Sexuálna škola sa zaoberá poznaním vlastnej sexuality, jej ovládnutím a transformovaním k ďalším možnostiam.

Čím sa vlastne v Sexuálnej škole začína?
Adept školy sa musí naučiť voľne a bez zábran hovoriť o ľudskej sexualite po určitý stupeň intímnosti. Je všeobecne známe, ako je rozprávanie o ľudskej sexualite tabuizované. Pri spoločných stretnutiach je nutné dokázať formulovať svoje názory na sexualitu bez zjavných stránok červenania sa a ostychu. Dalo by sa povedať, že sa treba na vec sexuality pozerať ako profesionálny sexuológ.

V škole prevádzate aj fyzický sex?
V žiadnom prípade Sexuálna škola nepestuje sexuálny kontakt v žiadnej forme. Adept školy prevádza svoj sexuálny fyzický život mimo rámec školy a je to jeho výhradná vec, aký sexuálny život vedie. Samozrejme, z morálneho hľadiska by nemal viesť taký sexuálny život, ktorý poburuje okolie a vedie k sexuálnym úchylkám nad rámec zákona.

Nemajú adepti Sexuálnej školy obavy, že sa v nich objaví alebo rozvinie niektorá sexuálna úchylka?
Tým, že sa učia hlbšie poznať sexuálne prejavy si uvedomujú nutnosť kontroly a transformácie. Dokážu zastaviť deštruktívny vplyv sexuálnych úchyliek a dochádza k ozdravovaniu aj tejto oblasti ich života. Samozrejme, pokiaľ niektorý trpí sexuálnymi úchylkami a postaví meditačnú prax na nekontrolovanosti úchylky, tak musí prerušiť pôsobenie v Sexuálnej škole a keď chce pokračovať, podrobuje sa liečeniu u odborného sexuológa.

Čo v Sexuálnej škole považujete za sexuálnu úchylku?
Za sexuálnu úchylku považujeme a netolerujeme fyzické prevádzanie idúce do krajnosti ako exhibicionizmus prevádzaný na verejných miestach. Pokiaľ je sexuálne prevádzanie realizované napríklad v nočných podnikoch alebo uzavretej spoločnosti, nič proti tomu nemáme. Ďalej sem patria všetky fyzicky vykonávané sexuálne prejavy ako pedofília (zneužívanie detí na sexuálne ukájanie), masochizmus(ubližovanie sebe samému spojené so sexuálnym vzrušením), sadizmus (fyzické a psychické týranie osôb), zoofília zneužívanie zvierat na sexuálne ukájanie). Adept školy nesmie stavať sexuálne meditácie na úchylkách sexuálneho prejavu. Nesmie svojimi sexuálnymi aktivitami poburovať verejnosť, ubližovať sebe ani iným. Dodržuje určitý stupeň morálnosti a neporušuje v tejto oblasti zákon.

Kde je podľa Sexuálnej školy hranica morálneho a nemorálneho sexuálneho spôsobu života?

Znovu opakujem, že sexuálny život adepta školy je výhradne jeho súkromnou záležitosťou. Morálka je tu určená zákonom. Adept školy nesmie prepadať do extrémnych foriem sexuality vo fyzickom význame. V samotnej škole sa sexualita cvičí výhradne v rovine imaginárnych predstáv. Pokiaľ má adept školy záujem praktizovať rôzne formy fyzickej sexuality, robí tak mimo rámec Sexuálnej školy.

Čo máme rozumieť pod realizáciou sexuálnych cvičení v imaginárnej rovine?

Adept školy sa musí naučiť hovoriť o sexuálnych problémoch ako sexuológ. Ďalej si musí vo svojej mysli predstaviť všetky druhy sexuálnych aktivít ako sú: pedofília, zoofília, fetišizmus, masturbácia, nymfománia, narcizmus, exhibicionizmus, incest, masochizmus, lesbizmus, homosexualita, sadizmus, fekalofília, nekrofília, asexualita – bez známok znechutenia a odmietania. Takto robí iba vo svojej mysli a v predstavách. Nerobí tak vo fyzickej forme.

Čo adept školy dosahuje uvoľnením takýchto predstáv vo svojej mysli?

Keď si človek nedokáže vo svojej predstave voľne vizualizovať všetky formy sexuality, tak si blokuje určitú časť psychiky. Ďalej táto časť psychiky blokuje určité časti mozgu a tela. Neschopnosť pracovať so sexuálnymi predstavami tohto druhu blokuje často aj tvorbu bioenergií v ľudskom tele, čo má za následok aj zdravotné problémy.

Nie je tu riziko, že niekto takýmto predstavám podľahne?
Pokiaľ niekto takýmto predstavám podľahne, tak len preto, že ich v skutočnosti v sebe dávno nosí a teraz sú vyplavené na povrch. Je tu aj opačná možnosť, keď človek na základe takýchto predstáv prehodnotí svoj sexuálny život a urobí ho plnohodnotnejší. Keď niekto cíti, že úchylnému spôsobu života nedokáže odolať, tak má možnosť liečby u sexuológa alebo môže využiť Silvovu školu na ovládnutie seba samého, a teda aj svojej sexuality.

Kam smerujú ďalšie imaginárne cvičenia Sexuálnej školy?
Ďalšie cvičenia smerujú do oblasti sexuálnych slov a sexuálnych pojmov, ktoré sa adepti naučia vyslovovať. Zároveň sa učia, čo pod jednotlivými slovami treba rozumieť. Zaoberajú sa aj perverznými a vulgárnymi slovami. Nevyslovujú ich nahlas, ale vnútorným hlasom si ich neustále opakujú. Mohli by ste sa opýtať, na čo je to všetko dobré? Človek má zvyčajne nepríjemné pocity, keď takéto slovo počuje. To je v zásade správne, no na druhej strane zábrana vyslovovať takéto slová vo svojom vnútri alebo intímnom živote vedie k blokácii bioenergií v šedej kôre mozgovej. Teda vo svojom vnútri nadávajte, koľko chcete. V intímnom živote si z vulgárnych slov vytvorte rôzne zdrobneniny. No na verejnosti žiadne vulgárnosti!

Skúste sa podrobnejšie pozrieť na nácvik imaginárnych sexuálnych úchyliek.
Zoofília

Adept školy si vo svojom vnútri predstavuje sexuálne obrazy pohlavného styku neznámeho človeka s rôznymi druhmi zvierat. Keď dokáže vyvolať takéto obrazy bez negatívnych pocitov, tak si predstaví svoj vlastný pohlavný akt s čo najväčším počtom zvieracích druhov. Znovu podotýkam, že ide o psychoterapeutický akt a zoofíliu fyzického charakteru zásadne odmietame. Postihuje ju aj zákon.

Pedofília

Adept školy si vo svojom vnútri predstavuje sexuálne obrazy daného charakteru. V ľudských aj zvieracích kultúrach boli a aj sú takéto prejavy ešte stále možné. U niektorých ľudí sa vynárajú z hĺbky podvedomia. Iní sa jednoducho nevedia sexuálne ináč vzrušiť. Niektorí rodičia majú svoje deti v úvodzovkách až príliš radi. V terapii ide u dotyčného človeka uvoľniť toto napätie. Neustála túžba, ktorá sa neventiluje, môže prerásť do fyzických skutkov. Pedofília vo fyzickej podobe je akt nemorálny.

Fetišizmus

Adept školy sa vciťuje do pocitov človeka, ktorého vzrušujú niektoré časti odevu iného človeka. Môže ísť aj o fotografie, knihy alebo iné predmety, ktoré milovaný objekt užíval a vlastnil. Nejde tu o fyzický fetišizmus. Zásadne treba odlíšiť od imaginárnych predstáv, kde je pre vás postupne akýkoľvek objekt, aj ten najhnusnejší, objektom sexuálneho vzrušenia a imaginárneho vyvrcholenia v sexuálnych predstavách. V sexuálnom fyzickom živote je to súkromná vec každého človeka.

Nymfománia

Adept školy sa vciťuje a predstavuje si, ako to prebieha v človeku, ktorý musí neustále dosahovať sexuálne vyvrcholenie. Samozrejme, u muža je ohraničené množstvom a rýchlosťou tvorby spermií. Ženskí adepti môžu vo fyzickej rovine dosahovať orgazmus za orgazmom. Pri imaginárnych predstavách sú muži aj ženy v tomto prípade rovnocenní. Z rozprávania poznám mužov, ktorí si vypestovali orgastické sťahy v oblasti pohlavných orgánov a prostaty, čo dokážu dosahovať aj pri fyzickom sexe. Pripomína to zovretie a uvoľnenie tejto oblasti. Pri imaginárnom nácviku si adept vo fyzickom kľude predstavuje orgazmus alebo ejakuláciu idúcu v malých časových úsekoch za sebou. Pri ukončení orgazmu alebo ejakulácie musí mať pocit, že keď nebude ďalšia sexuálna aktivita, tak prinajlepšom skončí v bezvedomí. Znovu pripomínam, že nymfománia degraduje človeka k posadnutosti sexom.

Exhibicionizmus

Adept školy si predstavuje vo svojom vedomí obrazy vystavenia vlastnej nahoty na obdiv na verejných miestach. Zároveň má pocit, že miluje svoju nahotu a svoje pohlavné orgány. Znovu pripomínam, že fyzický exhibicionizmus je za hranicou zákona.

Incest

Adept školy si predstavuje a vytvára si obrazy o sexuálnych aktivitách so všetkými príslušníkmi svojej rodiny bez rozdielu veku a pohlavia. Tu často naráža na silné bloky, ktoré sú z hľadiska biologického rozvoja správne, no v imaginárnych predstavách takéto tabu musí zmiznúť. Incest fyzického charakteru je negatívna záležitosť.

Masochizmus

Adept školy si dokáže vytvárať všetky druhy a techniky sebaubližovania spojeného s imaginárnymi predstavami sexuálneho vyvrcholenia. Teda nedosahuje sexuálne vyvrcholenie fyzického charakteru, ale iba vo vlastných predstavách. Masochizmus vo fyzickej podobe presahujúci určité hranice je trestný a takáto úchylka zničí osud človeka.

Lesbizmus

Adept školy sa vcíti do pocitov ženy a ženy mužatky. Vytvára si lesbické predstavy. Prežíva imaginárne zážitky ženskej lesbickej lásky. Takéto cvičenia robia aj mužskí meditujúci. Pri týchto predstavách dosahujú vnútorný pocit vyvrcholenia.

Homosexualita

Adept školy, a to aj ženského pohlavia, sa vciťuje čo najvernejšie do pocitov homosexuálov, či už hrajúci rolu „mamičky“ alebo „otecka“. Zbavuje sa nepríjemných predstáv a stáva sa tolerantnejší aj k tejto forme sexuality. Aj pri týchto pocitoch dosahuje pocit vnútorného vyvrcholenia.

Fekalofília

Adept školy si predstaví sexuálne predstavy spojené s vlastnými výkalmi, močom, prípadne slinami a menštruačnou krvou. Znovu cvičia aj muži aj ženy. Pri cvičení dosahujú vnútorné sexuálne vzrušenie.

Narcizmus

Adept školy si predstaví milovanie samého seba so sebou samým a dosahuje imaginárne sexuálne vyvrcholenie. Podotýkam, že fyzický narcizmus je úchylka, ktorá môže riadne naštrbiť život človeka.

Asexualita

Adept školy si vytvára predstavy o nezmyselnosti sexuálneho života, odmieta všetko, čo so sexom súvisí. Cvičenie vrcholí, keď odmieta aj každú myšlienku na sex a každý pocit sexuálneho záchvevu svojej duše. Na rozdiel od skutočných fyzických asexuálov dosahuje aj z odmietania sexuality sexuálne vzrušenie imaginárneho charakteru.

Ako imaginárne cvičíte rôzne sexuálne praktiky a polohové techniky?
Adept školy si musí dokázať predstaviť každý druh sexuálnej techniky ako je klasický pohlavný sex, masturbácia, análny sex, orálny sex, sex s jedným partnerom, sex v skupine a všetky druhy sexuálnych polôh – všetko v rámci Sexuálnej školy imaginárne s pocitom ženského a mužského vyvrcholenia. Každý si nájde dostatok námetov v príslušnej literatúre.

Ako je to s nácvikom zvieracej sexuality v rámci Sexuálnej školy?
Toto je zložitejšia záležitosť. Adept si musí vedieť predstaviť seba ako zviera. Tu musí uplatniť techniku rozdvojenej osobnosti. Zabudnúť na svoje psychické a fyzické ja. Mať pocit, že do jeho tela sa dostalo žijúce zviera a čo najdetailnejšie sa do všetkého vcítiť. Treba sa vciťovať do zvierat v ruji, teda v stave sexuálneho párenia. Treba aktivizovať zbytky feromónových buniek v oblasti nosnej sliznice, ktoré u človeka zakrneli. Adept musí mať pocit, že je dostatok jedla, vhodná teplota a páriť sa musí či chce, alebo nechce. Jednoducho ho to ovláda a nepustí. Má pocit, že párenie mu rozkazuje a on sa mu podriaďuje. Dosahuje zvieracie sexuálne vyvrcholenie. Pri nácviku techniky sa aktivizujú zbytky feromónových buniek v nose a odtiaľ to cez mozog postupuje do miechy cez stavce až do kostrče. Z miechy vychádza asi 34 nervov k svalovým bunkám celého tela. Miecha je približne guľovitého tvaru na povrchu s bunkami bielej hmoty a vo vnútri s bunkami šedej kôry mozgovej. Tí, ktorým takéto imaginárne cvičenia nejdú, si musia uvedomiť, že naši predkovia boli zvieratá, ktoré sa až časom naučili myslieť. Vnútorný psychický postoj, že naši predkovia neboli zvieratá, blokuje činnosť miechy a hlavne jej bioenergetickú potenciu. Aký blahodárny účinok má táto imaginácia na zdravotný stav miechy a z neho idúce nervstvo ocenili tí, ktorí cvičenia trvale cvičili.

Spomínali ste mužskú sexualitu. Pokúste sa rozvinúť túto tému.
Adept školy sa imaginárne vciťuje do pocitov mužov, ktorých sexuálne vedomie sídli v strede mozgu. Toto centrum sa dá energeticky postupne objaviť a vyciťovať. Sú to typy mužov „drevorubačov“, na ktorých je vidieť, že v mužskom fyzickom tele sídli mužská dobyvačnosť a hrubá sila. Ďalej sú typy mužov, u ktorých v mužskom fyzickom tele sídli duša ženy so ženskou sexualitou. Ich sexuálne vedomie je posunuté do oblasti pohlavných orgánov. Muž má jemné črty a často sa venuje ženským prácam. V extrémnej forme túži po zmene pohlavia. Adept školy sa musí dokonale do týchto stavov vciťovať a nakoniec sa dokáže vcítiť do obidvoch stavov naraz. To však vyžaduje dlhodobý výcvik.

A čo tvorí nácvik ženskej sexulity?
Adept školy či už žena alebo muž sa vciťuje do pocitov žien, ktorých sexuálne vedomie sídli v strede mozgu. Toto centrum sa postupným cvičením dá vyhľadať a aktivizovať. Tento typ žien má síce ženské telo, ale vo vnútri sídli mužská sexualita. Sú to zvyčajne intelektuálky, ktoré nemajú silnú túžbu otehotnieť, mať deti, často majú fyziologické potiaže s vaječníkmi, rady zastávajú mužské pracovné funkcie. V extréme môžeme hovoriť o mužatkách. Skutočné ženské typy majú sexuálne vedomie uložené v podbruší. Tiež trvalým cvičením ho adept dokáže vyciťovať. Tieto ženy túžia byť matkami za každú cenu, sú domácky založené, vykonávajú výsostne ženskú prácu. Adept školy zvláda obidva druhy ženskej sexuality naraz. V každej predstave dosahuje imaginárny orgastický stav.

Čo možno dosiahnuť neustálym vizualizovaním a dosahovaním ženského a mužského orgazmu?
Adept školy neustálym imaginárnym vyvolávaním ženského orgastického stavu a nacvičeného mužského orgastického stavu dosahuje vytváranie obrovského sexuálneho náboja v oblasti mozgu a podbrušia. V ženskom orgazme máte pocit fyzického sťahovania, vlnenia a rozťahovania maternice a prostaty. V mužskom orgastickom stave máte pocit vlnenia mozgu, jeho imaginárne zovieranie a roztváranie. Keď k tomu pridáte ešte zvieracie vyvrcholenie, tak dôjde prostredníctvom miechy k spojeniu dvoch sexuálnych centier a to mužského v mozgu a ženského v oblasti pohlavných orgánov.

Ako sa pri týchto imaginárnych cvičeniach správajú zmysly adeptov školy?
Keďže adepti školy cvičia vyvolávanie sexuálnych aktivít zo svojho vnútra, je žiadúce mať pri týchto cvičeniach pocit, že vonkajšie senzory ako očné bulvy, uši, nosná sliznica, ústna dutina, jazyk a povrch tela odumreli. Doporučujem odcvičiť Gnostickú školu. Po ukončení cvičenia treba mať pocit oživenia. Čím vierohodnejšia sugerácia, tým lepší účinok. Všetko dianie vo vnútri sa vníma pomocou zmyslových centier v šedej kôre mozgovej. Čuchové centrum – predný mozog čelová časť, zrakové centrum – zadná časť mozgu medzi ľavou a pravou hemisférou, čuchové centrum – zospodu temenného mozgu, sluchové centrum – v obidvoch spánkových lalokoch, hmatové centrum – v zadnej časti mozgu zospodu. Po ukončení cvičenia vrátiť naspäť do vnímania vonkajšieho sveta.

Čo všetko možno robiť s vytvorenou sexuálnou energiou v ľudskom tele?
Adept školy v prvom rade túto sexuálnu energiu dokáže vytvárať v požadovanom množstve a frekvenčnej rezonancii za účelom vlastného preliečovania a preliečovania iných. Sexuálne energie sú základom aj mimoriadnej vitality.

Môže byť sexuálna energia aj nejakým spôsobom nebezpečná?
Mal som pacientky, ktorým sa neustále a dynamicky tvorili sexuálne energie orgastického stavu. Tento stav často zažívajú aj ženy v období zmeny hormonálnej činnosti v prechode. Často sa tento bioenergetický stav podpíše na vypuknutí psychických a zdravotných potiaží. Jediné skutočne neriskantné riešenie je otvorenie kostného systému a voľné odplavovanie resp. vstrebávanie tejto energie do kostného systému a odtiaľ mimo telo. Doporučujem ako bezpečnostný mechanizmus Sexuálnej školy cvičiť Či kung školu. Týmto dôsledne varujem každého, kto bude cvičiť Sexuálnu školu bez cvičení Či kung školy. Cvičením Či kung školy sa vyhnete nebezpečenstvu mimoriadne silných energií.

Skúste zájsť z oblasti sexu do oblasti zamilovanosti.
Adepti školy v podstate dobre zvládajú nácvik imaginárnej sexuality. Skutočné obavy začínajú, keď majú začať cvičiť a rozvíjať zamilovanosť. Tieto stavy môžeme označiť stavom sexuálnej extázy. Cvičia sa neustálym pocitom zamilovanosti, ktorú ste niekedy prežili alebo prežívate. Samozrejmosťou je nácvik návratu do normálneho štandardného stavu psychiky. Stav zamilovanosti postupne zameriavate na všetky krásne a šľachetné udalosti a skutky, na ktoré si vaša myseľ spomenie.

Je možné cvičiť aj špeciálnejšie cvičenia sexuality?
Adept školy – či už priamy účastník klubovej činnosti, alebo meditujúci sám – si nájde na Náboženskej škole časť Hinduizmus zbierku sexuálnych meditačných techník a tiež techniky zamilovanosti. V časti Aktuálne nové poznatky si nájde zdokonalené verzie sexuálnych cvičení. Existujú špeciálne cvičenia sexuality spojené s povahami: hysterickou (uložená v ústnej dutine), epileptickou(uložená v temennom mozgu), schizofrenickou ( v malom mozgu) a psychopatickou (uložená v hlasivkách). Tu treba ovládať Psyché školu a časť Náboženskej a Meditačnej školy. Sexualita v hysterickej povahe ovplyvňuje myslenie človeka nastavené na ustavičné párenie, ktoré ho neustále vzrušuje. V epileptickej povahe je myslenie ovplyvnené sexuálnym ubližovaním – tzv. inkvizítorský sex. V schizofrenickej povahe je myslenie a konanie ovplyvnené oceánskou sexualitou neustáleho dotýkania. V psychopatickej povahe je myslenie a konanie ovplyvnené sexuálnou ritualistikou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.