Rituálna škola sa zaoberá rozumovou analýzou mýticko- rituálneho spôsobu myslenia a konania ľudí.

Rituálna škola nacvičuje aj staroveké rituálne postupy ?
Rituálna škola a jej priaznivci musia tieto rituály nacvičovať ako povinnú časť. Je to základ rozumového pochopenia ľudskej ritualistiky. Bez rituálnej praxe by nebola splnená základná požiadavka na logické pochopenie tohto druhu myslenia a konania. Čudujem sa, keď niekto píše o starovekých rituáloch a sám ich neovláda.

Ako tieto staroveké rituálne postupy cvičíte ?
Rituálna škola necvičí fyzicky staroveké rituály, ale činí tak silou imaginácie a koncentrácie všetkých zmyslov do oblasti zadného zrakového centra v bunkách šedej kôry mozgovej. Vyzerá to tak, že si zavriete oči a vo vnútri hlavy si daný objekt predstavíte čo najrealistickejšie a čo najdetailnejšie. Na vytvorenú predstavu koncentrujete pozornosť všetkých zmyslov. Imaginujete, že vidíte daný objekt, počujete daný objekt, ohmatávate daný objekt, ochutnávate daný objekt a voniate daný objekt. Každý objekt musíte vidieť zo všetkých svetových strán a to naraz. V tom istom momente ho vidíte zhora aj zdola. Teda každý objekt vidíte a to naraz 6 rozmerne. Každý objekt musí byť absolútne plastický, ako keby ste ho vymodelovali z hliny.

Ako sa môže stať bežný človek úspešný ritualista ?
Rituálna škola ponúka a pestuje starovekú rituálnu prax pre všetkých, ktorí o to prejavia osobný záujem. Na začiatku sa vyžaduje naštudovanie problematiky liečivých rastlín. Adept školy si dokáže vizualizovať požadované byliny a pozná ich názov. Adept školy si dokáže vizualizovať minerály a pozná ich názvy. Adept školy si dokáže vizualizovať prvky chémie a pozná názov a každú značku prvku. Adept školy si dokáže vizualizovať planéty a hviezdy. Pozná ich názvy. Adept školy si dokáže vizualizovať každý druh stromu a pozná ich názov. Adept školy musí dokázať vizualizovať a koncentrovať sa na všetky zvieratá a musí poznať ich názvy. Adept školy musí dokázať ďalej vizualizovať farby, živly, kosti, ľudí a meteority. Tak isto musí poznať ich názvy.

Nie je to pre adepta vašej školy akosi priveľa ?
Keď chcete robiť dokonalú ritualistiku a to na základe starovekých skúseností, tak musíte vo svojej hlave dokonale vizualizovať akýkoľvek objekt tohto sveta. To je iba začiatok cvičení. Adept musí vedieť aj navzájom spájať tie najabsurdnejšie vnútorné predstavy. Takýto stav je typický pre snový stav, kde sa zážitky v podobe obrázkov kombinujú náhodným spôsobom.

Čo si máme predstaviť pod Obrazoborectvom?
Pod Obrazoborectvom rozumieme v Rituálnej škole schopnosť vo vnútornej predstave vytvoriť akýkoľvek objekt čo najreálnejším spôsobom. Ďalej pod obrazoborectvom rozumieme aj vytváranie množín určitých objektov v danom priestore alebo mieste. Teda do jedného priestoru imaginujeme viacero vhodných objektov za účelom určitého pôsobenia v psychike človeka.

Čo je skryté pod názvom Pocitoborectvo?
Pod Pocitoborectvom rozumieme v Rituálnej škole schopnosť mať pocit, že imaginárne vytvorenú kópiu určitého objektu v ľudskej mysli doslova vidíme ako skutočný. Jedná sa tu o vyvolanie halucinácie, ktorej v danom momente aj absolútne veríte. Tak isto navodzujete halucinácie, že iluzórny objekt skutočne počujete, hmatáte, chutnáte, ochutnávate a voniate. Napriek tomu, že je to halucinácia, ste absolútne presvedčený, že je to reálny objekt.

Čo znamená Znakoborectvo?
Pod Znakoborectvom rozumieme v Rituálnej škole mať schopnosť imaginárne vizualizovať vo svojom vnútri znaky písomného prejavu človeka. K danému Obrazoborectvu, Pocitoborectvu pridávate Znakoborectvo.
Pod Znakoborectvom môžeme v praktickej rovine rozumieť využitie a tvorenie formuliek vhodných pri danom rituáli. Základom Znakoborectva je uvedomenie si, čo je rovné, zvislé, šikmé. Ďalej sem patrí uvedomenie si bodu, priečky, úsečky a priamky.

Z toho, čo mi hovoríte mám pocit, že tu pestujete klasické čarodejníctvo?
Rituálna škola chce postupovať dôsledne a systematicky. Nemožno začať s nebeskou ritualistikou a obísť elementárne základy ritualistiky, ktoré práve obsahuje čarodejníctvo. To by celá ritualistika nemala tú správnu silu a iný postup by bol proti schopnosti dôsledne vnímať realitu. Takýto prístup je náročný, trvá dlhšie, ale na druhej strane je to ten správny prístup k ritualistike.

Môžeme hovoriť o určitých stupňoch a vývojových etapách ritualistiky?
Rituálna škola rozoznáva niekoľko vývojových stupňov, ktoré sa dajú dosahovať. Prvý stupeň je čarodejníctvo, kde sa človek naučí koncentrovať sa na vytvorenie dokonalej trojrozmernej predstavy čohokoľvek. Do tejto etapy patrí aj naučiť sa správne magicky kombinovať objekty tohto sveta do ucelených celkov. Na to slúžia staré čarodejnícke rituály všetkého druhu. Druhý stupeň je stupňom pohanských božstiev. Keď si predstavíte určitý objekt vo svojej mysli a začnete prenikať do tohto objektu, zrazu začínate mať pocit, že vidíte, počujete, hmatáte, chutnáte a voniate rôzne obrazy prevažne ľudských bytostí. Tu vidíte, že naši predkovia skutočne komunikovali s božstvami, ktoré vnímate práve po prieniku vedomia do imaginárnych objektov vytvorených vo vašej mysli. Takýto stav musíte zažiť a až potom ho naplno pochopíte. Keď som na túto skutočnosť prišiel, tak som mal pocit, že som objavil svet bohov. Je to neopakovateľný zážitok. Tretím stupňom je stupeň svetových náboženských systémov. Vyznačuje sa tým, že každé svetové náboženstvo vytvára určitý typ vnútornej predstavy určitého objektu, kde nájdete božstvá a všetko, čo s nimi súvisí. Teda prakticky to vyzerá asi takto: keď si ako kresťan vizualizujete do jednej vnútornej predstavy všetky kosti brontosaurov a dinosaurov, tak po prieniku do trojrozmerného obrazu kosti stretávate dej, ktorý sa odohráva v Novom zákone. Keď si ako moslim vizualizujete kosti akýchkoľvek dnes žijúcich zvierat, tak po prieniku do obrazu kosti stretávate dej, ktorý sa odohráva v Koráne. Keď si ako pravoslávny vizualizujete do jednej vnútornej predstavy všetky minerály síry, tak po prieniku vášho vedomia do obrazu stretávate Bohorodičku a texty pravoslávia. Keď si ako budhista vizualizujete do jednej vnútornej predstavy všetky meteority, tak po prieniku do obrazu meteoritov stretávate dej, ktorý sa odohráva v Tibetskej knihe mŕtvych. Keď si ako hinduista vizualizujete kosti žijúcich ľudí, tak po prieniku vášho vedomia do predstavy kostí stretávate to, čo sa deje v Bhagavite. V štvrtom stupni, kde dáte do jedného objektu všetky objekty a všetky vnútorné božstvá z daných objektov dostávate to, čo sa nazýva BOH. No to dosiahnete, keď skutočne všetko dáte do jedného bodu a to znamená aj pestovanie všetkých náboženských systémov. V konečnom dôsledku to znamená vzdať sa takých pocitov, že niečo nemáte radi a neznášate to. Teda do jedného celku patrí bez výnimky všetko.

:::::: RITUÁLNE TECHNIKY.

NIEČO.
V tejto technike sa naučíte postupne vizualizovať a to priestorovo jednotlivé objekty z vonkajšieho sveta. Zatvoríte si oči a vizualizujete si vybraný objekt. Toto robte v oblasti zrakového centra uloženého v zadnej časti mozgu. Tu postupne vytvorte trojrozmernú predstavu daného objektu tak, aby sa úplne reálne podobala na daný objekt. Na danú trojrozmernú predstavu vo vnútri mysle postupne koncentrujte všetky zmysly. Vo vnútri hlavy v oblasti zadného zrakového centra vytvoríte objekt, ktorý naraz vnímate zo všetkých strán a to zo všetkých bokov, zvrchu a zospodu. Takto postupne precvičíte všetky objekty ako sú meteority minerály, chemické prvky, živly, farby, planéty, súhvezdia, stromy, ľudí, živočíchov a kosti všetkého druhu.

NIEČO A NIEČO.
V tejto technike sa naučíte postupne vizualizovať viacero objektov naraz. Zatvoríte si oči a vizualizujete postupne viacej a viacej objektov naraz. Zo začiatku sú to viaceré objekty z rovnakej skupiny. Tak to bude postupne viacero objektov naraz zo skupiny minerálov , potom zo skupiny rastlín a potom z ostatných vyššie citovaných skupín objektov.

NIEČO DO NIEČOHO.
V tejto technike sa naučíte postupne vizualizovať všetky objekty danej skupiny ako minerály, meteority, chemické prvky, živly, farby, planéty, súhvezdia, stromy, ľudia, živočíchy a kosti v jednom spoločnom objekte. Teda vizualizujete iba jeden spoločný minerál, v ktorom sú všetky minerály. Toto treba spraviť s každou menovanou skupinou objektov.

NIEČO A VŠETKO.
V tejto technike sa naučíte postupne v jednom objekte vizualizovať všetky objekty. V tomto objekte sa nachádzajú všetky minerály naraz. Do spoločného objektu všetkých minerálov pridáte všetky druhy meteoritov, všetky druhy chemických prvkov, všetky živly, všetky planéty, všetky súhvezdia, všetky stromy, všetkých ľudí, všetkých živočíchov, všetky kosti. Teda prakticky to vyzerá ako jeden objekt, v ktorom sú zjednotené všetky objekty. Pod objektmi tu rozumieme všetky veci, predmety, artefakty, myšlienky, všetko dianie, prítomnosť, minulosť a predvídanú budúcnosť.

NIEČO S NIEČÍM.
V tejto technike sa naučíte kombinovať rôzne objekty podľa starých čarodejníckych postupov za účelom dosiahnutia určitého cieľa. V našom prípade budeme svoje prianie orientovať do oblasti ovládania, pochopenia a rozvoja prieniku do imaginárnych predstáv. Túto oblasť budeme nazývať astrál. Základným cvičením tu bude schopnosť kombinovať akékoľvek imaginárne objekty bez obmedzenia.

NIEČO DO UZAVRETÉHO OBJEKTU.
Keď si vyberiete určité objekty podľa svojho výberu, tak sa tieto objekty naučíte uzatvárať do určitého ohraničeného priestoru. V čarodejníctve je to zvyčajne skrinka, do ktorej v predstave určité imaginárne objekty vložíte a vložením uzavriete. Ako ďalší uzavretý priestor sa používa dutá trubička. Pri trubičke sa konce po vložení určitých objektov uzatvoria. Ďalej to môže byť vrecko, soška, jamka, hrniec, fľaša, dutý strom a podobne. Naučíte sa vizualizovať určitý priestor, do ktorého ukladáte vybrané objekty tak, aby v uzatvorenom priestore vzájomne pôsobili v psychike človeka.

ČO V NIEČOM.
Čo všetko a v akej forme sa v čarodejníctve ukladá do rôznych uzatvorených objektov? Z meteoritov to môže byť každý meteorit. Z minerálov sú to dostupné minerály, ktoré do uzatvoreného priestoru dávame vcelku, v prášku a prípadne chemicky upravené. Chemické prvky dávame do uzatvoreného priestoru ako určité kúsky, prášok, tekutinu, plyn a ako žiarenie. Prvky môžu mať aj určitý stupeň čistoty. Napríklad 99,99999% čistotu. Teda prvky sú určitým spôsobom upravené. Prvky môžu mať aj určitý tvar vo forme klinca, prsteňa, mince, určitého geometrického tvaru. U živlov zvyčajne vkladáme do uzavretého priestoru živly nepriamo. Živel vody vo forme pár kvapiek vody. Živel ohňa vo forme opálených vecí ohňom sviečky. Živel vzduchu vo forme vdýchnutia do uzavretého objektu. Živel zeme vo forme kusu pôdy alebo pozbieraného prachu. Do uzavretého priestoru dávame aj farby a to v podobe rôznofarebného vosku, stuhy, papierika, látky a podobne. Z planét dávame do uzavretého priestoru v čarodejníctve svetlo mesiaca a slnka a to tým, že ich tomuto svetlu vystavíme. Do uzatvoreného priestoru sa vkladajú ostatné planéty a hviezdy v podobe astrologických značiek planét a zvieratníka hviezd. Do uzatvoreného priestoru sa vkladajú určité časti rastlín v určitom poradí a v určitom pomere. Do uzavretého priestoru sa pre čarodejnícke operácie vkladajú aj rôzne druhy zvieracích kostí. Môžu byť aj ľudské kosti. Do uzatvoreného priestoru sa vkladajú aj určité druhy stromov a to v podobe častí stromu prípadne určitým spôsobom upravené. Do uzatvoreného priestoru sa vkladajú určité druhy ľudských častí ako vlasy, nechty, sliny, chĺpky, krv, odev. Môže byť fotografia, napísané meno danej osoby na papieri.

NIEČO A NIEČO V NIEČOM.
Predtým, než začnete imaginovať do uzavretého priestoru vybraté objekty, treba sa rozhodnúť, čo takouto rituálnou technikou chcete dosiahnuť. Naším prvoradým cieľom je zvládnuť ovládnutie rituálnych techník. V čarodejníctve tiež sledujeme určitý konkrétny cieľ a hovoríme o želaní alebo prianí, ktoré máme. Všetky objekty uzatvorené v jednom objekte zjednotíme určitým rituálom, ktorý spojí navzájom objekty v uzavretom priestore do jedného celku.

DO NIEČOHO.
Keď ste sa naučili vytvárať imaginárne predstavy vo vašej mysli a koncentrovať sa na tieto trojrozmerné predstavy všetkými zmyslami a im prislúchajúcim častiam šedej kôry mozgovej, dokážete vo svojej mysli spájať rôzne objekty do ucelených celkov, tak je čas na to, aby ste sa naučili svojím vedomím prenikať do vytvorených objektov vo svojej mysli. Do trojrozmerného imaginárneho objektu vytvoreného v zadnom zrakovom centre prenikáte tak , že koncentráciu všetkých zmyslov zameriate do vnútra trojrozmerného objektu, ktorý silou vôle držíte vo svojej hlave.

DO JEDNÉHO NIEČO.
Keď skoncentrujete pozornosť všetkých zmyslov do trojrozmerných imaginárnych objektov začnete pociťovať, ako keby ste sa stretávali s inými svetmi a ich obyvateľmi. Môžete si to skúsiť konkrétne na niektorých imaginárne vytvorených objektoch vo svojej mysli. Pri imaginárnej vizualizácii trojrozmerného jantáru prenikáte do sveta, ktorý sa podobá na starožidovské obetovanie zvierat. Pri imaginárnej vizualizácii do železnej rudy máte pocit sveta, v ktorom žijú kostry, ktoré majú jednotlivé kosti pospájané kusmi kovu a vnútorné orgány v kostre sú z minerálov. To sa nápadne podobá starým zasväcovaním rituálom sibírskych šamanov. Pri imaginárnej vizualizácii kostí koňa prenikáte do neba s bytosťami sídliacimi v rôznych vrstvách. Pri imaginárnej vizualizácii kostí mamutov prenikáte do sveta, kde sedí zveročlovek a náramne sa podobá na fyzických šamanov s ich rituálnymi pomôckami. Pri imaginárnej vizualizácii minerálu kremeňa prenikáte do sveta bohov, ktorí sú v zvieracích podobách. Ritualistika kremeňa je súčasťou šamanských tradícií. Keď imaginujete mŕtve kosti ľudí, začínate vnímať svet tieňov, tak typický pre kultúru labyrintov na Kréte. Pri imagináciách iných objektov vždy máte pocit prieniku do týchto objektov a pocit stretnutia bytostí iných svetov. Bolo by to fenomenálne. Bohužiaľ váš prienik do imaginárne vytvorených objektov vytvára takýto druh predstáv, ktoré tu chápeme ako súčasť určitého spôsobu vnímania vnútorného sveta imaginárne vytvorených objektov. Keď sa vám podarí zabudnúť na fyzické telo a imaginárne predstavy zväčšíte do rozmerov väčších ako dva metre, môžete mať pocit, že ste vstúpili do sveta duchov. Takéto priestorové predstavy majú deti v detstve nadostač. Vy sa ich naučíte v Rituálnej škole dôsledne ovládať.

V NIEČOM.
Keď svojim vedomím preniknete do imaginárne vytvorených objektov všetkého možného druhu, tak budete stretávať rôzne bytosti z rozprávok, mimozemšťanov, anjelov, démonov, bohov a rôzne objekty. Keď naviažete takýto kontakt, tak môže nastať ďalší prienik vášho vedomia do daných bytostí. Dané bytosti majú zvyčajne okolo aj plno rôznych objektov. Môžete s danou bytosťou robiť určitú spoločnú ritualistiku, ktorú vám imaginárne bytosti predvádzajú. Keď preniknete postupne do imaginárnych objektov napríklad všetkých druhov minerálov, tak v každom mineráli nájdete bytosť a s touto prevádzate určité dohodnuté spoločné rituály. Potom si vytvoríte imaginárne jednu bytosť z jedného minerálu a jednotlivé časti tejto bytosti imaginárne spájate s ostatnými bytosťami tak, že imaginárne vzniká dominantná bytosť, ktorej jednotlivé časti tvoria bytosti iných minerálov. Stotožňujete bytosti navzájom. Potom môžete vytvoriť stotožnenie imaginárnych bytostí, v ktorej sú iné bytosti so sebou alebo s niektorou časťou vášho fyzického tela. Bytosti možno pútať aj na amulety a sošky prostredníctvom určitého znaku. Znak sa vytvorí tak, že videná bytosť sa vám jednoducho na amulet podpíše. Keď navzájom zlúčite všetky objekty a všetky ich božstvá, všetky ich znaky, tak dostávate sa prostredníctvom BOHA k STVORITEĽOVI. Stvoriteľ sa tu chápe ako imaginárny objekt napríklad čiara, bodka, geometrický tvar, písmeno a číslica, z ktorých vznikol svet objektov v ľudskej mysli.

Pridaj komentár