Obrazy. Obrazy v spomienkach. Geometria. Geometria v spomienkach. Písmenková abeceda. Abeceda v spomienkach. Číslice. Číslice v spomienkach. Výpočty.

V tomto článku sa zameriam na aplikáciu geometrie, matematiky a lingvistiky do ezoterickej praxe. Ide o ezoterickú prax, ktorej sa venujeme v Kabala škole, Teoseofickej škole a Magickej škole. Ide o netradičné použitie geometrie, matematiky a lingvistiky ako ezoterickej duchovnej praxe, ktorá chce uchopiť ezoteriku na základe abstrakcie.

Teda je tu úsilie, aby sme napríklad nafotené obrázky zo zasvätení( vyhľadaj v Galérii zasvätení) previedli do zjednodušenej formy a to do geometrických tvarov ako sú bodky, čiarky, úsečky, priamky, trojuholníky, štvorce, obdĺžniky, mnohouholníky a kruhy. Teda akékoľvek kresby, obrázky a spomienky v pamäti prevedieme do zjednodušenej formy. Z obrázku nám zostane kombinácia dvojrozmerných geometrických útvarov. V umení sa tomu hovorí abstraktné techniky maľovania. No v tomto prípade nepôjde o maľovanie, ale kabalizáciu na základe geometrických útvarov či už dvojrozmerných, trojrozmerných alebo mnohorozmerných.

Dvojrozmerné geometrické útvary sú ploché útvary, kde hrúbka nie je ani 1 milimeter. Teda máte pocit, že sú ploché, ako keby nemali hrúbku. Keď niečo nakreslíte ceruzkou, tak máte pocit, že hrúbka nanesenej vrstvy z ceruzky nie je pre vás zaujímavá. Pri trojrozmerných alebo priestorových objektoch je hrúbka čiary dôležitá a zohľadňujeme ju. Mnohorozmerné objekty v mysli vnímame spredu, zozadu, zboku, zhora, zdola naraz, to sa dá iba priamo v ľudskej mysli.

V podstate sa usilujeme ezoterické obrázky dostať do takej geometrickej podoby, ktorá nám dovolí mať silnejší vplyv na daný obrázok. Potom ho môžeme geometrizovať za účelom zosilnenia jeho vplyvu. Cieľom geometrizácie nie je umelecko estetická špekulácia, ani vytvorenie geometrickej schémy. Cieľ je duchovný, liečivý, posilňujúci a podobne. Napríklad preniknúť hlbšie do obrázku, do dotyčnej spomienky uloženej v hlave meditujúcej osoby.

Tiež bude závisieť od druhu obrázku a čo sme na ňom robili. Pokiaľ je na obrázku určitý rituál magického charakteru, tak geometrizácia bude slúžiť na celkové zjednodušenie magického rituálu na určitý pohyb a silu. Z obrázku si predstavím magický úkon a ten prevediem do jednoduchej kresby, ktorá bude posilňovať a vystihovať to, čo sa dialo počas magického rituálu, ktorý je typický pre prírodného šamana, ktorý nechodí do stavov ranej klinickej smrti, aj keď iba sugeráciou klinickej smrti. Vtedy sa magický rituál mení na hypnotickú techniku. Hypnotickú techniku už nevieme previesť do zjednodušenej kresby. Pri hypnotickom obrázku, na ktorom sú zobrazené hypnotické ťahy, treba zakresliť dráhu pohybu rúk a nemožno tvoriť zjednodušený magický znak. K hypnotickému obrázku teda priradíme geometrické znaky a šípky smeru pohybu geometrického tvaru.

Potom je tu ďalšia možnosť a to geometrické objekty, ktoré vznikli z bežného obrázku, popísať vhodnými slovami o geometrii, geometrických útvaroch a ich pozíciách. Vznikne napríklad text, ktorý hovorí, že máme pred sebou dva trojuholníky, dve úsečky, jednu priamku a jeden desaťuholník. Teda ku geometrickým útvarom sme priradili dohodnuté názvy slov zložených z písmen abecedy.

Potom je možné geometrické tvary popísať pomocou matematických čísel a matematických operácií. Použijeme číslice, stupne uhlov, orientáciu podľa azimutu. Použijeme výpočty dĺžky, šírky, hĺbky, plochy obvodu a podobne. Budeme pomocou matematických modelov definovať, čo to máme, čo to nie je a čo by to bolo, keby to bolo niečo iné. Teda z obrázku sme prešli do cielenej ezoterickej geometrie, z nej do slovnej lingvistiky a potom do matematiky.

Ku geometrickým útvarom sme priradili podstatné mená ako je napríklad bod, úsečka a štvorec. K tomu sme definovali ich znaky alebo vlastnosti, aký je to bod. Napríklad, že úsečka je čierna, trojuholník je pravouhlý, rovnoramenný, trojrozmerný. Teda aký je pomenujeme prídavným menom. Potom môžeme pridať všetko okolo čísloviek. Pridáme rôzne druhy čísloviek o 1 do 10 a ich možné kombinácie, aj číslicu nekonečno ako ležatú osmičku. Potom môžeme popísať objekty z hľadiska slovies a čo sa s objektmi môže robiť a čo nie. Bod môžeme posunúť, ale nie priblížiť, lebo by vznikla napríklad úsečka. Tak isto ho nemôžeme oddialiť od seba, lebo by sa nám stratil zo zorného poľa oka, ale bol by možno vnímateľný ďalekohľadom, ktorý by nám ho dostal do zorného poľa oka. Potom možno definovať určité väzby medzi objektmi ako je poloha na obrázku a podobne. Ktoré objekty s podstatným menom majú na seba určité väzby. Napríklad, že nemožno zmeniť žiadny geometrický útvar, ani ho posunúť, lebo by sme vytvorili niečo úplne iné, alebo by sme museli skúmať, či to môžeme spraviť a potom sa vyjadriť.

Treba tu vnímať niekoľko rovín postupu a iného vnímania obrázku ako sme zvyknutí. Takýto postup dokáže pomocou geometrie, lingvistiky a matematiky prenikať logikou podstatne hlbšie. Teda vždy, keď v ezoterike postúpime, tak treba nový postup uchopiť pomocou týchto metód a dovoliť, aby sme do ezoteriky prenikali logikou čo najhlbšie, ale aj ju dostatočne hlboko pochopili. Teda keď budeme robiť kabalu, tak aj ju budeme dostávať pod túto metódu uchopenia ľudskou mysľou.

Máme tu niekoľko možností lepšieho uchopenia duchovnej cesty a to pomocou lingvistickej abecedy a slov ako sú podstatné mená, prídavné mená, slovesá a číslovky. Potom je tu možnosť všetko, čo robíme a čo sme zachytili na obrázkoch, dostať do podoby geometrickej a tiež to popísať abecedou lingvistiky.

Potom z geometrie môžeme ísť do matematiky a geometriu popísať číslovkami lingvistiky. Ďalšia metóda nie je možná, pretože čísla sú najhlbšia možná rovina ľudskej abstrakcie. A toto bude pre nás rozumová cesta v ezoterike.

Pridaj komentár