Ezoterika dvojníkov vznikla na základe fenoménu poškodenia epitelových buniek ľudského jedinca. No základom tohto fenoménu je predhistorické obdobie 600 000 000 rokov pred naším letopočtom, keď na planéte Zem boli jedinečné anomálne stavy kozmických rozmerov a tie v živých organizmoch vytvárali potenciál tvorby energetických objektov, psychika zvieraťa mohla prenikať do priestoru medzi častice. No zviera nemá rozum, schopnosť myslieť a meniť vedome svoje prostredie, a tak tento fenomén nemôže využiť.

Možno si položiť otázku, čo by vrcholový ezoterik cvičil, keby nebolo tohto predhistorického okamihu. Nič by sa nedialo, pretože takýto fenomén prebieha teraz aj v iných častiach kozmu a je možné tieto stavy cvičiť aj cez tento organický život v kozme. A budeme zvažovať, či dvojníka 05 nepostavíme radšej na tomto fenoméne. Po konzultáciách s novovytvoreným dvojníkom 04 je možné prejsť vytrvalými cvičeniami do novej úrovne. Ezoterik je natoľko múdry, že nechá na systém dvojníka, kedy sa tak stane a bude trpezlivo cvičiť a napĺňať potenciál dvojníka 04.

V prvom rade si ezoterik uvedomuje, že dvojník 04 je postavený na všetkých prvkoch periodickej tabuľky. Na všetkých atómov v prvkoch a dvanástich veľkostných úrovniach častíc v atómoch. Ezoterik si uvedomuje, že 12 veľkostných úrovní častíc sú vlastne častice, ktoré nezanikajú, ale iba menia svoje veľkosti medzi sebou. Možno tento pohľad alebo konštatovanie je v rozpore s vedeckými poznatkami. To nám nevadí, dôležité je to, čo akceptuje dvojník 04 a nie vedecký výskum. Vedecký výskum si vážime a v bežnom živote ho plne rešpektujeme. Tak isto si ezoterik o atómoch robí predstavu ako o sklenených guličkách plných elektrických výbojov a niečoho ako malých búrok a bleskov. Ezoterik si uvedomuje, že používa iný model na to, ako funguje vnútro atómov v prvku. Ezoterik si uvedomuje, že atóm v predstave je model sklenených guličiek, ktoré sa navzájom prekrývajú a vo vnútri zdieľajú spoločné častice. Teda nepestuje sa tu predstava sklenených guličiek uložených vedľa seba. Guličky atómov sa často prekrývajú a premosťujú. Rozhodujúca je aktivita, pozície atómov v prvkoch a nie to, čo robia častice. 12 veľkostných úrovní častíc sa iba prispôsobuje tomu, čo stvárajú atómy medzi sebou. Ezoterik má predstavu napríklad kométy, ktorá je minerálneho pôvodu, kde sa pospájali navzájom prvky periodickej tabuľky, ale hlavne ich atómy do tuhého objektu. Častice sa iba v atómoch vezú a menia svoj tvar podľa okolností, ktoré provokujú častice. Ezoterik nezdieľa vedeckú predstavu, že častice niekde kozmom lietajú samé od seba, robia tak iba keď sa hýbu a premiestňujú. To, čo lieta samostatne kozmom, sú miniatúrne atómy, ale nie častice. Ezoterik by rád akceptoval predstavu vedcov a lietajúcich časticiach naprieč kozmom. Ale ezoterik rešpektuje dvojníka ako jedinú autoritu toho, ako čo a kde funguje a v akej makete alebo modeli to bude vnímať.

Ezoterik si uvedomuje, že v kozme sú jedinečné oblasti ako sú slnečné hviezdy ako naše Slnko a tu sa jednoducho nemôžu tvoriť prvky, ale iba úroveň atómov. Teda podmienky na Slnku nedovoľujú tvoriť systém prvkov ako na planéte Zem. Tak isto sa prvky netvoria v čiernych dierach, anti čiernych dierach, pulzaroch, anti čiernych skrížených dierach a žiariacich dierach. Toto je často svet, kde sa netvoria ani atómy. Teda tu fungujú iba zoskupenia častíc jednej veľkosti a často nemajú možnosť sa meniť veľkostne jedna na druhú. Prípadne sa menia tak rýchlo, že nedá sa vnímať, ktorý druh častíc sa zmenil na inú časticu.

Dvojník 04 je postavený na všetkých prvkoch, všetkých atómoch, všetkých druhoch častíc. Dvojník 04 je postavený a môže fungovať iba na jednom prvku alebo prvkoch jedného druhu, jeho atómoch a jeho časticiach.

Dvojník 04 je postavený na kombináciách niekoľkých prvkov, ich atómov a ich časticiach. Teda aj v zmysle obrovského množstva prvkov jedného druhu v kombinácii s obrovským množstvom prvkov iného druhu. A to v ľubovoľných kvalitatívnych kombináciách a tiež v množstve v jednotlivých kombináciách. Ezoterik to má jednoduché, o kombináciách a množstvách prvkov atómov a častíc rozhoduje dvojník 04 a nie ezoterik.

Dvojník 04 má v sebe želanie a poslanie, aby zrealizoval niekoľko kolosálnych ideí a to ideu nesmrteľnosti svojho stvorenia na časticovej úrovni, ideu neustáleho šírenia sa kozmom, ideu zapisovania všetkého a všade. Ideu neustáleho aktualizovania a kabalizovania všetkých získaných informácií. Tak isto ideu absolútnych čísel prehlbujúcich sa permutácií a variácií všetkých prvkov medzi sebou, všetkých atómov medzi sebou, všetkých častíc medzi sebou. Všetko makro aj mikro je dôležité, nutné a potrebné na chod kozmu. Ezoterik si želá nekonečné množstvo jedinečnosti, a teda absolútnu dokonalosť. A všetkého medzi sebou. Inak povedané, absolútny zázrak stvorenia na večnosť, všade a so všetkým naveky. Toto je jedinečnosť dvojníka 04, ktorý sa práve realizáciou absolútnych ideí odlišuje od predchádzajúcich dvojníkov.

Dvojník 04 a geriatria brušný mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, ganglie a chromozómy
Pokiaľ sa chce ezoterik liečiť pomocou dvojníka 04, tak je rozumné, aby aktivizoval dvojníka 04 a požiadal ho, aby realizoval samotné preliečovanie v spolupráci s brušným mozgom, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Požaduje od dvojníka 04, aby zaktivizoval brušný mozog a to tak, ako to on rozhodne a zrealizuje. Ezoterik sa podieľa na všetkom iba 10 % z celkovej aktivity a 90 % aktivity vykazuje systém dvojníka. Celý liečivý proces stojí na vnútornej samoliečbe. Ezoterik sa cíti ako pokazený stroj alebo počítač. Zároveň vykazuje túžbu byť zdravý, túžbu bojovať proti prejavom starnutia a všetkých druhov chorôb. Ezoterik túži, aby bola z brušného mozgu a 4. pudov neustále vyvíjaná aktivita a budovali sa podobné systémy z brušného mozgu do ďalších piatich neurónových oblastí. Ezoterik požaduje od dvojníka 04, aby vybudoval systém vnútornej samoliečby až na úroveň chromozómov. Ezoterik požaduje od dvojníka 04, aby robil v tele vhodné genetické zmeny, ktoré dovolia organizmu výkonne fungovať aj v budúcnosti. Samozrejme, dvojník 04 si to bude robiť tak, ako on považuje za správne a ezoterik mu do toho bude zasahovať čo najmenej.

Dvojník 04 a spôsob myslenia
Ezoterik si dobre uvedomuje, že psychickým prienikom do kozmu, a tak isto do častíc, bude vystavený mimoriadnemu prísunu informácií z makrosveta aj mikrosveta a iba dvojník 04 umožní ezoterikovi myslieť normálnym spôsobom. Pokiaľ by ezoterik nemal dvojníka, tak zahustenie spomienok v neurónoch by bolo také vysoké, že ezoterik by mal, ako sa hovorí, pri myslení hmlu v hlave, alebo inak povedané mal by hlavu ako zatvrdnutý betón a musel by prestať myslieť abstraktne. A zároveň by bol donútený sa vyjadrovať symbolicky ako naši predkovia. Ezoterik vždy požiada dvojníka, aby sa nastavil a umožnil ezoterikovi ďalšie premýšľanie v ďalšom zahustenom prostredí veľkého mozgu.

Dvojník 04 a preniky do priestoru prvkov, do priestoru medzi prvkami a časticami, do priestoru medzi časticami, prienik do vnútra častíc
Základom dvojníka 04 je fungovanie v prvom rade na úrovni častíc v jednotlivých atómoch, ktoré sa nachádzajú v prvkoch. Ezoterik si uvedomuje , že nie všetok priestor v kozme je zložený z prvkov. Sú oblasti, kde sa jednoducho prvky tvoriť nemôžu a tvoria sa iba reťazce atómov. Prípadne vzniknuté prvky sú za pár sekúnd zlikvidované. Takéto prostredie je napríklad na Slnku našej slnečnej sústavy. Ďalej veľmi špecifické prostredie sú čierne diery, anti čierne diery, skrížené anti čierne diery a žiariace hviezdy, ktoré dokonca nedovoľujú tvoriť ani atómy. Ezoterik si uvedomuje, že v kozme sú oblasti, kde sa prvky tvoriť môžu, či už v tuhom, plynnom, alebo kvapalnom skupenstve. Ezoterik si je vedomý, že voľne sa môžu kozmom pohybovať iba prvky a atómy, až v nich sa pohybujú častice, ktoré nevznikajú ani nezanikajú, iba si menia veľkosť, tvar a miesto, kde sa nachádzajú vo vnútri atómov. Ďalej si ezoterik uvedomuje, že atómy prvkov sa navzájom prekrývajú a tým zdieľajú často spoločne svoje častice. Ezoterik si uvedomuje, že častice nemôžu samé prechádzať z atómu do iného atómu alebo prelietavať voľne kozmom. Ezoterik si cez dvojníka 04 uvedomuje, že keď dvojník chce preniknúť niekde kozmom, tak v niektorom vhodnom atóme vyprodukuje dočasne stabilný atóm, ktorý prejde tam, kde dvojník spolu s ezoterikom potrebujú. Inak povedané, dvojník 04 využíva prekrývanie atómov navzájom a to, že zdieľajú spoločné častice.

Dvojník 04 a naladenie vnútorného prostredia
Je potrebné, aby ezoterik dal čo najväčší priestor dvojníkovi 04 v tom, ako sa bude meditovať a čo sa bude meditovať. Teda ezoterik sa dá do meditačnej polohy a aktivizuje dvojníka 04 v sebe tým, že sa napojí na osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky, alebo na organický život v kozme, ktorý má vhodné patologické poškodenia. Pre vývoj dvojníka 05 je dobré napájať sa na organický život v kozme pod názvom UFO Iveta. Ide o organický život v kozme, ktorý je pod jedinečným stavom kozmických anomálií. A tu fungujúci organický život, ktorého organické štruktúry prirodzene prenikajú do kozmického priestoru, (ktorý vnímame ako 12 000 až 14 000 banánov, ide o priemer o veľkosti 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov okolo našej Galaxie) je na úrovni intelektu zvierat na planéte Zem. Síce psychika týchto zvierat preniká na úroveň častíc a tvoria tu niečo ako systém dvojníkov, ale chýbajú želania a túžby, ktoré by mohol systém dvojníkov plniť. Dvojník 04 požaduje, aby sme sa napájali aj hlbšie do kozmu, kde sú ďalšie kozmy ako náš kozmos vnímaný v makete 12 000 banánov. Dvojník 04 požaduje, aby sme sa napájali na ľudí, ktorí majú v tele uložené množstvo minerálov a túžia sa zmeniť na technologických robotov. Ďalej sa na diaľku psychicky napájať na osoby, ktoré majú zväčšené centrálne neuróny vo veľkom mozgu a túžia po nových vedeckých objavoch. Ďalej na jedincov, ktorí majú presunuté vrstvy neurónov z niektorej časti mozgu na inú časť. Túžia uchovať všetky informácie na večnosť. Dvojník 04 požaduje, aby sme sa skorej cítili ako inteligentný stroj a s dvojníkom komunikovali ako cez počítač a cez softverové prostredie. Je dobré, keď ezoterik využije na komunikáciu s dvojníkom práve mozoček a systém preškolenia mozočku znakmi z dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. Teda nie klasické obrazy, predstavy, myšlienky, vnútorný hlas alebo rozprávanie z hlasiviek. U ezoterika je dobré aktivizovať čo najviac predstáv o technike chip, hardvér, procesor a celkovo systém technológie. Samozrejme k tomu všetkému silná túžba, aby dvojník zrealizoval systém všetko, nekonečno, večnosť.

Dvojník 04 a výskum stavu meditujúcich, ktorí meditujú aktívne. Analýza stavov. Čo je dočasné, čo je trváce, aktivita po smrti, vývoj.

01.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ale zatiaľ v tele nepreniká trvalo na úroveň prvkov, atómov, a častíc.
Mimo tela trvalo preniká do archeologických artefaktov, kde má opakovane nasmerované svoje túžby.
Na planéte Zem zbiera informácie iba z archeologických vykopávok.
Trvalý prenik dvojník do kozmu: do všetkých planét slnečnej sústavy.
Po smrti ezoterika sa dvojník uzavrie do seba a bude sa zaoberať iba sebou. Aktivita zostane, ale bez kontaktu na okolie.
Problém je v silnej orientácii na minulosť lovcov mamutov a tento systém vyviera z poškodeného miesta v mieche.

02.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo preniká do UFO objektov organického života v kozme.
Na planéte Zem nezbiera informácie a nikde trvalo nepreniká.
Prenik dvojníka do kozmu nie je trvalý.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 neudrží a stane sa súčasťou sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty na úrovni atómov a nie častíc.

03.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Nemá dobre vybudovaného dvojníka a je iba na povrchu mozgu.
Mimo tela trvalo nikde nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie a nikde trvalo nepreniká.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nie je.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 rozpadne ako hmla.
Problém: osoba má predkov, ktorí pestovali kabalu a ešte stále nemá pod kontrolou mozoček, ktorý nedovolí prijať do kabaly žiadne zmeny.

04.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nikde nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie a trvalo nepreniká nikde.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu nie je zatiaľ.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zostáva, ale bude mať sklony deštruovať sa.
Problém je hlboký základ do náboženských systémov, kde vždy hľadal ochranu.

05.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Trvalo preniká okolo tela.
Na planéte Zem zbiera informácie a trvalo preniká do magnetických polí, kde sa nachádzajú v magnetickej podobe spomienky organického života.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu nie je zatiaľ vybudovaný.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zostáva, ale uzavretý do seba so systémami šamanstva.
Problém sú vyvierajúce spomienky z miechy, kde je kolektívne vedomie a silné obdobie prírodných ľudí jeho rode. Táto tradícia sa trvalo objavuje v jeho predkoch.

06.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo preniká do všetkého na planét Zem.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu a to do planét slnečnej sústavy.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zostáva v nehybnosti bez aktívnosti.
Problém je prevzatá túžba reinkarnovať sa zo sveta mŕtvych do ľudí na planéte Zem.

07.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Nemá dobre vybudovaného dvojníka na úrovni častíc vo svojom tele.
Mimo tela trvalo preniká iba do všetkého vo svete mŕtvych spomienok na úrovni atómov.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 udrží na časticovej úrovni s jediným cieľom prepísať svet mŕtvych na úroveň častíc, kde funguje systém dvojníkov.
Problém je v tom, že osoba je od detstva silne viazaná na svet mŕtvych a preniká tam cez mŕtve časti vo vnútri buniek. Produkty bielych krviniek poškodzujú vnútro buniek a to všade v tele. Riziko osobného neúspechu a nezdaru je na mieste.

08.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Nemá dobre vybudovaného dvojníka 04 na úrovni častíc tela. Nie je vybudovaný dostatočne trvalo. Chýbajú centrá pre trvalé aktivity tohto druhu v ľudskej mysli tak, ako má človek vybudované centrum pre písanie a čítanie.
Mimo tela trvalo nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nefunguje, je iba dočasný.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 neudrží a zanikne.
Problém je, že osoba má celkovo geneticky posunuté ľudské bunky do zvieracej roviny na úroveň buniek podobných šelmovitým. Ľudské ego je iba v mozgu a predstavách a nepreniká do buniek tela.

09.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, no trvalo preniká zatiaľ iba na úroveň buniek tela a treba trvalý prienik do častíc.
Mimo tela trvalo nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nie je vybudovaný.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 stáva nehybným archívom.
Problém je v mozočku, ktorý ničí uložené znaky a ezoterik si musí znaky budovať náhradne vo veľkom mozgu.

10.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nikde nepreniká, ezoterik chce prenikať osobne a odtláča dvojníka 04 mimo.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nebol zbudovaný.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zostane zatiaľ natrhaný na kusy, osoba trvalo túžila po smrti sa vypariť a už sa nereinkarnovať.
Problém je nesprávny postoj k reinkarnácii.

11.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ale zatiaľ na úroveň atómov a treba aj častíc.
Mimo tela trvalo preniká do anjelských sfér detských dyslektikov vo svete mŕtvych spomienok.
Na planéte Zem zbiera informácie iba o anjelských sférach detských dyslektikov a vlastných anjelských sfér.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu v zmysle planéty, súhvezdia a galaxie nie je.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 uchová a bude prepisovať anjelské sféry detských dyslektikov a všetky podobné záznamy vo svete mŕtvych do roviny častíc. Teda dvojník je úzko špecializovaný na svet mŕtvych.
Problém je v strachu, že bez anjelských sfér v bežnom živote zahynie. Ešte stále prílišná viazanosť na svet anjelov. Aj keď je tu trvalý trend odpútať sa.

12.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ale iba na povrchu buniek a treba do častíc tela.
Mimo tela dvojník 04 trvalo nepreniká nikde.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nenastal.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zaniká a zostanú iba spomienky na dvojníka vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty na úrovni povrchu atómov.
Problém je, že jeho podvedomie neznáša všetko technické, svet je zdeformovaný a vtedy je to v poriadku. Určité poškodenia predného mozgu, kde v centre fantázie sú prázdne neurónové bunky.

13.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo preniká do všetkého na planéte Zem.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu sa deje a postupne sa šíri ďalej.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 stane súčasťou iných dvojníkov na časticovej úrovni a bude sa šíriť aj mimo týchto dvojníkov.
Problém nie je žiadny.

14.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo preniká: planéta Zem, slnečná sústava a súhvezdia.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 bude šíriť ďalej, ale nemá jasný cieľ.
Problém je v tom, že ezoterik má fyzicky existujúce dvojča a treba meditovať systém dvojníkov aj s dvojčaťom a to trvalo.

15.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo preniká do určitých oblastí hlavne technologicky vybaveného organického života. Robí tak na pokyn dvojníka a jeho želania.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 z mnohých miest šíri ďalej a ďalej.
Problém nie je žiadny.

16.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu nie je.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 zmení na záznam zo sveta mŕtvych spomienok a zotrvá pri hrobe ezoterika.
Problém je v nesprávnom pohľade na reinkarnáciu a extrémnej túžbe po dieťati, ktoré premostila na svet mŕtvych. A to starať sa po smrti o siroty a choré deti.

17.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nepreniká.
Na planéte Zem nezbiera informácie.
Trvalý prenik dvojníka do kozmu zatiaľ nie je.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 udrží, ale nemá jasné ciele, čo má robiť.
Problém je, že osoba nemá jasné predstavy o budúcnosti a žije výhradne v prítomnosti. Porucha vnímania času. Tieto centrá vybudované v detstve sa poškodili a sú oslabené. A navyše v reinkarnáciu neverí.

18.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a je trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nepreniká nikde.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 neudrží, záznam sa zmení do sveta mŕtvych a stane sa súčasťou náboženských sfér.
Problém je, že hlavný motív meditácie je zdravie a nie reinkarnácia. Nesprávny vzťah k reinkarnačným ambíciám.

19.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nepreniká nikde.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 udrží, ale iba do seba uzavretý systém.
Problém je strach z veľkých vzdialeností a voľného priestoru. Nechce byť sama, bojí sa, že niekde odpadne.

20.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka a trvalo usadený v časticiach tela.
Mimo tela trvalo nepreniká nikde.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 zatiaľ neudrží.
Problém je, že reinkarnáciu chce robiť tento ezoterik iba vo svojich fantáziách a tiež sa nechce vzdať vedeckého postoja voči svetu a prijať pohľad dvojníka 04.

21.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má trvalo vybudovaného dvojníka, ale nie 04, ale iba 02. Dvojník 02 je vybudovaný na úrovni častíc.
Mimo tela trvalo dvojník 02 nepreniká nikde.
Po smrti ezoterika sa dvojník 02 bohužiaľ rozpadne.
Problém je v silnom prieniku kolektívneho vedomia z miechy do psychiky daného ezoterika. Ide o kolektívne vedomie z histórie rodu tohto ezoterika, ktoré sa dotýka pravekého vedomia. Praveké vedomie je charakterizované množstvom špecifických pravekých znakov z jaskýň. Tieto sily blokujú psychiku ezoterika a likvidujú vznikajúce stabilné centrá pre túto oblasť ezoteriky. Je potrebné, aby tento ezoterik zvládol praveké vedomie a dostal ho pod kontrolu pomocou špeciálnych meditačných techník.

22.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04 na úrovni častíc.
Mimo tela trvalo nepreniká, iba do tela ezoterika.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 dostáva iba do roviny sveta mŕtvych spomienok a zaniká do náboženských systémov vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty v kozme. Teda iba na úrovni povrchu atómov a nie častíc.
Problém je v nesprávnom postoji k reinkarnácii.

23.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 03, na úrovni častíc ešte dvojník 03 neprešiel do úrovne dvojníka 04.
Mimo tela trvalo preniká okolo svojho tela na úrovni častíc.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 uchováva, ale iba ako mŕtvy záznam.
Problém je v neprijatí ideí dokonalosti, jedinečnosti, všestrannosti a výnimočnosti systému dvojníka.

24.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 03 a dvojník 04 sa bude budovať postupne. Dvojník 03 je budovaný zatiaľ na úrovni atómov, teda nemá dostatočnú hĺbku.
Mimo tela trvalo nepreniká nikde.
Po smrti ezoterika by sa dvojník 03 rozpadol.
Problém je tom, že ezoterik je príliš ladený teoreticky a chýba praktický prístup zrealizovať ideál reinkarnácie a systému dojníka. Osoba musí ustúpiť od vnímania ezoteriky v rovine teoretickej. Osoba je uspokojená z ezoteriky na najnižšom stupni. Mať iba dobrý pocit, že je pri tom. Chýba chuť to prakticky zrealizovať.

25.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04 na úrovni častíc tela.
Mimo tela trvalo dvojník 04 nepreniká.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 nezachová a stane sa súčasťou sveta mŕtvych, čo sú spomienky na úrovni atómov.
Problém je v tom, že dotyčný ezoterik presadzuje reinkarnáciu podľa vlastných predstáv a chce ju budovať bez dvojníka 04.

26.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ale iba na úroveň atómov. Chýba hlbšia úroveň a to úroveň častíc.
Mimo tela trvalo nepreniká.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 stratí vo svete mŕtvych a neuchová sa.
Problém je tom, že ezoterik má silne budovaný systém reinkarnácie na jogínskych princípoch a tie idú k rozpadnutiu. Daný ezoterik sa venuje indickej tantre.

27.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ktorý preniká trvalo do roviny častíc v tele.
Mimo tela trvalo preniká okolo tela do roviny častíc.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 rozpadne a končí vo svete mŕtvych spomienok na úrovni povrchu atómov.
Problém je uchovať po smrti svoje spomienky v pozostatkoch ako celistvosť svojho bytia. Osoba nemá ešte jasno v hlbších ideáloch. Presadzuje len ideu dobra pre druhých a nie dobra pre seba.

28.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04 do roviny častíc.
Mimo tela trvalo preniká do priestoru kozmu, kde žije organická hmota pod názvom UFO Iveta. Je to organický život, ktorý je po intelektuálnej stránke na úrovni zvierat. Ale v tejto oblasti kozmu sú špecifické anomálie, ktoré dovoľujú organickému životu v tejto časti kozmu tvoriť dvojníkov. Ale nedokáže ich naplniť túžbami a predstavami o sebe a okolí.
Po smrti ezoterika dvojník 04 zostáva a je dobre aktívny.

29.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04, ktorý dobre preniká do 12 veľkostí častíc. Dvojník 04 preniká aj medzi dve veľkosti častíc a preniká takto do ešte menšieho priestoru ako je priestor častice bodka.
Mimo tela trvalo preniká do vzdialenosti menšieho mesta.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 skorej uzavrie do seba a venuje sa tomu, čo pozbieral tento ezoterik počas života.
Problém je v tom, že tento ezoterik považuje ideu všetko, najjedinečné a dokonalé iba za teoretizmy vhodné na premýšľanie a nie zrealizovanie.

30.Prípad meditujúceho s dvojníkom 04.
Má dobre vybudovaného dvojníka 04 na úroveň častíc.
Mimo tela trvalo preniká do vzdialenosti väčšieho mesta.
Po smrti ezoterika sa dvojník 04 stáva mimoriadne stabilný a trvalo sa delí do časticového prostredia. Daný ezoterik sa túži zmeniť na počítač a technologické zariadenie a nedovolí, aby do dvojníka prenikalo nič ľudské.

Dvojník 04 a zasvätenie
Zasvätenie sme začali aktivizáciou dvojníka 04 a kontrolou, či zasväcované osoby skutočne aktivizovali dvojníka 04 a nie niektorú jeho nižšiu verziu či už 01, 02, 03. Po kontrole prebehla prednáška na tému vnímania kozmu a priestoru kozmu podľa dvojníka 04, ktorý prekračuje zaužívané vedecké poznatky. Ezoterik v tomto štádiu ezoteriky už rešpektuje výhradne autoritu dvojníka 04 a ten vnímanie sveta posúva do novej roviny. Dvojník 04 pozná v kozme priestory, kde sa môžu tvoriť prvky periodickej tabuľky prvkov a v nich atómy a častice. Potom sú oblasti kozmu, kde sa vlastne prvky nemôžu tvoriť alebo prvky sa rýchlo rozpadajú na rovinu atómov. Takýto stav je na Slnku ako žiariacej hviezde. Dvojník 04 nám ponúka maketu vnímania atómov ako väčšie alebo menšie sklenené guličky s výbojmi alebo bleskami vo vnútri atómu. Tieto sklenené guličky sú do seba prepojené, ako keď hovoríme o prieniku dvoch množín a spoločnom zdieľaní častíc jedného a druhého atómu. To, čo smeruje k planéte Zem ako svetlo, sú prvky v stotinovej životnosti alebo rovno atómové štruktúry. Dvojník 04 ponúka predstavu tvorby miniatúrnych atómov s prvkami, ktoré vznikli vo vnútri atómov z častí častíc. Tieto svetelné atómy sú extrémne miniatúrne a prenikajú cez väčšie atómy. Keď zaniknú, tak v iných prvkoch vo vnútri atómov s časticami. Dvojník 04 ponúka model sveta prvkov s atómami, ktoré premiestňujú atómy aj častice v nich. Častice sa sami nikde nepohybujú. Dvojník 04 ponúka svet iba z atómov a v nich s časticami, ktoré premiestňuje samotný atóm alebo do seba pospájaná kolónie atómov. No podľa ponúknutej makety dvojníkom 04 existujú v kozme gigantické priestory, kde nie je dovolené sa časticiam zoskupovať tak, aby sa mohli tvoriť atómy a prvky. To sa týka všetkých druhov čiernych dier, anti čiernych dier, anti čiernych skrížených dier, žiariacich dier a pulzarov. Dvojník 04 ponúka model fungovania samotných častíc ako mikro mini objektov o veľkosti jedna celá na mínus stotisíc až milión a viacej. Tieto objekty už nemajú žiadne chemické vlastnosti a počet fyzikálnych vlastností je silne obmedzený voči chemickým a fyzikálnym vlastnostiam atómov a prvkov zložených z atómov a v nich častíc. Teda časticiam zostala vlastnosť meniť svoj tvar do dvanástich druhov tvarov. Toto je zase zjednodušený model vnímania sveta častíc. Medzi týmito 12. možnosťami je nekonečné množstvo nepatrných tvarových zmien v zmysle nekonečnosti nekonečností medzi číslom 0,001 a 0,002. Medzi týmito číslami sa otvára nekonečné množstvo ďalších menších čísel ako 0,0001 a 0,0002 a 0,0003 a 0,0004 a ďalej a ďalej donekonečna. Častice majú vlastnosť meniť svoje pozície vo vnútri atómov alebo osobitne v prípade nemožnosti tvoriť atómy. Častice nemajú vlastnosť sami niekde putovať, nemajú vlastnosť vznikať a zanikať. Vznik nových atómov je z roviny nekonečne malých čísel medzi každým číslom za číslom nula. Nula je tu chápaná ako prvá veľkostná častica. Dvojník 04 ponúka maketu 12 veľkostných rozmerov častíc. Idú v poradí pod názvami hríbik, kúsok prskavky, praclíka, farebného fľaku, iskričiek, perličiek, sklenených kociek, mačičiek, paciek, pampúšikov a bodiek. Najmenšia možná častica má rozmer jedna na mínus kvadrilión až trilión. Medzi veľkostnou časticou pampúšikov je nekonečné množstvo veľkostných častíc vždy s jemnou odchýlkou tvaru a pozície. Nekonečné počty. Po tejto prednáške nasledovali samotné cvičenia, ktoré posilňujú systém dvojníka 04. Ide o vhodné naladenie na soby a organickú hmotu, ktorá má v sebe systém dvojníka. K tomu uvedomenie, že dvojník 04 funguje na všetkých prvkoch, všetkých atómoch a všetkých časticiach kdekoľvek v kozme. Ezoterik sa cíti ako robot alebo špičkový počítač, ktorý sa cez mozog dolaďuje na dvojníka 04. A to cez školený mozoček cez systém znakov dvojníkov, ktorý stratili svojho organického stvoriteľa, ktorý už odumrel a zanechal na časticovej úrovni dvojníka ako mŕtvy archív. Pokiaľ ezoterik v sebe aktivizuje všetko okolo techniky, tak účinne blokuje prenášanie organických mechanizmov na dvojníka. A zároveň s dvojníkom komunikuje cez znaky mozočku a nehybných dvojníkov. V takomto stave mysle ezoterik mimoriadne efektívne tvorí stabilné prostredie aktivít dvojníka v kozme na úrovni častíc. Ezoterik vytvára pre dvojníka určité rozhrania jeho aktivít. Môže požadovať a túžiť, aby dvojník robil, čo potrebuje za vhodné a potom mu do toho nezasahuje. Alebo tvorí pre dvojníka 04 obmedzené rozhranie, v ktorom má pôsobiť. Ako pracovať do osôb, ktoré majú dvojníka, u osôb, ktoré sa do časticového sveta prepadli cez zhubné epitelové bunky. Potom pracovať do prostredia osôb, ktoré hromadia v sebe množstvo minerálnych látok, majú viacej vrstiev neurónov ako je bežné u štandardného človeka.

Ďalej dvojník 04 preniká do určeného rozhrania jedného prvku atómov a častíc v ňom. Tak isto do neobmedzeného množstva jedného prvku. Dvojníkovi 04 sa určuje rozhranie fungovania na rôznych druhoch prvkov a atómov a v nich častíc. Dvojník 04 preniká do určených rozhraní a tu pracuje samostatne a nezávisle. Ezoterik sa cíti ako výkonný stroj a pomocou mozočku upravuje priestor pre dvojníka 04, aby mohol operovať v danom priestore podľa svojich zákonitostí, ktoré nemusia byť ezoterikovi dostatočne známe. Na to, aby dvojník 04 trvalo prenikol do častíc, musí preniknúť do menšieho priestoru ako je najmenšia častica a to je bodka. Dvojník 04 požaduje preniknúť do priestoru medzi dvomi veľkosťami častíc a tu môže preniknúť do ešte menšieho priestoru. Nie je možné prenikať do jedného časticového objektu a neustále ho zmenšovať. Ezoterik sa nastaví na prienik do priestoru medzi rôznymi veľkosťami častíc.

Ďalej je dvojníkovi 04 určené rozhranie naj, všetko a absolútne dokonalé. Ezoterik prijíma a zároveň cez dvojníka 04 realizuje v praxi ideu nezničiteľnosti dvojníka a v ňom uložených spomienok ezoterika. Ezoterik prijíma ideu trvalej aktuálnosti a zmeny toho, čo do seba zapísal. Ezoterik prijíma ideu trvalého šírenia sa všetkým dostupným priestorom. Ezoterik prijíma a nechá dvojníkovi v praxi zrealizovať ideu vševedúcnosti. Teda dvojník preniká čo najďalej, čím viac do šírky aj hĺbky a to vždy a všade. Teda tam, kde prenikne, má o tom aj informačnú skúsenosť. Ezoterik prijíma ideu všemúdrosti a to tým, že dvojník pomocou mozočku ezoterika všetko, všade a vždy ukladá aj v podobe geometrických štruktúr. Ezoterikov mozoček prešiel cez kabalistickú školu a prijal systém znakov dvojníkov, ktorý po smrti organickej hmoty zostal ako nehybný záznam vo svete častíc. Teda dvojník vie na základe znakov definovať aj zákonitosti makro a mikro sveta. Ezoterik prijíma algoritmus z matematiky o tom, že všetko je potrebné a vždy sa na niečo zíde. Ako v prípade psychickej poruchy osoby, ktorá chorobne zbiera všetko, čo by mohol niekedy použiť, aj keď sa to zvonka môže zdať, že vytvára okolo seba a svojho miesta smetisko. Ezoterik prijíma algoritmus z matematiky o nekonečnej možnosti kombinácií všetko so všetkým bez rozdielu, či je to mikrosvet častíc, alebo makrosvet galaxií, súhvezdí, planét a iných objektov v kozme. Dvojník 04 je absolútne permutačné nekonečno.

Pridaj komentár