Pri svojej duchovnej ceste som si musel naštudovať veľa vecí zo psychológie, sexuológie a psychiatrie. Bola to nutnosť, aby som vedel, do čoho budem prenikať na svojej duchovnej ceste. Chcel som preniknúť do všetkého, čo bolo fyzické ako orgány, systémy a časti tela. Tento prienik som realizoval koncentráciou mysle. Ale tak isto som chcel čo najviac vedieť o fungovaní častí môjho tela. Veľmi dobre som si uvedomoval, akú väzbu má fyzický stav na psychické prejavy človeka. Veľa psychických prejavov je viazaných na rôzne poškodenia fyzického tela.

Najrazantnejší prienik do svojej psychiky som realizoval cez koncentráciu do 6. neurónových oblastí. Uvedomil som si, že v neurónoch sú uložené základy mojej psychiky. Z experimentálnej psychológie som si uvedomil, že každý z nás sa narodí v podstate so psychikou zvieraťa a až na základe aktivít rodičov a ďalších osôb sa vytvárajú centrá ľudského správania.

Je jasné, že pokiaľ by som bol vychovávaný v sociálne zaostalom prostredí napríklad alkoholickej rodiny a nedostal by som dostatok podnetov od matky a otca, tak by sa vytvorili slabé neurónové centrá klasického ľudského správania. Deťom, ktoré boli odložené v ústavoch a napríklad im málo čítali rozprávky, sa nerozvinula dostatočná schopnosť logického myslenia. Teda uvedomil som si a zároveň som sa v neurónoch koncentroval do centier, ktoré sa vytvorili pôsobením ľudskej spoločnosti. Bola tu osobná skúsenosť o tom, ako je potrebné udržiavať tradície ľudskej spoločnosti z dôvodu vytvorenia takých centier v neurónoch, ktoré vytvoria základ pre štandardné ľudské správanie, ktoré je bežné v normálne fungujúcej spoločnosti.

Áno, začal som tieto centrá v neurónoch pociťovať a naučil som sa do nich prenikať.

Uvedomoval som si centrá pre písanie, čítanie, hovorenie, myslenie, počítanie, učenie, pamäť a ďalšie. Potom som vnímal klasické centrá pre bežné ľudské činnosti ako je spôsob jedenia, vyprázdňovania, nutnosti pracovať, dodržiavať určité pravidlá ľudskej spoločnosti a iné.

Jednoducho začal som si byť vedomý, že som dobre naprogramované zviera, ktoré sa má správať štandardne ako bežný človek. A tiež som si začal uvedomovať, že každý z nás má podobné centrá v mozgu. Že nie u každého sa tieto centrá ľudského správania vytvorili správne a dostatočne. Osoba, ktorá je od narodenia mentálne poškodená, bude mať mozgové centrá zbudované slabo. Osoby z kriminálneho prostredia budú mať tiež centrá štandardného ľudského správania vytvorené zle. Tak isto osoby v oblasti ezoteriky so zvláštnymi schopnosťami majú centrá ľudského správania vybudované inak ako štandardní jedinci. Dokonca aj výnimočné alebo príliš úspešné osoby majú centrá ľudského správania modelované inak ako bežní ľudia. Preto výnimočné osobnosti trpia aj rôznymi čudnými prejavmi, ktoré sa musia naučiť tlmiť.

Tak isto som si uvedomil a pocítil priamo na sebe, že ľudská spoločnosť toleruje určité prejavy neštandardného správania a vytvorila si na ľudské správania manu a tabu. Teda čo je dovolené a čo je zakázané. Dokonca vytvorila stupne tolerancie a mechanizmus adekvátnej odmeny a trestu.

A tu som si uvedomil, že keď chcem robiť duchovnú cestu, tak sa musím naučiť a vytvoriť centrum kontroly štandardnosti. Teda môžem robiť duchovnú cestu, ale tak, aby som duševne neochorel a nestal sa psychiatrický pacient. Tak isto som si uvedomil vnímaním praxe, že veľa ezoterikov a duchovných osôb nespĺňa štandard normálnosti, ktorý určuje nie ezoterik, ale psychiater. Preto som sa rozhodol robiť ezoteriku a duchovnú cestu tak, aby likvidovala neštandardné správanie a trvale ma udržala v normách tolerancie štandardnosti.

Začal som postupne študovať nielen experimentálnu psychológiu, ale aj psychiatrické prípady a pokúsil som sa priradiť k rôznym psychickým poruchám aj určité ezotericky ladené osoby. Zistil som, že svet ezoteriky je plný duševne chorých osôb, ktoré v tejto oblasti našli útočisko a dokonca sa tu ich neštandardné správanie považovalo za dobrú a prospešnú vec. Samozrejme, tieto osoby nedosahovali krajné hodnoty vo svojich psychických prejavoch a to ubližovať sebe, ubližovať iným, správať sa úplne nevhodne a nedokázať sa o seba postarať. Takíto ezoterici už boli izolovaní v psychiatrických zariadeniach.

Mal som to šťastie a podarilo sa mi so psychológmi, psychiatrami a terapeutmi navštevovať ústavy pre mentálne postihnutých a s týmito stavmi pracovať. Pravidelne som chodil na rôzne terapeutické akcie a hlavne som sa venoval spoločnému terapeutickému kresleniu s mentálne postihnutými. Tejto činnosti som sa venoval asi rok, zároveň som spontánne začal sám kresliť a tvoriť. Toto prostredie mentálne postihnutých jedincov mi otvorilo nový pohľad na ľudí a ľudskú spoločnosť. Zrejme poškodenia mentálne postihnutých mi otvorili vnútorný svet, ktorý sa, bohužiaľ, bežná ľudská spoločnosť snaží zablokovať a zavrieť. Je prirodzené, že ľudská spoločnosť sa snaží vybudovať jedincov so štandardným ľudským vedomím s určitou dávkou ľudskosti a morálky. No u mentálne postihnutých tento proces poľudštenia zlyhal alebo sa nedal dotiahnuť do normálneho štandardu.

Toto prostredie mi otvorilo cestu do vlastného podvedomia a dovolilo vstúpiť do programov, ktoré vo mne vybudovali rodičia, zmámi, škola a rôzne iné inštitúcie. Teda začal som sa cítiť ako dobre naprogramovaný počítač, ktorý sa bude správať štandardne ako bežný jedinec. Zasaď strom, postav dom, sploď potomka, choď na dovolenku, do dôchodku, smrť, ale hlavne nevenuj sa vlastnej duchovnosti. V prvom rade je tu hmota, hmotný svet, ďalší ľudia a potreby spoločnosti a ľudí ako celku.

Toto prostredie mentálne postihnutých jedincov mi dovolilo uvedomenie, že nebudem dobre naprogramovaný počítač. Teda dobre naprogramovaný počítač si uvedomil, že bol súčasťou programovania a ako dieťa som si nemohol rozhodnúť, aký program beriem a aký nie. A to sa mi vôbec nepozdávalo, že ja nemôžem slobodne rozhodnúť o tom, kým budem a čo budem robiť. A takto som sa rozhodol v rámci duchovnej cesty modifikovať softvér, ktorý som dostal od ľudskej spoločnosti.

Nastalo skúmanie týchto ľudských programov v sebe a iných ľuďoch. Na jednej strane ľudia žijúci bežným spôsobom života a na druhej strane ezoterici, často ako čudáci usilujúci sa svoje čudáctvo žiť. No bežná spoločnosť sa na tieto aktivity pozerá s nevôľou a odmietaním. Ja som tak nespravil a začal som ich čudácke prejavy diagnostikovať hlavne vešteckými výkonmi, ktoré som podkladal poznatkami z praktickej psychiatrie.

Psychicky poškodených ezoterikov som neskúmal z hľadiska toho, ako ich vrátiť do normálnosti alebo ako blokovať ich prejavy chemickými liekmi. Skúmal som, ako ich prejavy nacvičiť bez toho, aby som si poškodil psychiku. Dobre som si už vtedy uvedomoval, že genialita a jedinečné schopnosti ľudí sú kryté patologickými prejavmi a neštandardnosťou ich správania.

Postupne som veštecky zistil, že väčšina dnešných ľudí je psychicky usadená v strednom mozgu. Tu som u mnohých cítil určitú energetickú aktivitu. Pokiaľ mal niekto hysterické prejavy, teda niečo v živote preháňal a dostatočne nevnímal realitu, tak bol usadený v strednom mozgu a v ústnej dutine. Pokiaľ trpel epileptickými prejavmi, tak bol usadený v nervstve temenného mozgu. Zvyčajne mal tendencie pre stabilitu a detail, nechuť niečo meniť. Pokiaľ mal prejavy psychopatickej osobnosti a zaujímal sa hlavne, ako čo funguje, tak bol usadený v hlasivkách. Keď dotyčná osoba mala prejavy schizofrénie, tak bola usadená v nervstve mozočku a strednom mozgu. Zároveň trpela pocitom odosobnenia a pocitom, že je niekto iný.

A tak som si tieto stavy začal nacvičovať. Vždy som sa skoncentroval do stredného mozgu a odtiaľ do jednotlivých oblastí podľa patologických prejavov. Zrazu som sa dostal koncentráciou do stredného mozgu a mohol cvičiť 4 možné varianty ľudského správania. Vtedy som bol psychicky usadený vo veľkom mozgu a to z dôvodu prežitia klinickej smrti počas ochorenia v detstve. Teda vedome som sa presunul aj do stredného mozgu a mohol som otvoriť duchovnú cestu zo stredného mozgu. Dodnes podľa potreby kombinujem tieto 4 základné stavy. Postupne som objavil aj piaty stav a to u ľudí, ktorí mali dospelé telo, ale psychický vývoj sa zastavil na úrovni dieťaťa. Tieto osoby boli usadené iba v strednom mozgu a nemali spojku na iné miesto. Detská psychika ako základ anjelských sfér prírodných šamanov. Tak isto som na sebe a iných pochopil, že stredný mozog je bránou do snových stavov, a teda transcendentálnej ezoteriky. Naučil som sa spávať inak ako dnešní ľudia. Vrátil som sa k zvieraciemu spánku, ktorý je prerušovaný. Teda pospávam stále, ale v nutných prípadoch sa preberám k určitej intenzívnejšej aktivite. Zvládol som aj problematiku mikrospánku počas dňa. Rozhodol som si sám, ako budem spávať a čo je pre mňa dobré a čo nie. Zároveň som rozšíril svoju duchovnú činnosť aj do oblasti snov.

Pokračoval som v ďalšom vešteckom bádaní ľudských prejavov a zistil som, že ľudia, ktorí prešli klinickou smrťou a znovu sa vrátili do bežného ľudského života, sa psychicky posunuli na šedú kôru veľkého mozgu a odtiaľto psychicky operovali. Tieto stavy som si nemusel až tak nacvičovať, pretože sám som takýmto procesom prešiel a bol som usadený vo veľkom mozgu. Kto prejde klinickou smrťou, tomu sa činnosť neurónov pozmení a vytvorí sa energetický obal, ktorý dovoľuje, aby sa myseľ človeka túlala do psychiky iných ľudí a do sveta info polí, teda spomienok mŕtvych okolo nás. Títo jedinci disponujú zvláštnymi schopnosťami. Zároveň tiež je tu 5 možných základných možností. Sú hysterické osobnosti usadené v spánkovom mozgu, psychopatické osobnosti v prednom mozgu, epileptické osobnosti v temennom mozgu, schizofrenické osobnosti v zadnom zrakovom mozgu. Pokiaľ prežilo klinickú smrť dieťa, tak je usadené v bielej hmote mozgovej bez spojky do jednotlivých častí šedej kôry veľkého mozgu.

A tak som lepšie pochopil, ako fungujem sám vo veľkom mozgu a zároveň som si rozšíril vlastné vedomie klinickej smrti do 5. ďalších dimenzií. Znovu tvorenie nových programov v mozgu a postúpenie na duchovnej ceste. Vo veľkom mozgu sú prejavy 5. pováh intenzívnejšie a dynamickejšie. Naučil som sa aj efektívnejšie využívať klinický obal pre prienik do info polí, ktoré ako spomienky ostávajú okolo nás. Otvorila sa cesta k vnímaniu reinkarnačných pochodov.

Takto by som mohol pokračovať ďalej, ako som si naštudoval ostatné psychické a psychiatrické prejavy, ako som ich veštecky diagnostikoval, ako som ich nacvičoval a zvládal. Vlastne duchovná cesta do vnútra mojich psychických prejavov mi dovoľuje na rozdiel od psychológov, psychiatrov a sexuológov lepšie porozumieť psychickým stavom. lebo som ich zažil na vlastnej koži. Takto som prešiel a odcvičil všetky možné a doslova nemožné psychické stavy. Extrémne stavy, pri ktorých je potrebné fyzické poškodenie, zvládam dočasne sugeratívnym uvereniami, že takéto poškodenie mám. Takýto postup je nutný na zvládnutie rôznych duchovných ciest rôznych ezoterikov, kde základom je určitý psychický stav a určité poškodenie organizmu.

Teda ako terapeut som sám odcvičil rôzne psychické stavy, zároveň ich viem diagnostikovať veštecky bez toho, aby mi diagnostikovaná a liečená osoba musela niečo povedať. Čo sú nesporne mimoriadne výhody voči iným terapeutom.

V zásade pri psychických poruchách najprv veštecky zdiagnostikujem fyzické telo, možné poruchy orgánov a tiež poruchy biochemické. Keď nájdem trvalé poškodenia nervstva alebo neurónov, zdevastované orgány alebo zlyhanú biochémiu, tak sa usilujem dotyčnému vysvetliť, ako to v ňom funguje a trvám na vhodnej tabletkovej liečbe u kompetentného lekára. Tak isto učím dotyčnú chorú osobu, aby si dlhodobo vybudovala nové centrum pre kontrolu chorobných stavov, prípadne dala chorý orgán do poriadku. Zároveň posilňujem neurónové centrá pre bežné ľudské správanie. Tento proces je samozrejme zdĺhavý a málokto chce a má dostatočnú silu vôle, aby ho zvládol.

Pokiaľ psychické poruchy nemajú svoj základ v poškodení fyzického tela, tak príčina môže byť napríklad v tom, že človek odmieta žiť to, čo má v podvedomí. Teda podvedomie chce, aby človek žil inak, ako si človek naplánoval. Úspešnosť ľudí je aj v tom, aby žili v súlade s podvedomím. Dotyčnú osobu sa snažím presvedčiť, aby žila v súlade s podvedomím a nie proti nemu. Tu tiež ľudia neradi rešpektujú podvedomie a radšej znášajú nešťastný osud.

Psychické poruchy, zvláštne stavy mysle a nešťastný osud môžu byť spôsobené aj poškodením programov, ktoré boli uložené do neurónových oblastí a to hlavne neochota prijímať zmeny a podriadiť sa nutnosti robiť v živote to, čo je potrebné a nielen to, čo si zmyslím a chcem. Nejednej osobe zničilo osud správanie „ja si budem veci robiť po svojom, lebo mi to robí dobre“. Už dávno som od tohto ustúpil a uvedomujem si, že často treba pre dosiahnutie cieľa robiť to, čo človeku nechutí. A na toto som si vybudoval potrebné nové centrum.

Psychické poruchy môžu spôsobiť aj prílišné ambície, ktoré nemajú dostatočne vybudované programy pre takúto činnosť. Človek, ktorý chce prekonať a dosiahnuť viac ako má prirodzene dané, trpí často depresiami a nechutenstvom. Tieto stavy depresie sú mi blízko známe a naučil som sa ich diagnostikovať na sebe aj na iných a trvalo bojovať s každým znechutením.

Napríklad v psychických stavoch robí nepríjemnosti migrenózny volt, ktorý má každý z nás, no zvyčajne je usadený v niektorej časti tela. Ja osobne som si ho uvoľnil z čriev, ktoré mi konečne neničí, ale musel som sa naučiť na migrenózny volt reagovať a dostávať ho do kostnej hmoty. A to musím spraviť vždy, keď sa odtiaľ uvoľní.

Psychické poruchy a destabilizácie môžu spôsobovať aj energie magmatického jadra Zeme. Niektorým osobám doslova vytekajú z detskej žľazy a vytvárajú základ astmatických stavov. Týmto som trpel osobne, naučil som sa to ovládať a mnoho rokov som budoval centrum na zvládnutie astmatických stavov. Len málokto z ľudí astmatikov má chuť na vybudovanie takéhoto centra v mozgu.

Psychickou poruchou často býva aj nedostatok sily vôle na dosiahnutie určitých cieľov alebo prekonanie určitých prekážok, ktoré sa v živote vždy objavia. Aj ja osobne mám hviezdne ambície, na ktoré nemám ešte dostatok síl. V tomto smere som sa naučil systém vizualizovania a programovania toho, čo chcem dosiahnuť. Trvale sa programujem a učím to aj iných a pri programovaní využívam hypnotické techniky ako napr. autohypnózu.

Častou príčinou psychických problémov býva nezvládanie stresu a jeho riešenie alkoholom, drogami, liekmi, prejedaním sa a podobne. Tak isto som vystavený enormnému stresu a preto si v mozgu budujem centrum na psychoterapeutickú likvidáciu stresu z organizmu. Teda ovládnutie emocionálnych pochodov. Vytvorenie prostredia na ventilovanie stresu. Je množstvo terapeutických procesov ako odstrániť stres z nervstva a neurónov. Napríklad hypnotické vymazanie spomienok na niekoho alebo na niektorú situáciu pomocou osôb, ktoré sú v štádiu klinickej smrti. Prípadne sugerácia pocitu smrti a uvoľnenia spomienok cez stav klinickej smrti.

Častou príčinou psychických stavov je prílišné pracovné nasadenie a nutnosť takéhoto nasadenia. Pociťujú to už aj osoby okolo 40. roku života. Jednoducho sú unavení a nestíhajú. Vekom sa tento stav zhoršuje. V tomto smere sa učím ovládať tukový orgán zložený z tuku tela. Ten dokáže v extrémnym prípadoch vytvoriť až 25 000 rôznych chemických látok prospešných telu. Úspešnosť a enormné vypätie vyžaduje aj väčší prísun chemických látok do tela ako môže organizmus vyprodukovať. Často sa to rieši zvonka pomocou rôznych liekov a to potom devastuje organizmus. Aj tu učím ľudí, ako modifikovať tukový orgán a prerobiť ho na fabriku produkujúcu chemické látky.

Sám sa usilujem dôsledne kontrolovať rôzne nežiaduce psychické prejavy. Trvale si ich uvedomujem a dbám, aby boli v zárodku zlikvidované. Napríklad zle označujem slovom niektoré veci. Zapíšem si to a beriem vhodné terapie, aby sa to neopakovalo. Objaví sa pocit skľúčenosti a neúspechu. Okamžite beriem marketingovú knižku a programujem sa k úspechu. Mám chuť ničiť, čo som spravil. Znovu racionálne fakty a kontrola psychiky. Toto učím aj ostatných ľudí, ktorí sa naučia dôsledne kontrolovať svoje anomálne správanie. Keď sa prepadnem do prílišnej láskavosti a okolie to začne zneužívať, tak znovu prísna kontrola a návrat do štandardnosti.

No psychické prejavy často zájdu aj do poškodenia fyzického zdravia. Napríklad u onkologických pacientov sa objavuje psychický mechanizmus nespokojnosti s niečím a zároveň nič nespravia, aby to zmenili. To vedie často k blokácii imunitnej reakcie v organizme. Keď ste s niečím nespokojní, tak to zmeňte alebo sa s tým uspokojte.

Duchovná cesta do psychických prejavov u mňa dovoľuje, aby som v určitých úsekoch života použil vhodné psychické nastavenie. Niekedy sa treba ponáhľať a nevidieť problémy. Niekedy sa treba zastaviť a vnímať všetko detailnejšie, niekedy treba lepšie všetko pochopiť a doštudovať si, čo treba. Niekedy treba hľadať nové riešenia. Duchovná cesta do psychických prejavov má aj tú výhodu, že máte lepšie možnosti robiť vhodnejšie psychické operácie ako bežní ľudia.

Pridaj komentár