Zaoberá sa meditáciami znakov, symbolov, číslic a písmen, ktoré tvoria súčasť ľudskej pamäte či už vedomej, alebo nevedomej, získanej mimo zmyslového vnímania.

Čím by mal začať človek, ktorý sa chce venovať tejto škole?

V prvom rade musí odcvičiť Gnostickú školu a naučiť sa vnímať svoje vnútro prostredníctvom zmyslových centier uložených v šedej kôre s tým, že si dokáže absolútne reálne predstaviť, že nemá žiadne vonkajšie zmysly ako sú očné bulvy, ústa, sluchovod, nosná sliznica, povrch tela. Pokiaľ adept školy nezvláda takéto prepínanie vnímania z vonkajšieho na vnútorné, ktoré sa práve odohráva v zmyslových centrách šedej kôry, nemá zmysel tieto cvičenia vykonávať. Mohlo by sa dokonca stať, že sa takzvané snové vnímanie pomieša s reálnym vnímaním vonkajšieho sveta.

Čo bude nasledovať, keď adept školy zvládne prepínanie zmyslov?

Keď adept školy prehodí zmyslové vnímanie v zmyslových centrách šedej kôry mozgovej do svojho vnútorného sveta, začne si spomínať na rôzne jednoduché obrazce – bodka, čiarka, vodorovná čiara, zvislá čiara, šikmá čiara, uzatvorený objekt, otvorený objekt, hranaté tvary, oblé tvary, kombinácie rôznych tvarov a jednoduchých objektov. Po ukončení cvičenia musí utlmiť vnútorné vnímanie objektov svojej pamäte a vrátiť sa do reálneho vnímania. Takto sa musí človek naučiť prepínať v zlomku sekundy.

Aká ďalšia etapa čaká na adepta školy?

V ďalšej etape adept školy svoje meditačné techniky začne prehlbovať a robiť detailnejšie. Ku každému jednoduchému geometrickému tvaru postupne pridáva zmyslové pocity v spolupráci so zmyslovými centrami šedej kôry mozgovej. Napríklad má pocit, že priamku akože vonia a priradí k nej určitý pocit vône, ďalej k nej priradí určitý zvuk, chuť, hmatové pocity. Takto trénuje so všetkými jednoduchými objektmi. Zároveň ku každému objektu priradí jeho abstraktné označenie vo forme pomenovania. Nezabúda vidieť zmyslovým centrom zraku priamku v určitej farebnosti. Zároveň má pocit, že prostredníctvom hlasiviek vyslovil názov objektu do svojho psychického vnútra.

Aké ďalšie cvičenia absolvuje adept školy?

Adept školy môže využiť nasledovný zoznam cvičení:

1. Všíma si uzatvorené tvary písmen.
2. Všíma si otvorené tvary písmen.
3. Všíma si hranaté tvary písmen.
4. Všíma si oblé tvary písmen.
5. Všíma si vodorovné tvary písmen.
6. Všíma si zvislé tvary písmen.
7. Všíma si šikmé tvary písmen.
8. Všíma si hrúbku písmen.
9. Všíma si výšku písmen.
10. Všíma si šírku písmen.
11. Všíma si vzájomnú kombináciu tvarov.
12. Všíma si počet opakovaní jedného tvaru.
13. Všíma si písmená zľava doprava.
14. Všíma si písmená sprava doľava.
15. Všíma si písmená zhora dole.
16. Všíma si písmená zdola hore.
17. Všíma si písmená po jednom.
18. Všíma si písmená po dvoch.
19. Všíma si písmená po troch.
20. Všíma si písmená po štyroch atď.
21. Všíma si iba tvar písmena bez toho, aby si uvedomoval, že je to písmeno abecedy.
22. Všíma si iba priestor medzi písmenami.
23. Všíma si iba uzatvorené tvary písmen.
24. Všíma si iba písmená s oblým uzatvoreným priestorom.
25. Všíma si iba písmená s polguľovitými tvarmi.
26. Všíma si iba písmená v tvare otvorenej nádoby.
27. Všíma si iba písmená v tvare obrátenej nádoby.
28. Pri vnímaní vnútornými zmyslovými centrami v šedej kôre mozgovej presne obkresľuje tvar písmen.
29. Pri vnútornom vnímaní mení polohu písmen rôznym spôsobom.

Keď adept školy poctivo všetko odcvičí, čo bude nasledovať ďalej?

Adept školy postúpi ďalej a princípom od jednoduchšieho k zložitejšiemu začína napríklad vo svojom vnútornom svete meditovať s písmenami jednotlivých národov ako sú hebrejské písmená, egyptské hieroglyfy, druidské znaky, mayské znaky, grécke znaky, latinské znaky, čínske znaky, babylonské znaky, islamské znaky, indické znaky a tibetské znaky. Príklady znakov si nájdete na mojich internetových stránkach.

Čo bude adepta Teosofickej školy čakať v ďalšom výcviku?

Keď absolvoval predchádzajúce cvičenia, tak teosofickým spôsobom začne vnímať zložitejšie dvojrozmerné a nakoniec mnohorozmerné objekty. Príklady mnohorozmerného vnímania si nájdete v Rituálnej škole. Takýmto spôsobom prejde všetky významnejšie obrázky alchýmie, hermetizmu a náboženstiev.

Teosofická škola obsahuje aj špeciálne cvičenia. Ktoré sú to?

K špeciálnym cvičeniam patrí bioenergetizácia psychických predstáv podľa vzoru Reiki školy. Ďalej sa adept školy naučí vizualizovať predtým čítané texty vo vnútornom svete a naučí sa ich čítať teosofickým spôsobom. Pri zabudnutí na vonkajší svet si adept imaginuje, ako keby v sebe samom písal teosofickým spôsobom upravené texty. Ďalej sa vo svojom vnútri naučí teosofickým spôsobom myslieť a prostredníctvom hlasiviek hovoriť teosofickým spôsobom do svojho vnútra. Má pocit, že rozpráva do seba.

Pridaj komentár