Informačné polia plné spomienok. Triedenie informačných polí. Znaky rozdelenia informačných polí. Vzťahy medzi časťami informačných polí. Nespojité znaky. Spojité znaky. Otázky okolo info polí spomienok. Všetky informačné polia histórie Zeme. Vybraté informačné polia podľa určitých znakov. Najpresnejšie definovanie vybratého info poľa.Matematický popis informačných polí. Analýza pomocou čísel, tabuliek a iných matematických metód. Poradie dôležitosti a jeho určenie. Rozdiel medzi tým, čo sme očakávali a aká bola skutočnosť. Čo spôsobuje tento účinok. Čo je spoločné informačným poliam a čo zásadne odlišné. Počet znakov vybratého info poľa. Jedna hodnota info poľa závisí od iného info poľa. Hypotetický prístup.

V súčasnosti sa aktívne venujeme informačným poliam, ktoré vznikli z ľudských a zvieracích spomienok za podmienky, že dotyčný človek zomrel a zviera zdochlo. Spomienky opustili živú schránku a uvoľnili sa do priestoru okolo nás. Určite sa pozmenili a bežná ľudská myseľ takto pozmenené informačné polia nevie vnímať a využívať. Spomienky po smrti živého objektu sa môžu manipuláciou živých ľudí dostať aj dovnútra predmetov a rôznych objektov. Tak isto ich môže živý človek naviazať aj na živého človeka. Spomienky zo živých objektov možno presunúť aj do mikrosveta. Ide o zvláštny stav, keď má ľudská myseľ pocit neustáleho zmenšovania a dostane sa do stavu splniť každý príkaz bez výhrad. Teda sugerácia uveriť, že nemáte žiadnu vôľu a splníte čokoľvek, čo vám niekto nakáže. Aj do tejto štruktúry sveta možno uložiť spomienky po smrti človeka a zvieraťa. Niektorí ľudia už za života dokážu pri poškodenej psychike fungovať v týchto spomienkach okolo nás, no zvyčajne za cenu šialenstva. Niektorí ezoterici dokážu s informačnými poliami ešte za života manipulovať a vytvárať z nich nové info polia. Niektorí ezoterici dokážu info polia doslova fotiť a ako foto spomienku ukladať do svojej pamäte. Niektorí dokážu svoje spomienky ešte za svojho života dostať rovno do informačných polí a to sugeráciou toho, že zomreli s touto spomienkou. Tá sa za ich života objavuje v informačných poliach okolo nás. Takto by som definoval to, o čom sa chceme v duchu štatistického myslenia baviť.

Triedenie informačných polí. Informačné polia mŕtvych spomienok delíme na tie, ktoré sú pre nás z hľadiska ezoterického zaujímavé. Teda na tie, ktoré nám umožnia duchovnú cestu do vnútra vlastnej duše. Pre nás je zaujímavá množina info polí, ktoré možno podeliť podľa štruktúry, ktorú uplatňujeme aj na internetových stránkach, teda delenie podľa kľúča škôl a sekcií: Reiki, veštectvo, Silva, kabala, šamanstvo, náboženstvo, kultové stavby, psychika, psychiatria, medicína, seansa, anjel, Boh, božstvá, história ľudstva a zvierat, energia, znaky, svetové písomníctvo, sexualita, celková logika a schopnosť myslieť, kozmické aktivity, kozmonauti, medicína, siamskí dvojníci.

Znaky rozdelenia informačných polí. Znakom rozdelenia je, či sa spomienky vytvorili v ľudskej alebo zvieracej mysli. Či sa vytvorili v mysli prírodného človeka, ktorý nevie čítať, písať a abstraktne premýšľať. Či ich vytvorila myseľ dnešného moderného človeka. V ktorom časovom období vznikli informačné polia podľa rokov? Začíname rokom 2000 miliónov rokov pred priesečníkom rokov nula. Pokračujeme do obdobia 3 000 rokov pred rokom nula. Pokračujeme za priesečník 0 do dnešného roku 2006. Znakov výberu informačných polí sú osobnosti ezoteriky. Tak isto znakom výberu je štandardná skupina ezoterikov. Znakom výberu je určité historické obdobie ako Egypt, Aztékovia, Mayovia, Inkovia, Indiáni Severnej Ameriky, Židia, Gréci, Rimania, Indovia, Arabi, Tibeťania, Číňania.

Znakom pre výber je aj niektorý špeciálny psychický stav ako je usadenie vo veľkom mozgu a stav klinickej smrti, usadenie a aktivita psychiky z niektorej zo 6 neurónových oblastí a tu úroveň aktivity mozgu zvieraťa, prírodného človeka alebo človeka dnešnej doby. Potom je stav Silva po poškodení mozgu slaboprúdom. Potom je stav mysle s vedomím v kostnom systéme, ďalej stav mysle v režime seansovom, kedy myseľ spája niekoľko spomienok do určitého zreťazenia do spoločného celku. Potom je kozmické vedomie, ktoré je typické pre kozmonautov na obežnej dráhe. Ďalej anjelské vedomie s detskou psychikou rovno v neurónoch. Potom je znak delenia podľa asexuality a rozsiahlej detskej žľazy, ktorá nezmizla príchodom dospelosti. Potom vedomie siamských dvojčiat. Potom vedomie planét v kozmickom priestore. Znakom výberu informačných polí môže byť aj snové vedomie vytvoreného snami. Ďalej vedomie ochrnutej miechy u ľudí s poškodenou chrbticou. Potom to môže byť výber v stave, že sa všetko zmenšuje a nemáte vlastnú vôľu. Mohli by sme menovať ešte ďalšie možnosti, ale boli by príliš špecifické. Použijeme znak a tie ostatné.

Vzťahy medzi informačnými poliami. Informačné polia vytvárajú rovnaké spomienky iba z ľudských a zvieracích spomienok. Keď niekto robil snovú ezoteriku v určitom stave, tak sa to zapísalo do určitého informačného poľa v danom priestore. Keď sa osoba snami zaoberala iba čítaním, tak sa to zapísalo iba do poľa spomienok o snoch osôb, ktoré si o tom iba čítali. Keď daná osoba aj cvičila snové meditácie, tak sa to zapísalo do iného info poľa. Keď dotyčná osoba mala poškodenú snovú psychiku, tak to zapísala do iného info poľa. Keď robila snové meditácie v stave klinickej smrti, tak to zapísala do iného info poľa. Teda okolo snov môže byť obrovské množstvo informačných polí s rôznymi znakmi odlišnosti.

Nespojité znaky. Spojité znaky. Ľudská myseľ, ktorá je ezotericky trénovaná dokáže manipulovať s informačnými poliami a to tak, že ich sfotí špeciálnou technikou, vloží do svojej mysle a vytvorí z foto spomienku. Takto sfotí rôzne druhy informačných polí a môže tvoriť nové informačné polia podľa určitého kľúča podobnosti. Napríklad zoskupí info polia prírodných ľudí, ktorí boli v klinickej smrti a vytvárali v tomto stave kultové prírodné božstvá. Nemá logiku a asi sa ani nedá vytvárať takéto info pole a etnografický výskum. Nemalo by to zmysel a asi by sa to takto nedalo ani spraviť. V tomto smere by to potrebovalo experiment na overenie, či to je takto alebo onak možné.

Najpresnejšie definovanie vybratého info poľa. Mali by sme definovať, kde sa nachádza každé informačné pole a to udaním zemepisnej šírky a dĺžky, výškou nad hladinou a pod hladinou mora, obdobím vzniku, počtom prvkov. V kozme aj určením svetelných rokov ako vzdialenosť od Slnka.

Pridaj komentár