Tento príspevok sa zaoberá problematikou nasadenia čo najväčšieho množstva rôznych druhov diagnostických postupov pri overovaní a stanovení zdravotného a psychického stavu šetrenej osoby.
V priebehu minulého roka som sa rozhodol začať zhromažďovať všetky druhy diagnostických výkonov, ktoré boli publikované, alebo som sa o nich dozvedel slovne od iných osôb. Toto zhromažďovanie som začal robiť so zámerom naučiť sa praktizovať ich v mojej diagnostickej praxi. Akosi som začal chápať výhodu diagnostikovania chorej osoby nielen mojím spôsobom, ale aj spôsobmi iných liečiteľov a terapeutov. Idea toho, že v rámci diagnostikovania budem môcť nasadiť do 20 rôznych techník, ma chytila celého a už ma nepustila. Teda určitá diagnostická komplexnosť, ktorú chcem praktizovať hlavne bez fyzickej prítomnosti danej osoby. Takýto prístup si vyžaduje dnešná doba – doba internetová. K takémuto diaľkovému druhu diagnostikovania mám mnohoročnú prax podloženú značným množstvo prevedených diagnóz. Diaľkové diagnostikovanie bez fyzickej prítomnosti diagnostikovanej osoby si v začiatku vyžaduje zvládnuť všetko tak, ako keby bola daná osoba pri diagnostikovaní fyzicky prítomná. Zoberme si oblasť diagnostikovania pomocou kyvadielka. Ide o určitý menší objekt zavesený zvyčajne na jemnej retiazke. Vo fyzickej forme sa očakáva, že je diagnostikovaná osoba fyzicky prítomná a vy ju dáte do vodorovnej polohy, aby ste mohli nad jej telom chodiť kyvadielkom. V efektívnejšom systéme požiadate, aby vám diagnostikovaná osoba poslala fotografiu celého tela. Lepšia forma je, aby vám diagnostikovaná osoba nakreslila siluetu svojej postavy. Ešte efektívnejšia alebo jednoduchšia forma je, aby vám diagnostikovaná osoba nakreslila vodorovnú čiaru. Pre internet je vhodná diagnostika na základe mena, priezviska a adresy. K tomu diagnostikovaná osoba napíše niečo o sebe. Jednoduchšia forma už nie je možná, lebo riskujete, že môžete diagnostikovať menovca alebo menovkyňu. Táto forma je pre internetové diagnostikovanie najvhodnejšia. Koncentráciou na meno, priezvisko a adresu si v hlave predstavím dotyčnú osobu a zároveň si v hlave predstavím diagnostickú pomôcku, a to je v tomto prípade kyvadielko. Môžem tušiť, že takýto typ diagnostikovania bude pre väčšinu liečiteľov moc náročný a ťažko dosažiteľný. No pri veľkom objeme diagnostikovaných osôb je tento systém mentálneho diagnostikovania rýchly a spoľahlivý. Na to, aby sa liečiteľ nemýlil, je potrebná dlhodobá skúsenosť. Aby som sa vyhol nesprávnemu diagnostikovaniu, túto metódu dopĺňam niektorou inou diagnostikou. Práve použitie väčšieho množstva diagnostických techník a postupov vylučuje nesprávnosť konečnej diagnózy. No vznikajú tu iné problémy, ktoré súvisia s diagnostikovaním v klasickej medicíne. Prevažne v klasickej medicíne sa už zisťuje bežiaci chorobný stav a fyzické poškodenie. No u liečiteľa hrá dôležitú rolu tušenie latentne skrytej choroby. Liečiteľ má citlivejšie zariadenie a často zachytí chorobné stavy v ich počiatočných slabo aktívnych formách. Tento počiatočný stav choroby lekárske prístroje ťažko zachytia. Toto robí dosť problémov. Zdiagnostikovaná osoba si zájde na klasické lekárske vyšetrenie a tu sa nič nepotvrdí. Ja tvrdím, že v orgáne je začínajúci chorobný stav a klasický lekár tvrdí nie. Tak isto veľkým problém je v predložení dôkazu. Lekár má konkrétny test a konkrétne fakty. Liečiteľ má svoje tušenia a nemôže predložiť overiteľný dôkaz. Všetko zostáva v rovine buď mi dotyčná osoba verí, alebo neverí. Ošetrenie chorej osoby viacerými diagnostickými postupmi zvyšuje celkovú spoľahlivosť diagnózy. Zvyšuje jej profesionalitu a dáva lepšie vyhliadky na vhodný liečebný zásah. Začal som sa zamýšľať nad rozkategorizovaním diagnostických postupov. Prvou oblasťou by mohlo byť práve kyvadielko. Kyvadielkom sa dajú obkresľovať orgány diagnostikovanej osoby a nachádzať nádory či už zhubné, alebo nezhubné. V ruke držané kyvadielko nakreslí v mieste nádoru krúžok. V mieste zápalových procesov nakreslí množstvo drobných krúžkov. V mieste chorého orgánu kyvadielko v ruke liečiteľa poskočí. V mieste nádorových buniek kyvadielko zastane. Kyvadielkom sa dajú zistiť psychické blokácie nervového systému spôsobené nesprávnym postojom k sebe alebo životným situáciám. Kyvadielkom sa dajú zistiť špirály v oblasti hlavy, ktoré hovoria o psychických problémoch diagnosticky ošetrovanej osoby. Kyvadielkom sa dá vykresliť aurický obal okolo fyzického tela a takto diagnostikovať bioenergetické pomery v tele diagnostikovanej osoby. Kyvadielkom sa dajú zisťovať vzťahy medzi orgánmi v tele, ich harmonické a disharmonické vzťahy. Kyvadielkom sa dajú diagnostikovať aj mŕtve bunky v tele diagnostikovanej osoby. Kyvadielkom sa dajú vykresliť rôzne znaky a tvary v bioenergetickom obale okolo aury. Toto hovorí pri porovnaní s inými ľuďmi o duchovnej úrovni dotyčnej osoby. Samozrejme, všetko sa dá ovládať fyzicky a mať skutočne kyvadielko v ruke, ale aj výhradne v predstave. Kyvadielkom sa dá vyhodnotiť aj celkový zdravotný stav orgánov v určitej stupnici napríklad od 1 po 10. Ďalší systém je založený na vnútornej predstave oka, nosa, ucha, jazyka a prstu. Vytvoríte si predstavu dotyčnej osoby z mena, priezviska a bydliska. V predstave diagnostikovanej osoby vidíte jednotlivé orgány a systémy tela. Okom buď vidíte v zdravých orgánoch pekné obrazy a v chorých zase nepekné a nepríjemné obrazy, nosom cítite príjemné alebo nepríjemné zápachy, jazykom cítite príjemnú alebo nepríjemnú chuť, uchom počujete príjemné alebo nepríjemné zvuky, prstom cítite príjemné alebo nepríjemné pocity. Dá sa diagnostikovať reiki systémom a to pri spustení energie z rúk a tela vidíte, ako sa imaginárne ruky priblížili k orgánu v tele diagnostikovanej osoby. Keď je orgán zdravý, tak predstava rúk k zdravému orgánu nejde. Špeciálna diagnostika je pomocou echolokátora v ústnej dutine. Pri chorom orgáne sa echolokácia stratí z orgánu. U zdravého orgánu sa echolokácia udrží v diagnostikovanom orgáne. Diagnostikovanie orgánov je možné aj videním vyžarovania farby z diagnostikovaných orgánov. Pri určitej chorobe sa vyžaruje rovnaká farebná bioenergia u všetkých, ktorí majú ten istý druh choroby. Diagnostikovať sa dá aj cez predstavu osobného totemu v podobe vám blízkeho zvieraťa. Zviera z vás u diagnostikovej osoby zožerie chorý orgán. Diagnostikovať sa dá aj po úplnom utíšení vlastného organizmu po fyzickom alebo mentálnom cvičení. Totálne utíšenie dovoľuje vidieť budúce udalosti v mieste choroby. Je to videnie, ako liečba asi dopadne a čo sa bude diať. Astrologicky sa dá diagnostikovať stav a dianie v neurónoch pomocou astrologických predstáv hlavne v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Dá sa diagnostikovať vytvorením dvojníka, kedy myseľ liečiteľa vstúpi do vnútra diagnostikovanej osoby ako drobná kamera, ktorá všetko vidí. Tu je nutnosť naštudovania obrázkov z medicínskej patológie. Ďalej sa dá uplatniť metóda vešteckého porovnávania chorobného stavu s inou osobou. Iná technika dovoľuje vnútorného radcu, ktorý sídli v mozočku v zadnej časti mozgu a tento vám ukáže alebo povie, čo je choré a čo treba liečiť.

Pridaj komentár