Platí všeobecné pravidlo trvalého vývoja aj v oblasti duchovnej cesty ako je ezoterika. Je to pravidlo chuti žiť a koncentrovať sa do svojho vlastného vnútorného sveta.

Pre ezoterika je na prvom mieste vnútorný a nie vonkajší svet. Samozrejme, nie v zmysle úteku z vonkajšieho sveta alebo nájdenia si svojho čudáctva a vyfantazírovania si svojho vlastného sveta. Ezoterik sa naučí postupne koncentrovať do seba, spoznať svoje vnútro a následne sa naučí prenikať do vonkajšieho sveta cez svoje neuróny. Opakom tohto stavu je hamburgerák, ktorého vlastný vnútorný svet nezaujíma a všetok čas a svoju pozornosť venuje výhradne vonkajšiemu svetu. Ezoterik, naopak, venuje svojmu vnútornému svetu, svojmu telu, orgánom, bunkám, bielkovinám, aminokyselinám a prvkom mimoriadnu pozornosť. Ezoterik na rozdiel od hamburgeráka venuje mimoriadne veľa času svojmu telu a svojej mysli. Spozná svoje telo a myseľ zvnútra a na rozdiel od hamburgeráka žije sám so sebou a tu vymedzený čas venuje hlavne svojmu vnútru a nie bežným veciam vonkajšieho sveta.

Hamburgerák svoj čas venoval kariére, biznisu, svojmu postaveniu. Nahromadil bohatstvo v podobe hmotného a finančného majetku a žije v záujme vlastného blahobytu. Ezoterik je nahromadil svoje bohatstvo vo vnútri svojej mysli. Ezoterik je, pokiaľ sa dá, osoba všestranne vzdelaná, ktorá si vo svojich neurónoch buduje mimoriadne schopnosti na prenikanie do seba, do sveta mikrokozmu častíc a makrokozmu okolo. Ezoterik sa na rozdiel od hamburgeráka zaujíma aj o veci nadčasové a pokúša sa realizovať reinkarnačné ambície. Jednoducho, pokiaľ by chcel ezoterik mať svoj vlastný svet a aj svet hamburgerákov, tak je to akosi nezlúčiteľné. Nie je toľko času, aby bol ezoterik aj hamburgerák a aj vyspelá duchovná osobnosť. Treba si vybrať jedno alebo druhé.

Ďalšie pravidlo v ezoterike je pravidlo všestrannosti. Ezoterik sa nezaoberá iba jednou oblasťou ezoteriky. Ezoterik je aj reikista, aj silvista, aj liečiteľ, aj veštec, aj pyramidológ a podobne. K ezoterike nemožno pristupovať tak , že si vyberiete iba jednu oblasť ezoteriky. V takomto prípade nemáte žiadnu šancu sa prepracovať na ezoterický vrchol. A ezoterika by trpela klasickým hamburgeráckym prístupom a to je úzkou špecializáciou iba na jednu alebo pár oblastí. Ezoterik nekopíruje tento model, ale vyberá si model všestranného prístupu. Takýto model lepšie vyhovuje duchovnej ceste do seba a potom cez cvičené neurónové oblasti do kozmu okolo ezoterika.

Ezoterik na duchovnej ceste je aj mimoriadne vzdelaná osobnosť. Zase tu platí, že ezoterik sa nešpecializuje iba na jednu alebo pár oblastí. Ezoterik je v zásade trvalo v stave študenta, ktorý sa vzdeláva postupne do všetkých oblastí ľudského poznania. Teda ezoterik si študuje v prvom rade dejiny ľudstva a kozmu, pozná prírodné a spoločenské vedy. Študuje a školí sa v oblasti filozofie a logiky myslenia. Ezoterik ide vo vzdelávaní fakticky pravidlom pohybu po špirále a k návratom a to vždy na vyššej úrovni. Ezoterik má plán byť všestranne rozvinutá a vzdelaná osobnosť. A to chce mnoho času. A potom čas nezostáva na hamburgerácke mechanizmy smerujúce výhradne do vonkajšieho sveta.

Ezoterik na svojej duchovnej ceste musí v prvom rade poznať medicínu, astronómiu, kvantovú fyziku a k tomu pridať potenciál vycvičiť svoje neuróny, vytvoriť v nich niečo ako bio stroje, ktoré budú schopné prenikať do vnútorného a vonkajšieho sveta. Ezoterik výcvikom vlastných neurónov prekonáva obmedzenia terajšej ľudskej civilizácie a jej technologického potenciálu. Ezoterik si výcvikom svojich neurónov vytvára mimoriadne predpoklady prenikať omnoho hlbšie do kozmu, sveta častíc a nadčasovosti.

Ezoterik na rozdiel od hamburgeráka sa venuje a zaujíma o to, čo bude aj po jeho smrti. Hamburgeráka takéto veci nezaujímajú, je si vedomý, že môže žiť asi tak do sto rokov a potom mu je už jedno, čo sa bude diať s jeho mysľou s jeho myšlienkami. Akurát tak rozdelí v rámci dedičstva svoj majetok a prikáže uložiť svoje kosti alebo svoj popol na dané miesto a tým to preňho končí. Pre ezoterika to takto nekončí, zaujímajú ho otázky reinkarnácie v zmysle uloženia svojich spomienok v kozme na večnosť a vybudovanie niečoho ako informačného systému umelej inteligencie na dôchodcovských časticiach. Ezoterika mimoriadne zaujíma, čo bude po jeho smrti a ešte ďalej. Hamburgeráka to nezaujíma, lebo to sa nedá zjesť a speňažiť.

Je mimoriadne ťažké pre ezoterika definovať zákonitosti duchovnej cesty a tieto zákonitosti dodržiavať a modifikovať ich tak, aby ich neporušoval. Jedna zo zákonitostí duchovnej cesty hovorí, že ezoterik by svoju duchovnú cestu nemal stavať na svojich chorobných stavoch.
Ezoterik buduje svoju ezoterickú cestu výhradne na dôslednom nácviku a ovládaní svojich neurónov. Ezoterik na duchovnej ceste odmieta rôzne zasvätenie, odmieta zámerné poškodzovanie zdravia. Odmieta chovať sa neštandardne a v záujme duchovného pokroku devastovať svoju psychiku, ezoterik si nevytára rôzne fantázie a nežije v týchto fantáziách. Ezoterik nepodľahne vývoju a napredovaniu v ezoterike cez drogy a omamné látky. Dobre vie, kde takáto duchovná cesta končí. Ezoterik rešpektuje to, čo sa deje v kozme a mikrokozme a berie, čo mu kozmos reálne ponúka, a potom svoje vnútro a svoje neuróny týmto možnostiam prispôsobuje.

Rozhodujúcou zákonitosťou ezoterickej duchovnej cesty je premostenie ezoterickej a teologickej cesty navzájom. V ezoterickej ceste sú rozhodujúcou a tou najvyššou hodnotou vlastné spomienky a to, čo sa deje so spomienkami ezoterika. Ezoterik je priam posadnutý všetko vo svojom živote zameniť za spomienky, ktoré si uloží vo svojej mysli. Ezoterik neustále programuje tú skutočnosť, že jeho spomienky nesmú nikdy dnes alebo v ďalšej budúcnosti zaniknúť. Ezoterik, ktorý školením a nácvikom vlastných neurónov prenikol do hlbočín kozmu a tu spoznal organický život a jeho spôsob existencie pochopil, že organická hmota nemôže byť natrvalo v kozme v podobe organickej hmoty a v určitých nevhodných podmienkach pre život v kozme sa uchovať ako zoskupenie spomienok a potom sa vrátiť do vznikajúceho organického života. Organický život v kozme sa v niektorých prípadoch pokúša v kozme zostať ako organická hmota a opúšťa svoje oblasti pôvodného života, ale v horizonte biliónov rokov nedokáže čeliť takým procesom ako sú napríklad kvazary. A tak úspešná organická hmota sa vždy pripravuje, že po nejakom vhodnom období pre život musí prejsť do formy informačného systému. Teda ako organická hmota vyhynie, ale necháva po sebe záznam a ten má v sebe program na návrat, pokiaľ sa niekde objaví znovu život. Iba jedna organická hmota takto uložila svoje spomienky na večnosť, teda do mikrosveta, čo je priestor asi desať umocnené na mínus 50 až 70. A ide o jedinečné častice, ktoré sú stále tie isté a neochotné sa meniť. V ezoterike tieto časticové svety voláme dôchodcovské častice. A sem smeruje všetka pozornosť ezoterika na duchovnej ceste. Sú to niečo ako hard disky na večnosť. V zásade sme ukončili prieskum v kozme a objavili sme to, čo sme potrebovali a to sú dôchodcovské častice, kde je možnosť uložiť svoje všetky spomienky a programy, čo sa má diať so spomienkami ezoterika po jeho smrti.

A je tu ďalšia zákonitosť ezoteriky a to je po poznaní ezoteriky a všetkých jej zákutí začať sa venovať jedinečnej ezoterike spojenej s klinickou smrťou a návratu z nej. V tomto momente má ezoterik už za sebou 18 rokov neustálych a každodenných cvičení a je tu jedna z posledných ciest ezoterika a jedná sa výhradne o reinkarnáciu. Ezoterik cvičí rané štádiá klinickej smrti a postupne si v sebe vytvára špecifický priestor, kde sťahuje svoje spomienky, svoju psychiku a programy, čo sa bude diať s jeho spomienkami po jeho fyzickej smrti. Základom týchto cvičení je vlastne to, čo človek získa ako embryo a k čomu prispeje materinská placenta ako nabíjačka energie a informácií do tela embrya. Hovoríme o fantómovom tele, ktoré počas tehotenstva voláme embryonálne telo a vstup do embryonálneho tela má každý z nás v oblasti pupka. Ide o embryonálnu žľazu z detstva a s ním súvisiace nervstvo idúce z oblasti pupka do tela dospelej osoby. Koncentrácia do tejto oblasti a výcvik raných štádií klinickej smrti ide k tomu, že toto embryonálne alebo fantómové telo sa postupne odpája od fyzických buniek a to rovno v tele. Teda fantómové telo sa takýmto výcvikom mení na astrálne telo. Pri úplnom zastavení dýchania a zastavení činnosti srdca by sa ezoterik dostal do stavu uvoľnenia astrálneho tela mimo svoje fyzické telo. Ezoterik, pokiaľ je plne zdravý a mladý, sa neusiluje o takéto stavy. Mohol by si poškodiť činnosť dýchania a srdca. A tak svoje astrálne putovanie realizuje cez osoby, ktoré už zomreli a ešte o nich zostali ich fantómové telá.

Ezoterik má zákon vrcholovej ezoteriky a to je zákon prejsť z organickej formy ako individuálny jedinec do informačnej formy, a teda už počas svojho organického bytia programuje a pripravuje sa na tento prechod. Je to prechod zo sveta, kde môže existovať organická hmota na formu, kde to môže fungovať iba ako informácie na určitom druhu častíc uložených do určitých systémov. Samozrejme, je nezmysel sa venovať takémuto prechodu až keď je človek starý alebo zomiera. To je už neskoro. Takýto prechod sa musí realizovať, keď je človek v plnej fyzickej a psychickej sile. Teda pozornosť ezoterika je z tohto dôvodu venovaná tomu, čo bude po smrti a nie tomu, čo je za života. Bohatstvo ezoterika je v tom, že svoj čas venuje vnútornému bohatstvu, ktoré je v podobe množstva informácií a množstva programov, ktoré vytrvalo presúva rôznymi technikami do astrálneho tela. Astrálne telo už musí byť školené výcvikom k ranému štádiu klinickej smrti. Tieto cvičenia boli podrobne opísané v Plazmatickej škole na tejto webovej stránke.

Pokiaľ má ezoterik odcvičené embryonálne telo v stave raného štádia klinickej smrti, tak pristupuje k školeniu svojho fantómového tela, čo je vlastne embryonálne telo vo fyzickom tele, ale dospelej osoby. Ezoterik fantómové telo mení na astrálne telo, ktoré po jeho smrti ide do sveta mŕtvych spomienok, ktorý za svojho života dokážu vnímať iba osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Bežné osoby nemajú školené svoje neuróny na takéto vnímanie. Ezoterik svoje astrálne telo, ktoré predtým bolo fantómové, školí ďalej a ďalej. Záujmom ezoterika nie je astrálnym telom prenikať kde kade, ale vytvorené astrálne telo plniť neustále informáciami a programami, ktoré hovoria, čo po jeho smrti spomienky majú robiť ako informačný systém.

Ezoterik spoznal svet mŕtvych a jeho astrálne telo by po jeho smrti putovalo do tejto dimenzie informačnej existencie. Pokiaľ ezoterik spoznal aj svet osôb so systémom nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov, tak po smrti jeho astrálne telo pôjde do sveta častíc produkovaných magnetarom. Výhodou je, že tento svet bude fungovať extrémne dlho a určite omnoho dlhšie ako svet mŕtvych spomienok, ale nie na večné časy. Tento priestor dokáže v pohode zlikvidovať ktorýkoľvek pulzar. A tak ezoterik školí svoje astrálne telo k dôchodcovským časticiam podľa vzoru organického života v kozme pod označením UFO ROBO. Je to pracovný názov pre existujúci organický život, ktorý už niekoľkokrát vyhynul a vrátil sa z formy informačnej do formy organickej. Alebo inak povedané, vrátil sa z formy časticovej do formy prvkovej. Ezoterik si skoro 18 rokov prerábal a školil svoje neuróny, aby sa dostal k tomuto od nás extréme vzdialenému životu v kozme a spoznal jeho systém a realizoval ho podľa ich vzoru. A je super, že niekto pred nami takéto niečo dosiahol a je tu väčšia šanca, že to dosiahneme aj my. A toto je najvyšší zákon ezoterika počas jeho organického života – zabezpečiť svoju existenciu ako informačný systém na vybratých časticiach.

Zdroj foto: wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.