Reiki škola sa zaoberá ľudskými energiami a pôsobením rôznych objektov a predstáv na tvorbu životných energií v ľudskom tele.

Čo máme rozumieť pod ľudskými energiami pôsobiacimi v tele?
Reiki škola rozumie pod ľudskými energiami vytváranie nervového vzruchu ako určitého fyzikálneho napätia. Nervový vzruch sa tvorí vo všetkých bunkách ľudského tela. No nie každý tvorí takého nervového vzruchu dostatok. Najčastejšie nachádzame ľudí, ktorí tvoria iba toľko nervového napätia, aby ním vyzásobili miechu a nervové bunky v nervových dráhach. Potom sú to jedinci, ktorí tvoria veľké množstvo nervového vzruchu a tento sa dokáže vylievať mimo nervové riečište a pôsobí v celom organizme.

Kde by ste zaradili ľudí, ktorých nazývame energetickí vampíri a v ich prítomnosti sa človek cíti akosi zle?
Medzi nami sa nachádzajú aj ľudia, ktorí nemajú dostatok životných energií a musia si ich sťahovať z ľudí, rastlín a zvierat. V okolí týchto ľudí sa zvyčajne ničomu nedarí a všetko vymiera. Takíto vampíri za tento stav vedome nezodpovedajú a je často spôsobený napríklad únikom jeho vlastných energií cez kostný systém. Čo mohla spôsobiť choroba alebo náhli šok. Takýto energetický systém mohla daná osoba zdediť po rodičoch. Bližšie informácie
Či kung škola.

Môže nastať nedostatok životných energií aj neustálym myslením a spomínaním na mŕtvu osobu?
Človek, ktorý si príliš často spomína na pohreb svojho blízkeho, prezerá si obrázky z pohrebu často riskuje, že táto predstava v jeho mysli spôsobí únik životných energií, ktoré nedokáže nahradiť z vlastných zdrojov, čo môže mať za následok zhoršovanie zdravotného stavu. V takýchto prípadoch doporučujem smútiť nad fotografiami, kde daná osoba bola ešte živá.

Prichádza k výmene životných energií medzi dvoma osobami, ktoré majú k sebe blízky vzťah?
Keď sa stretnú dve osoby, zvyčajne prebieha medzi nimi aj výmena životných energií a často tento faktor rozhoduje o tom, či daná osoba je nám sympatická alebo nie. Dve osoby, ktoré tvoria obrovské množstvo energie, si asi nebudú vyhovovať. Tak isto si nebudú vyhovovať dve osoby s nízkou tvorbou životných energií. Medzi dvoma osobami, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, prebieha neustála výmena životných energií. Keď sa dve osoby majú mimoriadne radi a jedna z nich v staršom veku zomrie, často v rýchlom slede zomiera aj druhá osoba. K jej smrti prispieva návyk na výmenu energií iba s danou osobou.

Čo ovplyvňuje dostatok životných energií v ľudskom tele?
Nie každý z nás dostane od prírody schopnosť tvoriť dostatok životnej energie. A tých, ktorí dokážu vytvárať dostatok životnej energie pre všetky orgány a časti tela, je minimálne množstvo. Keď chcete dosiahnuť optimálny stav energetického tela, musíte počítať s tým, že tento optimálny stav vám neustále narúšajú prirodzené úbytky energie, ktoré sa z tela strácajú. Ďalej vám do optimálneho energetického systému zasahujú ľudia tým, že sa s nimi stretávate a dokonca i vtedy, keď na seba myslia. Ďalej na optimálny stav energií neustále útočia geologické vrstvy podložia. Intenzívne pôsobí magmatické jadro zeme a kozmické vplyvy. Týchto faktorov, ktoré neustále narúšajú optimálny stav, je mimoriadne veľa a nie každý má dokonalý systém tvorby a rozvodu životných energií. Väčšina ľudí nedokáže udržať optimálny stav, pokiaľ nemá meditačnými cvičeniami vybudovaný určitý mechanizmus regulácie životných energií.

Ako si vytvoriť optimálny stav životných energií?
Na začiatok si podľa energetickej diagnostiky rozdelíme ľudí do najčastejších kategórií:

1. Ľudia, ktorí tvoria minimálne množstvo životných energií a zároveň si nedokážu vampirickým spôsobom zosať tieto energie z iných zdrojov.
2. Ľudia, ktorí tvoria minimálne množstvo životných energií, ale zároveň si dokážu vampirickým spôsobom zosať túto energiu z okolitých zdrojov alebo zdrojov, na ktoré vo svojich myšlienkach myslia. Mechanizmus zosávania energií je najčastejšie uložený v kostnom systéme. Zároveň dokážu životnú energiu udržať vo svojom tele.
3. Ľudia, ktorí tvoria dostatok životných energií, ale ich strácajú a nedokážu si ich dlhšie udržať.
4. Ľudia, ktorí tvoria dostatok životných energií, ale iba v určitých oblastiach svojho tela. Nachádzame u nich oblasti s dostatkom životných energií, oblasti s prebytkom energií, oblasti s úplným nedostatkom energií, z ktorých energia rýchlo samovoľne uniká do okolia. Vtedy hovoríme o energetických dierach. Možno nájsť oblasti, kde bunky prudko zosávajú energiu z iných okolitých zdrojov. Tam, kde je vysoký prebytok alebo vysoký nedostatok, sa môžu častejšie objaviť zdravotné problémy. Nedostatok životných energií alebo ich vysoký nadbytok spomaľuje regeneračné pochody v tele.
5. Ľudia, ktorí z okolia zosávajú čo sa dá a sami tvoria vysoké množstvo životných energií, ale ich majú neustály nedostatok, pretože majú otvorený kostný systém, ktorý je energetický destabilizovaný.

Čo by bol podľa vás optimálny stav životných energií?
1. Dotyčná osoba absolvovala Reiki kurz alebo sa meditáciou prepracovala do stavu, keď dokáže produkovať dostatočné životné energie.
2. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže zosávať akékoľvek množstvo životnej energie z blízkeho a aj vzdialeného okolia prostredníctvom kostného systému.
3. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže udržať vlastné energie, ale aj energie z iných zdrojov.
4. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže produkovať vlastnú životnú energiu v každej časti svojho tela.
5. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže harmonicky sťahovať zo svojho okolia do každej časti svojho tela cudzie energie.
6. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže v každej časti tela udržať harmonický stav. V danej oblasti má vlastné energie ale aj stiahnuté cudzie energie. Ten, kto si nevymieňa energie s okolím a bráni prirodzenej výmene energií sa od života odcudzuje. Tí, ktorí zo strachu uzavrú svoju výmenu energií, na to doplácajú ako zdravotne, tak i intelektuálne. Musíme si uvedomiť, že prostredníctvom výmeny životných energií sa vymieňajú aj ľudské myšlienky.
7. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže harmonicky rozvádzať životné energie v celom tele.
8. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou si uvedomuje, že časť životných energií treba vyrobiť vo svojom tele, ale to iba po určitú hranicu, lebo nadštandardná produkcia ide na úkor fyzického a duševného zdravia. Ďalej si uvedomuje, že mimoriadnu produkciu dosahuje zosávaním energie z iných zdrojov. Zároveň si uvedomuje, že je nedobré odoberať cudziu energiu iba zo svojho najbližšieho okolia, pretože to môže mať deštruktívne následky. Dotyčná osoba zberá cudzie energie zo vzdialenejších zdrojov a z čo najpestrejšieho počtu zdrojov. Dotyčná osoba si je vedomá, že je lepšie zbierať prebytky a zdrojom dopriať čas na harmonizáciu ich stavu. Takýto prístup zapadá do morálneho rámca, pretože dotyčným osobám, rastlinám, zvieratám a iným zdrojom to prospieva.
9. Dotyčná osoba na základe kurzov alebo vlastnou meditáciou dokáže na určitý čas harmonický stav svojich energií zrušiť a vytvárať buď stav obrovského energetického prebytku, alebo vysokého energetického nedostatku. Prípadne vytvára stav prudkej výmeny energie z okolia. Tieto energetické stavy využíva buď na liečenie, alebo čítanie myšlienok iných osôb. Vedome riadi svoje energetické hospodárstvo.

Ako sa toto všetko môže človek naučiť a prakticky využívať?
Dotyčná osoba sa techniku práce so životnými energiami naučí na základe Reiki kurzov, po ktorých musí nasledovať dlhoročná meditačná prax. Ďalej sa to môže naučiť vlastnou meditačnou praxou.

:::::::REIKI TECHNIKY

ŠPIRÁLA
Keď chcete praktizovať Reiki systém, tak si treba uvedomiť, že vznikol v budhistickom prostredí Tibetu. Jeho základom je špirála, ktorá sa podobá na vztýčeného hada. Tento znak si nájdete na začiatku Reiki školy prvý v poradí. Prvý znak je znak, ktorý vás prepojí na Reiki systém. Ďalšie znaky tento systém znásobujú a dovoľujú vám disponovať silnejšími energetickými potenciálmi. Posledný znak je znak, ktorým učitelia Reiki zasväcujú začínajúcich adeptov kurzov.

ENERGIA
Keď si budete predstavovať prvých päť zobrazených znakov Reiki kurzov, tak si začnite uvedomovať, že pokiaľ je Reiki znak celý biely, tak odvádza od vás energiu preč. Čierny znak privádza energiu do tela. Pokiaľ je znak na jednej polovici biely a na druhej čierny, tak energiu privádza a zároveň odvádza. Tento stav je vhodný na informačnú komunikáciu v rámci Reiki systému. Napríklad ho použijete na diagnostikovanie chorého. V takomto režime, keď polovica znaku je biela a polovica čierna, je možná veštecká komunikácia a veštecká diagnostika.

METEORIT
Často sú účastníci po kurzoch Reiki zvedaví, odkiaľ sa táto životná energia dostáva do ľudského organizmu. Veľakrát počujú, že je to kozmická energia. Všeobecne môžeme hovoriť, že je to skutočne kozmická energia. No my ju upresníme a budeme hovoriť o meteoritoch, z ktorých túto životnú silu nasávame. Prečo práve meteority? Energia z nich má schopnosť silovo tlačiť do ľudského organizmu. Tibetskí mnísi majú meteority v posvätnej úcte a zhotovujú z nich rituálne kultové predmety.

REIKI ZNAKY
S Reiki znakmi sa treba postupne naučiť pracovať a to hlavne tak, že si znak neustále vizualizujete, neustále kreslíte, neustále si ho predstavujete či už so zatvorenými, alebo otvorenými očami. Vo svojej mysli si ho musíte kedykoľvek v čo najkratšom čase predstaviť, udržať ho koncentráciou zmyslov. Zároveň sa musíte po znaku pohybovať určeným smerom a to znova a znova. S Reiki znakom sa musíte naučiť presúvať do všetkých častí svojho tela za účelom samoliečby. Vizualizujete si vo svojej mysli Reiki znak a jeho predstavu posuniete vo svojom tele alebo prenesiete do tela inej osoby. Zároveň sa koncentrujete na to, aby vás liečil. Pri liečbe zistíte, že Reiki znaky sa akoby samé rozhodnú ísť do určitej oblasti a to často napriek tomu, že táto oblasť nie je podľa vás chorá. Reiki znak je tak programovaný, aby išiel do tej časti tela, ktorú treba liečiť ako prvú. Vy sa snažte Reiki znakom dôverovať. Napríklad vás bolí hrdlo. Znak Reiki si vizualizujete v hrdle, no zároveň máte pocit, že sa chce vydať do spánkových lalokov. Nielen že sa sám do tejto oblasti dostane, ale zo seba vytvorí dva znaky.

ASTRÁLNE REIKI
Keď ste už dostatočne dlho pracovali s Reiki znakmi a nerobí vám žiadne problémy ho vizualizovať vo vašej mysli a to tak, aby ste ho videli, počuli, cítili, chutnali a hmatali, dokážete ho bez akýchkoľvek problémov presúvať, dokážete si ho predstaviť v bielej, čiernej a bieločiernej farbe, môžete pristúpiť k vyššiemu Astrálnemu Reiki. Ako na to?
Je nutné, aby ste si zadovážili kúsok meteoritu podľa vlastného výberu napríklad na výstave minerálov. Ďalej budete potrebovať knihu, kde sú zobrazené tibetské božstvá budhistického obdobia. Ďalej je dobré naštudovať si základy RITUÁLNEJ ŠKOLY. Začnete tým, že si v zadnom zrakovom centre predstavíte meteorit. Musíte mať pocit, že ho vidíte naraz zo štyroch svetových strán a zároveň zdola aj zhora. Potom do vnútra tejto šesťrozmernej predstavy umiestnite niektorý Reiki znak ohraničený trojuholníkom. Okolo trojuholníka vizualizujete tibetské božstvá, s ktorými zahájite určitú komunikáciu. Tibetské božstvá vám naznačia postup komunikácie. Keď toto zvládnete so všetkými Reiki znakmi z kurzov, tak do predstavy jedného meteoritu vizualizujte nekonečné množstvo ďalších meteoritov. Stačí, keď máte predstavu 6 rozmerného meteoritu a myšlienku, že sú v ňom všetky meteority. Vtedy sa stretnete s predstavou Budhu. Znak Reiki umiestnite zo zadného zrakového centra do oblasti hlasiviek a odtiaľto s ním pracujte.

RITUÁLNE REIKI
Na to, aby Reiki znaky pôsobili ešte účinnejšie, je vhodné prejsť jednotlivými kurzami Reiki alebo sa zasvätiť sám pomocou starých tibetských zasväcovacích postupov a to pomocou znaku, ktorý je zverejnený na prvej strane Reiki školy ako posledný. Pri tomto rituáli začnite myslieť na jednotlivých učiteľov Reiki u nás a v zahraničí. Prečítajte si ich knižky a majte voči majstrom Reiki tie najhlbšie city. Môžete ísť ešte ďalej a predstavovať si, že sa učiteľ so vás prevtelil a je vašou fyzickou a duševnou súčasťou. Pre zvýšenie efektu si môžete v sebe predstavovať všetkých významnejších Reiki učiteľov, ktorí ešte žijú, pretože zasvätenie môže previesť iba živá osoba. Zároveň si začnete predstavovať posledný Reiki znak, ktorý sa podobá na blesk. Tento znak si predstavíte z pravej strany s ušným lalokom. Za znakom si ďalej predstavíte tvár Budhu ako zlatú masku. Znak si môžete ďalej predstavovať vo farbách dúhy. Takto tento rituál robte a neustále opakujte, až máte pocit, že už naplno vo vás pôsobí.

NEGATÍVA REIKI
Samozrejme, že každá vec má aj svoju odvrátenú tvár a to platí aj pre Reiki. Pokiaľ niekto dlhodobo a trvalo praktizuje Reiki systém pre osobný prospech a jediným cieľom je iba osobná prestíž, túžba zarábať a z Reiki urobiť obchodný artikel, ten v konečnom dôsledku na to dopláca zdravím a zlým duševným stavom. Na dôvažok negatívne poznamenáva karmu svojich potomkov. Ten, kto Reiki systém zoberie iba ako energetické liečiteľstvo a nevidí v Reiki systéme aj cestu duchovného rozvoja seba aj ostatných , si podpísal vlastný rozsudok a to prísny rozsudok. Aby tieto negatíva nenadobudli účinnosť, treba sa snažiť Reiki systém spájať s inými systémami a takýmto spôsobom ho rozvíjať. Ďalej väzba iba na jeden zdroj životných energií a v tomto prípade na predstavu meteoritu pôsobí sama o sebe ako deštrukcia. Preto doplníme Reiki systém o ďalšie systémy: Tao systém, tantrický systém, bizantský systém a šamanský systém.

::::::: TAO TECHNIKY

DELENÝ KRUH
Keď chcete praktizovať TAO systém tak si treba uvedomiť, že vznikol v budhistickom prostredí starovekej Číny. Jeho základom je všeobecne známy kruh rozdelený na bielu a čiernu plochu. V bielom poli sa nachádza čierna bodka a v čiernom poli biela bodka.

ENERGIA
Keď si budete predstavovať znak JING-JANG, tak si treba uvedomiť, že tento znak je uzavretý do kruhu a zároveň obsahuje časť znaku v bielej farbe a časť znaku v čiernej farbe. V TAO znaku prezentovanom ako JING-JANG nám ide o energetické liečenie. Keď ním chcete hromadiť v sebe energiu, tak celý znak v kruhu bude čierny a stredom prechádza biela čiara. Bodky v obidvoch častiach sú biele. Keď chcete, aby energia od vás odchádzala, je celý znak v kruhu biely a zároveň rozdelený čiernou čiarou. Bodky sú čierne. Pokiaľ budete používať znak ako bielo-čierny, tak energia prichádza a zároveň odchádza. V takomto stave JING-JANG znak používame na výmenu informácií medzi ľuďmi.

DIAMANT
TAO energia sa získava z predstavy diamantu, cez ktorý sa ľudská psychika napája na všetky druhy diamantov.

TAO znaky
So znakom sa treba postupne naučiť pracovať a to hlavne tak, že si znak neustále vizualizujete, neustále kreslíte, neustále si ho predstavujete či už so zatvorenými, alebo otvorenými očami. Vo svojej mysli si ho musíte kedykoľvek v čo najkratšom čase predstaviť, udržať ho koncentráciou zmyslov. S TAO znakom sa musíte naučiť presúvať do všetkých častí svojho tela za účelom samoliečby. Vizualizujete si vo svojej mysli TAO znak a jeho predstavu posuniete vo svojom tele alebo presuniete do tela inej osoby. Zároveň sa koncentrujete na to, aby vás liečil. Pri liečbe zistíte, že TAO znak sa akoby sám rozhodol ísť do určitej oblasti a to často napriek tomu, že táto oblasť nie je podľa vás chorá. TAO znak je tak programovaný, aby išiel do tej časti tela, ktorú treba liečiť ako prvú. Vy sa snažte TAO znakom dôverovať.

ITING ZNAKY
TAO systém je dôslednejšie prepracovaný systém, ktorý využíva aj vonkajšie okolie znaku a to často pridávaním vodorovných čiarok, ktorých je spravidla šesť nad sebou. Tieto čiary nad sebou sú buď z jedného, alebo z dvoch kusov. Príkladov na znaky ITING je v ezoterickej literatúre dostatok. Ďalej sa okolo znaku dávajú aj bodky a to zvyčajne po obvode znaku. Keď k TAO znaku pridáte čiary uložené nad sebou, tak vo vašom tele aktivizujete celú šedú kôru, kde sa nachádzajú akupunktúrne dráhy a body. Keď k TAO znaku pridáte bodky, tak zároveň aktivizujete akupunktúrne body v koži a svaloch.

ASTRÁLNE TAO
Keď ste už dostatočne dlho pracovali s TAO znakmi a nerobí vám žiadne problémy ho vizualizovať vo vašej mysli a to tak, aby ste ho videli, počuli, cítili, chutnali a hmatali, dokážete ho bez akýchkoľvek problémov presúvať, dokážete si ho predstaviť v bielej, čiernej a bieločiernej farbe, môžete pristúpiť k vyššiemu Astrálnemu TAO. Ako na to?
Je nutné, aby ste si zadovážili aspoň obrázok diamantu podľa vlastného výberu. Ďalej budete potrebovať knihu, kde sú zobrazené dve bytosti Šiva a Šakty. Ďalej je potrebné naštudovať si základy RITUÁLNEJ ŠKOLY. Začnete tým, že si v zadnom zrakovom centre predstavíte diamant. Musíte mať pocit, že ho vidíte naraz zo štyroch svetových strán a zároveň zdola aj zhora. Potom do vnútra tejto šesťrozmernej predstavy umiestnite niektorý TAO znak ohraničený do kruhu. Okolo kruhu vizualizujete božstvá, s ktorými zahájite určitú komunikáciu. Šiva a Šakty vám naznačia postup komunikácie. Postupne nezabudnite do predstavy jedného diamantu vložiť predstavu, že sú v ňom všetky diamanty. Vtedy sa stretnete s predstavou Budhu. Znak TAO umiestnite zo zadného zrakového centra do oblasti zubov a odtiaľto s ním pracujte.

RITUÁLNE TAO
Na to, aby TAO znaky pôsobili ešte účinnejšie, je vhodné prejsť jednotlivými kurzami TAO alebo sa zasvätiť sám pomocou starých čínskych zasväcovacích postupov. Pri tomto rituáli začnite myslieť na jednotlivých učiteľov TAO u nás a v zahraničí. Prečítajte si ich knižky a majte voči majstrom TAO tie najhlbšie city. Môžete ísť ešte ďalej a predstavovať si, že sa učiteľ so vás prevtelil a je vašou fyzickou a duševnou súčasťou. Pre zvýšenie efektu si môžete v sebe predstavovať všetkých významnejších TAO učiteľov, ktorí ešte žijú, pretože zasvätenie môže previesť iba živá osoba. Zároveň si začnete predstavovať TAO znak. Tento znak si predstavíte s prostredníkom a prstenníkom na ľavej strane znaku. Zároveň si vpravo hore nad znakom predstavujte výrez mesiaca. Takto tento rituál robte a neustále opakujte, až máte pocit, že už naplno vo vás pôsobí.

NEGATÍVA TAO
Samozrejme, že každá vec má aj svoju odvrátenú tvár a to platí aj pre TAO. Pokiaľ niekto dlhodobo a trvalo praktizuje TAO systém pre osobný prospech a jediným cieľom je iba osobná prestíž, túžba zarábať a z TAO urobiť obchodný artikel, ten v konečnom dôsledku na to dopláca zdravím a zlým duševným stavom. Na dôvažok negatívne poznamenáva karmu svojich potomkov. Ten, kto TAO systém zoberie iba ako energetické liečiteľstvo a nevidí v TAO systéme aj cestu duchovného rozvoja seba aj ostatných , si podpísal vlastný rozsudok a to prísny rozsudok. Aby tieto negatíva nenadobudli účinnosť, treba sa snažiť TAO systém spájať s inými systémami a takýmto spôsobom ho rozvíjať. Ďalej väzba iba na jeden zdroj životných energií a v tomto prípade na predstavu diamantu pôsobí sama o sebe ako deštrukcia. Preto doplníme TAO systém o ďalšie systémy: tantrický systém, bizantský systém a šamanský systém.

::::: TANTRA TECHNIKA

LOTOS
Keď chcete praktizovať TANTRICKÝ systém, tak si treba uvedomiť, že vznikol v hinduistickom prostredí starovekej Indie. Jeho základom je všeobecne známy lotosový kvet.

ENERGIA
Keď si budete predstavovať TANTRICKÉ znaky, často uvádzané pod názvom čakry, tak si treba uvedomiť, že tieto znaky sú uzavreté v kruhu a obkolesené okvetnými lístkami. Aj tu platí zásada o farbách a energiách.

ŽIVÉ ĽUDSKÉ KOSTI
TANTRA energia sa získava z predstavy živých ľudských kostí, cez ktoré sa ľudská psychika napája na všetky druhy ľudských kostí.

TANTRA ZNAKY
S TANTRA znakmi sa treba postupne naučiť pracovať a to hlavne tak, že si znak neustále vizualizujete, neustále kreslíte, neustále si ho predstavujete či už so zatvorenými, alebo otvorenými očami. Vo svojej mysli si ho musíte kedykoľvek v čo najkratšom čase predstaviť, udržať ho koncentráciou zmyslov. TANTRA znak sa musíte naučiť presúvať do všetkých častí svojho tela za účelom samoliečby. Vizualizujete si vo svojej mysli TANTRA znak a jeho predstavu posuniete vo svojom tele alebo presuniete do tela inej osoby. Zároveň sa koncentrujete na to, aby vás liečil. Pri liečbe zistíte, že TANTRA znak sa akoby sám rozhodol ísť do určitej oblasti a to často napriek tomu, že táto oblasť nie je podľa vás chorá. TANTRICKÉ znaky sú tak programované, aby išli do tej časti tela, ktorú treba liečiť ako prvú. Vy sa snažte TANTRICKÝM znakom dôverovať. TANTRICKÝ systém je tiež dôsledne prepracovaný systém, ktorý využíva dopĺňanie ďalších prvkov do vnútorného priestoru znaku a to často pridávaním písmenkových znakov sanskritu (hinduistické alebo budhistické písmo).V TANTRIZME sa do znakov vkladajú zvieratá a hinduistické božstvá s množstvom hláv, rúk a nôh. Písmenkové znaky sa môžu písať aj do okvetných lístkov. Musíte vyskúšať vlastnou praxou, ako sa takto upravené znaky budú chovať. Keď do TANTRICKÉHO znaku vložíte určité písmená alebo božstvá, tak sa tento znak posunie do určitej časti vášho tela.

ASTRÁLNA TANTRA
Keď ste už dostatočne dlho pracovali s TANTRA znakmi (lotosy, čakry) a nerobí vám žiadne problémy ich vizualizovať vo vašej mysli a to tak, aby ste ho videli, počuli, cítili, chutnali a hmatali, dokážete ho bez akýchkoľvek problémov presúvať, dokážete si ho predstaviť v bielej, čiernej a bieločiernej farbe, môžete pristúpiť k vyššej astrálnej forme TANTRY.
Ako na to? Je nutné, aby ste si zadovážili aspoň obrázok kosti a vždy mysleli na živé kosti v ľuďoch. Ďalej budete potrebovať knižku, kde sú zobrazené hinduistické božstvá, ktoré majú plno rúk, nôh a hláv. Ďalej je dobré naštudovať si základy RITUÁLNEJ ŠKOLY.
Začnete tým, že si v zadnom zrakovom centre predstavíte živú ľudskú kosť. Musíte mať pocit, že ju vidíte naraz zo štyroch svetových strán a zároveň zdola aj zhora. Potom do vnútra tejto šesťrozmernej predstavy umiestnite niektorý TANTRA znak ohraničený kruhom s lupienkami. Okolo znaku vizualizujete božstvá, s ktorými zahájite určitú komunikáciu. Mnohoruké, mnohonohé a mnohohlavé božstvá vám naznačia postup komunikácie. Postupne nezabudnite do predstavy jednej kosti vložiť predstavu, že sú v nej všetky živé kosti. Vtedy sa stretnete s najvyšším hinduistickým božstvom. TANTRA znaky umiestňujeme do zubov, hlasiviek, malého mozgu, temenného mozgu. Odtiaľto s ním pracujte.

RITUÁLNA TANTRA
Na to, aby TANTRA znaky pôsobili ešte účinnejšie, je vhodné prejsť jednotlivými kurzami TANTRY alebo sa zasvätiť sám pomocou starých hinduistických a budhistických zasväcovacích postupov. Pri tomto rituáli začnite myslieť na jednotlivých učiteľov TANTRY u nás a v zahraničí. Prečítajte si ich knižky a majte voči majstrom TANTRY tie najhlbšie city. Môžete ísť ešte ďalej a predstavovať si, že sa učiteľ so vás prevtelil a je vašou fyzickou a duševnou súčasťou. Pre zvýšenie efektu si môžete v sebe predstavovať všetkých významnejších učiteľov TANTRY, ktorí ešte žijú, pretože zasvätenie môže previesť iba živá osoba. Zároveň si začnete predstavovať niektorý TANTRA znak, ku ktorému pridáte predstavu žolíkovej karty po pravej strane znaku. Ďalej si predstavujete, ako do tantrického znaku zabodnete meč. Meč zabodnete do ľavej strany znaku. Nad znakom vizualizujte muža v stredovekom brnení, ako drží v ruke minerál smolinca. Túto rituálnu predstavu neustále opakujte, až máte pocit, že už naplno vo vás pôsobí.

NEGATÍVA TANTRY
Samozrejme, že každá vec má aj svoju odvrátenú tvár a to platí aj pre TANTRU. Pokiaľ niekto dlhodobo a trvalo praktizuje Tantrický systém pre osobný prospech a jediným cieľom je iba osobná prestíž, túžba zarábať a z TANTRY urobiť obchodný artikel, ten v konečnom dôsledku na to dopláca zdravím a zlým duševným stavom. Na dôvažok negatívne poznamenáva karmu svojich potomkov. Myslite na svoj vlastný duchovný rozvoj a rozvoj ostatných.

::::::: BYZANTSKÁ TECHNIKA

RUKA
Keď chcete praktizovať Byzantský systém, tak si treba uvedomiť, že vznikol v Turecku v dobách rozvíjajúceho sa kresťanstva, ktoré je súčasťou dnešného pravoslávneho vyznania.

ENERGIA
Keď si budete predstavovať znak ruky tak si treba uvedomiť, že je to znak a zároveň aj obrysom ruky ohraničený objekt. Aj tu platia zásady, že čierna ruka je energetický príjem, biela ruka je energetický výdaj a čiernobiela slúži na výmenu myšlienok.

MINERÁL SÍRY
V tomto systéme sa získava energia z predstavy minerálu síry, cez ktorý sa ľudská psychika napája na všetky minerály síry.

BYZANTSKÉ ZNAKY
S týmito znakmi sa treba postupne naučiť pracovať a to hlavne tak, že si znak neustále vizualizujete, neustále kreslíte, neustále si ho predstavujete či už so zatvorenými, alebo otvorenými očami. Vo svojej mysli si ho musíte kedykoľvek v čo najkratšom čase predstaviť, udržať ho koncentráciou zmyslov. Znak Ruky sa musíte naučiť presúvať do všetkých častí svojho tela za účelom samoliečby. Vizualizujete si vo svojej mysli znak Ruky a jeho predstavu posuniete vo svojom tele alebo presuniete do tela inej osoby. Zároveň sa koncentrujete na to, aby vás liečil. Pri liečbe zistíte, že znak Ruky sa akoby sám rozhodol ísť do určitej oblasti a to často napriek tomu, že táto oblasť nie je podľa vás chorá. Vy sa snažte znaku Ruky dôverovať. Byzantský systém je tiež dôsledne prepracovaný systém, ktorý využíva tú možnosť, že pri predstave ruky si môžete jednotlivé prsty ruky predstavovať v rôznych polohách. Pri predstave ruky, kde sú napríklad spojené spolu ukazovák a palec, ovplyvňujete priamo určitú časť v tele. V znaku ruky, kde si vždy predstavujete prsty v inej polohe, pôsobíte v určitej časti tela bez možnosti, aby sa znak voľne pohyboval. Tieto cvičenia sa podobajú cvičeniam, ktoré sa nazývajú Prstové mody. Do znaku ruky možno vkladať aj písmená malej gréckej abecedy. Možno vkladať aj čiary na dlani.

ASTRÁLNA ÚROVEŇ
Keď ste už dostatočne dlho pracovali so znakom RUKY a nerobí vám žiadne problémy ho vizualizovať vo vašej mysli a to tak, aby ste ho videli, počuli, cítili, chutnali a hmatali, dokážete ho bez akýchkoľvek problémov presúvať, dokážete si ho predstaviť v bielej, čiernej a bieločiernej farbe, môžete pristúpiť k vyššej astrálnej forme Byzantskej ruky.Ako na to?
Je nutné, aby ste si zadovážili minerál síry. Ďalej budete potrebovať knižku, kde sú zobrazené pravoslávne božstvá, ktoré majú ruky a prsty v rôznych polohách. Ďalej je dobré naštudovať si základy RITUÁLNEJ ŠKOLY. Začnete tým, že si v zadnom zrakovom centre predstavíte minerál síry. Musíte mať pocit, že ho vidíte naraz zo štyroch svetových strán a zároveň zdola aj zhora. Potom do vnútra tejto šesťrozmernej predstavy umiestnite znak ruky. Okolo znaku vizualizujete božstvá, s ktorými zahájite určitú komunikáciu. Božstvá vám rituálmi prstov naznačia spoločnú komunikáciu. Imagináciou prepojenia všetkých minerálov síry sa stretávate s BOHORODIČKOU. Bizantský znak umiestňujete do oblasti malého mozgu.

RITUÁLNA ÚROVEŇ
Na to, aby Byzantské znaky pôsobili ešte účinnejšie, je vhodné prejsť špeciálnymi kurzami alebo sa zasvätiť sám pomocou starých bizantských zasväcovacích postupov. Pri tomto rituáli začnite myslieť na jednotlivých učiteľov a liečiteľov znaku ruky . Prečítajte si ich knižky a majte voči majstrom znaku ruky tie najhlbšie city. Môžete ísť ešte ďalej a predstavovať si, že sa učiteľ do vás prevtelil a je vašou fyzickou a duševnou súčasťou. Pre zvýšenie efektu si môžete v sebe predstavovať všetkých významnejších vyznavačov liečby pomocou znaku ruky, ktorí ešte žijú, pretože zasvätenie môže previesť iba živá osoba. Zároveň si začnete predstavovať znak ruky, ku ktorému vpravo hore pridáte znak žiariaceho slnka. Na dlaň ruky umiestnite predstavu dieťaťa. Vľavo od dlane umiestnite zástavu so znakom ruky so zapichnutým klincom. Túto rituálnu predstavu neustále opakujete, až máte pocit, že už naplno na vás pôsobí.

NEGATÍVA
Platia ako pri predchádzajúcich systémoch.

:::::: ŠAMANSKÁ TECHNIKA

KONSKÁ HLAVA
Keď chcete praktizovať Šamanský systém je treba si uvedomiť, že vznikol v Ázii, v dobách rozvoja islamu.

ENERGIA
Keď si budete predstavovať znak KONSKEJ HLAVY, tak si treba uvedomiť, že je to po obvode uzavretý objekt. Vo vnútri je konské oko. Aj tu platí zásada, že čierna konská hlava je energetický príjem, biela energetický výdaj a čiernobiela slúži na výmenu myšlienok.

STRIEBRO
V tomto systéme sa získava energia z predstavy striebra, cez ktorú sa ľudská psychika napája na všetky kúsky striebra vo svete.

ŠAMANSKÉ ZNAKY
S týmito znakmi sa treba postupne naučiť pracovať a to hlavne tak, že si znak neustále vizualizujete, neustále kreslíte, neustále si ho predstavujete či už so zatvorenými, alebo otvorenými očami. Vo svojej mysli si ho musíte kedykoľvek v čo najkratšom čase predstaviť, udržať ho koncentráciou zmyslov. Znak Konskej hlavy sa musíte naučiť presúvať do všetkých častí svojho tela za účelom samoliečby. Vizualizujete si vo svojej mysli znak Konskej hlavy a jeho predstavu posuniete vo svojom tele alebo presuniete do tela inej osoby. Zároveň sa koncentrujete na to, aby vás liečil. Pri liečbe zistíte, že znak Konskej hlavy sa akoby sám rozhodol ísť do určitej oblasti a to často napriek tomu, že táto oblasť nie je podľa vás chorá. Vy sa snažte znaku Konskej hlavy dôverovať. Šamanský systém je dôsledne prepracovaný systém, ktorý využíva tú možnosť, že pri predstave Konskej hlavy na drevenej rúčke si pridáte rôzne farebné stuhy a rytmickým spôsobom udierate drevenou rúčkou o pevný podklad.

ASTRÁLNA ÚROVEŇ
Keď ste už dostatočne dlho pracovali so znakom Konskej hlavy a nerobí vám žiadne problémy ho vizualizovať vo vašej mysli a to tak, aby ste ho videli, počuli, cítili, chutnali a hmatali, dokážete ho bez akýchkoľvek problémov presúvať, dokážete si ho predstaviť v bielej, čiernej a bieločiernej farbe, môžete pristúpiť k vyššej astrálnej forme Konskej hlavy.
Ako na to? Je nutné, aby ste si zadovážili kus striebra. Ďalej budete potrebovať knižku, kde sú zobrazení anjeli. Je dobré naštudovať si základy RITUÁLNEJ ŠKOLY. Začnete tým, že si v zadnom zrakovom centre predstavíte striebro. Musíte mať pocit, že ho vidíte naraz zo štyroch svetových strán a zároveň zdola aj zhora. Potom do vnútra tejto šesťrozmernej predstavy umiestnite znak Konskej hlavy. Okolo znaku vizualizujete operené božstvá, s ktorými zahájite určitú komunikáciu. Šamanský znak umiestňujete do oblasti temenného mozgu.

RITUÁLNA ÚROVEŇ
Na to, aby ŠAMANSKÝ ZNAK pôsobil ešte účinnejšie, je vhodné prejsť špeciálnymi kurzami alebo sa zasvätiť sám pomocou starých šamanských postupov. Pri tomto rituáli začnite myslieť na jednotlivých učiteľov a liečiteľov znaku Konskej hlavy . Prečítajte si ich knižky a majte voči majstrom znaku Konskej hlavy tie najhlbšie city. Môžete ísť ešte ďalej a predstavovať si, že sa učiteľ do vás prevtelil a je vašou fyzickou a duševnou súčasťou. Pre zvýšenie efektu si môžete v sebe predstavovať všetkých významnejších vyznavačov liečby pomocou znaku Konskej hlavy, ktorí ešte žijú, pretože zasvätenie môže previesť iba živá osoba. Zároveň si začnete predstavovať znak Konskej hlavy, ku ktorému pridáte predstavu určitého kusu mamutej kosti a to po pravej strane. Po ľavej strane Konskej hlavy rozhádžete kosti čerstvo zabitých zvierat. Túto rituálnu predstavu Túto rituálnu predstavu neustále opakujete, až máte pocit, že už naplno na vás pôsobí.

NEGATÍVA
Platia ako pri predchádzajúcich systémoch.

Pridaj komentár