Venujeme sa znovu problematike ezoteriky dvojníkov. Ide o vrcholovú ezoteriku, ktorá vyžaduje mnohoročnú prípravu, neustále meditácie a ezoterické cvičenia. Tak isto tento druh ezoteriky vyžaduje od ezoterika, aby bol mimoriadne ambiciózny a túžil po dokonalosti všetkého druhu.

No nikto nemusí smútiť, že za svojho života nepríde do vrcholovej ezoteriky. Je tu táto stránka, ktorá vám dá informácie, ako sa prepracovať k vrcholovej ezoterike. Teda niečo ako teoretická príprava na vrcholovú ezoteriku. Všetky články sú písané pod nepriamym alebo priamym vplyvom dvojníkov. Pokiaľ sa na týchto stránkach vzdelávate, tak sa automaticky dostávate pod nepriamy vplyv dvojníkov. A to je vlastne ten najlepší základ pre duchovné napredovanie v ezoterických systémoch.

Samozrejme, pokiaľ chcete v ezoterike dosiahnuť úspech, je potrebné nerobiť si ezoteriku podľa chuti a nálady. V ezoterike treba postupovať tak, aby ste sa dostali na ezoterický vrchol a pritom si nezničili zdravie a psychiku. Nehovoriac už o šťastnom osude a schopnosti žiť do svojho vnútra a aj do vonkajšieho života. A keď nastúpite v ezoterike cestu úspechu a nie dobrého pocitu, tak to už bude ezoterika o niečom inom. Pre celkový úspech v oblasti ezoteriky treba vyvinúť mimoriadne úsilie. Určite sa každému pôjde v oblasti ezoteriky ľahšie, keď využije systém dvojníkov a všetko, čo sme na týchto stránkach pripravili pod vplyvom dvojníkov.

Aby ezoterik nastúpil úspešnú ezoterickú cestu, je potrebné vlastnú ezoterickú cestu obohatiť o ezoterické cesty iných ezoterikov. Na týchto internetových stránkach si nájdete zbierku skúseností minimálne 10 000 najlepších ezoterikov celej histórie planéty Zem. A takýto potenciál nenájdete na žiadnych internetových stránkach alebo nejakej knižke. Pozbierali sme hlavne vešteckými schopnosťami informácie o týchto ezoterikoch a vložili sme ich do vhodného systému, ktorý je založený na 7. neurónových oblastiach: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a chromozómy vo všetkých bunkách ľudského tela. V každej z týchto oblastí sa praktizuje iný typ ezoteriky. Samozrejme, niektorí nebudú rozumieť medicínskej reči tu používanej a bude potrebné, aby sa oboznámili do určitej miery s medicínou. Bohužiaľ, nedalo sa v oblasti ezoteriky postupovať inak a nepoužívať medicínske výrazy. Nedalo by sa postúpiť v oblasti ezoteriky ďalej a spraviť v ezoterike aj určitý poriadok, zaviesť určitý systém a zrozumiteľnosť. Treba si uvedomiť, že ezoterici si nikdy nedohodli základné pojmy, ktoré by používali a rozumeli im, ako je tomu napríklad v medicíne, biológii, zoológii. A na dôvažok každý ezoterik si vytvoril vlastný slovník a vlastný význam ezoterických pojmov. A vlastne keď čítate nejakú ezoterickú knižku alebo ezoterickú internetovú stránku, tak nemáte žiadnu istotu, či si budete s autorom knižky alebo internetovej stránky rozumieť. A tak aby ste nám rozumeli a nedochádzalo k omylom, musíme používať slová a pojmy z oblasti medicíny. Nemožno vytvárať väčší zmätok, ako bol pred 15. rokmi v ezoterike. Každý, kto chce niečo významnejšie znamenať v oblasti ezoteriky, sa musí čiastočne aj vzdelávať, aby týmto stránkam rozumel.

Pokiaľ niekto príde do ezoteriky z toho dôvodu, že sa tu skryje pred vonkajším svetom alebo okamžite a najlepšie hneď získa mimoriadne schopnosti, tak ten bude veľmi rýchlo sklamaný. Každý, kto chce robiť ezoteriku a napríklad naučiť sa veštecké techniky musí rátať s tým, že bude musieť dlhodobým cvičením vytvoriť vo svojich neurónových bunkách napríklad veľkého mozgu niečo ako centrum pre veštecké výkony. Teda mnohonásobným opakovaním si upevní návyk k vešteckým technikám. Každá oblasť ezoteriky vyžaduje vybudovať si nové centrá v neurónových oblastiach. A týchto centier pre ezoterické oblasti alebo výnimočné schopnosti je mimoriadne mnoho. A tak keď vstúpite do oblasti ezoteriky, je múdre počítať s tým, že sa vaša psychika bude neustále meniť. Niektoré centrá v neurónových oblastiach sa budú likvidovať, niektoré posilňovať a mnoho nových centier sa bude budovať od základov. A život ezoterika je životom osoby, ktorá neustále študuje, cvičí a vytvára si nové centrá pre nové schopnosti.

Ezoterik, ktorý vstúpi do oblasti duchovna musí zabudnúť na to, že bude robiť iba tú ezoterickú cestu, ktorá mu je najbližšia. Takýmto prístupom by sa nedostal moc ďaleko. Ezoterika nie je bežná ľudská činnosť, ale je špecifická a vyžaduje kombinácie rôznych ezoterických ciest a ezoterických schopností. Keď chce v oblasti ezoteriky niečo znamenať, tak musí prijať zásadu všestrannosti a nie jednostranného vývoja v ezoterike. Navyše sa v oblasti ezoteriky špecializovať na niečo často končí devastáciou fyzického a psychického zdravia.

Ezoterik postupne prechádza jednotlivé oblasti ezoteriky. Študuje si postupne tie najstaršie články. Premýšľa o nich, spoznáva slová a súvislosti slov a postupne začne rozumovo chápať jednotlivé oblasti ezoteriky. Teda bude vzdelaný v oblasti ezoteriky a bude rozumie tomu, čo je možné a reálne dosiahnuť v oblasti ezoteriky, čo je v oblasti ezoteriky neštandardné, chorobné a nerealizovateľné. Niektoré schopnosti niektorých liečiteľov alebo kúzelníkov (aj oblasť, ako klamať ľudské zmysly) nemajú pre ezoterika význam. Tieto schopnosti sú výsledkom netradične stavanej časti tela a často ich sprevádza určitá patológia. Tieto javy, ktoré fascinujú bežnú laickú verejnosť, nemajú v oblasti ezoteriky žiadnu hodnotu a použiteľnosť.

Ezoterika zaujímajú tie patológie, ktoré sa dajú previesť do systému duchovných cvičení a vytváraní vhodných centier v neurónových oblastiach. V ezoterike je neprípustné napredovať na duchovnej ceste tak, že to bude ničiť zdravie a psychiku.

A vlastne celá laická verejnosť a často samotní ezoterici majú mimoriadne skreslené predstavy, o čom je vlastne ezoterika, čo sa v oblasti ezoteriky môže dosiahnuť a zrealizovať. Často je ezoterika chápaná ako niečo, čo má iba pomáhať, keď je človek chorý, alebo keď sa mu nedarí. Bežní ľudia už dávno duchovne nadané osoby ťahajú do toho, aby svoje schopnosti využili iba pre praktický pozemský život a zaradili sa do bežného života s normami a možnosťami, ktoré poskytuje. A ezoterici často tomuto tlaku podľahli a ezoteriku dostali na pôdu využitia pre bežný život. Tento smer v ezoterike ešte silnejšie zastrel, o čom je vlastne duchovno a o čo je celkovo ezoterika.

Schopnosti a potenciál ezoterika sa majú v plnom rozsahu orientovať na niečo zmysluplnejšie, nadčasové a nekonečné. Už v starom Egypte sa usilovali realizovať prechod organického človeka na anorganickú formu existencie. Zo začiatku to bolo ukladanie mŕtvol do piesku a klasická prírodná mumifikácia, čo bola v podstate snaha uchovať z človeka aspoň tento odkaz. Tak isto hlboká úcta ku kostiam bola snaha zachovať z mŕtveho človeka, čo sa dalo. Neskoršie budovanie jaskynných hrobov alebo budovanie umelých hrobov bola zase snaha zachovať z vtedajšieho človeka, čo sa len dalo. Teda je tu mumifikácia, označenie miesta, kde dotyčná mŕtvola leží, k tomu zápisy vo forme hieroglyfov o skutkoch danej osobnosti. Zádušné chrámy na akési oživovanie mŕtvej osoby. Vkladanie rôznych umeleckých a hodnotných predmetov do hrobu. Teda jednoznačná snaha o to, aby bolo nejaké iné pokračovanie. Teda už nie v organickej, ale v anorganickej podobe. Niečo ako odkaz na to, že toto bola organická hmota. Samozrejme, že takýto druh reinkarnácie má svoje časové obmedzenie viažuce sa na existenciu planéty Zem a celkovo života na planéte Zem. Teda existencia možno na niekoľko miliárd rokov, ale určite nie dlhšie. Celkovo tieto druhy kultúr oznámili odchod od sveta mŕtvych spomienok a ohlásili obmedzený druh reinkarnácie iba na menší časový úsek, ktorý je určený existenciou Zeme. Po jej zániku alebo katastrofálnych zmenách globálneho charakteru zanikajú, zničia sa a neuchovajú sa vcelku ako odkaz na organickú hmotu.

Iný druh reinkarnácie smeruje hlavne u jedincov, ktorí prežili klinickú smrť a vstúpili na pôdu sveta mŕtvych spomienok po ukončení organického života. Teda hovoríme o možnosti organickej hmoty, či už na úrovni rastlín, zvierat, alebo ľudí uložiť svoje zážitky a spomienky priamo na povrch atómov, ktoré sú v kozme buď v stave atómov, alebo ako súčasť prvkov. Málokto z ľudí dokáže vedome a vcelku uložiť svoje spomienky do tejto dimenzie, ktorá nie je bežne vnímateľná zmyslami. Tu je možné uložiť v aktívnej podobe svoje spomienky a tie sa môžu potom dostať do živého organizmu, obsadiť ho a donútiť, aby fungoval s tým, že po smrti odovzdá všetky informácie do tohto reinkarnačného záznamu. A tento reinkarnančný záznam sa znovu a znovu vracia do živých jedincov v kozme. Toto je omnoho hodnotnejší systém reinkarnácie, kde znovu organická forma existencie je neudržateľná a pominuteľná v relatívne krátkom období asi 100 rokov. Ale vedomé uloženie prepracovaných spomienok do sveta atómov dovoľuje uchovať odkaz mŕtvej organickej hmoty na obdobie biliónov rokov, ale znovu nie na večnosť. Z psychického prieniku do reálneho kozmu sú známe prípady fungovania anti čiernych dier a anti čiernych skrížených dier, ktoré dokážu v kozme likvidovať aj svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. Teda nemožno hovoriť, že uloženie spomienok na úroveň atómov je uloženie na večnosť. No celkovo je to uchovanie spomienky na organický život v dlhšej časovej rovine ako v prípade viazania sa na prvkovú rovinu mumifikácie a vytesania záznamov do skaly.

Ezoterik ide ešte ďalej a usiluje sa, aby svoje spomienky a svoj odkaz uložil skutočne na večné časy. A to znamená uložiť ich tak, aby ich vlastne žiadne úkazy v kozme nezničili a zostali vcelku. A tu ezoterik nachádza oblasť dvojníkov, ktorá už nefunguje v rovine prvkov, ani v rovine atómov, ale v rovine častíc a medzičastíc. A to je skutočne priestor, kde je vlastne nemožné tieto záznamy zničiť. Svet častíc považujeme sa svet, kde nemožno niečo vytvoriť ani zničiť. Je to svet, kde sa častice iba menia na iné častice a premiestňujú sa. A ezoterik vyvinie enormné úsilie, aby sa ešte za svojho života cez systém dvojníkov dostal do sveta častíc a medzičastíc a tu uložil cez dvojníkov svoje spomienky. Príkladom môže byť F. Bardon.

No ezoterik chce niečo viac ako iba uloženie svojich spomienok do sveta častíc ako mŕtvy archív spomienok, ktoré si môže vo večnosti prečítať špeciálnym spôsobom ktorákoľvek organická hmota. Ezoterik sa usiluje, aby uložené spomienky boli aj po smrti ezoterika v stave fungovania. Teda žiadny mŕtvy sklad, ale pokračovanie duchovnej cesty aj po smrti ezoterika.

No ezoterika ponúka ešte viacej a to je úplne za vzdať svojej reinkarnácie a pochopiť, že to vlastne nemá žiadny význam uložiť svoje spomienky do dvojníka a prezentovať ich organickej hmote vo večnosti. Zdá sa to detinské a prízemné. V tomto prípade ezoterik podľahol svoje organickej nadutosti o jedinečnosti organickej hmoty a zmysle kozmu spieť k organickému životu. Ezoterik sa rýchlo lieči z tejto ilúzie a pochopí, že na úrovni častíc treba vytvoriť niečo viacej ako odkaz na nejakého organického ezoterika. Treba dať dvojníkovi voľnosť a túžbu, aby sa stal sám pre seba dokonalosť, ktorú ezoterik nemôže dosiahnuť, pretože je väzeň na planéte Zem a je organická hmota. Duchovná cesta pre ezoterika má svoje hranice, ale vytvorený a zrodený dvojník nemá žiadne obmedzenia. A vlastne ezoterik nakoniec zanecháva po sebe na úrovni častíc aktívneho dvojníka, ktorý si robí vlastnú duchovnú cestu a vlastné zdokonaľovanie cez všetkých dvojníkov v kozme. A v tomto momente klobúk dole pred stratou osobného sebectva organickej hmoty. Je tu iba radosť, že práve ľudská rasa a niektorí jej jedinci dokážu svojou nesebeckosťou a múdrosťou nechať po sebe jedinečnú vec a to je systém dvojníkov na večnosť.

A to sme ešte nepovedali všetko, lebo je tu možnosť zanechať po sebe dvojníka nie ako mŕtvy a nehybný sklad, ale dvojníka, ktorý po smrti ezoterika zostáva mimoriadne aktívny a sám seba zdokonaľuje. Neustále na večnosť preniká do makrokozmu okolo nás na úrovni častíc a medzičastíc. Hľadá všetko, čo súvisí s dvojníkmi, zdokonaľuje zber informácií v kozme. Spolupracuje s organickou hmotou, pokiaľ je niekde v kozme. Zbiera informácie zo všetkého, čo vytvorili a v sebe uložili dvojníci. Neustále operuje v dvojníkoch na úrovni častíc a medzičastíc, kombinuje všetky informácie v dvojníkoch. Presúva spracované informácie do určitých oblastí kozmu samozrejme na úrovni častíc. Dvojník 800 kopíruje informácie z každého dvojníka a vytvára z nich jedinečné kombinácie, pripomínajúce geometrické štruktúry. Dvojník 900 presúva znovu všetky získané a spracované informácie z časticového do medzičasticového sveta. Dvojník 1 000 pracuje s informáciami z dvojníkov v medzičasticovom svete. Informácie ukladá na povrch medzičastíc podľa určitých pravidiel, ktorým nerozumieme. Dvojník 1400 neustále zbiera a kopíruje informácie z dvojníkov, kde sa len dá v hĺbkach kozmu a formuje sa sám ako aktívne jadro priamo na medzičasticiach. Robí tak na jednom mieste. Postupne znovu preniká z tejto roviny do oblastí, kde sú dvojníci a ešte aktívnejšie kopíruje a kombinuje všetko a to tak, aby to preniesol na medzičasticovú úroveň. Znovu sa bude vracať do ľudského tela a všetko zdolávať na medzičasticovej úrovni. Teda nie na tej najmenšej medzičastici, kde už medzičastica iba je a iné vlastnosti už nemá. Ale na tých medzičasticiach, ktoré ešte majú aj ďalšie vlastnosti a dvojník s nimi môže manipulovať.

Dvojník 1600 vyhľadá v medzičasticovom svete záznamy, ktoré sem posunula organická hmota cez systém dvojníkov. Bude hľadať dvojníkov, ktorí prenikli na medzičasticovú úroveň a montovať sa z týchto dvojníkov. Zároveň sa bude šíriť kozmom na úrovni častíc, ale už aj medzičastíc. Je to vlastne iný druh dvojníka ako doteraz. Je to dvojník 1600A a už bude operovať v časticiach aj medzičasticiach. Celkovo tu ide o ezoteriku dvojníkov, ktorá sa vytvorí pozorovaním osôb – ľudí, ktorí majú nezhubne poškodené epitelové bunky a vytvárajú systém dvojníka. Veštecké pozorovanie zvyčajne odhalí základy, ako tento stav u týchto chorých jedincov funguje. Veštecký výkon sa vzťahuje na stovky živých jedincov, ktorí takéto poškodenie majú. Ezoterik sa postupne napája na takéto živé osoby a v prvej fáze pracuje cez dvojníka danej osoby a postupne si vo svojich neurónoch vytvorí centrum pre prechod svojej psychiky na úroveň častíc. Je to nepatologický spôsob získania tejto schopnosti. Samozrejme, bude trvať niekoľko rokov, kým sa trvalo opakovaným systémom stabilizujú takéto centrá v neurónoch ezoterika. Keď sa takéto centrum v mozgu vytvorí, tak ezoterik už môže trvalo disponovať s dvojníkom 06. Teda ezoterik má trvalý prienik do častíc v sebe a okolo seba. Jeho psychika preniká do orgánov, častí a systémov tela. Odtiaľ potom pomocou mozočku preniká do buniek a v nich orgánikov, chromozómov, génových retiazok a samotných génov. Keď chce ezoterik postupovať ďalej, musí na to dočasne využívať dvojníka inej osoby. Keď si vytvorí vlastného dvojníka 06, tak už nemusí používať dvojníka inej osoby, ale trvalo vlastného dvojníka.

Aby ezoterik postupne budoval dvojníkov 06 – 10 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1400 – 1600A, tak musí prejsť vo vnútri seba určitými zmenami. Musí preniknúť so svojou psychikou do molekulárnych štruktúr vlastných buniek a potom do prvkov v týchto chemických látkach. Potom musí preniknúť do atómov v týchto prvkoch a častíc v daných atómov svojho tela. Potom sa musí ezoterik naučiť prenikať do prvkov, atómov, častíc a do medzičastíc mimo svojho tela, teda v kozme. No toto všetko ešte nestačí na trvalé udržanie centra v mozgu pre aktivity dvojníka na úrovni častíc a medzičastíc. Ezoterik sa musí trvalo vo vnútri seba meniť a prispôsobovať a to tak, aby mohol trvalo operovať na úrovni častíc. A to nie je jednoduchý proces. Ezoterici si musia uvedomiť, že pokiaľ sa vo vnútri seba trvalo a úprimne nezmenia, tak si neudržia dvojníka 06 alebo jeho vyššie úrovne. Ezoterik musí dlhodobo viacej rokov bojovať o to, aby sa vo vnútri seba stabilizovali vytvorené úrovne neurónového centra pre ezoteriku dvojníkov. Prirovnal by som to k príkladu, keď sa niekto naučí čítať a písať a potom sa musí trvalo učiť používať túto schopnosť pre jednotlivé oblasti ľudského života. Je iné písať knižku, je iné písať vedeckú prácu, je iné písať matematické výpočty, je iné kresliť geometrické štruktúry, je iné písať o ezoterike, je iné písať a niečo čítať v niektorom svetovom jazyku. Základ tu je, ale treba ďalšiu nadstavbu, ďalšie cvičenia a ďalšie vzdelávanie, aby sa schopnosť čítať a písať dala použiť v ďalších oblastiach ľudského života. A to isté platí aj o oblasti ezoteriky. Dvojník 06 je základom systému dvojníkov a ďalšie úrovne dvojníkov sú nadstavba a treba ju dôsledne cvičiť a zdokonaľovať. Keby sa ezoterik uspokojil iba so základným dvojníkom 06, tak by svoj potenciál nevyužil naplno.

Ezoterik si musí uvedomiť, že systém dvojníkov a ezoteriky sa nebuduje iba v predstavách a fantáziách, ale musí sa cvičiť priamo v neurónových centrách v tele ezoterika. A postupným cvičením a postupnými zmenami v psychike sa dosahuje systém dvojníkov a jeho vyššie formy. Ezoterik sa postupne musí cítiť viacej strojom a robotom z anorganických súčiastok ako organická hmota. Ezoterik musí postupne v sebe vybudovať túžbu po trvalom zdokonaľovaní a vývoji. Ezoterik musí svoje túžby po bežných veciach okolo seba premostiť na systém dvojníkov. Ezoterik sa musí naučiť podriadiť tomu, čo chcú dvojníci a nie čo chce robiť ezoterik z pozície svoje mysle, ktorá funguje na úrovni prvkov, prípadne atómov. Ezoterik chce absolútnu dokonalosť pre dvojníka, nie pre seba. To, čo dokáže systém dvojníka, nemôže dokázať samotný ezoterik. Ezoterik si musí uvedomiť, kde sú jeho praktické hranice možností zdokonaľovať sa a vyniknúť. Ezoterik neviaže žiadne túžby a želania na dvojníka, aby mu pomáhal, aby mu bol vďačný a aby niečím prispieval k jeho blahu alebo organickej hmoty. Ezoterik si je vedomý toho, že sa musí naučiť na mentálnej úrovni maximálne pokoriť a ponížiť. Ide o sugeráciu tohto stavu a nie skutočné žitie v reálnom dennom živote. Ezoterik sa musí naučiť vnímať čas inak ako bežní ľudia a musí ho zaujímať, čo bolo pred biliónmi rokov a čo bude aj bilióny rokov po jeho smrti. Ezoterik nesmie dvojníka obmedzovať priestorovo a musí mu dovoliť neustále prenikať ďalej a ďalej do kozmu. Ezoterik musí pochopiť, že vo svete častíc a medzičastíc nie sú vzdialenosti. Teda prekonanie vzdialeností a to nepredstaviteľných na časticovej úrovni sa deje v stotine sekundy. Ezoterik musí pochopiť, že svet častíc a medzičastíc nevzniká a nezaniká, iba si častice môžu meniť pozície a veľkosti. Všetko, čo sa z ľudskej mysle a organickej aktivity dostane na úroveň častíc, už nikto nikdy v nekonečnej minulosti nezničí. Je to tak na večnosť. Ezoterik musí pochopiť, že organická hmota a človek nie je v kozme niečo výnimočné a zázračné. Pokiaľ v kozme dlhodobo existujú oblasti s pozvoľnými zmenami, tak môže tam vzniknúť a určitú dobu existovať život. Ezoterik musí pochopiť, že existencia organickej hmoty založenej na rozmnožovaní je dočasná a jej zmysel v nedohľadne. Pokiaľ organická hmota kdekoľvek dosiahne štádium rozumovosti a chápania, čo je a kde sa nachádza, tak ten najhlbší zmysel existencie hmoty je práve v tom, že presunie za svojho života svoje spomienky a svoje aktivity práve na systém dvojníkov. Systém dvojníkov zase dovolí uchovať ezoterikove aktivity na večnosť a dovolí, aby sa v nekonečnom čase nerušene rozvíjalo to, čo sa cez ezoterika dostalo na časticovú rovinu. Ezoterik si uvedomuje, že svojou praxou cez dvojníkov v časticovom svete sám seba jedinečným spôsobom transformuje z organickej existencie do anorganickej existencie. Teda to, o čom sa v mnohých náboženských systémoch a ezoterických systémoch iba velebí, vzýva, to sa v systéme dvojníkov realizuje. Ezoterik sa vzdáva túžby organickej hmoty prežiť cez systém rozmnožovania v kozme a dáva prednosť transformácii svojej mysle a toho, čo po ňom zostane na časticovú úroveň.

Samotné zasvätenie sa venovalo výhradne systému udržania si zdravia aj pri pestovaní systému dvojníkov neustále od začiatku ezoterickej praxe, ktorá začína pod nepriamym vplyvom dvojníkov cez dvojníkov žijúcich jedincov, alebo dvojníkov na úrovni častíc bez svojho organického stvoriteľa, ktorý už zomrel, alebo cez meditácie všetkého, čo organický život vytvoril pod vplyvom dvojníkov. Ezoterik meditáciou vstupuje do svojho tela a do svojej mysle intenzívnejšie ako bežní jedinci a tento prenik a spoznanie vnútorného sveta svojho tela a mysle mu dovoľuje starať sa o svoje zdravie inak ako u jedincov, ktorí minimálne prenikajú do svojho vnútorného sveta. Lekár vyštuduje medicínu a zaujíma sa o zdravie a vnútro človeka zvonka. Keby meditoval, tak by spoznal svoje vnútro cez seba a využil by svoje medicínske poznatky ezotericky. Ezoterik v prvom rade spoznáva svoje vnútro a štúdium medicíny využíva hlavne pre to, aby nielen prenikol do svojho tela, ale aby vedel komunikovať s ostatnými ezoterikmi. Keď lieči iné osoby, tak to robí hlavne preto, aby spoznal vnútorný svet ľudí a toto poznanie využil na vlastnej duchovnej ceste. A tento psychický prienik mu dovoľuje spoznať aj disharmonické a chorobné stavy. Ezoterik si v neurónových oblastiach vybuduje niečo ako diagnostické zariadenia na princípe veštectva. Vie postupne veštecky rozoznať, čo je choré a čo je zdravé. A keď spozná bylinárstvo, liečiteľstvo, alternatívnu medecínu a praktickú medicínu lekárov, tak nielen, že vie zdiagnostikovať svoje zdravie, ale si ho aj udržuje vo výbornej kondícii. Ezoterik si je vedomý toho, že základom úspechu a to v ktorejkoľvek oblasti je udržať sa v zdraví a v mimoriadnej pracovnej výkonnosti. Bez zdravia a trvalej výkonnosti pracovať 12 až 14 hodín denne nemôže v žiadnej oblasti dosahovať vrcholové ambície. Ezoterik si je vedomý toho, že meditáciou a meditačnými cvičeniami sa neustále vnútorne mení, čo samozrejme na určitý čas prináša aj destabilizovanie fyzického a aj psychického zdravia. A každému ezoterikovi padne vhod, že ešte v ranom štádiu zachytí nežiaduce zmeny v organizme a môže do nich účinne zasahovať.

Ezoterik preniká a spoznáva jednotlivé časti, orgány a systémy tela. Vie ich pomenovať, pozná z medicíny, ako fungujú, aké môžu mať chorobné stavy. A z liečiteľskej praxe vie zasahovať. Ezoterik sa učí komunikovať a sám riadiť do určitej miery pochody vo svojom tele. Teda ľudský intelekt a ľudské uvedomenie tu slúži na kontrolu a ovládanie svojho tela. Ezoterik na svojej duchovnej ceste postupuje ďalej a spoznáva každú bunku svojho tela. Vďaka mozočku v zadnej časti hlavy o veľkosti tenisovej loptičky preniká do bunkovej blany, orgánikov, ktoré produkujú všetku chémiu, do bunkového a mitochondriálneho jadra a v ňom spoznáva chromozómy, ktoré sa skladajú z génových retiazok a génových sekvencií. Ezoterik si samozrejme z medicíny naštuduje veľa informácií o bunkách a genetike buniek. No ezoterik psychicky preniká do buniek hlavne z toho dôvodu, že chce spoznať sám seba nielen na úrovni orgánov a systémov tela, ale aj na úrovni buniek. Teda ezoterická cesta prináša zároveň možnosť cez osobnú skúsenosť spoznať svoje bunky a nemusí tak robiť sprostredkovane cez onkologické pracovisko a lekára. Ezoterik si dokáže vybudovať v mozgu veštecké centrum pre vnímanie, v akom stave sa jednotlivé bunky nachádzajú. Ezoterik pri prieniku do buniek brušného mozgu, ktorý je uložený v stene tenkých a hrubých čriev, spoznáva v sebe jedinečný mechanizmus samoliečby vlastného organizmu. A tento systém na svojej duchovnej ceste objavuje, spoznáva a vie ho naplno využiť jednak pre svoje zdravie, ale vie tak spraviť aj v prospech inej osoby, ktorá je chorľavá alebo chorá. No znovu prioritným cieľom ezoterika nie je bunkové liečiteľstvo, ale duchovná snaha spoznať svoje bytie aj na úrovni buniek a toho, čo sa v nich deje. Prienik do štruktúr buniek prináša pre ezoterika možnosť kontaktovať organický život v hlbinách kozmu. Na úrovni orgánov nie je možné vybudovať kontakt s organickým životom v kozme. Hovoríme tu o UFO ezoterike. Ezoterik samozrejme chce vo svojej neskrotnej ambícii spoznať svoje bytie ešte z hlbšej roviny a to je rovina molekulárnych látok, ktoré sú plné prvkov a ich vzájomných väzieb. No aby spoznal seba na základe prvkov periodickej tabuľky, na to už potrebuje mať otvorený systém dvojníkov, alebo za týmto účelom použiť dvojníkov iných jedincov. Ezoterik vstupuje na pôdu molekulárnej chémie, spoznáva organickú chémiu a prvky, ktoré ju tvoria. Znovu si na svojej duchovnej ceste naštuduje, čo sa len dá o molekulárnych látkach a prvkoch ľudského tela. Ezoterik psychicky prenikne do prvkov svojho tela. Vytvorí si vo svojich neurónoch veštecké centrum pre vnímanie tohto prostredia a spozná seba ešte na hlbšej rovine. A o to ide ezoterikovi, aby sám spoznal svoju existenciu na prvkovej rovine. Samozrejme, tento osobný prienik mu dovoľuje diagnostikovať, čo sa tu deje, čo by sa tu malo diať a čo sa tu nedeje. A môže začať zasahovať vhodným spôsobom, aby si aj na tejto rovine udržal zdravie. Ezoterik spoznal biochémiu svojho tela a objavuje jedinečnú schopnosť svojich tukových buniek, ktoré sú nesmrteľné a sú schopné trvalo dodávať do tela z tukových zásob v sebe užitočné látky. V niektorých prípadoch jedinci produkovali pri dlhovekosti 500 až do 10 000 užitočných látok. Ezoterik si je vedomý, že na neustále budovanie nových schopností a neustály prienik do nových dimenzií svojho tela potrebuje enormné množstvá chemických látok, a tak isto trochu iné zloženie látok ako je pri bežnej ľudskej psychike. Ezoterik si je vedomý toho, že bez potenciálu tukových buniek nemôže dlhodobo podávať špičkové pracovné a meditačné výkony a preto plnom rozsahu využije tento vhodný zdroj dodatočných úplne prirodzených biochemických látok. A tak môže dosahovať extrémne úsilie bez toho, aby si ničil orgániky v bunkách ostatných častí tela. Ezoterik si je plne vedomý toho, že pokiaľ niekto v živote prepína svoje pracovné úsilie, tak to mnohokrát robí na úkor dĺžky života. Orgániky v bunkách majú obmedzenú životnosť a v staršom veku produkujú stále menej a menej chémie. Nedostatok chémie ľudia často nahradzujú prírodnými bylinkami alebo syntetickými látkami, čo má za následok ešte rýchlejšie starnutie a vyšťavenie organizmu. A tak si ezoterik svoje tukové bunky pestuje ako oko v hlave.

Ezoterik pri prieniku do buniek svojho tela spoznáva aj jedinečný potenciál ľudského organizmu tvoriť pozitívne a žiaduce genetické zmeny v organizme. Teda sú tu dva druhy genetických zmien: pre organizmus nevhodné a v prospech organizmu. Osobe prestala pracovať napríklad štítna žľaza a organizmus vytvoril určité genetické náhrady vo svaloch. A k tomu sa pridá aj produkcia z tukových buniek a človek často môže fungovať bez syntetických hormónov štítnej žľazy.

Ezoterik na svojej ezoterickej ceste do hlbín svojho tela spoznáva aj špeciálne bunky a to neurónové, ktoré tvoria šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov v bunkových jadrách. Ezoterik teda spozná sám seba aj z prieniku do neurónových buniek a cez neurónové bunky môže vstúpiť do svojich spomienok, ktoré sem uložil počas svojho života, a tak isto môže spoznať spomienky, ktoré zdedil po svojich predkoch. A tak má tu česť osobne spoznať svoje vedomie, vedomie svojich predkov, ale aj podvedomie, ktoré vzniká hlavne z fenoménov sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, uložených a prenikajúcich z povrchu atómov. Tak isto podvedomie ezoterika môže tvoriť systém dvojníkov fungujúcich a prenikajúcich do ezoterika z roviny prvkov okolo nás. Ezoterik spoznáva svoje podvedomie, ktoré môže tvoriť aj organický život mimo planétu Zem. Ezoterik si vybuduje veštecké centrum v neurónoch a naučí sa vnímať, ako fungujú neuróny, naučí sa zasahovať aktívne do procesov v neurónoch. A to ezoterikovi dovoľuje novú rovinu zásahov do svojho organizmu. V prvom rade ezoterik využije psychický prienik do neurónov na to, aby budoval nové mimozmyslové centrá. Aby navršoval svoj intelekt, aby dokázal absorbovať extrémne množstvo informácií, aby mohol psychicky pracovať denne aj 12 hodín a to nepretržite množstvo dní a rokov. Ezoterik si uvedomuje, že ezoterika a budovanie nových centier zaťažuje nadštandardne psychiku. A musí si budovať aj ďalšie centrá, aby vôbec zvládol taký extrémny príchod množstva informácií z kozmu a sveta prvkov, atómov a častíc. Ezoterik sa vo svojej podstate stáva zdatným psychiatrom, ale v prvom rade pre seba a potom aj pre iných. Pomáha ľudom zvládať psychické problémy a to hlavne preto, aby ešte lepšie spoznal svoju psychiku.

Ezoterik neustále túži a programuje, aby do maxima využil a zdokonalil starostlivosť o svoje fyzické a psychické zdravie. A práve systém dvojníkov mu dáva jedinečnú genialitu na to, aby mohol spoznať svoje telo a svoju psychiku ešte hlbšie a to mu zase dovoľovalo ďalšie netradičné psychické výkony, ktoré by zase bez prieniku do svojho tela nezvládol. Ezoterik si je vedomý toho, že na duchovnej ceste sa musí mimoriadne starať o svoje zdravie a to v záujme toho, aby dosiahol v ezoterike doslova nemožné. Nie v zmysle zázrakov.

Pridaj komentár