Dlhovekosť osôb venujúcich sa ezoterike ako vlastnej duchovnej ceste. Skryté potenciály brušného mozgu v stenách hrubých a tenkých čriev. Donútenie pudu sebazáchovy, rozmnoženia, teritoriálneho a bunkového, aby sa starali o bezchorobnú dlhovekosť. K tomuto zápisu je zvuková nahrávka. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

1. Program psychického prieniku do brušného mozgu
Ezoterik začína svoj geriatrický program koncentráciou pozornosti do tenkých a hrubých čriev za pomoci röntgenových snímok vlastných čriev alebo anatomických obrázkov. Koncentruje sa sem pomocou zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Treba postupne túto koncentráciu zvládnuť a používať vždy, keď realizujete geriatrický program.

2. Program donútenia pudu sebazáchovy do liečivých procesov
Ezoterik musí ísť do predstáv detí v materskej škôlke a mať pocit, že je v jaskyni, kde prišiel zomrieť, doničiť sa a ukončiť svoj život. Týmto postojom sa ezoterik v predstavách musí povyhrážať pudom. Tieto pudy sa v podstate nestarajú o liečbu a zdravie, ale večné a nekonečné vyhrážanie prinútiť pudy, aby sa starali o bezchorobnú dlhovekosť a výkonnosť do vysokého veku.

3. Program donútenia pudu rozmnožovacieho do liečivých procesov
Spustiť tento program nebude také jednoduché. Musí nastúpiť systém vyhrážania sa a predstáv sebazničenia a ublíženia. A ľudia sú nastavení k tomu, aby bojovali za zdravie a nedokážu si predstaviť, ako ničia seba. Tak isto pud sebazáchovy potom vyžaduje rôzne terapie natierania sa vlastným močom, výkalmi, rôznymi druhmi mäsa a plesnivými syrmi. A zase hlavne nežné pokolenie, ktoré má rado čistotu, krásne vône, ťažko bude reálne prekonávať nechuť na takéto terapie. A potom ich v odpore zablokuje a nefungujú. Taktiež nežné pohlavie zobudenie pudov považuje za nejaký stav tehotnosti alebo niekedy pocit straty osobnosti ako tušenie znásilnenia. Nejaký pud v črevách sa bude zobúdzať a liezť do tela. Niektoré ezoteričky chcú pudy riadiť, hovoriť im, ako treba liečiť a podobne. Tieto neduhy treba prekonať. Jednoducho múdry ezoterik zalezie do kúta, odstaví si rozum a nechá priechod pudom, aby sa starali o jeho zdravie. Naučí sa pudy poslúchať ako poskok vo vlastnom dome. Potom možno čakať úspech v tomto programe.

4. Program donútenia pudu teritoriálneho do liečivých procesov
Spustiť tento program vyžaduje sugerácie v predstavách, ako si odrezávate jeden prst za druhým, pokiaľ tento pud nedá do poriadku imunitu a všetko okolo mikroorganizmov v tele. Problémy s týmto pudom majú ženy ezoteričky, ktoré sa s takou láskou starajú o svoje krásne ruky a nohy. Bude ťažké prijať predstavu mrzačenia, hoci iba v predstavách a nie skutočne. No bez týchto predstáv tento geriatrický program nefunguje.

5. Program donútenia pudu bunkového do dlhovekosti
Spustiť program donútenia 4. pudov do procesu liečby, dlhovekosti a bezchorobnosti nie je záležitosť jedného roka, ale mnoho rokov usilovnej aktivity. Doteraz ste naučení liečiť sa cez rozumový prístup a ten tu v zásade neplatí, treba prejsť na liečbu na základe požiadaviek pudov. Vy už nemáte do liečby čo hovoriť a iba poslúchať, čo pudy po vašich vyhrážkach chcú robiť. Musíte sa vzdať túžby liečiť sa, dokonca musíte mať pri pude bunkovom, ktorý riadi život buniek, vyhrážky v predstavách, že sa zadusíte a nebudete dýchať, pokiaľ nebudú všetky orgániky a bunky zdravé a dlhoveké trvalo.

6. Program vešteckého vnímania toho, čo požadujú pudy
Jeden z najboľavejších programov, kde sa ezoterik musí naučiť zmyslami vnímať, ako reagujú pudy a čo pudy požadujú pre realizáciu bezchorobnej dlhovekosti. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do centra fantázie v mozgu. Naučiť sa do centra fantázie posielať z oblasti čriev nervové impulzy a správne ich dekódovať. Bez tejto schopnosti je skoro nemožné zrealizovať dole uvedený program. No je možné obrátiť sa do poradne, kde iná osoba veštecky komunikuje s vašimi pudmi a tlmočí ich požiadavky.

7. Program zmeny činnosti buniek blán
Tento program po ovládnutí vyhrážkami realizuje pud teritoriálny a pozmeňuje sám činnosť blanovitých buniek ako je pobrušnica, mozgovomiešna blana, svalové blany, mechúr a kožná blana. Znovu sa tvoria pravdepodobne bunky na úrovni niečoho ako „vírus“. Hlavne čo sa týka veľkosti a prenikajú do poškodených buniek a dávajú ich do poriadku. Tak isto prenikajú do buniek bieleho tuku a menia tvorbu chemických látok z tukových buniek.

8. Program zmeny činnosti buniek chrupaviek
Tento proces realizuje pud rozmnožovací. Sám si pod vyhrážkami zo strany ezoterika diktuje, čo sa má diať, aby pozmenil pravdepodobne činnosť chrupavkových buniek a produkoval aj iné bunky, ktoré pôsobia chemicky na ostatné bunky. Všetko sa deje výhradne pod požiadavkami pudu rozmnožovacieho. Zvlášť pozmeňuje chrupavku pri epifýze v mozgu a odtiaľto idú najväčšie zmeny.

9. Program zmeny činnosti buniek okostice
Tento proces realizuje pud teritoriálny, ktorý sa dostal pod kontrolu ezoterika pomocou vyhrážok. Tento pud upraví po svojom činnosť buniek okostice, čo je obal na bielej kostnej hmote. Tu sa začnú tvoriť pravdepodobne špecifické bunky, ktoré dozorujú mikroorganizmy v tele. Všetko sa deje pod pudom teritoriálnym.

10. Program zmeny činnosti buniek maternice a semenníkov
Je to špecifický program, ktorý je možné realizovať až u starších jedincov, kedy funkcia maternice a funkcia semenníkov utícha a je možné pozmeniť činnosť týchto buniek k novej životnej vitalite. Jednoducho bez chuti na sex a rozmnožovanie nie je chuť žiť a niečo robiť. Samozrejme, všetko so súhlasom pudov a pod ich kontrolou.

11. Program zmeny činnosti buniek kože
Aj tu si ezoterik uvedomuje, že väčšina terapií a liečivých postupov sa z dôvodu bezpečnosti robí cez kožu tela. Ezoterik tu zobudí starú a skrytú vlastnosť prijímať živiny cez kožu rovno do tela. Tento systém poznali hlavne jedinci, ktorým vypovedalo trávenie a usilovali sa zachrániť stravovaním cez kožu. Ezoterik si zvykne na to, že skoro 90 % geriatrickej liečby ide cez kožu a nie tráviaci trak. Treba to rešpektovať. Takto si to želajú ovládnuté pudy a iba tie vedia, prečo je to tak. Je nebezpečné realizovať geriatrický program cez trávenie, cez krvné riečište. Takíto jedinci pri experimentovaní cez tráviaci trak a cez krvné riečište na to iba doplatili.

12. Program zmeny činnosti buniek bieleho tuku
Jeden z nosných programov ovládnutého pudu sebazáchovy je zmena orgánikov a činnosti trvácich buniek bieleho tuku. Postupne tieto bunky prejdú takými zmenami, aby produkovali pre organizmus užitočné látky, ktoré doplnia to, čo už organizmus nevládze vytvoriť z dôvodu starnutia. Nie sú to úplne hodnotné látky, ale sa im značne podobajú. A toto je dôležitý faktor výkonnosti aj vo vyššom veku.

13. Program zmeny činnosti buniek hnedého tuku
Ezoterik si uvedomuje, že v tele je aj hnedý tuk a často je u dnešných ľuďoch v pasivite a devastácii. Má slúžiť so slezinou ako pohotovosť v prípade životného vyčerpania a nedostatku. Dnešní ľudia sa iba málokedy dostávajú do stavu núdze a tento mechanizmus zlyháva. Ezoterik cez pudy hnedý tuk prebudí, zreparuje, vytvorí modifikácie v podobe šachovej mriežky a uvedie hnedý tuk do stavu kvalitných „vakcinačných látok“. Taký dostali pracovný názov. Jednoducho znovu budú slúžiť na to, čo majú.

14. Program modifikácií buniek tuku do nových tvarov
Ide o program, pri ktorom sa ezoterik usiluje, aby sa bunky bieleho tuku preskupili do nových kombinácií a vytvorili tvary, ktoré pracovne nazývame „palcáky, dlaňovky, špirály, dlhé pásy, prerušované pásy, granátové jabĺčka, špirály, trojuholníky, mriežky a éčka“. Ide o proces transformácie tuku, aby produkoval pre organizmus množstvo užitočných látok až do objemu 1 000 000 až 2 000 000 užitočných látok. Nie sú to žiadne vysoké čísla. Organizmus produkuje celkovo omnoho vyššie množstvá chemických látok, čo do ich rozmanitosti. Možno až 100 miliónov. Tieto modifikácie preskupení tukových buniek a úprava ich orgánikov vedie k produkcii látok, ktoré už organizmus nestíha produkovať a tukové bunky ich hravo dodajú do tela. U bežných osôb sa v tuku produkuje do 100 užitočných látok a často aj látky telu škodiace.

15. Program zmeny potenciálov delenia buniek
Je špecifický program, ktorý vyžaduje veštecký výkon do jadier buniek a zistiť podľa orgánov a častí tela, aký potenciál skrýva jadro buniek v ohľade množstva delení. Môže to byť rôzne od 500 rokov až po pár rokov. A niekde sa už nemá čo deliť. O osude jedinca rozhoduje orgán alebo časť tela, ktorá má najmenší potenciál delenia buniek. Je tu možnosť prinútiť pudy, aby sa podieľali na obnovení alebo zvýšení potenciálu delenia o určité množstvo rokov. No pokiaľ to schvália individuálne pre každého pudy. Je možný proces premeny deliacich sa buniek na trváce bunky a znovu to musia schváliť brušné pudy. Pokiaľ by to ezoterik robil sám na základe rozumu, tak môže dosiahnuť pravý opak a to sú nežiaduce genetické zmeny v organizme.

16. Program vedúci k trvácnejším bunkám v tele
Úspešne možno realizovať program zvyšovania životnosti buniek a ich orgánikov a tak šetriť rozumne proces delenia buniek. Šetríte si potenciál delenia na staršie obdobie. Základom sú znova pudy, ktoré vám po vyhrážaní povedia, čo a ako. Ide o proces umývania sa jadrovým mydlom podľa možností bielym, ktoré schváli brušný mozog. Bunky sa plnia drobnými čiastočkami jadrového mydla a vplývajú priaznivo na činnosť orgánikov a samotný proces delenia nových buniek. S čiastočkami jadrového mydla pracujú bunky efektívnejšie. Jadrové mydlo sa používa pri bežnom umývaní. Problémom je znovu odpor nežného pohlavia voči tomuto mydlu. No treba si vybrať, čo je prednejšie, eroticky voňať alebo mať zdravé a vitálne bunky.

17. Program zmeny deliacich sa buniek na trváce bunky
Ide o špecifický fenomén, ktorý budeme ešte podrobne bádať. Už sme našli niektorých dlhovekých jedincov, ale hlavne vďaka tomu, že im počas embryonálneho vývoja príroda všade pri každom orgáne a systéme nadelila 5 násobok. Teda nie na 100, ale 500 rokov. Potom tu boli jedinci, ktorí mali mať dvojča a aj v dospelosti im po dvojčati zostali embryonálne bunky, schopné sa začať deliť, pokiaľ to bolo nutné. No našli sme prípady aj genetických mutácií, pri ktorých iba štyria jedinci mali všetky bunky trváce, už sa nedelili a iba sa vhodne údržbovali. No traja jedinci sa takto narodili geneticky poškodeným matkám a viac boli zvieratá ako ľudia. Dvaja sa dodnes túlajú svetom ako bezdomovci. Musia migrovať ako zvieratá. Ich vek neuvádzam zámerne, ale môžete ho veštecky odhadnúť. Je tu možnosť niektoré bunky v ľudskom tele meniť na trváce cez minerálne usadeniny liečivých prameňov. Všetko sa realizuje cez pud bunkový v tenkých črevách. A iba on individuálne rozhodne, ako sa tento proces premeny deliacich sa buniek prevedie na proces trvácich buniek ako v prípade neurónov ľudského tela.

18. Program starostlivosti o trváce bunky
Ezoterik si uvedomuje, že v tele má takzvané trváce bunky ako sú bunky neurónové, bunky čiastočne nervové, bunky pankreasu, bunky chrupavkové. Takto to je u všetkých ľudských jedincov. No výnimočne sa môže stať, že aj iné orgány majú fenomén trvácich buniek, ktoré sa už nedelia a organizmus ich iba údržbuje. Trváce bunky sú citlivé na vysoký prísun prírodných enzymatických vitamínov ako je vitamín U, ktorý sa nachádza v kapuste, vitamín E z orechovín, vitamín C, ale musí ísť do organizmu cez kožu a nie cez tráviaci trakt. A preto ich treba prisúvať každý týždeň v dostatočnom množstve. Ich nedostatok blokuje obnovu a dostatočnú údržbu trvácich buniek.

19. Program orgániky v bunkách a tvorba biochemických látok
Ide o špecifický program, kde sa ezoterik oboznámi s orgánikmi v bunkách. Psychicky do nich prenikne pomocou fotografií buniek elektrónkového mikroskopu. Zároveň si ezoterik naštuduje biochémiu ľudského tela. Veštecky porovnáva zdravé bunky, orgániky a vlastné bunky a hľadá odchýlky od štandardu. Pokiaľ nájde na orgánikoch v bunkách zmeny, tak budú aj zmeny v biochemickej produkcii do tela a možno aj genetické poškodenia, ktoré sa prejavia pri ďalšom delení buniek.

20. Program mikronatrhávania svalových buniek
Ide zase o nepopulárny program, kde cieľom je chodenie do posilňovne a cvičiť s činkami a ťahacími strojmi tak, aby dochádzalo k mikronatŕhaniu svalov. Cvičiť sa musí tak, aby posilňovanie bolelo a zároveň sa treba vyhýbať kĺbovým spojom a nezaťažovať ich.

21. Program starostlivosti o obličky
Bohužiaľ, všetko v živote má svoje výnimky a v oblasti geriatrického programu sú takouto výnimkou obličky. Bunky obličiek doslova nereagujú na žiadne pudy a odmietajú sa im podriadiť. A preto je potrebné dozerať na obličky pozornejšie a dávať pozor, aby sa delenie buniek nepoškodilo. Genetické poškodenia a poškodenia orgánikov v bunkách je nezvratné a nedá sa vrátiť do štandardu.

22. Program zmeny pohybových vzorcov
Je to špecifický program, ktorý šetrí kĺby a ich nadmerné opotrebenie. Ezoterik sa naučí pohybovať sa zo stredu každého svalu a nie z kĺbových oblastí. Z kĺbových spojov sa pohybuje napríklad v klasickom balete. Zo svalov sa pohybujú zápasníci a vzpierači. S týmto programom majú problémy ezoteričky nežného pohlavia. Je na nich, o čo v živote ide, či o zdravé kĺby, alebo rafinovaný erotický pohyb.

23. Program činnosti pudov počas spánku
Ezoterik si uvedomuje, že počas noci fungujú pudy inak ako počas dňa. Počas spánku má v organizme prevahu stredný mozog v strede hlavy. Hypofýza ukončila tvorbu dennej chémie a otvorila sa nočná chémia. Vhodné je programovanie počas zaspávania, aby ste pudom v organizme nezavadzali a bežali snové predstavy v prospech pudov a nie proti nim. Je to ťažká parketa, veľa jedincov, ktorí robia geriatrický program, v noci devastuje pudy a nepúšťa ich do svojho tela. Čo treba postupne odstrániť.

24. Program autohypnotickej práce s pudmi
Aby prinútené pudy pracovali aj počas dňa aj počas noci, je dobré pracovať s nimi v autohypnotickom stave. Ide o stav, keď sa utíšite, keď strácate vedomie a vnímate všetko ako v rozprávke. V tomto momente zaseknete tento stav a udržíte sa v tomto bode. Tomuto stavu hovoríme autohypnotický stav, ktorý intenzívne pôsobí do snových pochodov. Bližšie popisujeme v Snovej škole.

25. Program nových mozgových centier vyhrážania sa
Tento program je dôležitý a ezoterik je ako malé dieťa, ktoré sa povyhráža tomto prípade neposlušnosťou pudom ako svojim rodičom. Po vyhrážkach počúva, ako pozmeniť návyk liečiť sa sám a nie cez pudy. Ezoterik si uvedomuje, že liečba cez pudy je jedinečný fenomén liečby až na úrovni genetickej a rovno vo vnútri buniek. Keby sa ezoterik liečil rozumovo, tak by všetko doničil a privodil by si nežiaduce genetické zmeny a destabilizáciu psychiky.

26. Program jaskynná symbolika
Toto je základný program pre túto oblasť ezoteriky súvisiacej s brušným mozgom. Ezoterik prejde do stavu mysle dieťaťa z materskej škôlky a predstavuje si, že ide zomrieť do jaskyne. Nie vyliečiť sa. Jaskyňa je jeho posledné útočište, kde prišiel zomrieť. Najviac prípadov utieklo z lopaty hrobára práve v jaskyniach, ktoré majú pre tento program dlhovekosti ideálne podmienky; jaskyne sa podobajú orgánom ľudského tela. Vznikali z drobných kvapôčok s minerálmi ako ľudské bunky. Je tu špeciálna akustika, vlhkosť, množstvo kostí, jaskynná hlina, zvláštna mikroflóra a iné špecifické fenomény. Je dobré v tomto smere využiť ponuku obrázkov a internetových adries z celého sveta. Uvedomte si, že každá jaskyňa má iné liečivé účinky v súvislosti s pudmi vášho tela.

27. Program prevencie chrípkových ochorení
Pokiaľ ste už zvládli vyhrážky voči pudu teritoriálnemu a viete ho prinútiť pracovať s mikroorganizmami v tele, je možné realizovať program preventívnej prípravy pre obdobie angín, chrípok alebo iných mikrobiálnych ochorení. Veštecky zistíte, čo vám pud teritoriálny doporučuje spraviť ako preventívnu prípravu. Tento program sa realizoval u viacerých ezoterikov veľmi dobre. Len treba včas zachytiť signály o mikrobiálnych ochoreniach.

28. Program prechodu cez 4 pudy v nadväznosti
Ezoterik si musí uvedomiť, že na začiatku treba začať pudom sebazáchovy, potom prejsť cez pud rozmnožovací, následne cez pud teritoriálny a nakoniec končiť v pude bunkovom. Je rozumné prejsť týmto procesom zámerne a podľa tohto plánu. Dôsledne vytrvalo a počas niekoľkých rokov a potom tento program neustále zdokonaľovať.

29. Program, čo sa má jesť a čo nie podľa pudov
Tento program je tak isto vhodný pre ezoterika, ktorý bojuje o bezchorobnú dlhovekosť a usiluje sa, aby si určitým druhom jedla zbytočne nepoškodzoval organizmus. Zase je tu systém vyhrážania sa všetkým 4 pudom v črevách a potom veštecké počúvanie, čo sa má jesť a čo sa nemá jesť. Nie je to jednoduchý program, pretože ezoterik prestáva rozhodovať, čo bude jesť a musí sa naučiť podriadiť sa. Už nikdy sa nenaje podľa seba a čo by oči a hrdlo ráčilo. Je to náročný program na zvládnutie.

30. Program optimálnej skladby mikroorganizmov
Tento program nadväzuje na pud teritoriálny, ktorý je usadený v brušnom mozgu a ten v hrubom čreve. Tento pud donucujeme k spolupráci na zdraví pomocou vyhrážok zmrzačenia rúk a nôh. Samozrejme iba v predstave a nie v skutočnosti. Potom sa tento pud môže začať starať o vhodnú skladbu mikroorganizmov v tele z hľadiska bezchorobnej dlhovekosti. Po vyhrážkach v symbolike jaskýň treba veštecky načúvať, aké mikroorganizmy potrebuje a kde ich zobrať. Ezoterik robí každého pol roka takúto vyhrážaciu akciu a obnovuje doslova liečivú mikroflóru v tele. Múdre je mať naštudované aspoň základy mikrobiológie, nie je to na škodu veci.

31. Program anjel dlhovekosti buniek
Ľudia, ktorí boli celý život ako deti, mali veľkú detskú žľazu počas celého života, zároveň celý život robili s ľudskými alebo zvieracími orgánmi a nič iné ich nezaujímalo, mali na orgány ľudí a zvierat zúžené vedomie, vytvorili v sebe silne skoncentrované spomienky, ktoré po smrti zostali vo svete mŕtvych spomienok. Odtiaľto je možné si porobiť do svojej psychiky odtlačky a tie vám naznačujú, kadiaľ sa uberať v zmysle bezchorobnej dlhovekosti. Neporadia prakticky, ale určia správny smer k úspechu. Je to špecifický program, o ktorom píšeme viacej v Anjelskej škole.

32. Program bionergetického riadenia cez pudy
Tak isto je tu nutnosť, aby všetky 4 pudy prevzali riadenie tvorby a prietoku bioenergií, energií magmatického poľa Zeme, ale aj energií iných organických a anorganických látok. Tak isto energie sexuálne a energie kozmické. Tak isto sa pudom vyhrážate, že udrie do vás blesk, pokiaľ sa nebudú starať o vyváženú tvorbu bioenergií, biomagnetizmu a iných energií z hľadiska bezchorobnej dlhovekosti.

33. Program likvidácie túžby liečiť sa mimo pudov
V tomto prípade má ezoterik potrebu utlmovať programy a návyky liečiť sa sám, pomocou liečiteľov a lekárov. V akútnych prípadoch je lekársky zásah nutný a rozumný. Znovu je tu program uverenia, že ste dieťa, ktoré sa vyhráža svojim rodičom neslušným správaním a prinucuje hlavne pud pre bunky v tenkých črevách k utlmeniu nežiaducich návykov a zvykov. Pud bunkový ako rodič vám potom poradí, ako na to ísť a svoje zvyky pomeniť.

34. Program neposlušného dieťaťa
Je program sugerácie dieťaťa, ktoré odmieta poslúchať a má správanie, ktoré nezodpovedá slušnému vychovaniu. Ezoterik sa takto ako malé dieťa vyhráža hlavne pudu bunkovému v tenkých črevách, že pokiaľ mu tento pud nedovolí meniť v neurónoch rôzne centrá na nové, tak budete robiť všade tomuto pudu, ktorý dáte do symboliky rodičov, hanbu ako sa patrí. Je to vyhrážanie sa pudom, ktoré považujete v symbolike dieťaťa z materskej škôlky za svojich rodičov. Po vyhrážkach treba veštecky vnímať, ako možno riadiace centrá v neurónoch tela pozmeňovať. Tieto návrhy vám dáva pud bunkový a treba ich dodržiavať.

35. Program práce s minerálmi
Z vešteckých výskumov, ktoré realizujeme do oblasti psychickej výkonnosti vyplýva, že je tu vhodný program práce s minerálmi na rôzne spôsoby, ktoré podporujú priaznivé zmeny v neurónoch organizmu. Zase platí nutná zásada pre ezoterika, že všetko, čo bude chcieť spraviť pre podporu psychickej výkonnosti, musí konzultovať veštecky cez 4 druhy pudov v brušnom mozgu. Je to nutnosť, aby si ezoterik nepoškodil zdravie.

36. Program kmitajúce neuróny cez pud bunkový
Ezoterik, ktorý chce svoje pamäťové schopnosti využívať čo najdokonalejšie a všetky naraz v jednom bloku, musí prejsť na kmitajúcu myseľ z niektorých blán svojho tela. Ezoterik pracuje pomocou kmitov membrán a preniká psychicky priamo do buniek, orgánikov v bunkách a jadier buniek. No všetky kmitania membrán musí riadiť pud pre bunky v tenkých črevách. Tak isto chemické látky k psychickej činnosti treba odobriť veštecky cez pud bunkový. Pokiaľ to ezoterik nebude rešpektovať, tak si môže poškodiť psychiku.

37. Program prechodu do znakových spomienok
Pri intelektuálskej činnosti a dupľom pri ezoterických výkonoch narastá množstvo informácií, ktoré intenzívne zahlcujú pamäť ezoterika. Ezoterik prijíma okrem bežných podnetov aj podnety z rôznych ezoterických stavov. Pamäťová kapacita je napnutá, treba ju časom riešiť na iný spôsob myslenia a vyberania spomienok a to pomocou systému zakódovania a uloženia pomocou znakov, tak ako sa to robí v kabale a v mysli ezoterického kabalistu. Podrobne tento systém popisujeme v Kabala škole. Ezoterik sa musí naučiť pracovať so spomienkami inak aj z dôvodu reinkarnačných ambícií.

38. Program tukovej podpory psychickej činnosti
V tomto programe sa ezoterik usiluje so súhlasom všetkých 4. prinútených pudov realizovať biochemickú podporu z pozmenených a inak zoskupených bielych tukových buniek. Vytvárajú sa v tuku nové zoskupenia už existujúcich buniek do tvarov veľkosti palcov. Voláme ich pracovne „palcáky“. Ezoterik sa snaží vytvoriť ich taký počet, aby podporovali mozgovú a celkovo neurónovú činnosť v organizme množstvom, aj vhodnou biochémiou. Nezabúdajte na to, že bežná psychická činnosť potrebuje denne aspoň 40 litrov chemických látok a geniálne mozgy s rozsiahlou schopnosťou duševnej práce potrebujú 7 x 40 litrov chemických látok viacej. Podpora z tuku je vítaná a pre trvalú a dlhodobú psychickú výkonnosť nutná.

Záverom len toľko, pokiaľ sa rozhodnete realizovať tento program sami bez vhodných konzultácií, tak výhradne na vlastnú zodpovednosť. To, čo tu uvádzam, bolo zisťované veštecky, nemá váhu medicínskeho dôkazu a chýba tomu mnohoročné testovanie a overovanie. Tento program nie je návod na liečbu, ale iba ako informácia pre ezoterikov, že duchovná cesta cez brušný mozog má svoje jedinečné špecifiká. Pokiaľ ste vážne chorí, tak treba zostať trvalo v starostlivosti lekárov aj za podmienky, keby ste sa rozhodli liečiť sami alebo pomocou určitých odborníkov.

Pridaj komentár