Ľudské veštectvo. Šamanské veštectvo. Veštectvo brušného mozgu v črevách. Veštectvo v gangliách tela. Veštectvo v tele a sugerácia chorobnosti jednotlivých orgánov tela. Astrálne veštectvo cez okosticu. Veštectvo astrálnych dvojičiek. Pocit zväčšenia tela a kineziológia. Precvičovanie zasvätenia. Špiritistické veštectvo. Telové halucinácie a veštectvo. Kirlianov efekt a veštenie cez sugeráciu chorobnosti svalov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme aktívne v nácviku ďalších vešteckých techník, ktoré sú základom nadštandardných vešteckých výkonov a dovoľujú rozvinúť veštecké výkony do špičkovej polohy.

Základom nácviku ktorýchkoľvek vešteckých schopností je uviesť sa do vešteckého stavu a po ukončení vešteckého stavu sa z neho dostať do normálneho stavu. Treba si uvedomiť, že klasické veštecké schopnosti u veštíc stoja na chorobnom základe a je jedno, či tieto schopnosti majú od narodenia alebo ich získali počas života. Veštice vo vešteckom stave zostávajú trvale a to jednoznačne pôsobí na ich zdravotný stav negatívne a deštruktívne.

Preto je tu veštecký výkon, ktorý dovoľuje bezpečne používať veštectvo a pritom si nezničiť svoj osud a zdravotný stav. V prvom rade sa treba naučiť používať techniku zníženia bioenergií vo vlastnom tele a naučiť sa vlastné a tiež cudzie bioenergie odsávať na stále nižšiu úroveň. Upozorňujem, že toto navykanie treba prevádzať postupne. Stále menej a menej bioenergie tvoriť a blížiť sa k minimálnej tvorbe. Najnižšia úroveň sa približuje stavu klinickej smrti. Ide o psychický stav utíšenia a ukľudnenia. Zároveň sa minimalizuje chod celého organizmu na najnižšiu úroveň prežitia. V tomto stave sa podávajú najlepšie veštecké výkony. Občas pobolieva z tohto stavu hlava, preto si treba zvykať postupne.

Ďalším prvkom celkového nácviku je potreba zvládnuť sugeratívnu techniku uverenia, že niečo v tele je choré a na hranici skolabovania. Tomuto stavu musíte uveriť a nepochybovať o tom, že je to skutočnosťj aj keď to nie je pravda. V tomto stave totálneho uverenia treba zostať počas trvania vešteckého výkonu. Pocit takejto chorobnosti treba vedieť udržať v každej časti tela a v každom orgáne. Touto sugeratívnou chorobnosťou kopírujeme chorobné stavy veštecky nadaných ľudí a zvyšujeme svoje veštecké schopnosti. Treba to zvládnuť a využívať na zefektívnenie vešteckých výkonov.

Ďalším dôležitým prvkom vešteckého výkonu je schopnosť tvoriť predstavy o veštecky ošetrovanej osobe a dať ich do pohybujúceho stavu, ako keby sa vo vašej hlave hralo divadlo s malými postavičkami. Pomôže vám výcvik v Rituálnej škole. Vyhľadajte.

Máme niekoľko základných rovín vešteckých výkonov. Prvým vešteckým výkonom je veštenie v ľudskej psychike. V tomto prípade nepremýšľame pomocou obrázkov, ale iba vnútorného hlasu, ktorým premýšľame. Zoberieme si do vešteckého výkonu meno dotyčnej osoby a vnútorným hlasom vytvárame prísne logickú konštrukciu. Spomíname si na skutky dotyčnej osoby a všetko skladáme ako prísne logickú konštrukciu. Pripomína to logiku vedca alebo kriminalistu, ktorý musí pracovať s faktami a len faktami. Pokiaľ zistí nejasnosti, tak ich ide objasňovať a tu využije obrazové veštectvo. Prípadne v tomto vešteckom výkone toľko omieľa overené fakty, až vytvorí reálnu a logickú konštrukciu o dotyčnej osobe. Aurický obal má hrúbku pár centimetrov okolo tela.

Potom je tu stav šamanskej mysle, ktorá sa vrátila do prírody. Aurický obal je okolo tela vo veľkosti asi jedného metra. Pod aurickým obalom tu rozumieme bioenergiu okolo fyzického tela, ktorá sa v aure prudko a neustále stráca. Veštecký výkon je robený na základe obrazového myslenia. Predstavujeme si dotyčnú osobu v rôznych situáciách a porovnaniach.

Potom pokračujeme vo vešteckom výkone, ktorý je založený na brušnom mozgu, ktorý je uložený v stenách čriev. Ide o drobné gangliovité útvary, ktoré sú v stene čriev vo veľkosti drobných šošovičiek. Upravíme v tejto oblasti bioenergie do stavu odsávania a strácania. Vložíme sem predstavu veštecky ošetrovanej osoby a necháme bežať voľný dej o dotyčnej osobe.

Posledná rovina vešteckých výkonov je uložená v gangliách celého tela. Ganglie sa nachádzajú pri každej časti mozgu, pri každej kosti, svale, orgáne alebo hormonálnej žľaze. Veštecký výkon je sprevádzaný odsávaním energie a vytvorením akejsi predstavy znetvoreného tela, ktoré nám prináša vhodné informácie z veštecky ošetrovanej osoby.

Potom sme sa začali zaoberať špeciálnymi vešteckými metódami ako je veštenie na základe astrálneho putovania. Aspoň takto je v ezoterickej literatúre popísaný tento stav. Pre nás je dôležité vyhľadať vo svojom organizme okosticu. Okostica ja tenká vrstva na povrchu kosti. Cez túto zložku sú kosti vyživované. Veštecky zistíte poškodenú alebo oslabenú oblasť. Zároveň si vsugerujete úplné odumretie okostice na danom mieste a prípadne si nájdete iné miesto na kostiach. Sugerácia vyžaduje veriť, že dotyčné miesto je poškodené a túto vieru udržať čo najdlhšie. Potom cez toto miesto tlačíte svoje vedomie a robíte všetky cvičenia. Z tohto miesta máte pocit, že sa vidíte na zrkadle. Máte pocit, že z tohto miesta môžete vyletieť a lietať. Tak isto z tohto miesta môžete všetko okolo seba vidieť, počuť, všetko okolo seba voňať. Z tohto miesta máte pocit a predstavy, že ste na inom mieste ako v momente tohto cvičenia. Z tohto miesta všetko cítite ako slepec paličkou. Vlastne absolvujete základný veštecký výkon.

Ďalšou náročnou vešteckou technikou je vytvorenie astrálnych dvojičiek. Do seba alebo vonkajšieho sveta prenikáte úplne inak ako je to bežné. Spomeniete si, ako vyzeráte, keď kráčate. V hlave alebo v tele vidíte svoju postavu. Najlepšie mnohorozmerne zo všetkých strán naraz. Tento výcvik absolvujete v Rituálnej škole. Svoju predstavu naplníte bioenergiou. Z tejto predstavy vytvoríte vlastného dvojníka, ktorý doslova vystúpi zo svojho dvojníka. Takýto spôsobom môžete svet vnímať ako množstvo drobných alebo veľkých postavičiek. Jednoducho iné vnímanie reality ako je to bežné.

Ďalšou vešteckou technikou je vsugerovať si, že vaše telo je väčšie ako je to bežné. Uveríte, že vaše telo sa zväčšilo smerom dopredu asi tak o jeden meter. Zoberiete do ruky virguľu a začnete pracovať na kineziologickom teste. Virguľa je špagát, na ktorom je zavesené závažie. Kineziológia je veštecká metóda, pri ktorej sa energeticky upravia svaly a na kyvadlo sa prenáša svalová reakcia. Buď stuhnutie svalu, alebo kmitanie svalu. Vždy na začiatku robíme základný kineziologický test, ako bude osoba reagovať na užitie vody a ako bude reagovať na užitie jedu. Pri vode sa môže kyvadielko hýbať a pri jede stáť.

Potom je tu špeciálny výcvik tých, ktorí prešli zasväcovaním do vešteckých techník. Ide o stav mysle, kedy sa u zasvätenej osoby tvorí aurický obal spontánne a do aurického obalu sa z mysle meditujúceho dostavajú značky rôznych vešteckých techník ako je napríklad numerológia, runy a podobne. Veštenie cez aurický obal pomocou zasvätenia zvyšuje veštecké potencie bez nutnosti dlhodobého a tvrdého výcviku.

Ďalšou náročnou vešteckou technikou sú špiritistické veštecké techniky. Robia ich tí veštci, ktorí majú v sebe informačné pole mŕtvej osoby. Pod informačným poľom mŕtvej osoby tu rozumieme všetko, čo dotyčná osoba počas svojho života zažila a tieto spomienky sa zapísali do jej pochovaných kostí. Spravidla ide o ženy, ktoré sa nezmierili so smrťou blízkej osoby a informačné pole z pochovanej osoby preniklo do mysle dotyčnej osoby. Bližšie Plazmatická škola. Pokiaľ nie ste špiritista, tak tieto veštecké výkony nedokážete robiť. Počas vešteckého nácviku na určitú dobu so súhlasom dotyčných vložím informačné pole do cvičiacej osoby a potom ho vyberiem a vložím naspäť do kostí. V týchto vešteckých stavoch sa dá pracovať aj s informačným poľom zomierajúcej osoby, ktorá je v klinickej smrti.

Potom je tu špeciálna veštecká technika a to je veštenie cez Kirlianov efekt. U tohto veštectva si vsugerujete, že máte choré svaly a vo svaloch máte doslova diery. Zároveň pociťujete okolo seba zvonka kože iskrenie, drobné plamienky a farebné objekty. Jemne sa štípete po tele a robíte vláčne dlhé pohyby po povrchu tela. V týchto vešteckých výkonoch tušíte budúce nepríjemnosti dotyčnej veštecky ošetrovanej osoby.

Ďalšou vešteckou technikou je koncentrácia na predstavu vášho celého tela. Táto predstava je uložená v mozgu. Skoncentrujete sa do tejto časti mozgu. Predpokladajme, že táto predstava je v oblasti temenného mozgu. Tu začnete vplývať na túto predstavu a niektoré časti tela menšíte a vytvoríte vo svojom tele jedinečný veštecký priestor. Po skončení tohto vešteckého výkonu treba predstavu o tele napraviť.

Potom je tu veštecká technika, ktorá smeruje k zemskému magmatickému jadru a pulzovanému vyžarovaniu štyroch druhov magmatických impulzov. Tieto pulzácie sú vedecky podchytené. Ich vlastnosťou je, že prenikajú do všetkého živého aj mŕtveho. V týchto pulzáciách sú zachytené všetky udalosti na dotyčnom mieste, ktoré sa udiali. Cez tieto bioenergie je možné robiť veštecké výkony.

Vrcholom vešteckého snaženia je schopnosť zájsť na hranicu klinickej smrti. Je to stav dokonalého stíšenia, dokonalého skľudnenia, úplného spomalenia všetkých fyziologických činností a totálne odsatie všetkých bioenergií. Pocit stuhnutia a stiahnutie vedomia do neurónových oblastí tela. Na záver je pocit uvoľnenia vedomia z tela, ako to zažívajú jogínski adepti alebo ľudia, ktorí fyzicky prestali dýchať a vlastne od smrti ich delí možno 20 minút. V žiadnom prípade neprestávate dýchať a orgány fungujú na najmenší chod. Cvičenia tohto druhu vyžadujú dlhodobú prax a rozvážnosť.

Pridaj komentár