Bol som požiadaný, aby som zhrnul a zhodnotil to, čo sme dosiahli v oblasti ezoteriky počas roku 2007. Nebude to pre mňa jednoduché, pretože počas minulého roka sa toho udialo veľmi veľa. V prvom rade sme pokračovali vytrvale v línii robiť univerzálnu ezoteriku a v nej všetky významnejšie smery. Tak isto sme sa znovu usilovali dosiahnuť v každej oblasti ezoteriky aj moment vrcholovej špecializácie, alebo ju aspoň naznačiť a definovať.

Neustále pre radosť všetkých ezoterikov trvá rozhodujúci cieľ a to je robiť ezoteriku vo všetkých dôležitých smeroch. Ako ste si mohli prečítať, tak ezoteriku celej histórie ľudstva sme podelili do 7 oblastí a to podľa 7 neurónových oblastí v ľudskom tele. Len pripomeniem, že ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov vo vnútri buniek. Podľa tohto kľúča sme podelili všetkých ezoterikov, a tak isto ich mŕtvy odkaz či už vo svete mŕtvych spomienok, alebo v magmatických poliach našej Zeme.

Keď si niekto myslí, že toto delenie všetkých významnejších ezoterikov robíme iba na základe ako sa nám zachce, bude na veľkom omyle. Neustále viacerí veštecky preverujeme všetkých ezoterických jedincov alebo ich spomienky, ktoré sa uchovali. V roku 2007 sme veštecky prekontrolovali a zbierali informácie skoro z 1700 jedincov a takýto objem robíme približne asi už 5 rokov. Teda zadeľovanie ezoterikov podľa usadenia zo 7. neurónových oblastí neustále trvá a bude pokračovať, aj keď už pomaly dochádzajú zdroje. A to hlavne z dôvodu, že ezoteriku sme posunuli do vzdialeností, do ktorých už ľudskí jedinci psychicky prenikali iba ojedinele. Tak isto psychické prenikanie do mikrosveta bunkových štruktúr a odtiaľ do atómov už vyčerpalo úplne možnosti skúmať niekoho, kto sem prenikal. Môžem predpokladať, že veštecké skúmanie ezotericky ladených jedincov z celej histórie ľudstva bude v novom roku na konci. Celkovo môžeme smelo hovoriť, že sme veštecky ošetrili okolo 5 000 ľudských jedincov a týchto sme zaradili podľa 7 neurónových oblastí. Takýto výskum pred nami ešte v oblasti ezoteriky nikto nerobil a asi ťažko bude v budúcnosti robiť. Z tohto vešteckého výskumu, ktorý sa snaží kopírovať zásady vedeckého skúmania a stojí na nepriamych dôkazoch, sme budovali univerzálnu ezoterickú cestu 7. neurónových oblastí.

V oblasti 1. ezoterickej cesty sme priniesli jasnú mentálnu technológiu, ako dosiahnuť stav ranej klinickej smrti a psychicky preniknúť do sveta mŕtvych spomienok. K tomu sme pridali výskum toho, čo sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty v priestore okolo nás až 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Takto dobre svet mŕtvych v celom jeho priestore nikto pred nami nedefinoval. Tak isto sme dosiahli aj určitý stupeň špecializácie a to vďaka fenoménu anti čiernych dier a svetu mŕtvych organického života UFO J3E. Tento organický život vytvára svet mŕtvych, ale spomienky ukladá na úroveň atómov a nie ako je masívne zvykom pri odumretej organickej hmote ukladať spomienky do väčších objektov, teda minimálne molekulových zhlukov atómov. Pokiaľ ezoterik spomienky počas života neuloží do vnútra atómov, kde psychicky prenikne, tak riskuje, že po jeho smrti sa po biliónoch až triliónoch pozemských rokov tieto spomienky rozpadnú a stanú sa nefunkčné. A to z toho dôvodu, že pokiaľ zväčšíme priestor kozmu na 20 biliónov krát 4 000 miliárd všetkými smermi od nás, tak 70 % priestoru tvoria anti čierne diery a nie čierne diery. Preto v oblasti reinkarnácie potrebujeme špecializáciu pre psychický prienik do atómov. Vzorom je tu organický život UFO J3E. A sem nasmerujeme svoju pozornosť.

V oblasti 2. ezoterickej cesty sme dostatočne prenikli do problematiky nočného spánku a náhrady meditovania počas noci autohypnotickým stavom počas momentu zaspávania. Definovali sme možnosť spolupráce anjelských sfér detských dyslektikov v snovom režime. Tak isto do tejto oblasti spadajú anjelské sféry, ktoré sme zúžili iba na anjelské sféry detských dyslektikov a ostatné anjelské sféry vytvorené ľuďmi sme dôsledne vylúčili ako málo účinné efekty idúce k úspechu, ktorý je v prospech ezoterika, ale aj jeho okolia. Jasne sme povedali, že anjelské sféry detských dyslektikov nie sú poradcovia, ani priatelia, ale diktátori, ktorým ezoterik predkladá, čo chce robiť a buď to schvália, alebo neschvália. Keď to neschvália, tak tým smerom ezoterik nepôjde. Týmto systémom sme sa v minulom roku vyhli blúdeniu v slepých uličkách a išli sme k cieľu, ktorý sme si stanovili. Do tejto ezoterickej cesty sme zaradili aj psychohygienu ezoterika. Tak isto sme našli systém na paralyzovanie anjelských sfér pre účely vešteckých výkonov. Celkovo sme prepracovali a posilnili, a to extrémne, vlastné anjelské sféry detských dyslektikov premostením priamo na svoje originály vo svete mŕtvych spomienok a tak isto premostením na UFO organického života, ktoré tvorí niečo podobné ako sú anjelské sféry detských dyslektikov. Tak isto tu máme vzor a to je UFO organického života, ktoré budeme podrobne skúmať. UFO organického života spolupracujúce s niečím ako anjelské sféry je viacero. Aj táto oblasť bude poznamenaná aktivitou k UFO anjelom.

V oblasti 3. ezoterickej cesty sme prehlbovali mentálnu technológiu smerujúcu do kabaly a znakovej ezoteriky. Jednoznačne sme začali používať mozoček na spracovanie extrémneho množstva informácií, ktoré sa pri kozmickej ezoterike valia do mozgu človeka. Tak isto mozoček je veľmi dobrá cesta na prienik do vnútorných štruktúr buniek. Mozoček sme transformovali na prepojenie na iné mozočky a posilnenie ďalších kapacít na vnímanie kozmu a všetkého vo vzdialenostiach 20 bilión krát 4000 miliárd svetelných rokov. Táto 3. ezoterická cesta je pri rozvinutej ezoterickej duchovnosti dôležitá. A jasne sme definovali, ako dosiahnuť špecializáciu a to v oblasti vešteckých výkonov zaradených do astrológie. Čo je mentálna technológia kombinovania vešteckých techník a stavov za účelom jedinečných vešteckých výkonov. Tak isto sem príde systém UFO a orientácia na ten druh organického života, ktorý je schopný spracovať abnormálne množstvo informácií.

V oblasti 4. ezoterickej cesty sa nám tiež darilo, ale až koncom roka, keď sme realizovali audit a kontrolu toho, ako si stojíme na jednotlivých ezoterických cestách. Zistili sme, že sme túto cestu zanedbali a urýchlene sme doháňali zameškané. Definovali sme miechu a miešne neuróny ako základ ostatných 7 neurónových oblastí. Definovali sme a trénovali sme pohybový stereotyp a to je pohyb magmatického jadra Zeme. Tak isto sme realizovali pohyb pod vplyvom čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier. Priradili sme sem na poslednú chvíľu v tomto roku kineziológiu, čo je psychický prienik do nervových platničiek vo svaloch. Zvládli sme vešteckú metódu založenú na tuhnutí a uvoľňovaní svalových platničiek. Dekódovali sme prútikárstvo a zaviedli sme ho do vešteckej výbavy v rámci vešteckých výkonov. V roku 2008 potrebujeme dobudovať mentálne pohybové vzorce s reakciou v nervových platničkách rovno vo svaloch. Odcvičiť tu jogu, čikung, tajči, Castanedu, Pilates, posilňovanie a všetko okolo pohybu. Teda tejto duchovnej ceste dať silný ezoterický základ a previesť pohyb do mentálnej roviny. Samozrejme, že aj tu budú prevládať pohybové vzorce pre kozmos, organický svet v kozme a svet mŕtvych spomienok hlavne UFO.

V oblasti 5. ezoterickej cesty nastala v minulom roku doslova explózia a nastúpila geriatrická liečba so systémom prinútených pudov v brušnom mozgu, aby sa starali o naše zdravie až na úroveň molekulárnych zlúčenín prvkov. V tejto oblasti nastúpila praktická aktivita vedúca k hlbokému ozdraveniu organizmu na úrovni bunkových blán, orgánikov v bunke, v bunkovom jadre, v mitochondriálnom jadre, chromozómoch, génoch a molekulách prvkov ako najmenšej zložke v organizme. Geriatrický program dlhovekosti začalo absolvovať množstvo ezoterikov jednak z toho dôvodu, že sme jasne definovali, že ezoterika nesmie byť na úkor zdravia a musí podporovať zdravie, ale aj z toho dôvodu, že ezoterik pre svoje psychické prieniky do kozmu, sveta mŕtvych spomienok, ale aj do atómov potrebuje extrémne množstvo chemických látok a ich objemové množstvo. A to sa dá všetko zabezpečiť iba v modifikovaných tukových bunkách, ktoré dokážu vyprodukovať až 10 miliónov rôznych chemických látok. Tak isto dokážu pridať aj objem chemických zlúčenín a takto šetriť organizmus ezoterika. Bohužiaľ, zaznamenali sme tu aj straty meditujúcich, ktorí nedbali na upozornenia, že nebudú stíhať, pokiaľ nebudú mať dostatok chémie na takýto náročný druh ezoteriky. Prepracoval sa veštecký systém vnímania bunkových štruktúr, naštudovala sa náuka o bunkách a to histológia, základy genetiky, vytvoril sa systém vešteckého diagnostikovania biochemických látok v tele, prepracoval sa systém diagnostikovania imunitného systému v tele. Táto ezoterická cesta v minulom roku prešla zásadnými zmenami a ako špecialisti sme jasne definovali vnútorný systém liečenia až do hĺbok bunkových štruktúr. Aj tu významne pri psychickom prieniku pomáhali UFO odtlačky organického života, ktoré pri premostení psychiky ezoterika a organického života v kozme vytvára okolo tela niečo ako energetický odtlačok, ktorý preniká intenzívne do buniek a štruktúr v bunkách. Tu jasne v tejto ezoterickej ceste vidieť systém využitia UFO na ezoterické účely.

V oblasti 6. ezoterickej cesty nastali tiež zásadné zmeny. Z minulého roku sme pokračovali v psychickom prieniku do kozmu a to až do vzdialeností 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Pripomínam všetkými smermi od planéty Zem a našej Galaxie. Začali sme sa presúvať psychicky v astronomickom kozme cez čierne diery, pulzary a zvykali sme si aj na anti čierne diery. Začali sme spoznávať určité jednoduché bunkové štruktúry v súhvezdí Barana. Tak isto sme sa učili od iných organických životov v kozme, ako psychicky pracovať v tak rozsiahlom priestore atypickom pre priestor našej Galaxie. Naučili sme sa chodiť z jednej čiernej diery do druhej a z jedného pulzaru do druhého. Tak isto dali zabrať aj dezintegrované psychické prieniky do anti čiernych dier, ktoré likvidujú galaxie, súhvezdia a hviezdy. Aj tu nás bude čakať ďalšie prenikanie do priestorov až 20 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tak isto tu zohrá významnú úlohu UFO organického života, od ktorého sa naďalej budeme učiť, ako sa preniká psychicky do nekonečných diaľav v kozme. Aj v tejto oblasti sme sa stali špecialisti, už veľmi málo jedincov psychicky prenikalo do týchto oblastí a psychický prienik do anti čiernych dier nezvládol zatiaľ žiadny človek. V tomto smere sme jediní, ktorí dokážu prejsť kozmom, kde sú anti čierne diery.

V oblasti 7. ezoterickej cesty sa búrali všetky rekordy a špecializácie. Jasne sme preskúmali organický život v astronomickom kozme vo vzdialenosti od nás všetkými smermi a to 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. V tomto priestore sme navštívili všetok významnejší organický život a naučili sme sa komunikovať a využívať poznatky mimozemských civilizácií. Začala sa éra UFO ezoteriky, ktorá bola automaticky spojená s prienikom do bunkových štruktúr, odkiaľ sa realizuje kontakt s organickým životom. Aj mimozmyslové zasvätenia už robíme cez UFO kontakt s organickým životom v kozme. Chystáme sa na špeciálnu ezoteriku prebratia všetkých ezoterických schopností iných organických životov. Budeme bádať organický život aj v ďalších dvoch podobných kozmoch o veľkosti približne 5 biliónov krát 4000 miliárd rokov. V tejto oblasti sme dosiahli všestrannosť a v novom roku 2008 sa budeme uberať prevažne týmto smerom. Bude to rok UFO organického života, ale aj UFO sveta mŕtvych.

 

Pridaj komentár