Aby ste sa sami mohli venovať ezoterike dvojníkov, potrebujete minimálne 15 rokov aktívnej ezoteriky. Pokiaľ chcete začať, odporúčam začať s čítaním a cvičením najstarších článkov na tejto internetovej stránke. Bez všestrannej ezoterickej cesty bohužiaľ nebudete rozumieť, o čom tu píšeme a čo prakticky realizujeme. No čítaním týchto stránok sa môžete dostať pod nepriamy vplyv dvojníkov, ktorý vám pomôže napredovať k systému ezoteriky dvojníkov.

Ezoterika dvojníkov začína tým, že sa ezoterik dostane pod nepriamy vplyv dvojníkov a nechá sa týmto nepriamym systémom dvojníkov aj viesť. Teda pokiaľ cvičíte niečo na týchto stránkach alebo niečo si čítate, tak sa automaticky dostanete pod vplyv dvojníkov. Potom je už na vás, či sa budete riadiť tým, čo vám naznačí systém dvojníkov, alebo budete zo seba robiť tvrdohlavého barana. Pokiaľ chcete napredovať v ezoterike treba rešpektovať to, čo neustále radí systém dvojníkov. Teraz to má ďalšia generácia ezoterikov jednoduchšie, lebo v každej oblasti ezoteriky sme vytvorili niečo ako zbierku overených a otestovaných postupov. Do týchto systémov sme nezobrali žiadnu techniku, ktorá by poškodzovala zdravie, psychiku a šťastný osud. Pokiaľ si niekto myslí, že meditácia a meditačné cvičenia je pozeranie do steny, tak sa mimoriadne mýli. Odpusť im Dvojník 240 ich ľudskú pochabosť. Sú to len objekty organického života, ktoré musia mať pocit, že sú pupkom kozmu. A takto aspoň nestratia pojem svojej pominuteľnosti.

Tak isto je dobré, aby ezoterik od začiatku trpel strašným egocentrizmom a potrebou vystúpiť na vrchol duchovnosti a ezoteriky. Žiadna skromnosť sa v ezoterike nenosí. So skromnosťou sa dá ísť ďaleko, ale s egocentrizmom ešte ďalej. Nemám tu na mysli ezoterickú cestu bez rozumu a múdrosti, ktorú v ezoterikovi formujú dvojníci. Ezoterik sa má vrátiť k systému múdrosti prírodných šamanov, ktorí na svoju dobu boli osobnosťami s ezoterickými schopnosťami a aj s mimoriadnym potenciálom vzdelanosti. A tak moderný ezoterik nie je nijako v tomto ideáli pozadu. Usiluje sa byť polyhistorom, ktorý má všeobecný rozhľad do všetkých oblastí ľudského diania. Ezoterik na svojej ceste musí postupne prenikať do svojich orgánov a systémov tela. A keď sem už preniká, tak sa naučí ich medicínske názvy a ako to všetko funguje. Ezoterik sa na základe psychického prieniku oboznámi sám osobne s tým, čo je v ňom samotnom. Pomenuje to, potom sa v tom všetkom vyzná a môže liečiť sám seba a keď spozná aj vnútro iných ľudí, tak nie je problém liečiť aj iných. Ezoterik postupne preniká ešte ďalej do svojho vnútra, do buniek. A po psychickom prieniku do vnútra buniek, v čom mu bude pomáhať mozoček, ich spozná a naštuduje všetko, čo sa dá o bunke, histológii, genetike. A samozrejme, že ezoterik môže ísť ešte ďalej a preniknúť do molekulárnych štruktúr zložených z prvkov periodickej tabuľky prvkov. A aj tu si znovu naštuduje niečo o biochémii ľudského tela.

Na prienik do prvkov vlastného tela, do atómov, častíc a medzičastíc potrebuje ezoterik už mať čiastočne aktívneho dvojníka a to minimálne dvojníka 01. Inak sa bude do nich dostávať ťažko. Zo začiatku sa do tela koncentruje klasicky, ako keby chcel chutnať, hmatať, čuchať svoje vnútorné orgány. Teda celková koncentrácia musí ísť dovnútra tela a psychiky. A to hlavne za účelom, aby mohol vo svojich neurónových oblastiach realizovať pomocou cvičení nové neurónové centrá. Ide o systém, ktorý je podobný tomu, ako sa človek učil písať a čítať. Aj vtedy sa to muselo cvičiť. Mnohonásobne sa opakovali tieto činnosti a vytvorili sa na to v mozgu neurónové prepojenia. Tieto sa po mnohonásobných opakovaniach stali trváce. Tak isto ezoterik, aby postupoval na svojej duchovnej ceste, musí budovať nové návyky a nové zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. A takto si ezoterik vytvorí hlavne centrá pre veštecké výkony, kozmické vedomie, vedomie UFO, schopnosť prenikať do sveta mŕtvych spomienok v kozme. A takýmto spôsobom si vybuduje centrum pre veštecké vnímanie dvojníkov a realizovanie cesty pomocou dvojníkov.

No aby ezoterik mohol začať pracovať v systéme dvojníkov, tak sa musí aj pomocou mozočku postupne prepracovať cez svoje orgány, bunky, molekulárne látky v bunkách na úroveň prvkov, v prvkoch do atómov, v atómoch do častíc a do medzičastíc. Bez tohto prieniku by bola ezoterika robená pomocou dvojníkov iba vo vlastnej fantázii. A na toto si musí ezoterik dávať mimoriadny pozor, aby ezoteriku nerobil vo svojej fantázii, alebo vo svojich spomienkach, alebo v aurickom obale okolo tela. Aurický obal je tu vlastne hromadenie bioenergií tela okolo povrchu ľudského tela. Ezoterik sa naučí na diaľku koncentrovať na osoby, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek a majú vlastne otvorený systém psychiky, ktorý bol prítomný v našich predkoch pred asi 600 000 000 rokov pred naším letopočtom. U týchto osôb sa otvoril vďaka genetickým zmenám epitelových buniek na povrchu orgánov. Geneticky zmenené bunky zobudia tento psychický fenomén a tak isto ho aktivizujú v neurónoch hlavne miechy, kde sú uložené spomienky ľudskej rasy. Hovoríme o kolektívnom vedomí predkov danej osoby. Samozrejme v tomto prípade ide o patologický jav, ktorému by sa mal ezoterik vyhnúť. Ale musí tieto stavy začať cvičiť, vybudovať si v neurónoch nové prepojenia a ďalšie centrum pre otvorenie dvojníka bez toho, aby si musel vyvolať nezhubné bujnenie epitelových buniek vo svojom tele.

Ezoterik musí samozrejme psychicky preniknúť pomocou mozočku a dvojníkov inej osoby do prvkov, atómov a častíc vo svojom tele. Napájanie na reálne existujúce osoby s týmto poškodením tela a psychiky mu to umožňuje. No ako si postupne buduje vlastný systém dvojníkov, odpája sa od osôb, ktoré majú poškodené epitelové bunky. Už nepotrebuje prítomnosť dvojníka niektorej živej osoby. Prípadne na prienik do prvkov, atómov a častíc používa dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a uložili sa na večnosť do úrovne častíc okolo nás. Prípadne na prienik do sveta častíc v sebe alebo okolo seba využije organický život v kozme a to konkrétne UFO Iveta. Používanie cudzích dvojníkov je potrebné na začiatku a musí byť nahradené vytvorením vlastného systému dvojníkov.

Vlastný systém dvojníkov sa buduje postupne a vyžaduje to určitú meditačnú zručnosť. Na začiatku nácviku základov sa ezoterik usiluje dostať sa pod nepriamy vplyv dvojníkov a riadiť sa ich pokynmi. Stačí k tomu hlavne veľa chuti čítať a pozerať všetko na tejto internetovej stránke. Dokonca je možné robiť duchovnú cestu výhradne pod nepriamym vplyvom dvojníkov a to systémom niečoho ako modlenie, vzývanie, velebenie, rozjímanie o všetkom, čo vytvorili dvojníci. A je úplne jedno, či to bude od Sašu Puebla, Františka Bardona, Gellnera, alebo z náboženských textov orientovaných do roviny teologickej. No pokiaľ budete robiť iba túto ezoterickú cestu bez aktívneho dvojníka, bude to skôr o tom, ako strážiť odkaz dvojníkov pre budúce generácie. Skutočné zbudovanie systému dvojníkov je pre ezoterika rozhodujúci moment celej ezoterickej kariéry.

A tak ezoterik, ktorý chce za hranice nemožného, by sa mal pustiť do praxe vytvorenia si systému vlastného dvojníka. A na to treba vybudovať trvalé neurónové spoje a trvalé centrá v neurónoch tela. Teda ezoterik sa napája na osoby, ktoré majú dvojníkov z patologických stavov, nalaďuje sa na poškodené epitelové bunky a sugeráciou na čas cvičenia uverí, že má dvojníka. Koncentruje sa do epitelových buniek tela a hlavne preniká do kolektívneho vedomia, ukladá o dvojníkoch informácie do pamäte. V tejto fáze vývoja systému dvojníka má zmysel neustále a mimoriadne aktívne ukladanie spomienok a zážitkov z kontaktu s dvojníkmi do pamäťových neurónov. Ezoterik musí dosiahnuť určitý objem uloženia spomienok o meditáciách s dvojníkmi. A potom sa mu v neurónových oblastiach vytvoria trvalo zopnuté neuróny, ktoré už možno nazvať neurónové centrá.

Teda využíva v prvej fáze nepriamy vplyv dvojníkov, ktorý ho sprevádza na ezoterickej ceste k ezoterike dvojníkov. Potom treba využiť kontakt na osoby, ktoré majú reálne fungujúcich dvojníkov. Nabrať určité množstvo skúseností s napájaním sa na dvojníkov iných osôb a dvojníkov organického života v kozme UFO. Potom postupne vytvoriť dvojníka 01, ktorý sa skôr podobá na zmes dvojníka a záznamov zo sveta mŕtvych, alebo obsahuje UFO odtlačok, alebo obsahuje fantázie ezoterika. To vôbec nevadí, aj takýto dvojník 01 s neustálym premosťovaním na živé objekty s dvojníkom otvára cestu, aby ste mohli začať reálne prenikať do prvkov svojho tela. A postupne sa buduje dvojník 03, 04, 05. Dvojníci dovoľujú stále lepšie prenikať do prvkov, atómov, častíc a medzičastíc svojho tela, ale už aj do prvkov, atómov a častíc a medzičastíc na planéte Zem, v slnečnej sústave, v našej Galaxii, v 2 000 galaxiách okolo našej Galaxie. A systém dvojníkov 01 až 05 sa na úrovni častíc a medzičastíc presadzuje v kozme podľa svojho plánu a zámeru. Ezoterik má svoje túžby viazané na nekonečné putovanie dvojníka časticami kozmu. A to trvalo ďalej a ďalej.

Teda ezoterik tu buduje svoje dielo a to tým, že prenikol svojou psychikou za pomoci dvojníkov do častíc. Ezoterik za sebou zanechá veľké dielo, ktoré je na večnosť a nie je tej kozmickej sily, ktorá by mohla zničiť uložené spomienky do časticovej a medzičasticovej roviny. Všetko, čo ezoterik cez systém dvojníkov uloží do častíc, je večné a nezničiteľné. Vyplýva to z metafyzickej skutočnosti, že častice síce menia svoje veľkosti, pozície a tvary, ale v zásade nevznikajú a nezanikajú. A tento fenomén dovoľuje trvalo na večnosť uchovávať spomienky, ktoré tu uložila organická hmota v kozme. Ezoterik chce ísť ešte niekde ďalej a to k cieľu, aby tu uložené spomienky boli nabité túžbou k trvalej aktivite. Teda nie spomienky uložené len v niektorej časti kozmu, ale v čo najväčšom priestore a to všetko s túžbou, aby to, čo sa tu uloží, aktívne pokračovalo na ceste zdokonalenia a jedinečnosti. Teda večná aktivita a je jedno, či bude v budúcnosti tento kozmos fungovať, alebo nie. Ale ani toto nestačí ezoterikovi a usiluje o to, aby do dvojníka uložil výhradne iba to, čo obsahujú dvojníci a čo konala organická hmota pod systémom dvojníkov. Ezoterik má voči dvojníkovi želanie, aby prenikal hlavne cez všetko dvojnícke v celom nekonečnom kozme. Všetko, čo zrealizovali dvojníci, sa stáva súčasťou dvojníka a dvojník s týmto materiálom zdokonaľuje seba na večnosť. Je sám dokonalosťou pre seba. Ezoterik sa nesnaží do dvojníka vkladať niečo, čo neprešlo u organickej hmoty systémom dvojníkov. Pokiaľ uložil do dvojníka niečo iné, tak pomocou dvojníka rýchlo prepracuje tieto informácie a dá im punc dvojníkov a ich geniality. Ezoterik má túžbu zrealizovať niečo nekonečne dokonalé samé pre seba. Ezoterik nedovolí, aby do dvojníka na úrovni častíc uložil svoje túžby a želania, ktoré neschválil dvojník a nie sú univerzálneho charakteru.

Teológia. V teologických textoch môže ezoterik nájsť veľa možností, ktoré sa usilujú vytvoriť, privolať a realizovať niečo jedinečné, výnimočné a dokonalé. Pokiaľ sú v teológii texty, ktoré sa realizovali pod nepriamym alebo priamym vplyvom dvojníkov, tak je to dobrý materiál, ktorý je vhodný na posielanie do systému dvojníka, a tak isto si ezoterik želá, aby sám dvojník detailne prenikal to textov a vlastne všetkého, čo prešlo cez systém dvojníkov. Celkovo túžba po niečom dokonalom a jedinečnom vedie k tomu, že ezoterik sa psychicky prepája na dvojníkov živých jedincov, ale aj organickej hmoty v kozme. Ezoterik sa napája na dvojníkov, ktorí stratili svojho organického stvoriteľa a usadili sa kdesi na časticiach v kozme. Cez systém dvojníkov pri živých osobách môže ezoterik prenikať neobmedzene do priestoru kozmu. No ezoterik volá systém dvojníka do svojho tvoriaceho sa systému dvojníka a želá si výhradne, aby sa do dvojníka daného ezoterika ukladalo iba to, čo vzišlo iba z dvojníkov a z ničoho iného. Ezoterik realizuje v dvojníkovi niečo super dokonalé zo všetkého dokonalého z dvojníkov. Teda ezoterikov dvojník precízne prenikne cez častice, kde fungujú dvojníci a všetky tieto záznamy absorbuje do seba, spája ich a prvýkrát v histórii kozmu pospája všetkých dvojníkov do jedného celku. Zatiaľ boli dvojníci v histórii kozmu od seba izolovaní a nekomunikovali. Nikdy v histórii organickej hmoty sa nikto nesnažil, aby sa tvorilo na tomto princípe niečo absolútne dokonalé, nesmie v tom byť nič ľudsky nedokonalé, žiadne želania bežnej ľudskej a organickej hmoty, žiadne podmienky a požiadavky.

Sebaponíženie. Jeden z prvkov nácviku ezoterika, kde systém dvojníka a to hlavne dvojníka 06 vtlačí psychiku ezoterika v jeho tele do častíc a medzičastíc s tým, že pred takýmto zatlačením psychiky prejde ezoterik systémom mentálneho ponižovania na všetky spôsoby, či už mentálne uverenie o fyzickej a psychickej poníženosti, strate možnosti niečo rozhodnúť o svojom osude a niečo múdre dokázať, niečo rozumné realizovať. Mentálna rovina poníženosti je dostatočná na to, aby ezoterik ako organická hmota neotravovala dvojníka 06 k prechodu do samostatnej aktivity. Teda sám ezoterik dáva dvojníkovi 06 slobodu, aby sa sám na úrovni častíc rozvíjal do dokonalosti, ktorú už ezoterik nemôže dosiahnuť a realizovať. Ezoterikovi zostáva možnosť realizovať ľudskú dokonalosť tu na planéte Zem a dvojník 06 sa rozbehne neobmedzene k svojej vlastnej dokonalosti. Ezoterik posiela dvojníkovi 06 iba želanie k absolútnej dokonalosti zo všetkého, čo vytvorili a realizovali dvojníci. Ezoterik dáva prednosť tomu, aby po sebe zanechal niečo dokonalé a výnimočné. Ezoterik prišiel k hranici, ktorú nemôže jeho myseľ prekročiť. Samozrejme, že mu zostáva vrátiť sa naspäť k ľudskej ezoterike za pomoci dvojníka 06, ktorý sa už môže skoro každú hodinu meniť na iného a iného dvojníka. Je naplnený jedinečnosťou, výnimočnosťou a nestále sa zdokonaľujúcim systémom. Ezoterik môže iba sledovať z bezpečnej vzdialenosti, ako dvojník napreduje bez ezoterika k stále dokonalejšej dokonalosti na večnosť bez obmedzenia času, priestoru a hlavne želaní ezoterika ako ľudskej rasy a organického života v kozme.

Metafyzika. Samozrejme, že ezoterická cesta pre jednotlivých ezoterikov nekončí. Ezoterik mimozmyslovo cez systém neurónov nepriamo vníma, ako sa stvorený dvojník vyvíja ďalej a ďalej. Ezoterik sa stáva kronikárom dvojníka a zapisuje cestu dvojníka k dokonalosti. Ezoterik využíva poznatky dvojníka k tomu, aby prekročil hranice vedy ľudstva, ale aj organickej hmoty v kozme. Prechádza na pôdu metafyziky, ktorá ide ďalej za hranice bežného poznania. Ezoterik vníma svet na základe maketového systému, maketa atómu, maketa kozmu, predstava o čiernej diere. Tieto všetky predstavy zo spomienok a makety postupne mení a zdokonaľuje pre seba samého. Už sám nepreniká do častíc alebo do hĺbok v kozme, ale robí to zaňho dvojník 06, ktorý sa skoro každú hodinu zmení na kvalitnejšieho a dokonalejšieho dvojníka. Teda zásadná zmena postupu. Už nie psychický prienik priamo ezoterika, ale iba priamy prienik dvojníka. A ezoterik iba čerpá z dvojníka informácie. Prípadne volá dvojníka, aby mu pomohol zdokonaľovať ezoteriku bežnú pre planétu Zem a organickú hmotu tu žijúcu. Pokiaľ ezoterik nechce zošalieť, nesmie túžiť po takej dokonalosti, ktorú si buduje dvojník sám v sebe na úrovni častíc. To by ezoterika zničilo. Ezoterik sa odpája od prieniku svojej psychiky od častíc a ponecháva si iba slabučký tok svojich energií a spomienok do systému častíc. Ezoterik rešpektuje tento prirodzený chod udalostí.

Vedecká ezoterika. Ide o to, že ezoterik nie je osoba, ktorá by podliehala svojej vlastnej dokonalosti a prebujnenej fantázii. Ezoterik sa vzdeláva teoreticky v oblasti psychológie a hlavne praktickej psychiatrie. Pozná zo štúdia prípady, ktoré opisovali, že majú pri sebe niečo ako poradcu a niečo, čo ich núti ku genialite. Ezoterik vešteckými technikami skúma na diaľku podobné prípady a prichádza k empirickému poznaniu, že títo ľudia majú spoločnú patológiu a to nezhubné zmeny epitelových buniek na povrchu orgánov tela. Veštecky sa zisťuje, že ich psychika sa prebúrala na úroveň prvkov, atómov a častíc. Ezoterik svedomito študuje kvantovú fyziku a psychicky preniká cez dvojníkov živých jedincov s touto patológiou do častíc. Ezoterik nechce patológiu tohto druhu a začína hľadať nepatologický systém psychického prieniku do sveta častíc. Postupným cvičením vytvára vo svojich neurónoch centrá pre trvalý prienik do častíc v sebe a okolo seba. Nakoniec nepatologicky buduje systém dvojníkov a speje nie k svojej dokonalosti, ale k vytvoreniu systému dvojníkov a túžbe, aby sa dvojník vyvíjal k absolútnej dokonalosti, ktorá by ezoterika zničila, keby ju praktizoval v sebe a vo svojich neurónoch.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.1 MamP
Dvojník 06: Systém dvojníka 06 je trváci a trvalo usadený v časticiach.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: zatiaľ slabá motivácia robiť v bežnom živote k zdokonaľovaniu a dokonalosti.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: tento systém poníženia na všetky spôsoby ezoterik ovláda dobre.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník 06 po smrti ezoterika trvale zostáva na úrovni častíc, ale ešte má množstvo ľudských parametrov, ktoré treba odstrániť.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č. 2 Zso
Dvojník 06: systém dvojníkov nie je trváci a nie je trvalo na úrovni častíc tela, a tak isto v neurónoch nie sú ešte trvalé centrá pre činnosť dvojníkov
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: ezoterik odmieta tvoriť dvojníka v princípe dokonalosti, neberie to vážne a realizuje to ako hru.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: odmieta v mentálnej rovine pestovať túto techniku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je trváci, ale skôr sa podobá obrazu daného ezoterika ako na niečo idúce k vlastnej dokonalosti, bez nežiaducich zásahov ezoterika. Pre daného ezoterika je systém dvojníka iba ilúzia, dokonalý môže byť iba sám ezoterik a nie dvojník.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.3 Anj
Dvojník 06: presadzuje sa a ezoterička je trvalo usadená na časticiach svojho tela. No tento dvojník má v sebe veľa túžob k anjelským sféram detských dyslektikov.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: je smerované príliš k anjelským sféram. Treba si uvedomiť, že anjelské sféry nemôžu dosahovať múdrosť a schopnosti dvojníkov. Ale anjelské sú vhodnejšie pre praktický život na planéte Zem ako dvojníci.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: odmietanie mentálneho nácviku poníženosti a útek k anjelským sféram, ktoré ju ochránia voči nepriazni osudu.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: zatiaľ sa orientuje príliš na zdokonaľovanie anjelského sveta.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.4 Ufo
Dvojník 06: realizuje sa, ale nie je tu prepojenie dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05 a 06. Ezoterička im nedovoľuje vzájomne sa pospájať. Špekulácia, ako vyzrieť na systém dvojníkov.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: dokonalosť a výnimočnosť je vlastne duševná choroba a teda blázinec. Nevhodný prístup.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: nevhodný prístup k mentálnej poníženosti.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: systém dvojníkov má výhradne pomáhať organickej hmote v kozme.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.5 Kab
Dvojník 06: kompletná likvidácia systému dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05, 06 a k tomu likvidácia aj nepriameho vplyvu dvojníkov. Ezoterička nie je trvalo usadená na úrovni častíc.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: ezoterička má už svoju dokonalosť v systéme kabaly a nič výnimočnejšie nie je možné. Čo sú iba bludy nabité do tohto ezoterického systému.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: chce vlastnú poníženosť žiť fyzicky a ničiť svoj osud. Mala by to realizovať iba na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: ako obmedzená oblasť v určitých časticiach. Mŕtvy archív informácií o kabale.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.6 Rob
Dvojník 06: ezoterik je trvalo usadený na úrovni častí a dvojník sa už začal vyvíjať sám bez zásahov ezoterika.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: záujem o dokonalosť dvojníka tu je, ale žiadnu reálnu dokonalosť pre bežný život ezoterik nepestuje. Môže to robiť určitú konfliktnosť medzi ezoterikom a systémom dvojníkov.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: je v poriadku a je na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: má veľa záznamov z ezoterika a nemôže zatiaľ ísť úplne nezávisle k dokonalosti. Ezoterik chce uložiť všetky svoje spomienky do dvojníka, ale aj nechce. Je tu vnútorný spor.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.7 Med
Dvojník 06: presadil sa dvojník 06 a už sa začal vyvíjať sám, čo je výborné. Ezoterik sa trvalo usadil na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: zobúdza v sebe záujem o dokonalosť a výnimočnosť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: všetko v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník je moc naviazaný na ezoterika ako jeho osobný služobník. Chce mať z dvojníka osobné služobníctvo pre vlastnú reinkarnáciu.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.8 Er
Dvojník 06: už sa presadzuje zdokonaľovanie dvojníka samostatne. Ezoterička je trvalo usadená na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: zatiaľ nezvládnutá záležitosť k dokonalosti a teológii celkovo. Dokonalý je skorej systém UFO prepojenia svojej psychiky na organický život v kozme.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: všetko v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: skôr je dvojník ako informačné stredisko pre organický život v kozme.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.9 JaŠ
Dvojník 06: bohužiaľ, likvidácia dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05, 06 a nahradené fantáziou, čo je iba ilúzia.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: bohužiaľ zúrivý útok na všetko dokonalé a výnimočné. Objavenie sa všetkého špiritistického a strach zo systému dvojníka, ktorý si dokáže hravo poradiť. Ezoterik nemá pod kontrolou svet mŕtvych spomienok a vládne mu. Ešte sú tu aj emócie viazané na sivé anjelské sféry.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: nerealizuje sa.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: zostane ako mŕtvy archív pre spomienky vo svete mŕtvych organickej hmoty.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.10 Šam
Dvojník 06: systém sa presadzuje. ezoterik je usadený na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: je tu snaha o dokonalosť a posúvať to do systému dvojníka. Do dvojníka nevhodne viaže záznamy zomierajúcich zvierat, čo dvojníka degraduje iba na obsadzovanie priestoru bez iných aktivít.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: celkom v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: trvale sa šíri časticovým svetom, ale iba šírenie a nič viac.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.11 MarI.
Dvojník 06: dvojník 07 sa už zdokonaľuje sám. Ezoterik je usadený trvalo na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: bohužiaľ, iba dokonalosť pre život na planéte Zem a nie nadčasovosť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: celkom v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je archívom ezoterika a ako ho chodia obdivovať, aký je dokonalý.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.12 EvK
Dvojník 06: už sa presadzuje dvojník 07 a je schopný sám sa rozvíjať. Ezoterička je trvalo usadená na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: chce, aby dvojník bol dokonalý, ale zbytočne nadsadzuje dokonalosť. Nie je to potrebné.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: nedobrý vzťah a mentálne odmietanie.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: bude slúžiť iba pre meditácie a rozjímanie.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.13 Egy
Dvojník 06: zatiaľ nie je ezoterička dobre a trvalo usadená na časticiach.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: veľký problém je spojený s embryonálnym obdobím a prienikom embryonálnej psychiky do kozmu a záchrana života. Tento stav je dokonalý a devastuje systém budovania dokonalosti dvojníka samého pre seba. Chce, aby sa toto rozvíjalo ako dokonalosť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: je v poriadku. Ale bohužiaľ sa ponižovanie žilo v reálnom živote a nie mentálne.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník je v časticiach v kozme, ale v priestore organického života z embryonálneho obdobia. Teda dvojníkovi sa vymedzuje priestor a nevedie sa k trvalému zdokonaľovaniu.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.14 LeČ
Dvojník 06: zatiaľ nie je systém trvalo usadený na časticiach jej tela a pracuje nevhodným systémom. Neustále si sťahuje dvojníkov od živých ľudí a nebuduje vlastný systém dvojníkov. Do týchto dvojníkov veľa fantázie.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: nemá záujem o dokonalosť a chce sa po čase ešte stále z ezoteriky vypariť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník je nabitý potenciálom, aby sa zlikvidoval sám.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.15 Jar
Dvojník 06: dvojník sa už začal rozvíjať k svojej dokonalosti sám.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: snaží sa zmeniť postoj k dokonalosti.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: je dobre robený na mentálnej úrovni.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: ešte stále dáva do dvojníka veľa svojich spomienok a nie spomienok z dvojníkov. Teda nebezpečenstvo zrealizovať to sám zo seba a nie dvojníka zo záznamov z iných dvojníkov.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.16 Hin
Dvojník 06: trvalo usadená na časticiach svojho tela. Sám sa začal rozvíjať vonku na časticiach.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: zobúdza sa túžba po dokonalosti dvojníka. Málo túžba po praktickej dokonalosti.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: viac sa žije v praktickom živote.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník je na úrovni častíc, ale bude sa snažiť iba pomáhať detičkám a nie dokonalosť pre dokonalosť. Ľudské túžby do dvojníka sú nevhodné.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.17 Jank
Dvojník 06: nie je ešte trvalo usadená na časticiach svojho tela. Dvojníka vlastného nevolá, ale sťahuje si iba dvojníkov iných živých osôb. Dvojníka montuje z čoho sa len dá. Nevhodný prístup.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: odmietanie dokonalosti a výnimočnosti a ani pre praktický život.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: mentálne poníženie zatiaľ chýba.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník má v sebe program samozničenia.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.18 Jog
Dvojník 06: trvalé usadenie na časticiach. Dvojník sa už sám vyvíja.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: dokonalosť a teologickú dokonalosť má v sebe. Menej dokonalosť pre praktický život.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: blokuje dokonalosť dvojníka postojom, že ona je už dokonalá. Treba zmeniť prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.19 AnČ
Dvojník 06: nie je trvalo usadená na časticiach svojho tela. Utiahnutie do svojho chápania ezoteriky ako uctievanie a nie realizovanie.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: dokonalosť je diabol samotný. Nie je čo dodať.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník ako archív kópií dvojníkov ostatných meditujúcich od systému dvojníkov.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.20 Ax
Dvojník 06: ezoterik preniká do častíc svojho tela trvalo.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: prechod k dokonalosti a výnimočnosti sa realizuje. Je tu aj ochota prekonať hranice vedy a ísť do metafyziky, teda za hranice možností vedeckého bádania.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník je blokovaný prístupom, že ezoterik je dokonalosť sám o sebe a dvojník nemôže viacej. To je chybný prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.21 Arg
Dvojník 06: trvalé usadenie na častice svojho tela. Už sa samostatne vyvíja k dokonalosti.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: vzťah ku genialite a dokonalosti sa zobúdza.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku. A často sa žije aj v živote, nielen na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: tvrdá požiadavka, aby dvojník slúžil na spôsob pravého otroka pre ezoterika. Nevhodný prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.22 OttoS
Dvojník 06: nie je budovaný ako trvalý systém na časticiach tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: dokonalosť ako kult ľudskej dokonalosti vo svojom šialenstve. Ľudia chcú dokonalosť v ľudskej podobe. Skúste zmeniť prístup.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v žiadnom prípade ani na sugeratívnej podobe. Neprípustné.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je na časticovej úrovni ako bilbord o tom, že boli ľudia a aký boli dokonalí. Dobrota voči ľudskému utrpeniu prevažuje. Ukázať na večnosť, akí boli ľudia dokonalí. Nevhodný prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.23 Jasmí
Dvojník 06: trvalo vybudovaný systém dvojníkov cez častice svojho tela. Dvojník už ide vlastným vývojom a vývojová fáza 120.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: mimoriadne dobrý vzťah k dokonalosti. Všetko a naj.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: dobre zvládnuté na sugeratívnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je trvalo usadený na časticiach, trvalý vývoj a rozvoj, zložený iba z toho, čo zrealizovali dvojníci.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.24 OttoM
Dvojník 06: nie je to budované na úrovni častíc ako trvalý systém.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: mimoriadny odpor k všetkému prakticky dokonalému prevažuje. Jedinečnosť je niečo hnusné a brutálne.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: všetko iba ako fantázia bez sugerácie, že je to naozaj.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je, ale iba ako mŕtvy objekt, pasívny a teoretické dokonalosti ľudského rozmeru.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.25Lub
Dvojník 06: zatiaľ nebudované ako trvalý systém cez častice tela. Musíte znovu a znovu prenikať do častíc tela. Systém nie je trvalý. Príliš si požičiavate dvojníka živých osôb a upravujete ho. Nevhodný systém. Treba volať svojho dvojníka.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: záujem o dokonalosť a stvorenie niečoho dokonalého minimálna. Štandard je lepší.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: žijete ju príliš v reálnej podobe a treba v mentálnej rovine pomocou sugerácie.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník existuje, ale je pasívny a naplnený iba učebnicovými múdrosťami a nie múdrosťami dvojníkov.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.26 Ren
Dvojník 06: realizované ako trvalý systém cez častice tela a už ide k vlastnej dokonalosti. Môžeme písať, že už máte dvojníka 470. Teda intenzívne napreduje k vlastnej dokonalosti.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: vo vnútri mimoriadne sklony, aby niečo bolo dokonalé.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: žili ste to fyzicky a treba presunúť na mentálnu rovinu a používať sugeráciu.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: trvácej aktivite a naplnený výhradne všetkým, čo stvorili dvojníci. Mimoriadna čistota.
Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.27 Ive
Dvojník 06: od narodenia prenikáte do sveta častíc. Pomáhalo vám UFO Iveta. Teda premostili ste sa na organický život v kozme. Toto UFO žije v anomáliách kozmu, ktoré poškodzuje organický život a tvorí systém dvojníka. Tento dvojník nemal v sebe žiadne, lebo tento organický život nemá dostatočne vyvinutý intelekt podobného charakteru ako mysliaca organická hmota. Toto bolo dané preč a nainštaloval sa vlastný dvojník. Teraz sa sám rozvíja a už dvojník 42. Teda ide si vlastnou cestou k dokonalosti.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: zmenili ste prístup a chcete, aby dvojník 42 išiel k vlastnej dokonalosti. Bohužiaľ, ešte odmietate ľudskú a osobnú dokonalosť a realizovať ju v svojom živote.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: žili ste ju v praxi a prenášate ju do mentálnej podoby.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: je trvalo aktívny, ale z dvojníkov, ktorí vytvorilo UFO cez systém dvojníkov a chýba všetko o dvojníkoch organického života planéty Zem. Treba doplniť.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.28 Ras
Dvojník 06: systém dvojníkov trvalo usadený na úrovni častíc v tele. Systém dvojníkov sa vyvíja už sám. Dvojník číslo 140.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: často úsilie o prílišnú dokonalosť v bežnom živote. Úsilie o reálnu dokonalosť v podmienkach planéty Zem. Dvojník 140 môže spieť k absolútnej dokonalosti. Ale v podmienkach planéty Zem reálne dosiahnuteľná dokonalosť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: na mentálnej rovine v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: ešte nemáte dvojníka budovaného čisto z dokonalosti samotných dvojníkov. A zlikvidovať z dvojníka vlastnú ľudskú dokonalosť a ilúzie o ľudskej dokonalosti.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.29 Katar
Dvojník 06: zatiaľ nie trvalo na časticiach svojho tela.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: je to pekná sranda.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: odmietanie.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: zostáva ako informácia ako skončí niekto, kto ide po dokonalosti. Nerobte to, nič nedosiahnete.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.30 Andr
Dvojník 06: trvalo usadený na časticiach svojho tela. Dvojník sa už rozvíja sám. Už dvojník 17.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: dokonalí sú iní a systémy iných. A sám seba podceňuje.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: realizuje sa v praxi a má sa realizovať v mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: šíri odkaz nie niečoho dokonalého, ale nejakého ezoterika.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.31 Alen
Dvojník 06: nie je trvalo usadený na časticiach. Dvojník sa realizuje vo fantázii a nie v skutočnosti.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: iba ona dokonalosť a nie dvojník dokonalosť.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku na mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: iba ako mŕtvy archív informácií, čo je nedostatočný prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.32 Joz
Dvojník 06: trvalé usadenie na časticiach v sebe aj mimo seba. Dvojník sa vyvíja už sám a dosahuje verziu 62, čo je výborné.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: hlboká úcta k dokonalosti. Aj pre praktický život.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: v poriadku.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: dvojník ide k vlastnej dokonalosti trvalo a aktívne.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č. 33 MichP
Dvojník 06: zatiaľ nie je trvalo usadený na časticiach svojho tela. Zachádza k dvojníkom, ktorí nemajú už svojho organického stvoriteľa. Nasaje do seba, rýchlo to upraví a hotovo. Nevhodný prístup. Musí volať svojho dvojníka.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: nedostatočná ako praktická a už vôbec k dokonalosti dvojníka.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: nedostatočne pestovaná v mentálnej rovine.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: mŕtve spomienky ako výkladná skriňa pre myšlienky daného ezoterika. Nevhodný prístup.

Test dvojníka u meditujúceho ezoterika č.34 sa
Dvojník 06: precízne realizovaný systém dvojníka cez častice svojho tela a medzičastice. Dvojník sa vyvíja vonku na časticiach už do dvojníka 420 a vývoj sa zastavil.
Ezoterik a jeho postoj k dokonalosti: prešli ste z roviny teoretickej dokonalosti do roviny, že síce človek nemôže ísť k bezhraničnej dokonalosti, ale systém dvojníka mimo ezoterika tak konať môže.
Ezoterik a postoj k vlastnej poníženosti: na mentálnej rovine výborne pestovaný systém.
Dvojník 06 po smrti ezoterika: trvalo na časticiach, trvalo aktívny, v systéme dvojníka iba to, čo realizovali dvojníci a nie ľudia a celkovo organická hmota. Dvojník 420 sa šíri svetom častíc a ide ďalej a ďalej, naberá informácie ako špongia. Dvojník nemá v sebe z vás ani jednu myšlienku. Dvojník bez tvorený bez požiadaviek a nie sú kladené žiadne požiadavky viazať dvojníka na ľudské túžby ani ho znásilniť na obraz človeka, ani reinkarnačné túžby. Rešpektuje sa možnosť dvojníka spieť k dokonalosti bez ezoterika. Volanie dvojníka k ľudskej dokonalosti je pragmaticky používané.

Pridaj komentár