Podľa názvu si určite každý predstavuje, že sa venuje fyzickému cvičeniu jogy. Niektorí členovia aj skutočne jogu fyzicky cvičia, ale väčšina cvičí jogu iba vo svojej predstave. Teda jedná sa tu o imaginárnu jogu. Aj jednotlivé jogínske predstavy vizualizujeme a pociťujeme výhradne v predstavách.

Je takýto postup klasický alebo jogu chápete ináč?
Nie je to klasický prístup k joge. Na začiatok sa nedomnievame, že joga je indická záležitosť. Stotožňujeme sa s predstavou, že joga je islamského pôvodu a bola rozvíjaná v Indii. Je známe historické miešanie Indie a moslimského sveta. Celý hinduizmus je založený na sexuálnom princípe a cvičenie jogy tento prvok akosi postráda. Naopak, z jogy cítiť snahu o dokonalé ovládnutie svojho tela a všetkých pochodov, ktoré sa v ľudskom tele dejú. Asány sú pre bežných ľudí často mučiace nástroje. Všetko naznačuje a vedie k moslimskému pôvodu jogy.

Prečo jogu cvičíte iba imaginárne v predstavách?
Na jogínske asány a celý jogínsky systém sa pozeráme ako na prostriedok rozvoja hadej sily. O hadej sile toho bolo veľa napísané. No tí, ktorí o nej písali, zvyčajne nepraktizovali jogínsky systém do úplného dôsledku. Pod haďou silou tu rozumieme otvorenie akupunktúrnych bodov a dráh, ktoré sa nachádzajú vo svalovine a koži ľudského tela.

Čo sú vlastne akupunktúrne dráhy a body?
Pod akupunktúrnymi bodmi a dráhami sa v medicíne rozumejú nervové dráhy, nervové spojenia, nervové zakončenia. Akupunktúrne dráhy a body sú totožné s nervstvom kože a svaloviny. Na rozdiel od imaginárne necvičeného jogína alebo bežného človeka má imaginárne cvičiaci adept Jogínskej školy vedome otvorené akupunktúrne dráhy a body. Dokáže v nich aktivizovať nervový vzruch a zase ho uvoľňovať. Vie sa koncentrovať všetkými zmyslami do každého akupunktúrneho bodu vo svalstve a koži.

Čo potom prináša imaginárne cvičenie jogy pre adepta školy?
Adept Jogínskej školy získava schopnosť vyvolať a ovládať hadiu silu. Musíte si na začiatku cvičenia uvedomiť, že všetky akupunktúrne dráhy, ktoré sa skladajú z veľkého množstva akupunktúrnych bodov, začínajú v perách. Tu začína adept školy prvú koncentráciu a cez nervstvo pier postupne preniká silou koncentrácie do nervstva kože a svalov. Kto má záujem vedieť, aké akupunktúrne dráhy a body poznáme a kadiaľ prechádzajú, tak nech zájde na Terapeutickú školu. Tu nájde obrázky o akupunktúrnych dráhach.

Aký zmysel má prenikať vedomím do akupunktúrnych dráh a vedieť v nich koncentrovať a dekoncentrovať životné energie?
Každý, kto sa zaoberá ezoterikou, má akúsi znalosť o liečení pomocou akupunktúrnych ihiel, ktoré akupunkturista napicháva do tela chorého človeka a takto ho lieči. Ovládaním koncentrácie zmyslov jednotlivých akupunktúrnych bodov adept Jogínskej školy dokáže robiť sebe a postupne aj iným akupunktúrnu liečbu bez použitia ihiel. Teda lieči sa trvalo a neustále.

Prečo jogíni hovoria o hadej sile? Čo to má spoločné s hadom?
Predstava hada najlepšie vystihuje obrazné vyjadrenie tejto zvláštnej schopnosti. Samotný had má v ústnej dutine zvyčajne jed. V imaginárnej joge začína adept koncentračné cvičenia v perách. Od nervov perí postupuje do nervov svalov a kože. Počiatočné stavy, ktoré adept prežíva, sa podobajú stavu po uštipnutí hadom. Cvičiaci má pocit neustálej ospalosti a zvláštneho zasneného stavu. Neskoršie si na tento stav navyká a postupne nadobúda racionálne vnímanie. Keď prenikáte do akupunktúrnych dráh a bodov máte pocit, ako keby vás silno niečo zovieralo. Náramne sa to podobá zovretiu anakondou.
Prienikom vedomia do akupunktúrnych dráh a bodov prenikáte a aktivizujete hmat na celom povrchu tela. Had tiež vníma povrchom celého tela. Ďalej kresba na tele hada sa podobá nákresom akupunktúrnych dráh na tele človeka. Zaujímavá je analógia šupín so sieťou akupunktúrnych bodov po celom tele človeka. Teda toto obrazné pomenovanie najlepšie vystihuje stav adepta Jogínskej školy. Zaujímavá je aj skutočnosť, že jogíni sú na najstarších obrazoch zobrazovaní v turbanoch, ktoré islam považuje za imitáciu hada, ovíjajúceho sa okolo hlavy jogína. Had vie vo vedomí človeka vyvolať zmeravenie svalov a neschopnosť sa normálne pohybovať.


::::: JOGÍNSKE TECHNIKY

AKUPUNKTÚRNE DRÁHY

Ako prvé by sa mal adept Jogínskej školy zaoberať štúdiom nervových dráh a nervových zakončení svalstva a kože. Mal by sa z odbornej literatúry naučiť, ako svalstvo funguje a mal by vedieť čo najdokonalejšie vizualizovať celý nervový systém v ľudskom tele. Ďalej by si mal adept Jogínskej školy uvedomiť súvislosť medzi nervovým systémom a akupunktúrnymi dráhami a bodmi.

AKUPUNKTÚRA PERÍ

Adept sa musí naučiť koncentrovať sa na pery a to všetkými zmyslami. Musí dokázať vyvolať pocit, že vidí perami, počuje perami, chutná perami, hmatá perami a čuchá perami. Teda fyzická koncentrácia do perí s pocitom, že nevidíte, nepočujete, nechutnáte, nehmatáte a nečucháte. Takto môžete robiť iba perami. Pri cvičení pociťujete mravenčenie v perách. Tam zhromažďujete svoje životné energie.

AKUPUNKTÚRNE BODY

Adept pokračuje v ďalších cvičeniach a naučí sa koncentrovať zmysly do veľkosti zrnka maku. To dosiahne tak, že si predstavuje zrniečko maku, cez ktoré je schopný vidieť, počuť, chutnať, voňať a hmatať. Takouto koncentráciou na zrniečko maku je schopný postupne toto zrniečko umiestniť kdekoľvek do svalov a kože celého tela. Adept Jogínskej školy sa učí prenášať koncentráciu na rôzne časti svojho tela.

BOLESTIVÉ CVIČENIA

Adept si zámerne vyvoláva bolesť na povrchu perí a postupne v každom bode na povrchu tela. Vyvoláva si znesiteľnú fyzickú bolesť a vzniknutú bolesť prevádza koncentráciou zmyslov od miesta vzniku až do cieľovej stanice v mozgu.

NEHYBNÉ SEDENIE

Adept si vyberie určitý typ asány a bude sa usilovať sedieť bez akéhokoľvek pohnutia aj 2 hodiny. Dĺžka sedenia sa predlžuje postupne v rozumných intervaloch, nie naraz. Pri cvičení sa sústreďuje na svaly a kožu po celom povrchu tela.

ŠPECIFICKÉ CENTRÁ

Adept si začne uvedomovať špecifické miesta na povrchu svojho tela, ktoré majú mimoriadne veľa významných akupunktúrnych bodov. Jedná sa o pery, oči, končeky prstov, ušné laloky a chodidlá. Tu si zo začiatku vyvoláva fyzickú bolesť určitým predmetom, vyspelejší jedinci ju dosahujú bez fyzických predmetov a to silou predstavivosti, že v danom mieste vzniká bolesť.

ZVLÁŠTNE CENTRUM

Adept sa naučí ovládať aj zvláštne centrum plné akupunktúrnych bodov, a to zuby. Cez tieto centrá sa nepreniká do svalov a kože, ale do celého kostného systému. Z ostatných akupunktúrnych centier ako sú: oči, uši, prsty a chodidlá sa preniká do mozgu a jednotlivých orgánov tela. Špecifické sú pery, odkiaľ sa najprv preniká do nervstva svalov a kože.

JEDINEČNÉ CENTRUM

Pre adepta Jogínskej školy je jedinečným centrom povrch šedej kôry mozgovej. Tu prevedie špeciálny tréning koncentrácie zmyslov na imaginárne body rozosiate po celom povrchu šedej kôry. Vyvoláva si pocit bodovej bolesti a pritom bod v šedej kôre pomenuje jeho názvom. Názvy nájdete v Terapeutickej škole. Prakticky to vyzerá tak, že si vnútorným hlasom povie názov akupunktúrneho bodu a koncentrácia zmyslov sa presunie do určitej časti šedej kôry. Adept školy vnútorným hlasom vysloví názov akupunktúrneho bodu a pozorne sleduje, kde sa tento akupunktúrny bod v šedej kôre nachádza. Keď tento bod v šedej kôre nájde, tak doň skoncentruje všetky zmysly. Často sa stáva, že sa nedokáže do danej oblasti skoncentrovať. Vtedy musí znova a znova cvičiť, kým sa mu to podarí. Cvičenie je ukončené, keď je šedá kôra posiata akupunktúrnymi bodmi, do ktorých sa adept vie dobre koncentrovať a to naraz všetkými zmyslami.

CENTRUM PERÍ

Adept sa zameria na akupunktúrne body perí a odtiaľ postupne podľa určitých akupunktúrnych dráh postupuje od akupunktúrneho bodu k ďalšiemu bodu. Nákresy sú uvedené v Terapeutickej škole. Adept takto dokáže udržať koncentráciu vo všetkých dráhach a vo všetkých bodoch akupunktúrnych dráh. Zároveň si uvedomuje, že takýmto spôsobom aktivizuje povrchový hmat celého tela. Musí si postupne na vnímanie sveta povrchom tela navykať. Takáto zmena vnímania povrchom tela je radikálna a vyžaduje postupné cvičenia s dlhšími prestávkami, aby si zvykal na nový stav mysle. Na príliš rýchly postup môže iba doplatiť.

KARMAJOGA

Adept sedí nehybne v určitej asáne, ktorú si vybral intuitívne. Koncentrácia je zameraná na pery. Tu vzniká nervový vzruch, ktorý adept rozvádza pomocou predstavy bolesti do nervstva svalov a kože. Pritom uvažuje o týchto veciach:

1. Pripútanosť ku konečným veciam.
2. Odpútanosť od nekonečných vecí.
3. Pripútanosť k činom, ktoré súvisia s konečnými vecami.
4. Odpútanosť od činov, ktoré súvisia s nekonečnými vecami.
5. Pripútanosť odmeny ako nároku, strachu ako trestu a všetkých druhov túžby od nekonečných vecí a aj konečných.
6. Zbaviť sa pocitu vlastníctva vecí konečných a nekonečných.
7. Stať sa svedkom vlastnej činnosti idúcej od vecí konečných k veciam nekonečným.
8. Nebuďte v očakávaní úspechu alebo neúspechu od vecí konečných i nekonečných.
9. Čo najviac sa usilujte pracovať na veciach nekonečných a veci konečné odsúvajte do úzadia. Vo vašej mysli, nie v reálnom živote.
10. Pracujte pre nekonečné, pretože je to nekonečné a pretože nekonečné milujete.
11. Nenechajte sa zotročiť vecami konečnými. Nechajte sa zotročiť vecami nekonečnými.
12. Čokoľvek konáte, konajte to ako službu k nekonečnému. A to aj veci každodenné.
13. Pestujte postoj pozorovateľa po vykonaní práce pre konečné a v mysli to konajte pre nekonečné.
14. Pestujte postoj pozorovateľa počas vykonávania práce pre konečné a v mysli to konajte pre nekonečné.
15. Pestujte postoj pozorovateľa pred vykonaním práce pre konečné a v mysli si predstavujte ako to konáte pre nekonečné.
16. Každý úspech i neúspech je cesta k nekonečnému.
17. Všetko konám z lásky k nekonečnému s čo najväčšou intenzitou a odmenou je nekonečné.
18. To nekonám ja, ale to koná nekonečné.

Pod konečným tu rozumieme konanie a premýšľanie nad všetkým v čase prítomnom. Teda čo spravím zajtra, za mesiac, za rok svojho života. Pod nekonečným rozumieme premýšľanie o tom, čo bude po sto rokoch, po tisíc rokoch atď. Všetko to musíte prežívať v pocite trvalej bolesti, ktorú si dokonale vsugerujete a veríte jej.

BHAKTIJOGA

Adept sedí v intuitívne vybranej asáne. Koncentruje sa na akupunktúrne body v perách. Vytvorený nervový vzruch rozvádza do nervstva svalov a kože. Pri tejto koncentrácii a pocitu celotelovej bolesti rozjíma nad danými textami:

1. Osobný Boh je síce vec konečná, ale lepšia ako všetky konečné veci.
2. Osobný Boh ako konečný predmet alebo vec vo vedomí človeka. Objekt nekonečnej ľudskej lásky.
3. Osobný Boh je vzťah k otcovi plný lásky.
4. Osobný Boh je vzťah k matke plný lásky.
5. Osobný Boh je vzťah k bratovi plný lásky.
6. Osobný Boh je vzťah k sestre plný lásky.
7. Osobný Boh je vzťah k priateľovi plný lásky.
8. Osobný Boh je vzťah k dieťaťu plný lásky.
9. Osobný Boh je vzťah k zamilovanému plný lásky.
10. Osobný Boh je pre vás všemohúci, vševedúci, všadeprítomný, nesmrteľný.
11. Osobný Boh je pre vás vo všetkých smeroch najvzácnejší.
12. Nehľadajte nič iného iba osobného Boha.
13. Nemilujte nič iného iba osobného Boha.
14. Urobte osobného Boha svojím vlastníctvom.
15. Dovoľte, aby vás osobný Boh mohol ochraňovať.
16. Dovoľte, aby vás osobný Boh mohol milovať.
17. Smúťte a plačte pre osobného Boha.
18. Pripútajte sa k absolútnemu Bohu prostredníctvom osobného Boha.
19. Len osobný Boh vás môže naučiť ako ho milovať.
20. Všetko konajte pre osobného Boha.
21. Osobný Boh je symbol nekonečného Boha, veď aké ťažké je myslieť bez symbolov.
22. Zmyslom vášho života je odpútanie sa od ostatných konečných predmetov k jednému konečnému predmetu osobného Boha a odtiaľ je už iba krôčik k absolútnemu neosobnému a nekonečnému objektu Boha.
23. Všetko myšlienkové úsilie o získanie lásky osobného Boha.
24. Najväčšia radosť zo získanej lásky osobného Boha.
25. V myšlienkach vnímať všetky konečné predmety ako nezmyselnosť ľudského bytia.
26. V myšlienkach je jediná krásna konečná vec a to je osobný Boh.
27. Niet iného cieľa ako trvalá prítomnosť osobného Boha.
28. Osobný Boh je môj pán. Som jeho dieťa a on je mojím otcom, matkou, sestrou, bratom, priateľom a „sladkou“ láskou.
29. Boh miluje mňa a ja milujem Boha.

DŽNANAJOGA

Adept sedí v intuitívne vybranej asáne. Koncentruje sa na akupunktúrne body v perách. Vytvorený nervový vzruch rozvádza do nervstva svalov a kože. Pri tejto koncentrácii a pocitu celotelovej bolesti rozjíma nad danými textami:

1. Staňte sa svedkom vlastnej existencie. Hľadajte za vecami konečnými veci nekonečné. Odhaľujte prítomnosť nekonečného Boha stvoriteľa, ktorý už všetko stvoril.
2. Stotožňujte svoje konečné vedomie, teda svoje myšlienkové pochody s nekonečnosťou Boha. Venujte čo najviac času odvráteniu vášho vnútorného premýšľania o veciach konečných na veci nekonečné. Dovoľte Bohu, aby odhalil svoju nekonečnosť.
3. Hľadajte a odkrývajte v konečných veciach nekonečnú prítomnosť nekonečného Boha.
4. Odhaľujte nekonečné ako veľké tajomstvo, vytvárajte absolútne nekonečné vedomie vo vlastnej mysli. Vzdajte sa konečného myslenia tvoreného poznávaním konečných vecí okolo vás. Realizujte čisté vedomie vo vás.
5. Odhaľujte bez akéhokoľvek cieľa a zámeru skrytú nekonečnosť absolútneho Boha v myšlienkových pochodoch. Zameňte konečnosť vecí a pripútanosť vašich myšlienok ku konečným veciam za nekonečné myšlienky o nekonečných veciach. Realizujte absolútneho Boha, ktorý už nemá meno a nemá vo vašej mysli ani symbol.
6. Navráťte sa k mýtickému mysleniu vašich predkov obsiahnutých v metafyzike. Nazerajte na konečné myšlienky vychádzajúce z poznania konečných vecí ako na blud. Nazerajte na nekonečné myšlienky ako na jediné pravdy.
7. Osloboďte svoju myseľ od kolobehu myšlienok konečných vecí, ktoré podliehajú zákonom zrodenia a smrti. Len nekonečné vedomie je nesmrteľné a večné.
8. Len večné a nekonečné atribúty absolútneho neosobného Boha napĺňajú všetko a je dušou všetkého. Zažite skúsenosť absolútna. Už nebudete oddelení svojím spôsobom myslenia od nekonečnosti neosobného Boha.
9. Na neosobného absolútneho Boha nazeráme ako na „všetko je už hotové“. Boh nikdy nič nevytvoril a vždy bolo všetko hotové. My to iba odhaľujeme.
10. Absolútny neosobný Boh bol v nás vždy a my ho nerealizujeme. Iba ho odhaľujeme.
11. Prestaňte rozlišovať medzi absolútnym neosobným Bohom a vami. Ste trvalou jednotou nekonečného Boha, ktorý sa vo vás sám odhaľuje a zároveň je sám procesom odhaľovania.
12. Pozerajte sa na všetky konečné veci a z nich vzídené myšlienky ako neskutočné a tým sa odpútajte od konečných objektov k nekonečnému objektu Boha.
13. Odhaľovanie zamenené za poznanie a nasmerované ku konečným objektom je falošné a záludné. Lepšie je byť otrokom nekonečných objektov ako konečných.
14. Vypestujte si vo vašej mysli zámerný odpor k myšlienkam o veciach konečných a vrúcny vzťah k veciam nekonečným.
15. Odpútajte svoje myšlienky od marazmu rozumového poznávania konečných vecí.
16. Vyvíjajte obrovskú koncentráciu na neosobného a nekonečného Boha. Predlžujte koncentráciu v meditácii o absolútnom Bohu. Stotožňujte svoje konečné vedomie s vedomím nekonečným. Vaše konečné vedomie nadobudne nekonečný rozmer. A jednotou sa všetci stávame.
17. Odstraňujte všetky pochybnosti o tom, že niečo a niekde môže byť niečo iné ako nekonečný Boh.
18. Neváhajte a vytvorte si absolútnu vieru v Boha na základe kladného vzťahu k neosobnému Bohu.
19. Svoju pozornosť nasmerujte na neosobného a večného Boha a už nič iné vás nemôže uspokojiť.

RADŽAJOGA

Adept sedí v intuitívne vybranej asáne. Koncentruje sa na akupunktúrne body v perách. Vytvorený nervový vzruch rozvádza do nervstva svalov a kože. Pri tejto koncentrácii a pocitu celotelovej bolesti rozjíma nad danými textami:

1. Nekonečný, absolútny, tajomný a neosobný Boh stráca zmysel „ja poznám tento predmet“ a nadobúda zmysel „tento nekonečný predmet je môj.“
2. Prichádza koncentrácia na jediný nekonečný predmet Boha ako vzájomnú totožnosť. Meditáciou predlžujeme koncentráciu a zužujeme svoju pozornosť iba na neosobného Boha. Ďalším predĺžením koncentrácie je zabudnutie na seba, teda konteplácia.
3. Nech vám je vzorom teologické rozjímanie o nekonečnom a neosobnom Bohu a vytvorení trvalej prítomnosti Boha v totálnej izolácii od konečných predmetov a myšlienok na konečné veci. Realizovali ste nekonečné v neosobnej nekonečnosti Boha samotného.
4. Abstraktný neosobný Boh už nie je nekonečnou vecou, nekonečnou myšlienkou, nekonečným pocitom. Je už to, čo nemenujeme a iba pociťujeme.

ČAKRAJOGA

Adept sedí v intuitívne vybranej asáne. Koncentruje sa na akupunktúrne body v perách. Vytvorený nervový vzruch rozvádza do nervstva svalov a kože. Pri tejto koncentrácii a pocitu celotelovej bolesti rozjíma nad obrázkami a textami jednotlivých čakier. Adept Jogínskej školy prenáša svoju koncentráciu do šedej kôry mozgovej a aktivizuje imaginárne body v šedej kôre a rozjíma o daných textoch a obrázkoch. Tu sa učí prepojiť akupunktúrne body šedej kôry, svalstva a kože svojho tela. V tomto cvičení adept získava kontrolu nad akupunktúrnymi bodmi a dráhami v koži a svalovine svojho tela. Cez akupunktúrne body v šedej kôre riadi činnosť hadej sily.

HATHAJOGA

Adept sedí v intuitívne vybranej asáne. Koncentruje sa na akupunktúrne body v perách. Vytvorený nervový vzruch rozvádza do nervstva svalov a kože. Keď dokáže aktivizovať všetky akupunktúrne body, tak si začne imaginárne za pomoci celého povrchu predstavovať, ako cvičí jednotlivé asány. Do predstavy sú zapojené všetky nervové zakončenia na povrchu kože. Je aktivizovaný hmat celého povrchu tela. Často pri tomto cvičení je imaginácia niektorej časti mimo fyzického tela.

Pridaj komentár