez svalové prejavy tváre, ale podľa potreby aj mentálne. Napríklad ste vo vnútri veselí, no na vašich svaloch tela a tváre sa prejavuje mimika a pohyb vyjadrujúci smútok. Napriek tomu vo vnútri mysle bežia mentálne predstavy veselosti. Používa sa sugeratívna technika na oklamanie vlastného organizmu, emócie sa odblokujú a prejavia iným spôsobom. Ezoterik je smutný preto a preto, no v skutočnosti môže mať vyvolaný stav radosti, ale mentálne v sugeratívnych predstavách beží smútok. Takýmto prístupom sa u cvičeného ezoterika neprejavuje stres a neblahé následky zo zablokovania emocionálnych stavov. To je správny psychohygienický prístup.
Vlastne medzi emocionálne stavy by sme mohli zaradiť všetky druhy podnetov, ktoré sa spontánne prejavia v svaloch tváre a tela za podmienky, že nedošlo k zámernému manipulovaniu s pocitmi tohto druhu. Tak isto stav zamilovanosti má svoj prejav vo svalstve dotyčnej osoby. Tak isto bolesť má svoj svalovo pohybový prejav v tvári a tele dotyčnej osoby. Sem sa dá zaradiť žiarlivosť, nenávisť, pocit previnenia a iné stavy, ktoré sa odzrkadľujú v svalovom tonuse tela dotyčnej osoby.
Ezoterický prístup je jednoznačný a to základný nácvik emocionálnych stavov. Schopnosti si na emocionálne stavy spomínať a takto ich vyvolávať bez zjavných vonkajších podnetov. Ezoterik je schopný riadiť dĺžku a aj prehadzovanie emocionálnych stavov. Tak isto vie emocionálne stavy uvoľňovať cez mentálnu sugeráciu.
Každá emócia má svoj špecifický priebeh, dĺžku trvania, svoju silu prejavu, zložku kontrolnú zo strany človeka. Schopnosť emóciu spustiť a schopnosť prejsť do iného emočného stavu.
Postavte sa pred zrkadlo a zistite, či vaša mimika zodpovedá vášmu emočnému stavu. Hnev na vašej tvári vyvoláva prípravu a útok. Prekvapenie zdvíha vaše obočie. Radosť rozťahuje vaše ústa. Odpor je skrivenie vášho nosa. Smútok vytvára stiahnutie svalov tváre a ich ovisnutosť. Strach otvára vaše oči ako vráta na stodole.

Pridaj komentár