Venuje sa pestovaniu silnej vôle na základe ovládania vnútorného hlasu a kontroly činnosti buniek šedej kôry, bielej hmoty mozgovej, malého mozgu a miechy.

Čo máme rozumieť pod vnútorným hlasom?
Pod vnútorným hlasom treba rozumieť samotný proces vzniku myšlienok, ktoré tvoria proces ľudského myslenia. S vnútorným myšlienkovým hlasom sa nerodíme, ale ho získavame vďaka ľudskej kultúre, výchove a vzdelaniu. Adept Fakírskej školy sa naučí ešte dokonalejšie ovládať mechanizmus vnútorného myslenia a prostredníctvom jeho ovládania vytvorí kontrolný mechanizmus vlastnej vôle.

Aké cvičenia vykonávajú adepti školy?
Adept školy si uvedomí vnútorný myšlienkový hlas. Je si rozumovo vedomý, že vznikol výchovným procesom. Naučí sa lokalizovať miesto jeho vzniku. U pravákov ho lokalizuje v prednom mozgu v ľavej hemisfére v oblasti šedej kôry zo spodnej časti, u ľavákov v prednom mozgu v pravej hemisfére v oblasti šedej kôry zo spodnej časti. V tých prípadoch, keď bol človek v detstve ľavák a potom bol rodičmi a školou prinútený stať sa pravákom, sa zvyčajne vytvoria dve centrá ako v pravej, tak aj v ľavej časti predného mozgu. Je ďalšia možnosť, keď človek napríklad športovou aktivitou rozvinul pravú aj ľavú ruku, vtedy má dve centrá tvorby myšlienok. Zvyčajne je jedno centrum aktívnejšie a druhé centrum je aktívne len v činnosti opačnej ruky, teda za určitých okolností.

Ako sa adept školy naučí ovládať vnútorné myšlienkové pochody?
Po uvedomení si miesta vzniku myšlienok sa adept školy naučí do daného miesta koncentrovať naraz všetkými zmyslovými centrami v šedej kôre mozgovej. Teda aktivizuje zmyslové centrum čuchu v prednom mozgu z čelovej strany. Ďalej aktivizuje sluchové centrum v šedej kôre v spánkových lalokoch. K nim pridá chuťové centrum zospodu temenného mozgu. Ďalej k ostatným zmyslovým centrám šedej kôry pridá hmatové centrum zospodu zadného mozgu a nakoniec zrakové centrum nachádzajúce sa v ľavej a pravej časti zadného mozgu medzi ľavou a pravou hemisférou. Uvedomuje si, že zmyslovými centrami šedej kôry vníma vnútorné pochody svojej psychiky a očnými bulvami, sliznicou nosa, povrchom tela, perami, rukami a jazykom vníma výhradne podnety z vonkajšieho sveta.

Čo cvičí adept školy po zvládnutí týchto základných cvičení?
Po zvládnutí základných cvičení, bez ktorých by ďalšie cvičenia nedokázal účinne cvičiť, sa skoncentruje zmyslovými centrami a naučí sa v bdelom stave zastaviť tvorbu myšlienok na určitú dobu. Túto dobu, keď v jeho mozgu nevznikajú myšlienkové pochody, dokáže postupne ľubovoľne dlho predlžovať. Keď utlmí a zastaví myšlienkové pochody, tak z daného miesta sa začína aktívne tvoriť bioenergetické napätie, ktoré sa postupne šíri do celého tela. Náhodne objavené myšlienky odmieta. Neustálym cvičením sa bude tvoriť stále menej náhodných myšlienok a stúpa bioenergetické napätie v celom organizme.

Ako sa možno ešte lepšie naučiť ovládať tvorbu myšlienok?
Adept školy po zvládnutí zastavenia myšlienkových pochodov pristúpi k cvičeniu, pri ktorom prinúti vnútorný hlas, aby dlhšiu dobu vytváral iba jedno písmeno abecedy, potom jedno slovo, jednu vetu. Takto precvičí všetky písmená abecedy, slová zo slovníka gramatiky.

Je možné vytvoriť aj viac centier na tvorbu myšlienok?
Už som spomenul, že sú ľudia, ktorí majú vnútorný hlas uložený v ľavej aj v pravej časti predného mozgu. Neustálym cvičením sa dá dosiahnuť oživenie a synchrónnu spoluprácu tak, ako keby ste boli rodení praváci alebo ľaváci. Pri tomto cvičení si musíte vsugerovať a uveriť, že ste zároveň ľaváci a praváci. Keď niečo precvičujete v jednom myšlienkovom centre, tak isto môžete robiť aj v ďalšom myšlienkovom centre.

Nedali by sa vytvoriť ďalšie myšlienkové centrá v ostatných častiach mozgu?
Trvalým nácvikom je možné vytvoriť v každej časti ľavej a pravej hemisféry ďalšie myšlienkové centrá. Adept školy si musí vyhľadať k založeniu nového myšlienkového centra vhodnú časť šedej kôry v oblasti spánkového mozgu, temenného mozgu a zadného mozgu. Takto sa vytvorí dokopy 8 myšlienkových centier. Dve dalšie centrá možno spraviť na jednom konci miechy a tiež na druhom konci miechy. Tieto centrá treba dlhodobým výcvikom vytrénovať a vzájomne zosynchronizovať, aby mysleli vzájomne.

Ako adept školy využije možnosť dôslednej kontroly tvorby myšlienok?
U každého človeka vydáva vnútorný hlas rôzne pokyny. Človek ako keby sa rozhodoval a na základe vydal povel na určitú organizovanú vedomú činnosť. A tu často dochádza k problémom, že vnútorný hlas môže vydať povel na základe navyknutých stereotypov. Napríklad človek má vypestovaný návyk zajedať stres. Každá stresová situácia vydá cez vnútorné myšlienky povel ísť jesť. Človek automaticky siahne po jedle. Kontrolou a ovládaním tvorby myšlienok takúto myšlienku okamžite zaregistrujete a zrušíte, pokiaľ ide proti vašim terajším záujmom. Keď vás začnú vnútorné myšlienky presviedčať, aby ste sa predsa išli najesť, tak vnútorný hlas zmeníte na dôsledný zákaz. Zároveň vnútorný hlas využijete na kontrolu všetkých buniek v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche. Časom zistíte, že povel k jedeniu vyvolali niektoré bunky. Vyhľadáte ich a vnútorným hlasom ich prinútite, aby nežiadali jedlo. Teda takýmto mechanizmom posilňujete kontrolu činnosti buniek mozgu. Po vytvorení 10 vnútorných hlasov stúpa účinnosť kontroly nad bunkami mozgu. Miesto toho, aby ste sa išli najesť, vnútorným hlasom prekontrolujete bunky v mozgu a prinútite ich, aby nevydávali pokyny k jedeniu. Takto môžete ovládnuť akýkoľvek podnet vychádzajúci z buniek mozgu. Hovoríme tu o pestovaní sily vôle založenej na dôslednej kontrole aktivít mozgových buniek, ktoré sú nositeľmi biochemických reakcií, vedúcich k rôznym druhom rozhodovania.

Ako využiť vnútorný hlas na programovanie nových návykov?
Vnútorné centrá tvorby myšlienok možno programovať k určitému účelu. V meditačnej polohe sa napojíte na centrá vzniku myšlienok a dlhšiu dobu si opakujete určité slovné pochody. Keď sa dostanem do depresie, tak v prvom rade skontrolujem činnosť všetkých buniek mozgu. Keď zas pôjdem do stavu agresie, tak v prvom rade skontrolujem činnosť buniek mozgu. Keď máte pocit vnútorného spochybňovania, tak si zase skontrolujete, ktoré mozgové bunky to spôsobujú. Keď sa vám nechce niečo robiť, tak znovu skontrolujete bunky mozgu a prinútite ich, aby robili to, čo potrebujete spraviť.

Ako by sa mohol človek naučiť lepšie zvládať stresové situácie?
Úspešnosť aj dobrý zdravotný stav závisia od schopnosti znášať tlak vonkajšieho prostredia. Tento nečakaný a nežiadúci tlak vonkajších, ale aj vnútorných okolností sa dá úspešne zvládať prostredníctvom katarzných techník. Pomocou nich vytvoríte vo vnútri svojej psychiky schopnosť, aby každá nepríjemná udalosť, každá bolesť, každý moment donucovania sa do toho, čo sa vám práve nechce, vyvolávala príjemné stavy. Teda silou vôle, vyvolanou tréningom myšlienkových pochodov, donútite a neustále kontrolujete bunky mozgu, aby vyrábali látky, navodzujúce stav blaženosti.

Aké katarzné techniky máte vo Fakírskej škole na mysli?
Na začiatok by som rád každého upozornil, že keď sa pustí do techník lepšieho zvládania stresu bude rozumné, aby ich nerobil sám a vždy postupoval pozvoľna vpred bez rýchleho a prudkého preháňania. Snažte sa vytvoriť si cit pre hranicu vami znesiteľného rizika. Katarzné techniky nesú riziko samé o sebe a každý si zaň nesie vlastnú zodpovednosť. Ponúkam tu zoznam rôznych druhov v literatúre publikovaných extrémnych meditačných techník. Zo začiatku ich cvičíte fyzicky a neskoršie iba v predstavách.

1. horúce slnečné počasie a mierny úpal
2. horúci kúpeľ a meditácia
3. horúci kúpeľ s bylinnými esenciami
4. horúci kúpeľ so soľou
5. horúci bahenný kúpeľ
6. horúce prehriatie celého tela a prudké schladenie v studenej vode
7. saunovanie a horúci vzduch
8. vedomé hladovanie a meditácia
9. výberové hladovanie – jeden druh jedla
10. prejedanie sa
11. meditácia pri nedostatku tekutín
12. spôsobovanie bolesti a meditácia v tomto stave
13. točenie sa na mieste až do odpadnutia
14. meditácie pri návale krvi do hlavy – stojka, postupnosť
15. meditácia pri nedostatku krvi v hlave – priškrtenie krčných tepien, postupnosť
16. mať dlhodobejšie zaviazané oči
17. mať dlhodobejšie upchaté uši – tlmené počúvanie
18. všetko robiť jednou rukou
19. ľahké oblečenie v silnom chlade, meditácia v chladiacom boxe.
20. vzdanie sa sexu a myšlienok na sex.
21. nerobiť nič iného, iba myslieť na sex a prevádzať sexuálne praktiky
22. odmietanie všetkého, čo máte radi
23. dlhotrvajúce odriekanie monotónnej modlitby
24. dhodobejšia samota
25. vydať sa na pešiu púť a v rámci nej meditovať
26. meditovať po vyčerpávajúcej fyzickej námahe
27. pozerať sa na svet iba jedným okom
28. žiť v prostredí mentálne postihnutých
29. žiť v prostredí duševne postihnutých
30. žiť v prostredí starých zomierajúcich ľudí
31. niekoľkodňové čítanie ezoterickej literatúry bez prestávky
32. bezcieľne túlanie sa po okolí
33. obmedzenie dĺžky spánku
34. niekoľko dní bez spánku
35. spanie v nepohodlných podmienkach
36. stráviť noc na cintoríne
37. pitie silných vývarov z bylín
38. ukladanie minerálov do oblasti srdca počas noci
39. meditácia v oblasti mozgu až do fyzickej bolesti
40. pozeranie sa do ostrého slnka s následnou meditáciou, postupnosť
41. spanie pri neustále bežiacej hudbe
42. meditácie v nočných hodinách
43. meditácie v nadmernom hluku
44. dlhotrvajúce obzeranie tovaru, názvov a cien v obchode
45. odriekanie jedného slova
46. utlmenie dychu na minimum pri meditácii
47. prudké predýchavanie pri meditácii
48. vydýchnutie, zadržanie dychu s počítaním, čo najdlhšie
49. dlhotrvajúce bubnovanie až do vyčerpania
50. hojdanie sa v sede dopredu a dozadu
51. uviazať sa v korune stromu za silného vetra
52. imitovať duševne chorého človeka
53. dlhotrvajúce nehybné sedenie
54. chodiť po cintoríne a čítať mená mŕtvych
55. chodiť bosý po oráčine alebo skalách
56. pravidelné návštevy páchnucich smetísk
57. nezmyselné fantazírovanie
58. chodiť a odriekať v duchu meditačné formulky
59. maľovať neustále jeden vybraný znak
60. pracovať na bitúnku
61. pracovať na patológii
62. fajčiť aromatické cigary
63. vdychovať aromatické výpary z tyčiniek v zadymenej miestnosti
64. riskantné lezenie po skalách s následnou meditáciou
65. stále počúvať tú istú hudobnú nahrávku
66. nerozprávať
67. dlhotrvajúce obkresľovanie znakov očami
68. dlhotrvajúce vlastné hypnotizovanie
69. zapchať uši a počúvať svoj hlas
70. sedieť na vyvýšenom mieste a pozerať sa do diaľky
71. pozerať sa na kopovitú oblačnosť a hľadať v nej postavy, tváre a mestá
72. pozerať sa na rušnú križovatku a vnímať pohyb
73. pozerať sa do bielej steny
74. meditovať cez búrku s bleskami
75. dlhodobejšie byť bez myšlienok
76. hrať sa na zvieratá
77. vzdať sa výdobytkov civilizácie

Pridaj komentár