Erotická duchovná cesta. Vnútorná sexualita. Vonkajšia sexualita. Sexuálne spomienky. Sexuálna fantázia. Technika stop. Sexuálne bioenergie. Tantra sexualita. Budhistická sexualita. Anjelská sexualita. Démonická sexualita. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Začali sme sa pravidelne venovať nácviku sexuálnej cesty do vlastnej duše. Vlastnú sexualitu tvoria sexuálne spomienky, sexuálne túžby a sexuálna fantázia. Toto všetko je najhlbšia podstata ľudského bytia. Pravidelnou vnútornou meditáciou prenikáme do vlastnej sexuality, spoznávame ju a napĺňame ako jednu z možných ciest do vlastnej duše. V Sexuálnej škole a Tantra sekcii si nájdete v prvom rade rôzne druhy pokusov spoznať a osvojiť si okolo sexuálnej duchovnej cesty čo sa len dá. Prevetrali sme dostupnú literatúru, či už odbornú literatúru sexuologickú, a tak isto aj ezoterickú. Odcvičili sme, čo sa dalo a získali základné skúsenosti s touto oblasťou. Prepracovali sme sa až k pravidelnému nácviku a postupne vytvárame kostru sexuálnych cvičení.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi fyzickou a mentálnou sexualitou. Mentálna sexualita je viazaná na aktivity, ktoré sa v prvom rade odohrávajú vo vnútri fyzického tela a málokedy sa prejavujú do fyzickej sexuality. Základom mentálnych cvičení je vybaviť si všetky spomienky na erotické aktivity, ktoré ste prežili a prežívate, prípadne ktoré teraz prežívate vo svojej erotickej fantázii. Spomínate na erotické obrázky, erotické zvuky, erotické chute, erotické hmatové zážitky, erotické vône, erotické pohyby. Zároveň sa koncentrujete do jednotlivých častí tela a tu vtláčate svoje erotické spomienky a erotické túžby.

Pokiaľ sa rozhodnete cvičiť erotickú ezoteriku aktívnejšie, tak je potrebné, aby ste utíšili oči, fyzické uši, jazyk, nos a povrch tela. Všetko eroticko – ezoterické prežívate pomocou zmyslových senzorov na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Pre vnímanie vnútornej erotiky je rozhodujúce čuchové centrum v šedej kôre predného mozgu. Toto zmyslové centrum obsahuje feromónové oblasti zakrnutých senzorov v nosnej sliznici. U zvierat je toto centrum aktívne a slúži ako identifikátor chemických výlučkov druhého pohlavia. Feromónové centrum sa stáva základom pre vnímanie a cvičenie vnútornej sexuality. K tomuto centru sa pridávajú ďalšie oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Potom zo zmyslových senzorov šedej kôry veľkého mozgu vnímame celú vnútornú sexualitu. Neustále cvičíme systém stop.

Pri ďalších cvičeniach je dôležité, aby sme dostatočne rozvinuli erotickú fantáziu a odstránili na psychickej úrovni všetko tabu. Niet vo vašej mysli tabu, je iba manu. Teda na mentálnej rovine je všetko dovolené a nič zakázané. Neplatí to na fyzickej úrovni. Tu platia etické a morálne zákony. Vo vlastných predstavách si dokážete predstaviť všetky druhy sexuálnych aktivít. Žiadny druh sexuálnej aktivity sa vám nebridí a pri všetkých sexuálnych aktivitách si dokážete predstaviť, ako vyvrcholíte. Cvičíte všetky druhy sexuálnych patológií, až kým to nezvládnete. Zmyslom týchto cvičení je postúpiť do hĺbky svoje erotickej duše posadnutej anjelom alebo démonom vlastnej sexuality.

Svoju pozornosť zameriate na bioenergie vlastného tela. Každý živý organizmus produkuje dostatok bioenergie a dokáže ju miešať so sexuálnymi pocitmi. Je dobré, keď ovládate Reiki školu, ktorá sa zaoberá tvorbou vlastnej bioenergie a zosávaním bioenergie zo živých tvorov. Pri tvorbe vlastnej bioenergie vložte do vytvorenej bioenergie vlastné sexuálne pocity. Môžete sexuálnu bioenergiu zosávať na diaľku z práve kopulujúcich dvojíc a tiež páriacich sa zvierat. Túto bioenergiu hromadíte v každej časti tela a tu ju aj neustále aktivizujete. Energia vlastná, ale aj zosatá je rovnomerne aktivizovaná a dopĺňaná do každej časti tela. Sexuálnou bioenergiou rôzne experimentujete a to tým, že sa erotizovanou bioenergiou preliečujete. Do roztočenej bioenergie doslova vhadzujete stresové situácie. Koncentrujete sa do oblasti miechy a vychutnávate si ľudskú formu erotiky. Potom erotiku prírodných ľudí a erotiku páriacich sa zvierat, ktoré sa koncentrujú na výron semena alebo jeho prijatie. Neustále pracujete v mieche. Pokiaľ máte sugeráciou vytvorenú predstavu zúženia miechy, tak v hĺbke vašej duše sa otvára erotika démonov. Pokiaľ máte sugeráciu hrubej miechy v chrbtici, tak sa vám zjavuje erotika anjelov. Nakoniec môžete všetko navzájom prežívať vo vyvrcholení, ale iba v predstavách vlastnej mysle. Vaša myseľ sa zasekne v momente predstavy orgazmu alebo ejakulácie. Tento stav slabučko pretrváva neustále.

Pridaj komentár