Dnešné náboženstvo. Ezoterická náboženská cesta. Anjel. Laici. Služobníci. Svätci. Klinickí idúci k laikom. Stigmatickí idúci k laikom. Cesta šírenia Boha do života laikov. Ezoterikova cesta k Bohu od laikov. Anjel. Cesta k laikom kombinovaná s ezoterickou cestou. Patológia klinickej smrti. Patológia stigmatických stavov. Info polia mŕtvych ľudí v akáše, ktorí mali klinické a stigmatické stavy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Dnešné náboženstvo.
Už sme dospeli do štádia, kde sme jasne definovali, čo si chceme zobrať na duchovnú cestu z oblasti náboženskej. V prvom rade je to dostatočne hlboké poznanie terajšej formy náboženského života k laickej verejnosti. Nie je to naša cesta duchovného ezoterika. Chceme ísť do stavov klinických a stigmatizovaných veriacich, ktorých základom boli anjelské sféry. Tieto cesty k Bohu nie sú pre verejnosť známe a musíme ich doslova dolovať z informačných polí, ktoré vytvorili okolo nás mŕtvi klinickí a stigmatickí veriaci. Hovoríme o informačných poliach klinických a stigmatických veriacich, ktoré zostali po ich smrti ako spomienky.

Ezoterická náboženská cesta. Anjel.
Ezoterická duchovná cesta nestojí na tom, aby išla k laickej verejnosti. Netúži po tejto ceste, ezoterici nie sú ochotní zjednodušovať Boží svet a usilujú sa o osobnú cestu k Bohu cez nácvik a sugeráciu prežitia klinickej smrti a stigmatických stavov. Nie je poslaním ezoterika slúžiť laickej verejnosti a skrze túto službu im sprostredkovávať Boží svet. Toto poslanie ponechávame v dobrej viere na služobníkoch Božích. Nech vaše kroky sprevádza Božie dobrozdanie.

Laici. Služobníci. Svätci.
Ezoterik na duchovnej ceste spoznáva náboženskú líniu laickej verejnosti. Nad ňou sú služobníci jednotlivých náboženských zoskupení. Tí, ktorí obetovali službe osobné šťastie a boli vyhlásení za svätých. Rešpektujeme rozhodnutie tých veriacich, ktorí prežili klinickú smrť alebo trpeli stigmami, do svojej duše vložili niektoré zo súčastných náboženstiev a obrátili sa smerom k služobníkom a laikom. Rešpektujeme, že sa obetovali za nás a vzdali sa osobnej cesty prijatia do Božieho sveta. No ezoterik neobetuje osobnú cestu k náboženským laikom a služobníkom. Rozhodol sa skrze vlastnú cestu do Božieho sveta zvestovať náboženstvo ako možnosť duchovnej cesty a cesty budúcnosti náboženstva. Veríme v to, že jedného dňa dospeje každý laik, služobník do tohto vrcholového stavu.

Kozmické náboženstvo. Lúč meteoritu.
Tak isto si uvedomujeme, že človek smeruje do kozmického priestoru čoraz častejšie a keď chce náboženstvo nasledovať tento zväčšujúci sa počin ľudstva, bude musieť postupne prejsť na platformu kozmického náboženstva a začať pripravovať ľudstvo na túto novú cestu vývoja. Je to vizionárska predstava budúcich možností náboženstva ako takého. Budeme sa snažiť pripraviť jej základy.

Klinickí idúci k laikom.
Medzi nami veriacimi sú a boli aj takí, ktorí sa rozhodli po prežití klinickej smrti zobrať na seba terajšie náboženské cesty k laikom. Vzdali sa osobnej cesty cez anjelské sféry do Božích svetov v hĺbke anjelských svetov. Ezoterik nezažíva klinickú smrť fyzicky, ale cvičením a sugeráciou. Otvára si klinický obal z veľkého mozgu do tela a napĺňa si ho výhradne anjelskými sférami. Kto si napĺňa klinický obal súčastnými obrazmi a pocitmi veriacej osoby a speje k laikom ako klinický služobník, má nesporne Božie požehnanie. Osobne veríme, že jeho obeť prinesie laickej verejnosti živšiu Božiu prítomnosť. No to nie je cesta ezoterika.

Stigmatickí idúci k laikom.
Medzi nami veriacimi sú a boli takí, ktorí prežívali stigmatizovanie a nad sebou vytvárali energetický kotúč. Ezoterik na náboženskej ceste si do kotúča stigmatizovanej osoby vkladá výhradne anjelské sféry ako bránu do Božieho sveta. Ďalej stigmatický stav neprežíva ako chorobný stav, ale ako cvičenie a sugeráciu uverenia v stav stigmatizovaných. Ten, kto si do kotúča okolo svojho tela vkladá dnešné obrazy a pocity veriacich, sa otáča k laikom a vzdáva sa osobnej cesty v prospech veriacich. Nech jeho sláva u laikov je nekonečná ako Božia láska. No ezoterik na náboženskej ceste k laikom nejde a vychutnáva si Božiu prítomnosť jedine on bez účasti laikov, služobníkov a svätcov.

Cesta šírenia Boha do života laikov.
Konštatujeme, že každý má právo si vybrať cestu k laikom a cestu od laikov. Rešpektujme sa navzájom.

Cesta ezoterika k Bohu od laikov. Anjel.
Uvedomujeme si sebectvo, ktorého sa dopúšťame na laikoch. My vás tu nechávame vo vašom utrpení a v samote Božej lásky putujeme Božím svetom. Naše sebectvo je nekonečné a ostáva jedine bezvýhradne veriť, že je to tá najdokonalejšia cesta, ktorú si v dnešnej dobe Boh želá aj s obeťou dobroty k laikom.

Viera v Boha. Anjel. Porušenie viery v Boha. Anjel.
Veľmi dobre sa nám podarilo nastaviť aj pojem viery v náboženstvo. Máme ako veriaci a zároveň neveriaci vždy jeden postoj z dvoch možných postojov. V určitom momente, keď je to potrebné, veríme bez výhrad a zdieľame Božiu lásku. A keď sa toho nasýtime, tak sme vedci Boha a zdieľame Božie utrpenie vo vlastnom utrpení bádateľa Božieho sveta. Keď prídeme do hlbšej Božej podstaty, tak zase pokorne veríme v Božiu nedotknuteľnosť, jedinečnosť a zázračnosť. Je to dvojitý postoj a farizej prijal Božie, aby ho zajtra zradil a tak znova a znova.

Kombinovaná náboženská cesta.
Pozdravujeme tých, ktorí si zvolili dvojitú cestu. Absolvovali časť duchovnej cesty na základe cvičení a sugerácie. Otvorili si klinický a stigmatický stav. No zároveň všetko prekryli dnešnými obrazmi a pocitmi v mene laickej verejnosti. Nezabúdajte dávkovať čistú Božiu lásku uvážlivo. No uvedomte si, že ste sa pre laikov vzdali osobnej cesty k Bohu. Túto cestu poznamená láska k laikom viac ako sebeláska v Bohu samotnom. Úbohá poľná sláva nás vždy premôže.

Patológia klinickej smrti. Anjel.
Sme si dobre vedomí odkazu tých, ktorí prešli klinickou smrťou aj mnohokrát a do svojho vnútorného stavu vložili náboženstvo a vieru v Boha. Je fantastické, akú silu to malo a ako to mnohonásobne prospelo civilizácii. Na jednej strane sú klinickí veriaci, ktorí do svojho stavu vložili náboženské obrazy a cítenie tej doby. Zároveň sa nasmerovali k laikom a služobníkom v prospech náboženských komunít a ľudstva samotného. Moderný ezoterik si berie príklad a skúsenosti od ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou, dokonca tieto prípady skúma. No moderný ezoterik neusiluje prechádzať klinickou smrťou, ktorá z hľadiska medicíny poškodzuje mozog a ľudskú psychiku. Usiluje sa meditačnými cvičeniami a sugeráciou stavu klinickú smrť navodiť a po meditácii sa z tohto stavu vrátiť. Tak isto do takto vyvolaného stavu nevkladá žiadne súčasné náboženstvo, ani žiadne známe náboženské prejavy. Naopak, výhradne do týchto stavov vkladá iba anjelské sféry šamanov, aby cez predstavy anjelov vstúpil do vnútorného sveta Božieho kráľovstva. Náboženstvo je tu o duchovnej ceste do seba a dôsledne od laikov. Iba ezoterik a Boh samotný. Ezoterik na náboženskej ceste neusiluje zvestovať Boha a jeho svet laikom približovať. Ezoterik ide od laikov a ide osobnou cestou k Bohu. Samozrejme sa inšpiruje tými, ktorí vchádzali do Božieho kráľovstva sami.

Patológia stigmatických stavov. Anjel.
To, čo som napísal o stavoch klinickej smrti, platí aj o stigmatizme. Vážime si hlavne odkaz tých stigmatikov, ktorí išli od laikov k Bohu a nie naopak. Tak isto stigmatizmus meditačne cvičíme a sugeratívne navodzujeme so schopnosťou návratu do štandardného stavu ľudskej mysle. A na ceste k Bohu je ezoterik sám v Božej prítomnosti. To má absolútnu hodnotu pre ezoterika.

Info polia mŕtvych ľudí v akáše, ktorí mali klinické a stigmatické stavy. Anjel.
Súčasťou skúmania náboženských prejavov je aj veštecký výkon. Ako viete z iných článkov, tak sa usilujeme ezoteriku postaviť nie na tom, kto kde povedal alebo napísal. Chceme ju postaviť na informačných poliach, ktoré sú okolo nás. Tvoria ich spomienky mŕtvych ľudí a zvierat. Spomienky po smrti zostávajú a je ich možné veštecky vyhľadať a použiť na rekonštrukciu reálneho diania v duši ezoterika. Tentokrát sme skúmali info polia tých, ktorí boli veriaci v Boha a prežili skutočnú klinickú smrť: Južná Amerika, zemepisná šírka a dĺžka(14,I ),Rusko (11,E ), Afrika (6,K ), Južná Amerika (14,M ). Týmto sa vytvoril vo veľkom mozgu obal, ktorý sa otvoril do tela. Upozorňujem veštecky ladených ľudí, že tieto info polia boli po mojom vešteckom zásahu možno presunuté na iné miesta. S týmto musíte počítať. V zásade nás zaujímalo v týchto prípadoch, čo vkladali do svojho klinického obalu. Mohli to byť predstavy rôznych predmetov ako kosti, meteority a podobne. No nás prioritne zaujímali anjelské sféry šamanov. Do klinického obalu mohli byť vkladané aj náboženské obrazy a pocity smerujúce k laickej verejnosti.
Potom sme veštecky ošetrovali info polia mŕtvych ľudí, ktorí boli počas života stigmatizovaní. Nemuseli mať stigmy len na povrchu tela. Sú možne stigmatické rany aj na vnútorných orgánoch. Vyhľadali sme ich v týchto miestach: India (10,G ),Čína (16,E), Severná Amerika (9,E), Európa (3,E ). Všetci mali okolo seba počas života energetické kotúče a do týchto energetických kotúčov ukladali svoje spomienky. Napríklad fosílne predstavy, anjelské esencie z kože, z dreva, z kameňov. Ale mohli sem ukladať aj klasické náboženské predstavy a pocity smerujúce k laickým veriacim.

Pridaj komentár