Úvaha nad ezoterikou robenou cez systém dvojníkov. Kedy tvoriť dvojníkov. Kedy likvidovať dvojníkov. Ako konať a myslieť v systéme dvojníkov.

Tvorba dvojníkov beží cez systém poškodených epitelových buniek, čo je vlastne chorobný stav, ktorý je sprevádzaný tvorbou energeticko-informačných dvojníkov. Pod poškodenými epitelovými bunkami treba rozumieť genetické zmeny nezhubného charakteru, ktoré sa v niekoľkých vrstvách nachádzajú hlavne na povrchu orgánov. No dvojníkov možno tvoriť aj z poškodených epitelových buniek miechy a epitelových buniek kože. Pre náš účel sú potrebné genetické zmeny, ktoré spôsobujú nezhubné bujnenie a hlavne prehnaný rast týchto buniek. Teda prišlo k poškodeniu, pri ktorom sa nereguluje delenie epitelových buniek, tieto sa premnožujú a postupne prerastajú do tela. Pre náš účel tvorby dvojníkov nie sú vhodné stavy zhubného bujnenia, ktoré ničí vnútorné prostredie v chorej osobe. Teda ide o genetické zmeny, ktoré veštecky možno prirovnať k prehistorickým bunkám dnešných stromov. Vtedy sme ešte tvorili spoločný druh a postupom stoviek miliónov rokov sme išli samostatným vývojom.

Prebujnené epitelové bunky postupne pôsobia aj na funkciu neurónových buniek a dokážu ich činnosť pozmeniť a ovládnuť. Na psychickej úrovni je to tvorba niečoho ako energetického obalu a v tomto obale sa ukladá časť ľudskej psychiky. Dvojníci, ktorí sa vytvárajú z poškodených epitelových buniek, sa chovajú značne nezávisle a usilujú o značnú samostatnosť a fungovanie v psychike človeka. Zvyčajne sa sformujú k cieľu splniť túžbu a želanie človeka. Stačí si želať niečo dosiahnuť a takýto dvojník tvoriaci sa v aure nasaje do seba, čo potrebuje zo spomienok človeka, ale aj sám je schopný sa pospájať na diaľku na rôzne oblasti a miesta. Po vytvorení a posilnení sa dvojník presúva z aury do vnútra tela a tu zrealizuje určité úpravy na úrovni fungovania neurónov. Skorej ide o to, aby si upravil pre svoju činnosť prostredie neurónov. U chorej osoby v oblasti epitelových buniek sa dvojník vytvorí úplne samostatne, trvale zostáva v psychike človeka a postupne prerába fungovanie neurónových buniek v oblastiach výskytu šedej kôry veľkého mozgu. U ezoterika, ktorý je celkom zdravý, a teda nemá poškodené epitelové bunky, sa dvojník nevytvára sám, iba keď ezoterik premostí na diaľku svoju psychiku na vhodne poškodené epitelové bunky. Potom je ezoterik schopný vytvoriť dvojníka v aure, nechať ho pôsobiť, alebo ho zlikvidovať. Ako dlho nechá dvojníka vo svojej psychike pôsobiť, o tom rozhoduje ezoterik sám. Len treba upozorniť, že aktívni dvojníci vytvorení v aure budú človeka tlačiť a donucovať, aby robil to, na čo boli naprogramovaní.

Navyše dvojníci sú úzko špecializovaní na jednu oblasť činnosti a ezoterik sa nechce stať úzko špecializovaný výhradne na jednu oblasť. Neustála tvorba dvojníkov za účelom transformácie celej psychiky a všetkých oblastí života nielen na planéte Zem, ale aj v čo najširšom priestore kozmu, je tá najvhodnejšia forma. Jeden dvojník nevedie účinne k tomu, aby ezoterikova psychika prenikla a mohla cez dvojníkov pracovať vo vnútri atómov a častíc. Iba veľké množstvo rozbitých dvojníkov v rovine spomienok dovoľuje prechod myslenia ezoterika na úrovni atómov a častíc. Veľké množstvo rozbitých spomienok dovoľuje všestranne cez nich myslieť v časticovej úrovni, kde je myslenie cez predný mozog alebo mozoček úplne blokované a ezoterik môže iba tlmočiť, čo mu predložia rozbití dvojníci v spomienkovej rovine. Ezoterik sa stáva hovorcom dvojníkov a svojej dvojníckej psychiky, ktorá má potenciál chápať zákonitosti aj tam, kde ľudské a celkovo organické vedomie doteraz nevkročilo.

No aj tu existuje výnimka a za určitých okolností je vhodné vytvorených dvojníkov nelikvidovať. Jedná sa hlavne o oblasť zdravia, kde vytvorení dvojníci môžu účinne zasahovať a pomáhať udržať zdravie. Tlak proti poškodzovaniu zdravia môže byť účinný prostriedok na ozdravenie. A samozrejme to budeme vhodne využívať. Dvojníkov možno vytvoriť a nezlikvidovať aj vtedy, keď človek musí spraviť to, do čoho sa mu nechce. Keď dosiahne v danej veci pokrok a pohne sa vpred, tak je možné dvojníka zlikvidovať.

Dvojníkov by sme mohli rozdeliť do niekoľkých oblastí a to do oblasti zdravia a psychických pochodov. Potom tu môže byť skupina dvojníkov do oblasti všetkého, čo súvisí s planétou Zem a slnečnou sústavou. V tomto smere budeme pre všetku ľudskú činnosť budovať veľké množstvo dvojníkov. Budú to dvojníci pre zber a nasávanie informácií všetkého druhu. Ukladanie informácií a údajov je neobmedzené z dôvodu ukladania spomienok až na časticovú úroveň. Dvojníci pre ľudský intelekt budú hľadať nové možné kombinácie a riešenia pre bežnú ľudskú prax, čo ezoterik využije pre svoju prácu. Teda všestrannosť a vysokú špecializáciu v čo najväčšom rozsahu. Ezoterik bude hlavne tvoriť dvojníkov pre oblasť ezoteriky, ktorá operuje hlboko do kozmu, sveta mŕtvych spomienok a k organickému životu v kozme. Teda ezoterické duchovno budú realizovať dvojníci a ezoterik sa bude iba prizerať, ako to všetko ide. Ezoterik sa bude usilovať o veľké množstvo dvojníkov a to až na taký objem, aby meditácia v duchovnej rovine bežala trvalo sama a ezoterik mohol regenerovať, prípadne počas meditácie robiť inú činnosť. Bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať pri objeme 1000 dvojníkov v psychike ezoterika.

A to už dvojníci požadujú psychické kontakty na organický život v kozme a vyhľadanie podobných systémov geniality u iných druhov organického života v kozme. Tiež budeme zvedaví, ako to bude celé prebiehať. Dokonca sa v psychike ezoterika vytvára fenomén dvojníkov, ktorí cez svet mŕtvych dokážu prenikať veľmi hlboko a na svojej púti dvoriť ďalších dojníkov, ktorí im pomôžu prechádzať cez rôzne vplyvy vo svete mŕtvych a tým sa otvára nový akčný rádius ľudskej psychiky do ešte vzdialenejších kútov kozmického priestoru. Dvojníci si sami vygenerujú vhodný postup a napredovanie.

Ezoterik môže pomocou dvojníkov premýšľať nad univerzálnymi zákonitosťami a sledovať, ako sa fyzikálne a chemické zákonitosti upravujú podľa toho, kde aké kozmické sily pôsobia. Ezoterik iba tlmočí to, čo mu povedia dvojníci. Ezoterik môže požiadať dvojníkov, aby napredovali na duchovnej ceste a ezoterik sa buď pridáva, alebo nezasahuje do tohto diania. Ezoterik môže dvojníkom v spomienkach nariadiť, aby prepracovávali určitú oblasť záujmu ezoterika. Ezoterik môže cez dvojníkov sprievodcov putovať psychicky do kozmu. Ezoterik cez dvojníkov pracuje na reinkarnácii svojich spomienok. Dokonca ezoterik realizuje reinkarnáciu hlavne svojich dvojníkov. To, čo si ezoterik ponecháva, to je právo tvoriť dvojníkov podľa požiadaviek rozbitých dvojníkov v spomienkach. To je jediné, čo mu zostalo. Právo rozhodnúť o stvorení dvojníka a jeho likvidácii.

Samozrejme, systém dvojníkov, ako všetko na svete, má aj svoje nevýhody. Ezoterik musí ísť psychicky fungovať do atómov a častíc. Ezoterik sa musí vzdať premýšľania cez predný mozog alebo systém prepojených mozočkov. Musí sa naučiť tlmočiť, čo povedia dvojníci a rešpektovať, čo dvojníci robia. Ezoterik musí postupne preškoliť svoju psychiku na systém vhodný pre dvojníkov. Vytvorení dvojníci prepracovávajú neurónové oblasti ezoterika a to tak, aby v nich mohli čo najlepšie fungovať. Ezoterik sa musí zmieriť s tým, že v niektorých prípadoch nebude schopný vnímať, čo dvojníci robia a nebude schopný úplne pochopiť, ako vlastne funguje kozmos. Ezoterik sa bude musieť zmieriť s tým, že bude musieť konzumovať extrémne množstvo informácií z celého kozmu. Transformácia osobnosti ezoterika cez dvojníkov bude znamenať úplný prerod osobnosti. A ezoterik po ničom inom ani netúži. Jednoducho ľudská múdrosť je v tomto prípade príťaž na úrovni Titaniku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.