Úvaha nad delením ezoteriky do určitých celkov. Na návrh takéhoto delenia budem využívať osobné ezoterické skúsenosti, ale aj skúsenosti iných meditujúcich. Budem sa snažiť nájsť všeobecné zákonitosti delenia ezoteriky.
Celý ezoterický systém by sa dal voľne rozdeliť do určitých celkov. V prvom rade by to bol celok meditácií, ktoré sú postavené na vnútorných spomienkach, ktoré si dotyčný ezoterik vybavuje vo svojej mysli, ale sem by patril aj bezprostredný ezoterický zážitok vytvorený vo vonkajšom svete. Ide tu o ezoteriku, ktorá nestojí na spomienkach a koná sa fyzicky a nie iba v predstavách. Teda praktický príklad. Dotyčná osoba chce liečiť Reiki systémom a na chorú osobu prikladá ruky. To je fyzická ezoterika. Dotyčný magik, musí robiť magické rituály fyzicky z fyzických objektov ako je fyzická krieda, kuracia noha a nejaká bylinka. Mentálny ezoterik takéto magické rituály koná na základe spomienok zo svojej mysle. Tu je zásadný rozdiel medzi fyzickým ezoterikom a mentálnym ezoterikom. Jeden to musí robiť fyzicky a druhý na mentálnej predstave zo spomienok.


Ďalšie delenie ezoteriky by mohlo byť na základe zmyslov a zmyslového vnímania. Teda ezoterika sa pestuje či už fyzicky, alebo mentálne na základe zrakových podnetov a zrakových spomienok. Zrakový ezoterik vníma svoje vnútro a vysvetľuje ho na základe obrazov, ktoré tlmočí slovne alebo písomne. Hovoríme o zrakovej ezoterike. Keď ezoterik vníma seba a všetko vysvetľuje na základe tónov a zvukov, tak hovoríme o zvukovom ezoterikovi. Mohli by sme hovoriť aj o mantra ezoterikovi. Iný ezoterik môže seba vnímať na základe hmatu alebo hmatových spomienok. Hovoríme o hmatovom ezoterikovi. Tak isto môže byť čuchový ezoterik, ktorý všetko v sebe vníma a tlmočí pomocou pachov. Môže byť chuťový ezoterik, ktorý vníma svoje vnútro na základe chutí. Špeciálnou kategóriou je ezoterik senzibil, ktorý seba vníma ako bioenergetickú osobu.
Ďalšie možné delenie ezoteriky je na základe druhov otvoreného vedomia. V prvom rade o vedomie brušného mozgu a teda o vedomie cicavcov. Cvičíme v Šamanskej sekcii. Má dve pomocné centrá v ústach a pohlaví. Potom vedomie stredného mozgu, tiež nazývaného aj zvierací mozog a hovoríme o vedomí primátov a aj ľudí. Toto centrum má 4 pomocné centrá a to v ústnej dutine, temennom mozgu, mozočku a v hrdle. Cvičíme v Psyché škole. Ďalšie vedomie je náboženské vedomie a cvičíme ho v šedej kôre veľkého mozgu. Ďalší druh vedomia je vedomie mimo tela a to v aurickom obale. Toto vedomie sa viaže na jogínsky výcvik utíšenia všetkých centier psychiky a ich vytesnenie do bioenergetického obalu tela. Potom je tu vedomie kozmonauta, ktorý pobudol v kozme určitý čas a to niekoľko mesiacov. U toho kozmonauta dochádza k špeciálnemu vedomiu a to vedomie je v každom orgáne a systéme tela. Zatiaľ skúmame a nepestujeme aktívne.
Ďalšie delenie by mohlo byť na základe psychickej a fyzickej patológie, kde do úvahy prichádza určitý nácvik, ale všetko sa dokončuje v sugeratívnych technikách. Sugeráciu pestujeme v Sugeratívnej škole. Vlastne sugerácia dovoľuje aplikovať u ezoterického cvičiaceho extrémne stavy, ktoré by inak nedosiahol, alebo by sa musel určitým spôsobom zmrzačiť. Teda sugerácia je technika, ktorá umožňuje robiť vrcholovú ezoteriku. Sugerácia je schopnosť uveriť v reálnom časovom okamihu, že sa deje niečo, čo sa vôbec nedeje. Niekto zakričí prší a vy bez váhania vybehnete a donesiete dáždnik. Zároveň máte všetky prejavy, ako keby pršalo a to bez pochybnosti. Nie je to divadlo, ale patológia dementnosti. Zabudnutie na realitu okolo vás a halucinácia bez vnímania skutočných okolností. Patologická sugerácia sa môže týkať všetkých druhov psychických porúch. V žiadnom prípade by ezoterika a ezoterik nemali stavať svoje schopnosti na skutočne bežiacej patológii a chorobnosti. Na takýto druh praktizovania ezoteriky by mohla dotyčná osoba doplatiť zdravím a šťastným osudom. Niektorí ezoterici a liečitelia sa čudujú, že po stretnutí so mnou strácajú určité schopnosti. To je celkom logické, moje schopnosti a schopnosti meditujúcich okolo mňa spejú k praktizovaniu ezoteriky na základe sugerácie a nie osobnej patológie. Najprv sa musia vyliečiť a potom naučiť inému prístupu a to tak, aby ich to neničilo. Teda patologicko-sugeratívne delenie ezoteriky umožňuje postupovať na základe určitých patologických stavov a ich nasugerovanie ako sú hysterické záchvaty, epileptické záchvaty, psychopatická zvrhlosť, zvieracie prejavy, fyzické ochrnutie, rakovina, skleróza multiplex, precitlivenosť, fanatizmus, fakírske znášanie extrémov, pocit ťažkej práce, choroba týfus, dvojité kosti, choré orgány, klinická smrť, stigmy, poškodenie mozgu elektrickým prúdom, bleskom. Tak isto i poškodenie nízkoprúdom, tento stav pestujeme v Silva škole. Tak isto aj v špiritizme fantómové bolesti.
Dalo by sa povedať, že ezoteriku by sme mohli deliť na ezoteriku fyzickú a ezoteriku mentálnu. Mentálnu ezoteriku presadzujem najviac, aj keď niekedy je potrebná aj fyzicky vykonaná ezoterika a to hlavne pre fyzické zdravie a fyzickú výkonnosť.
Ďalšie delenie by mohlo byť delením podľa zmyslov. Ako ezoterik vníma sám seba, či cez obrazy, zvuky, chuť, hmat, čuch.
Ďalšie delenie by mohlo byť, či ezoterik vníma seba na základe medicíny, psychológie, psychiatrie a anatómie. Na druhej strane môže vnímať seba iracionálne podľa vlastných fantázií alebo mytologicko- futuristických pocitov.
Ďalšie delenie by mohlo byť podľa tvorby bioenergie. Teda určitý typ senzibility a počúvania a vyciťovania bioenergetickej tvorby v tele. Ide o schopnosť zosávať energie a teda veštectvo. Alebo liečiteľské schopnosti a to vytvárať energiu alebo ju cez seba presúvať do druhej osoby.
Ďalšie delenie je delením na základe najdôležitejšej patológie a to schopností sugeratívnych. Sugeratívna ezoterika dovoľuje pestovať extrémne stavy ezoterika a zároveň ho nepoškodzujú.
Verím, že som aspoň trochu prispel k objasneniu, o čom tá ezoterika vlastne je a môže byť. Pokiaľ sa chcete na seba pozerať triezvo a v ezoterike aj niečo znamenať, tak bude rozumné, keď si postupne uvedomíte toto delenie ezoteriky a tiež ho budete vo svojej praxi aplikovať.

Pridaj komentár