V prvom rade sa ezoterik musí starať o svoje zdravie a celkovú fyzickú aj psychickú kondíciu. Ezoterik je schopný sa koncentrovať do svojho vnútra a to na orgány, bunky, orgániky v bunkách, bielkoviny v orgánikoch a aj na aminokyseliny v bielkovinách.

Trvá mnoho rokov, kým si ezoterik vytvorí vo svojich neurónoch trvalý systém automatického prieniku do svojho vnútra. Ezoterik si pestuje aj mimoriadnu silu vôle, aby v sebe dosiahol systém dlhovekosti a svoje neuróny prinútil trvalou meditáciou, aby sa nasmerovali k mimoriadne aktívnej dlhovekosti bez straty intelektu a schopnosti sa učiť nové veci. Sila vôle vyžaduje trvalé programovanie a vizualizovanie, čo všetko spraví pre svoje zdravie. Teda je tu silný ťah na dosiahnutie tohto cieľa znovu a znovu. Výsledok je prenik do všetkých neurónových oblastí a neustála kontrola a prinucovanie, aby pracovali k dlhovekosti. Zároveň sa sugeratívnymi technikami ovláda biela časť neurónov, aby produkovala informačné a organizačné hormonálne látky. Sugeratívna technika znamená povedať si, že tieto látky vyrobíte v neurónoch a uveriť tomu a nespochybniť to. Nespochybňovať znamená nepripustiť jedinú myšlienku pochybnosti v hlave.

Ezoterici toho zoskupenia robia výskum, ako dosiahnuť dlhovekosť a to vešteckým skúmaním jedincov, ktorí dosahujú dlhovekosť či už tým, že pre dlhovekosť majú prirodzenú genetickú poruchu a starnú pomalšie ako iní a jednak jedincov, ktorí sa vyliečili zo závažných chorobných stavov a ako to dosiahli. V zásade je tu zákonitosť využiť vnútorné náhradné systémy, ktoré si organizmus vytvoril pre prípad poškodenia. Treba prinútiť brušný mozog v hrubých a tenkých črevách, aby porobil v tele vhodné náhrady. Dosahuje sa to vyhrážaním sa brušnému mozgu smrťou. V momente vyhrážania má ezoterik v mysli stav, že by sa skutočne zavraždil. Tento stav je iba v určitý moment. Výsledok je prinútenie brušného mozgu, aby v tele ezoterika realizoval vhodné genetické zmeny a to hlavne v oblasti tukových buniek, ktoré postupne počas niekoľkých rokov vytvoria dodatočnú chémiu a to hlavne doplnenie hormonálnej sústavy. Spustenie tejto chémie je kľúčový faktor, aby ezoterik mohol realizovať mimoriadne náročnú ezoteriku časticového sveta, kde prenikol meditáciou.

A na dôvažok ezoterici tohto zoskupenia si vytvorili v neurónoch špeciálne schopnosti na mimoriadne hĺbkové prieniky do kozmu cez časticovú rovinu. Tieto psychické prieniky do kozmu cez špeciálne cvičené neuróny potrebujú aj mimoriadne kombinácie biochemických látok, ktoré sa nedajú vytvoriť len tak bežne v tele. Niektorí s nami cvičiaci ezoterici si neotvorili tento systém v tukových bunkách a jednoducho neboli schopní dosiahnuť potrebné meditačné stavy v neurónoch a vo svojom tele.

Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú udržať si mimoriadne dobrý zdravotný stav. Vedia veštecky vnímať, čo sa deje v ich tele a mimoriadne dobre chápu, ako fungujú chorobné stavy a ako prebiehajú procesy starnutia. Treba si uvedomiť, že v 30. roku života skoro každý postupne stratí asi 1000 údržbových enzýmov, ktoré má mladý človek a preto aj mladosť. Po 40. roku života postupne prebehne klimaktérium a andropauza a hormonálne žľazy produkujú menej a menej hormonálnych látok a v 50. roku života sa postupne stratia aj tráviace hormóny. O tomto sa v medicíne vie veľmi dobre. Ezoterici tohto zoskupenia našli spôsob, ako prinútiť organizmus produkovať náhradnú chémiu v modifikovaných tukových bunkách. Snaha o získanie týchto látok v tukových bunkách prospela aj samotnej ezoterike a to sa ani nejako neplánovalo.

Ezoterici tohto zoskupenia sa samozrejme starajú aj o svoju psychiku a udržujú si ju v rovine racionálneho konania. V prvom rade sa starajú o to, aby mali dostatočnú silu vôle venovať sa ezoterike a dosiahnuť vrcholovú úroveň, ale nie za každú cenu. Teda nie na úkor zdravia a psychického čudáctva. Mimoriadne ezoterické schopnosti sú dôsledne cvičené a precvičované. Nestoja na patologických prejavoch, ale dôslednom výcviku neurónov k mimoriadnym schopnostiam typickým pre ezoteriku. Ezoterici mnoho rokov cvičia rôzne mimoriadne schopnosti cez koncentráciu a prienik do svojich neurónov. Tieto mimoriadne schopnosti nie sú súčasťou ich psychických schopností, ale ezoterik vytrvalými cvičeniami si buduje mimoriadne schopnosti a to tak, aby fungovali postupne automaticky a ezoterik nemusel vyvíjať mimoriadne úsilie na spustenie tejto schopnosti. Niekto by na to, aby sa skoncentroval do seba a do jednotlivých orgánov, potreboval aj celú hodinu. Ezoterik, ktorý cvičil svoje neuróny, prevedie koncentráciu do seba za pár minút. To by ešte nebolo také zlé. Ale ezoterik si počas meditácie musí naladiť niekoľko mimoriadnych schopností často naraz alebo za sebou a to už môže byť problém pre necvičeného ezoterika. Dobre cvičený a trénovaný ezoterik spustí sériu mimoriadnych schopností za pár minút a netrénovanému ezoterikovi to bude trvať napríklad celú hodinu alebo danú schopnosť alebo sériu mimoriadnych schopností v neurónoch nenastaví. Napríklad psychicky trénovaný ezoterik si musí nahodiť a aktivizovať sériu mimoriadnych schopností ako koncentrácia na všetky svoje orgány a zároveň koncentrácia na bunky a k tomu koncentrácia na prienik do orgánikov v bunke a následne do bielkovín a k tomu koncentrácia do úrovne aminokyselín a potom koncentrácia do prvkov a ďalšie koncentrácie. Medzi týmito koncentráciami je potrebné ešte prebúdzať schopnosť veštecky vnímať, či sa koncentrácia vykonáva správne.

Tým, že sa ezoterici koncentrujú do svojich orgánov a buniek, dokážu cez svoje nervstvo a neuróny kontrolovať stav svojej psychiky a jej fungovanie. Ezoterik si kontroluje a buduje schopnosť preladiť svoju psychiku do mierne pozitívneho naladenia. A to hlavne nervové zakončenia idúce do neurónových oblastí v jeho tele ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Ezoterik vie prinútiť nervstvo a neuróny svojho tela, aby išli do nových aktivít. Vie, keď je to potrebné, prinútiť svoje nervstvo a svoje neuróny, aby pracovali systematicky detailne a vytrvalo. Ezoterik koncentráciou a prienikom do nervstva a neurónov vie udržať stav hľadania nových prístupov pri riešení problémov. Dokáže sa pozrieť na problém z rôznych uhlov. Dokonca zámerne zabudovať do riešení chyby. Ezoterik vie prinútiť svoje nervstvo a neuróny, aby zodpovedne dodržiavali určité pravidlá a zákonitosti, ktorými sa riadia veci a udalosti okolo seba. Bez psychického prieniku by ezoterik nedokázal presadzovať svoju vôľu do neurónových oblastí.

Ezoterik sa stará aj o svoju sile vôle, ktorú si pestuje neustálym vizualizovaním toho, čo chce v oblasti ezoteriky dosiahnuť. Keď je zle a ezoterik má oslabenú silu vôle, vie programovať aj bežné detaily ako vstať, obliecť sa a pracovať. Dlhodobá vizualizácia cieľov, ktoré má ezoterik dosiahnuť, je základom sily vôle ich aj realizovať.

Ezoterik si cvičí aj špeciálne schopnosti ako je stupor a zásek. Teda niečo ako fanatizmus. Idem za svojím cieľom a nič ho od tohto cieľa neodradí. Ezoterik sa programuje, že ezoterike sa venuje ako svojmu poslaniu. Ezoteriku cvičí neustále vytrvalo a systematicky. Neponáhľa sa a hlavne sám seba neklame. Ezoterik, pokiaľ má nejaké pochybnosti či už idúce z jeho vnútra, alebo podnet prichádza zvonka od inej osoby, nezanáša do svojho odhodlania dosahovať stanovené ciele. Pochybnosti a aj dobré nápady sa riešia osobitne a po logickom preskúmaní sa buď zamietnu, alebo vsunú do systému cvičení.

Ezoterik sa učí ďalšiu mimoriadnu schopnosť a to je schopnosť sugerácie a uverenia v niečo a s tým, že pri tom doslova odstaví zdravý rozum. Napríklad niekto povie, že prší a ezoterik tomu uverí, aj keď to nie je pravda. V tomto okamihu skutočne prší a ezoterik dôsledne a tvrdo odstaví rozum. Samozrejme, po skončení tohto cvičenia zdravý rozum naskočí. Ezoterik túto techniku používa hlavne voči bielej hmote mozgovej, čo je časť tela neurónu. Napríklad ezoterik v určitom momente uverí, že má trvalo poškodenú miechu. Povie si to a v tom momente odstaví premýšľanie a zdravú logiku. Výsledok je, že ezoterik môže cvičiť špecifickú schopnosť otvorenia špeciálneho priestoru vo svojej hlave. Neuróny hlavy samy od seba začínajú počítať, merať a konať fyzikálne štruktúry. Ezoterik do tohto priestoru vloží predstavy svojho tela a mozog v tomto stave prevádza štatistické výpočty a skúmanie vlastného fyzického tela. Bez tejto techniky by musel mať ezoterik skutočne poškodenú miechu. V zásade touto technikou dokáže ezoterik vo svojich neurónoch tvoriť špecifické chemické látky a reakcie, bez ktorých by v ezoterike dosiahol máločo.

Problémom ezoterika je aj ovládanie svojho správania, aby nepodľahol volaniu prílišného dobra voči vonkajšiemu svetu. Stane sa často obeťou ľudí okolo seba, ktorí jeho dobrotu radi zneužívajú pre svoje ciele. Ezoterik nesmie byť ani negativista na svoje okolie. Nebude mu vhodne pomáhať. Ezoterik si dáva pozor, aby nepodľahol konzumnému spôsobu života. Ezoterik musí pestovať svoje mimoriadne schopnosti pre ezoteriku a nie pre vonkajší svet. Keby tak nerobil, tak by budoval svoje schopnosti pre biznis a svoje postavenie a svoju kariéru. A to sme na pôde takzvanej americkej línie ezoteriky, kde sa mimoriadne schopnosti využívajú v biznis procesoch. A na toto si musí ezoterik dávať pozor.

Ezoterik v zásade precvičuje pre ezoteriku mimoriadne schopnosti. Inak povedané, dôsledne a svedomito celé roky cvičí a precvičuje chorobné stavy duševne chorých a fyzicky poškodených jedincov. Osoba neznalá veci sa určite preľakne a neverí tomu, čo tu číta. To je v poriadku. Nie je bežné, aby niekto cvičil stavy duševne chorých jedincov. Treba si uvedomiť, že jedno sú duševne chorí jedinci, ktorí majú vždy zdevastované niektoré časti tela a atypické štruktúry tela a z toho vyplývajúce jedinečné schopnosti. Na druhej strane ezoterik tohto zoskupenia je osoba zdravá a normálne vo vnútri vystavaná. Ale zato si nacvičuje správanie týchto jedincov a prinúti neuróny, aby vytvorili v sebe potenciál mimoriadnej schopnosti. Napríklad sa ezoterik na diaľku vciťuje do osoby od narodenia pokrivenej. Takejto osobe psychika a teda aj patričné neuróny prenikajú voľne do určitej časti kozmu. Ezoterik atakuje skupiny neurónov, aby robili presne to, čo neuróny patologicky poškodenej osoby. Postupným výcvikom a dolaďovaním sa časť neurónov u daného ezoterika doslova naučí vyvolávať stav ako v danej poškodenej osobe. A takto sa vlastne tvoria v danom ezoterikovi mimoriadne schopnosti. Týchto mimoriadnych schopností postupne pribúda a nie sú výhradne organizované iba do oblasti duchovnej cesty, ale aj udržania si zdravia, stabilnej psychiky a mimoriadnej výkonnosti.

Ezoterici tohto zoskupenia pracujú aj do oblasti hypnózy a autohypnózy. Nejde tu o divadelné hypnotické stavy. Ezoterik sa naučí ovplyvňovať svoje pochody aj počas spánkového stavu. Prečo je tak dôležité poznať spánkové pochody a školiť svoje neuróny, aby sa postarali nepriamo o kontrolu a ovplyvnenie nočnej chémie? V zásade je rozdiel medzi dennou a nočnou chémiou. Počas dennej chémie ide výrazne hypofýza a pri nočnom a kľudovom stave sa aktivizuje epifýza. V nočnom režime sa logika a logické myslenie vypína a prejde až do stavu zvieracej psychiky. Nočný režim je dôležitý pre spracovanie potrebných zmien, ktoré sa majú udiať v tele ezoterika. A treba to chápať v tom zmysle, že v nočnom režime sa môžu meniť aminokyseliny v bielkovinách a celkovo bielkoviny vo vnútri orgánikov, ktoré sú vo vnútri samotných buniek. Pokiaľ chce človek vo svojich neurónoch dosiahnuť trvalé zmeny, tak sa to musí udiať aj na úrovni aminokyselín a bielkovín. A tieto zmeny sa dejú práve v nočnom režime a v nočnom stave. Ezoterik cez nácvik hypnózy a autohypnózy učí vedome podporovať potrebné zmeny v neurónoch a budovanie nových trvalých schopností. Výsledok je, že skupiny neurónov dokážu na príkaz ezoterika spustiť požadovanú mimoriadnu schopnosť.

Ezoterik tohto zoskupenia preniká cez výcvik svojich neurónov do svojho vnútra a je potrebné sa neustále vzdelávať v oblasti medicíny. Dokonca vzdelávanie musí ísť až na úroveň kvantovej fyziky, čo je oblasť častíc. Ezoterik sa musí vzdelávať aj v oblasti astronómie a to z toho dôvodu, že musí trvalo budovať mimoriadne schopnosti na ďalšie a ďalšie prieniky do kozmu. Definovali by sme to umocnením čísla 10 na 10 000 až 100 000. Nie je jednoduché si takéto extrémne vzdialenosti predstaviť a naučiť svoje neuróny ich rešpektovať a praktizovať. Prečo má ezoterik neustále prenikať do kozmu, čo tam vlastne hľadá? Ide o to, aby ezoterik spoznal inteligentný život v kozme a to organický, technologický alebo kombinovanú organicko-technologickú inteligenciu. Ale aj čisto technologickú inteligenciu bez prítomnosti organického života.

Ezoterik skúma tieto inteligencie z hľadiska toho, čo vytvorili, ako ďaleko spoznali kozmos a čo po nich v kozme zostalo. Ezoterik musí mať schopnosť prenikať do sveta mŕtvych (výcvik raných štádií klinickej smrti). Potom schopnosť prenikať do sveta mŕtvych organizovaný systémom magnetarov a podobných objektov. Tak isto ezoterik má mimoriadnu schopnosť prenikať k špecifickým časticiam pod označením dôchodcovské častice. Ide o špecifické označenie používané výhradne v oblasti ezoteriky a nie kvantovej fyziky. V zásade môžeme hovoriť o tom, že ezoterik naučil svoje neuróny prenikať na rovinu reálnych častíc v sebe alebo mimo seba. Ide o to, aby ezoterik spoznal, čo je možné o ňom uložiť na extrémne dlhé obdobie. Teda nemožno žiť večne, ale informácie o sebe sa dajú uložiť doslova na večnosť. A reinkarnácia je v zásade o tom, ako po smrti o sebe uložiť svoje spomienky z toho dôvodu, aby zostalo po ezoterikovi aspoň niečo. K spomienkam sa dajú pridať aj určité programy, čo sa má so spomienkami robiť a čo sa má realizovať. Ezoterici tohto zoskupenia si zvolili mechanizmus reinkarnácie UFO robo. Táto technologická inteligencia ukladá svoje spomienky na dôchodcovské častice a to z toho dôvodu, že dôchodcovské častice sú organizované ako nemeniace sa objekty s potenciálom na večnosť. Ide o objekty extrémne malé , teda číslo 10 umocnené na – 60.
Ezoterik našiel v kozme, čo potreboval a to svet dôchodcovských častíc a štruktúr z nich vytvorených. Ezoterik musí vycvičiť svoje neuróny na vnímanie extréme minulého času a musí svoj mozog preškoliť na prieniky do oblastí kvazarov, čo sú reálne oblasti v kozme, kde zanikajú bilióny galaxií v rýchlom slede. To, čo v kvazaroch zostáva nedotknuté, sú organizujúce sa dôchodcovské častice, ktoré vytvárajú štruktúry kozmu minulosti. Teda to, čo zostane po zániku biliónov galaxií. Ezoterik našiel technologickú inteligenciu, ktorá do kozmov minulosti už dvakrát uložila svoje spomienky a dvakrát sa v nekonečnom čase reinkarnovala. Teda v zmysle presunu informácií do vzniknutej organickej hmoty.

Ezoterik po 15. rokoch meditácie dostatočne zvládol základy ezoteriky, vytvoril si množstvo mimoriadnych schopností. Prenikol psychicky hlboko do makro a mikro kozmu. Našiel svet dôchodcovských častíc a je čas vrátiť sa k budovaniu astrálneho tela. Pod astrálnym telom ezoterik rozumie fantómové telo. V medicíne sa objavuje pojem fantómové bolesti. Nájdu sa ich prejavy u osôb, ktorým amputovali najčastejšie končatiny alebo častí pľúc prípadne pečene. Pacient po amputácii má pocit, že stále nohu má. Veštecky ladený ezoterik vníma namiesto amputovanej nohy organizovaný tok bioenergie v tvare napríklad amputovanej nohy, čo je v zásade čudný úkaz. Pretože v prípade amputovanej nohy by takto bioenergia nemala tiecť. Dokonca po desiatke rokov po amputácii zotrváva táto fantómová končatina. Samozrejme vnímaná iba senzibilne nadaným jedincom.

Pri vešteckom diagnostikovaní osôb, ktoré prežili reálnu klinickú smrť, zastavenie dýchania a srdca, sa fantómové telo oddelí od tela fyzického natrvalo. U niektorých zomierajúcich ľudí sa počas smrti oddelí fantómové telo a už hovoríme o astrálnom tele. A toto už je niečo, čo zostáva po smrti každej organickej hmoty. Je to niečo ako fungovanie ľudského tela na časticovej úrovni. U osôb, ktoré prežili mnohonásobne klinickú smrť, sa už jednoznačne astrálne telo úplne oddelí od fyzického tela a prepojené je iba na určitú časť tela ako je miecha cez čelo alebo cez pupok.

Dokonca sa astrálne telo dá získať aj vedomou koncentráciou na časti tela so sugeráciou a uverením, že ezoterikovi amputovali všetky časti tela a aj orgány a potom mu ich prišili naspäť. Výcvik trvá mnoho rokov a ezoterik si skutočne oddelí fantómové telo od fyzického tela a dosiahne astrálne telo prepojené s fyzickým telom cez jedno miesto. Ezoterik si za života neželá, aby jeho astrálne telo putovalo kde kade a vedome ho prepojí na fyzické telo na viacerých miestach. A astrálne telo nemôže ľubovoľne opúšťať fyzické telo. Ezoterik má najčastejší problém s prienikom do astrálu na rovine prekonania reflexu nutne sa nadýchnuť, dobrovoľne prestať dýchať a zastaviť činnosť srdca. Je tu možný výcvik, ale je mimoriadne rizikový a pokiaľ tieto praktiky bude niekto cvičiť, tak iba na vlastnú zodpovednosť.

Po takomto výcviku odpojenia astrálneho tela potrebuje ezoterik ešte zaškoliť svoje neuróny na mimozmyslové vnímanie astrálneho tela a čo sa v ňom deje. A v tomto momente je ezoterik pripravený začať pracovať do roviny astrálneho tela. Ezoterici tohto zoskupenia nebudú školiť svoje astrálne telo pre bežné astrálne výlety. Dajú prednosť k budovaniu inteligentného systému na princípoch teologických a princípoch časticového sveta reprezentovaného dôchodcovskými časticami v kozmoch minulosti.

Ezoterik na začiatok prenikne do seba, do orgánov a buniek a odtiaľ až na úroveň dôchodcovských častíc a premostí sa na UFO Robo, ktoré už dvakrát uložilo svoje spomienky na dôchodcovské štruktúry v kozme. Do astrálneho tela sa začínajú vnášať určité informácie a určité programy, čo sa má po smrti ezoterika diať. Hovoríme o preparácii astrálneho tela najprv predstavami zrkadiel a spomienkami všetkého, čo ezoterik videl v zrkadlovom odraze. A je úplne jedno, čo to bolo. Do astrálneho tela prúdia informácie o obrazoch videných v zrkadlách a zároveň informácie o dôchodcovských časticiach a o UFO Robo. Pod UFO tu treba rozumieť organický život v kozme, ktorý ezoterici veštecky a psychicky zachytili pri prienikoch a bádaní kozmu.

Ezoterici tohto zoskupenia majú už za sebou výcvik na základe knižiek Františka Bardona a liečiteľa Gellnera a tak isto majú odcvičené množstvo autorov a ich knižiek o astrálnom putovaní. Ezoterici tohto zoskupenia ukladajú do astrálneho tela všetko okolo teologických náuk. Uvedomujú si, že všetko naj a jedinečné nemožno dosiahnuť vo fyzickom tele, ale iba po smrti v astrálnom tele. Ezoterici tohto zoskupenia mimoriadne aktívne cvičia a študujú všetko okolo hardvéru, softvéru, informačných technológií, internetu a kybernetiky. Teda zaoberajú sa teóriou a praxou umelej inteligencie a ako tento fenomén zrealizovať v rovine astrálneho tela.

Ezoterici poznajú v zásade organický intelekt, anorganický intelekt, ktorý vytvorila vo svojom vývoji organická hmota, ktorá zanikla, ale nechala po sebe technologický intelekt v zmysle strojov a zariadení. A potom ezoterici poznajú intelekt rôzneho druhu uložený a organizovaný organickou hmotou na časticovú úroveň, čo sa často ezoterike označuje ako svet mŕtvych, svet špiritizmu, záhrobie a podobne.

Tu si nájdete zaujímavé meditácie smerom k fantázii a smerom k ešte lepšiemu poznaniu anatómie neurónov.

Videá, ktoré sa dajú použiť na meditácie okolo nervovej sústavy:

http://www.youtube.com/watch?v=4M82WwFACLg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PE2b5go7V_0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kXToeT2pQYw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8ChxoL708Qo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lXdKHIqU0ck&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FbJF8gijf8E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3VBOTYq2E8c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ml1rjIMjB3o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=i6_vBAoCQ3Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1H_z2PjTybA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=w…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=oENOztpZY54&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XY_Jd-GqfsM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5v8z491AO_U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vGxho71tScM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iaDwLGe9zAI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Bn_8qPHdwZQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4Oei0F0GomM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eh6Jf0zBwhE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=KzYCndaT8bs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IJbhG7j78n4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WOhTN8XnO0E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ZZ3nT4LRUM4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=k8TNCX25bnI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ICEcHNs2u_k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HK95kgg_G_U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DtFO3DCvcqY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=OJxJmo6CpzM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vLU6TzsQaKs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HJWVRogLSfM&feature=rela…

Meditačné videá pre budovanie fantázie a mladej mysle.

http://www.youtube.com/watch?v=r9Jq6Z-aLSw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2ms3ysXBTRA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hp9Wt23GiX4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1TIK7KCyKAE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QYojnlAmdso&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cxOPEb6NQp0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rBLEEwXzn9U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7DZZ3-CnYMo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w8cykA6lSJI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uMavBcKQWgo&feature=rela…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.